M ə h ə m m ə d t a ğ I s I d q I 0 MƏHƏMMƏd tagi


şin d ən   ötrü   Ə2İZ  can ın ı  həlaKətə  verirYüklə 376 Kb.

səhifə42/95
tarix13.11.2017
ölçüsü376 Kb.
1   ...   38   39   40   41   42   43   44   45   ...   95

şin d ən   ötrü   Ə2İZ  can ın ı  həlaKətə  verir. 
Bəzi 
v a x t  olu r 
k
İ, 
öz 
nəfsinin 
hücum undan  canından  əziz 
olan 
b a la sın ın  
b a şın ı 
Kəsib,  каЪаЪ 
edir. 
Gahi 
b ir  m illə tin   h ifzin d ən  
ö trü   özü n ü   ölüm ə  verm əyi  eyn i-səad ət  b ilir. 
Gahi 
öz 
n əfsiniri  sa la m a tlığ ın d a n  
ö trü  
m ilyon larca  n ü fu su n   (əha- 
lin in )  q ətlin ə 
səbəb  olur.  Insan 
o ğ lu   elə  bir  ü lv itə lə b   şəx- 
sd ir  Kİ,  on u n   arzu sun un  n əh a y əti  yo x d u r. 
Əgər 
bir  şəhə- 
rə 
sahib 
olsa,  məmləKət 
x əy a lın a   düşər. 
Və  əgər 
b ir 
mə- 
m ələKətə 
malİK 
olsa,  dü n yan ı  tə s x ir   etməK  is tə r . 
H ərgah
dünyanı  da^m üsəxxər  etsə,  dünya  əhli  əsirim   olsun  dey- 
ər.  Cahan  onun  əsiri  olsa,  cahanm   xaricində  b ir  özgə 
dünya  ax tärm aq  təm ənnasında bu lun u r.
Bu 
v ü cu d i-in sa n i  elə  bir  qəribə  m əxlu q atd ır  Kİ, 
onun  gü n a g ü n   əfKar  v ə   x əy a la tın ı  q isim  
və 
q isim ,  hərə- 
Kat  v ə   h a la tın ı  v ə  növbənöv  tə ğ y ir a t  v ə  təb əd d ü latın ı 
deməKİə  tÜKənməz  v ə  yazm aqla  qurtarm az. 
Bu 
bir  Kİta- 
bi-qürabətnüm ayi-İlahidir 
k
İ, 
h ər 
bir  v ərəq in i  açanda 
rən garəng  n a x ışla r,  heyrətarıgiz  su rətlər,  qəribə-əcibə 
K eyfiyyətlər  nüm ayandır 
k
İ,  onların  t ə s ə w ü r ü   təsv irin - 
dən  müşKÜl  görünür.
Əlhəqq,  bu  Kİtabın  hər  b ir  vərəqinin  şərh   və  bəya- 
nına  neçə-neçə  m in  Kİtabın  dərci  lazım   gəlir.
İn d i  bu  tərifin d ə  aciz  q ald ığım ız  m əxlu q u n   xaliq i- 
n i 
tə r if  
v ə   tö v s if  etməK  m əgər  biz  aciz  bəndələrin 
q ü w ə s in d ə n   fe lə   g ələ  bilirm i?
Haşa!  Sümmə  haşal
İlahi  tərifd ən   münəzzəh  və  tövsifdən  m übərrasan.
Zehi  zatın   nih anü   oi  nihandan  m asəva peyda,
B əhari-sününə  əmvac  peyda,  qər  napeyda.
H əm in  bu  tə rifin   qəsdində  olduğum uz  bəni-növi- 
bəşər  y er  üzünə  qədəm  qoyanda  nə  qundaq  və  nə 
beşİK 
gördü,  nə  libas  və  nə  örtənəcəK  tap d ı,  nə  ev  və  nə  ima- 
rətd ən   xəbərdar  idi,  nə  elə  b ir  q ü w ə tli  qanadı  v a r  idi 
Kİ, 
quş 
Kİmi 
havada  uçm ağa  qadir  olsun  və  nə  elə  b ir 
m in q a n  və  n işi  v a r idi 
k
İ, 
həşərati-ərzin  zəhərdar muzi- 
lərindən  özünü  m ühafizə  edə  bilsin  və  nə  də  b ir  elə  buy- 
n u zu  və  çəngəli  v a r  idi  Ki,  y ırtıc ı  heyvanlar  ilə  müqabilə 
edib,  m üdafiəyə  çalışsın.
Ə w ə l 
naziK 
və  q ü w ə tsiz   cism ini  istid ə n   və  soyu- 
qdan  m ü h afizət  etməK  üçün 
böyÜK 
y arp aq larla  ö rtü b   və 
m üruri-əyyam   ilə  vücuda  gələn  d ağ ların   m ağaralarm da 
və 
böyüK 
d aşların   və  qayaların  çu x u ru n d a  sÜKna  elədi.


Sonra  isted ad i-zatisi  cəhətilə  daşdan  və  ağacdan  tədarÜK 
etdiyi  hərbələr  vasitəsilə  heyvanata  qələbə  edib,  onların 
ətindən 
tömə  (yeməK)  və 
dərisindən  libas  tədarÜK  edib, 
geyindi.  Y er  ü zü n ü n   heyvanatı  ona  düşm ən  olmamaq 
səbəbilə  və  özünü  düşm əndən  m ühafizət  etməK  sədədilə 
(məqsədilə)  böyÜK  ağacların 
KÖKÜndən, 
gövdəsindən, 
qol-budağından  cəm  edib,  su  içində  Özünə  b ir  məsKən 
tədarÜK  etm əyə  m əcbur  oldu.  TainKİ  m üruri-zam anla 
yavaş-yavaş  tərəqqi  edib,  od  tapıb,  işıqlıq  hasil  etdi.  01 
v ax td an   b əri  heyvanatın  ətini  bişirib,  yeməyə  başladı. 
Та  b ir  zam an  yetişdi  kİ,  ona  daş  əsri  deyilir.  Lazım 
olan  a la t  və  əsbabı  daşdan  tədarÜK  etdilər.  Sonra  «Bü- 
rünz»  dövrəsi  Kİ,  ona  «Tünc»  əsri  deyilir.  Ondan  sonra 
dəm ir  əsri  y etişd i 
k İ ,  
ona  tərəqqi  aləm inln  ə w ə li 
deməK 
layiqdir.  Bu  əsrlərin   mabeynində  insan  oğlu  dəxi  heyva- 
n atd an   qoxmayıb,  su  içindən  çıxıb,  yer  üzündə  sÜKna 
etməK  ilə  b ir  çox  tərəqqiyə  malİK  oldu.  Dəm irdən  hüsula 
gələn  a la t  (alətlər)  və  ədəvat  ilə  d aşları  yonub,  ağacları 
Kəsib,  ev  və 
im arət 
təsis 
edib,  sonra  sa ir  əsbabi- 
m əişətinl  cəm  etməyə  m üvəffəq  oldu.  Öz  əhm al  və  əsqa- 
lını  nəql  etməKdən  ö trü   heyvanati-vəhşiyyədən  əw əlcə 
ulağı,  sonra  a tı  götürüb  öz  qapısında bağlayıb,  hevanati- 
əhliyyə  su rə tin ə   saldı.
Ətindən,  südündən,  yunundan  bəhrəmənd  olmaq 
(faydalanmaq)  üçün  yenə  heyvanat  içindən  qoyunu,  ке- 
çini,  camışı,  inəyi  seçib  və  bu  nəfli  (faydalı)  heyvanatı 
götürüb,  bəsləyib,  tainKİ  heyvanat  evi  deyilən  bir  tövlə 
bina  etdi.  Ondan  sonra  bir  para  yırtıcı  heyvanatdan 
məhfuz  olmaq  (qorunmaq)  üçün  və bir  para heyvanatı  da 
şİKar 
etməKdən  ötrü 
корэк, 
tazi  tulaya  qapısında  yer 
verdi.  Bəzi  muzi  heyvanların  dəfindən  ötrü  pişiyi  evinin 
içərisinə  məhrəm  eylədi  və  quşlardan  toyuq,  qaz,  ördəK 
Kimi 
faydalılarını  özünə  ram  edib,  bunlardan  mənfəət- 
bərdar  olmağa  başladı.  Və  tüyuratın  (quşların)  bir  cüm- 
ləsi  sərçə,  qarğa,  fəçələ,  bülbül,  göyərçin,  IəkIək,  qırlan- 
qıc  Kİmi  quşlar  da  insan  oğlunu  ınürüw ətli  və  mərhə- 
mətli  bir  vücud  fərz  edib,  muzi  və  yırtıcı  quşların  əlin- 
dən  qaçıb,  qurtarıb,  gəlib  onun  dövri-bərində  yuva  qayı- 
rıb, 
m ə sK ə n  
tutub,  Özünü  bəni-növi-bəşərin  təhti-hima- 
yəsinə  tapşırdılar.  Bu  minval  ilə  bir  neçə  əsrlər  Keçib, 
taİHKİ  adəm  övladının  ictimasmdan  (toplanmasından)  və 
onların  qüvayi-əliyyələrinin  iştiraKindan  ziraət  və  səna-
Dostları ilə paylaş:
1   ...   38   39   40   41   42   43   44   45   ...   95


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə