M ə h ə m m ə d t a ğ I s I d q I 0 MƏHƏMMƏd tagi


məKdən  sə r fi-n ə z ə r   olu n u r.  B u n u   da  x əy a lım a   g ətirirəmYüklə 376 Kb.

səhifə56/95
tarix13.11.2017
ölçüsü376 Kb.
1   ...   52   53   54   55   56   57   58   59   ...   95

məKdən  sə r fi-n ə z ə r   olu n u r.  B u n u   da  x əy a lım a   g ətirirəm  
Kİ, 
m əgər  bu  yazd ıq larım a  inanacaqlarm ı!  N əzəri-etim a d  
ilə   b axıb ,  tə sd iq  
edəcəKİər  Ki, 
h ələ  b un lard an   m a fö v q in i 
də  yazım ?!  X eyr!  Xeyr!
B u n la rın   h a m ısı  sidqi-m əhz  v ə   m əh zi-sid q   v ə   eyn i- 
h əq iq ətd ir,  H eç  v a x t 
bu  böyÜKİÜKdə 
y a la n ı  u ca lıq d a   yer- 
də 
deməK 
olm az.
Q əzetən in   m ü h əssən a tı  və  ə h ə m iy y ə ti  ço x -ço x d u r. 
O nun  t ə r if   v ə   t ö v s if i,  iz z ə t  v ə  e h tira m ı,  m ə z iy y ə t  və 
lü z u m u   bundan  ziyad əd ir 
k
İ,  əsrim izd ə  h ər 
məmləKətin 
m üəzzilat 
ü m u ru n u n   n ə tic ə si  v ə   hər  m illə tin   n əta y ici- 
əfK arının  səm ərəsi  v ə   hər  d ö v lə tin   p o litiK a sım n   tə ğ y ir a t 
v ə   tə b d ila tı 
KÜllən 
q əzetə  iləd ir.
Q əzetən i  alıb  oxum aqdan  ar  etm əy ə lim .  Q azet 
kəI- 
m ə sin i  d ilim izd ə 
zİKr 
etm əy ə  İKrahım ız  o lm a sın .  Ə gər 
o lu rsa   d a 
türKİ 
d ilim iz  ilə   b ir  lis a n i-lə ta fə t  asan   v ə  əzəb 
ü l-b əy a n d ır 
k
İ,  əba  v ə   əcdad ım ızdan   g əlib   b izlərə  y etişə- 
nədəK  hər  ə sr in   təğ a za sın ca   və  hər  q itə  ə h a lis in in   istila - 
h ın ca   m ü n asib   libas  ilə   ziv ərləıü b d ir.  F ars  g ü lü sta n ın - 
dan  g ü llə r   y ığ ıb   v ə   ərəb  b u stan ın d an   sü n b ü llər  götü rü b . 
Ə gər  q azet  iə fz in d ə   «Qərabət»  v ə  «T ən əffü r»  varsa, 
ru zn am ə  d em əyə  haqqım ız  v a r.  X ü su sə n ,  d in i  lisa n im iz  
olan   ərəbi  d ilin d ə  cəridə  dem əyə  daha  a rtıq   iste h q a ğ ım ız  
v a rd ır. 
İndİKİ 
zam anda  cəridə  b ir  a y in ey i-ib rətn ü m a d ır 
Kİ, 
h ər  m illə t  ondan  rugərdan  o lsa ,  q ü su r 
və 
n öq san m a 
d ü şü n m əz  v ə   ü y u b a tın ı  görüb,  isla h   edə  b ilm əz.
D u st  darəm   hər  an  к е,  eybe-m əra  həm   ço  a y in e  ru- 
b əru   q u yəd .  N ə  к е,  çon  şane  ba  h ezar  zəban  p o şte  sər 
r ə fte   m ubem u  söylər.
H ələ 
ib rətn ü m a 
olm aqdan 
m aəda  b ir 
m irati- 
cah an n ü m ad ır  Kİ,  öz 
evində 
v ə  öz  m ən zilin d ə  əy ləşm iş 
İKən  d ü n y a n m   hər  b ir 
tərəfində 
zü h u ra  g ə lə n   əcayib  və 
q ərayib i,  d ö v lə tlə r in  
hal 
v ə 
hərəKətini,  m illətlərxn 
ətv a r 
v ə   əfK arm ı, 
d o stların  
v ə 
düşm ənlərin  KÜftar 
v ə   rəfta rı- 
n ı, 
heyvanat 
v ə  
n əb atatm  
ən v a   v ə  əq sa m ın ı,  ə lh a sil,  öv- 
zayi-aləmin 
hər  b ir 
Keyfiyyatını 
v a zeh   su rətd ə  sən ə  ni- 
şan 
v er ir .
Cəridə  b ir  m ü əllim i-səy y a r  və  b ir  m ü sa firi-təy y a r- 
d ır 
Kİ, 
hər  məKanda  v ə  hər  b u ğəd ə  olan  ü ləm a n m   elm i- 
n i,  ü d əb an m   əd əb iy y a tın ı,  hÜKəmanın  n ə sa y e h in i,  şüəra- 
n m   ə şa r ın ı, 
üğəlanm  nətayici-əfKannı,  Keçmiş 
m illə tlə -


_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________m
rin  v ə   d ö v lə tlə r in   in q iraz  v ə   is tiq la lın ı  zəh m ət  v ə   ücrət- 
siz  sə n ə  tə lim   edər.
C əridə 
elə 
b ir  xoşm əşrəb  m üsahibdir 
kİ,  səni 
yalan- 
dan,  q eyb ətd ən ,  iftir a d a n , 
süxənçilİKdən 
v ə  sa ir  boş  və 
b im ən a  sö h b ətlərd ən   m ən  edər.
Y alqızU qda 
m əhbubi-xoşbəyan 
v ə 
b ir 
m u n isi- 
şirin zəb a n d ır.  G ü n ü zlər  fü r s ə t  zam am nda  b ir  rəfiq i-şə- 
fiq   v ə  is tir a h ə t  m əqam ında  h əm dəm i-səd iq d ir.  U zu n   ge- 
cələrd ə  b ir  n əd im i-cah an d id ə  v ə  b ir 
həKİmi-Karazmudə- 
d ir  Kİ,  s iy a s i  fəq ərələr,  elm i  m ü b ah isələr,  fə n n i  v ə   ədəbi 
m əq alələr,  ş ir in   v ə  ru h əfza  
heKayələr, 
g ü vara  v ə   qəm- 
zəd ə  sö h b ətlər  ilə   sən i  bərxurdar  v ə  əh v a li-a lən ıin   dəqa- 
y iq  v ə   nÜKatından  xəbərdar  eylər.
İn d i  m ehriban  qardaşlar,  s e v g ili  yoldaşlar!  Q eyrət 
d əm id ir,  fü r s ə t  zam am d ır,  q ə flə t  etm əy əlim ,  m aarifə 
m eyl  ed əlim ,  cəh alətd ən   ç ıx a lım ,  q azet  oxu yalım !  Q azet 
oxu yalım !  Q azet  oxuyalım !


Cənabi-müdiri-möhtərəm M əm m adağa  həzrdtlərif
R us  lisanına  катИэп  vaqidə  və  aşi- 
na  olmadığıma  görə  işbu  zeyldə  yazılan 
mdqalənin 
m d zm u n u n a   habi  dlahiddə 
bir  məKtub  «Kaspi»  idarəsind  göndərə 
bilmddim. 
Cənabınızdan 
qaibanə 
 
m əxsusanə  tdvəqqe  odur 
Ki, 
bu  bir  neçə 
sdtirləra  müqdddds  cdriddnizdd  yer  verb- 
siniz.
T Ə Ə S S U F   V Ə   Y E N Ə   T Ə Ə S S U F
B u 
günlərdə 
«K aspi» 
qəzetəsində 
v ə   «Şərqi-R us» 
cəridəsində  bu  hər 
İKİ 
ruznamənin  m üdir  və  m ünşiləri 
öz  məslƏKİərinin  xaricində 
b ir-b irin in  
əleyhinə 
qələm ə 
alıb  nəşr 
etdirK İəri  «təib 
yollu»  bəndləri  oxuyub  təəssüf 
etməKdəyiz.
Ə lhəqq,  öz  zəhəram iz  v ə   m əla lən g iz  m ü b ah isə  və 
m ü ca d ilə  v ə 
bəİKƏ  mühaKİmələri 
g ö zd ən  
Keçirib, 
məh- 
zu n   v ə   m əlu l  olm am aq 
namümKÜn 
v ə  q ey ri-təb iid ir.  Işbu 
d ild u z  v ə  c iy ə r siu z   h a d isən in   v ü q u su   v ə  bu  narəba  v ə  
nagübara  m ü ca d ilən in   zü h ü rü   hər  b ir  v icd a n   sah ib i  olan 
m ü səlm a n ın   v ə   hər  b ir  m ətb u at  aləm in ə  m əhəbbətlə 
x id m ə t  ed ən   üdəbanm   x a tir in i  parçalayıb,  d a ğ ıd ır  və 
p ərişa n  
etməKdədir.
Ah!  N ə  tə ə ssü fa m iz   sözlər!
A h ,  n ə  m ö h n ətəfza   fəqərzlər!!!,..
S u lta n  
M əhəm m əd 
X arəzm şah i 
ilə  
X əta n ın  
sü lh ü n d ən   y ed d i  y ü z  11  Keçlbdlr.  İnsan  d ey ll  к1,  b u   iy ir- 
m in ci  əsrd ə  M əhəm m əd  ilə   Əhm əd  v ə  Ə lin in   m abeynlə- 
rln d ə  x ü su m ən   vaqe  o lsu n .
B u n d an   əla v ə, 
indiKİ 
bu  m ü n ə w ə r   əsrim izd ə  bəni- 
n ö v i-b əşərin   əfK arında  sü lh i-  ü m u m i  m ə sə lə si  d o ğ u lu r. 
B u   su rətd ə  c ə n g i-x ü su si  v ə  n a za y i-x a n əg l  n əy lm izə  la- 
zım ıd ır?   G əl  sü lh   ed əlim ,  cən g   v ə   x ü su m ə t  n ə 
gərəKdlr?
-  İndl  sən  nəsən,  nəçisən və  Kİmsən?
-  B u   tə ə s s ü f  ü n v a n lı  bəndi  haradan  d ey lrsən   v ə  
Kİ- 
m in  tə r ə fin d ə n   deyirsən?
-  B u   m əq alən i  nə  ü çü n   yazırsan?
-  Klmə  deyirsən 
və  müxatibin  Kİmlərdir?
Dostları ilə paylaş:
1   ...   52   53   54   55   56   57   58   59   ...   95


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə