Microsoft Word antibohran-vidadi docYüklə 2,85 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə21/69
tarix06.05.2018
ölçüsü2,85 Kb.
#42468
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   ...   69

 
67
nkişaf etməkdə ölkələr təbii ehtiyatların, iqlim şəraitinin və 
ucuz  işçi  qüvvəsinin  sayəsində  iqtisadi  inkişafın  müəyyən 
potensialına  malikdirlər,  lakin  kiçik  əmanətlər  və  gəlirlərin  aşağı 
olması,  maliyyə  sisteminin  zəifliyi  sabit  inkişaf  və  iqtisadi  artım 
üçün  kifayət  qədər  ehtiyatla  təmin  etmirlər.  Bu  səbəbdən 
siyasətçilər  çıxış  yolunu  eyni  zamanda  qeyri-sabitliyin  mənbəyi 
olan,  valyuta  və  maliyyə  böhranlarına  səbəb  ola  biləcək  xarici 
kapitalın cəlb olunmasında görürlər.  
nkişaf  etməkdə  olan  ölkələrin  problemləri  infrastrukturun 
inkişaf  etməməsi,  qanunvericilik  nöqsanları,  investorların  mül-
kiyyət  hüquqlarının  etibarlı  müdafiəsinin  olmaması,  məlumatın 
qeyri-şəffaflığı  ilə  müəyyən  olunur.  Bu  və  digər  amillər  kredit 
riskinin  yüksək  səviyyəsini  və  vəsaitin  cəlb  olunması  zamanı 
yüksək  faiz  dərəcələrini  şərtləndirirlər.  Bundan  başqa  valyutanın 
konversiya  edilməsi  rejimini  dəyişmək  imkanı,  kapital  axınlarına 
qarşı  məhdudiyyətlərin  tətbiqi,  milli  valyutanın  devalvasiyası, 
siyasi qeyri-sabitlik və seçici (elektorat) dövrünün aşkar mövcud-
luğu  kimi  bəzi  müstəqil  risklər  mövcuddur.  Maliyyə  bazarlarının 
tənzimlənməsi və maliyyə müəssisələrinə nəzarət həmçinin yüksək 
səviyyədə deyil.  
nkişaf edən ölkələrin maliyyə sistemlərinin səciyyəvi xüsu-
siyyəti  bankların  üstünlük  təşkil  etməsindən  və  maliyyə  bazarla-
rının  inkişaf  etməməsindən  ibarətdir.  Bu  həmçinin  kreditlərin  ve-
rilməsi  zamanı  xərclərin  çoxalmasını  şərtləndirir  və  milli  borc 
alanların maliyyə baxımından qeyri-sabitliyini artırır. Şəxsi vəsait-
lə müqayisədə borc vəsaitinin yüksək səviyyəsi və xarici şok Asiya 
böhranına səbəb olmuş amillər kimi çıxış etmişlər.  
stənilən maliyyə və siyasi dəyişikliklər milli korporasiyalar 
və  banklar  üçün  kreditlərin  bərpası  və  ya  uzadılması  ilə  bağlı 
problemlər  yaradırlar.  Mühasibat  hesabdarlığının  qeyri-şəffaflığı 
ilə  əlaqədar  problemlər  və  təsərrüfat  fəaliyyətinin  hüquqi 
tənzimlənməsinin nöqsanları bankları qeyri-şəffaf müəssisələrə və 
ya  əlaqəli  şirkətlərə  kreditlərin  verilməsi  kimi  səmərəsiz  riskə 
getməyə  təhrik  edirlər.  Bu  amillər  böyük  həcmdə  problemli 


 
68
borcların  yığılmasına  və  bütövlükdə  bank  sisteminin  sabitliyinin 
zəifləməsinə  gətirib  çıxardırlar  ki,  bu  da  maliyyə  sektorunun 
liberallaşması  və  ya  xarici  şokun  təsiri  zamanı  bank  böhranının 
riskini xeyli artırır. Bank sektorunda müəyyən çətinliklər meydana 
gəldikdə onların bütün maliyyə sektoruna qeyri-sabitləşdirici təsiri 
inkişaf etmiş ölkələrlə müqayisədə inkişaf edən ölkələrdə, onlarda 
kapital bazarlarının zəif olması səbəbindən, daha böyükdür.  
nkişaf  etməkdə  olan    bazarlarda  bankların  böyük  rolu 
tənzimləmənin və nəzarətin keyfiyyətini artırmağı tələb edir.  
nkişaf  etməkdə  olan    ölkələrdə  maliyyə  sisteminin  və 
maliyyə  bazarının  zəifliyi  daxili  kredit  həcmlərinin  ÜDM-a 
nisbətinin  kiçik  qiymətilə  ifadə  olunur,  ehtiyatların  azlığı  xarici 
mənbələrdən təmin olunur ki, bu da inkişaf etmiş ölkələrlə müqa-
yisədə,  xüsusilə  qısamüddətli  seqmentdə,  xarici  borc  həcmlərinin 
daxili  borca  nisbətini  xeyli  artırır.  Bazar  risklərini  hecləşdirməyə 
imkan  verən  maliyyə  vasitələri  yoxdur  və  yaxud  inkişaf  etməmiş 
olur. Xarici kapital axınından böyük asılılıq ölkələrin maliyyə sis-
teminin və maliyyə bazarının yüksək zəifliyinə səbəb olur, bank və 
valyuta ehtiyatlarının sıx qarşılıqlı əlaqəsini şərtləndirir, həmçinin 
çətin vaxtlarda kreditlərin cəlb olunması imkanını məhdudlaşdırır. 
Bir tərəfdən maliyyə siyasətinin milli valyuta kursunun sabitləşdi-
rilməsinə  istiqamətlənməsi  bu  və  ya  digər  şəkildə  iqtisadiyyatın 
artım  templərini  dəstəkləməyə,  inflyasiyaya  müqavimət  gös-
tərməyə,  borc  kapitalı  üzrə  beynəlxalq  bazarların  əlverişliliyini 
təmin  etməyə  kömək  edir.  Digər  tərəfdən  həmin  istiqamətlənmə 
faiz  dərəcələrinin  və  kursun  sabitliyinin  qorunması  üçün  nəzərdə 
tutulmuş  qızıl  valyuta  ehtiyatlarının  geniş  dəyişikliklər  diapazo-
nuna  gətirib  çıxardır  və  beynəlxalq  möhtəkirləri  ölkənin  maliyyə 
sisteminin zəifliyindən istifadə etməyə təhrik edir.  
Bunun daha bariz nümunəsi C.Soros tərəfindən 1997-ci ildə 
Tailand  batına  “hücum”  epizodlarında  göstərilmişdir
50
.  Ölkələrin 
                                                 
50
  Сорос  Дж.  Кризис  мирового  капитализма.  Открытое  общество  в 
опасности
 /пер. с англ. – М.: Инфра-М, 1999. – S. 156-157. 


 
69
ə
ksəriyyəti üzən valyuta kursu rejimini seçmişdir. Lakin üzən kurs 
zamanı milli valyutanın kəskin devalvasiyası təsbit olunmuş rejim 
zamanı olduğu qədər asanlıqla baş verir. Üzən rejimin kursun qəti 
surətdə  qəsdən  artırılmasından  xilas  olmağa  kömək  etməsinə 
baxmayaraq  iqtisadiyyat  və  maliyyə  bazarı  bazar  ümidlərinin 
gözlənilməz  dəyişmələri,  borcun  yüksək  həddə  çatması  və  ya 
maliyyə  bazarının  zəifliyi  baxımından  hələ  də  bərabər  zəifdirlər. 
BVF-nun  məlumatlarına  əsasən  üzən  valyuta  kursları  rejiminin 
ölkələrin maliyyə böhranlarına qarşı daha davamlı olmasını təmin 
etdiyini söyləməyə heç bir əsas yoxdur
51
.  
Öz  növbəsində  iqtisadi  qeyri-sabitlik  daha  çox  maliyyə 
bazarlarını  əhatə  edir.  nkişaf  etməkdə  ölkələrlə  müqayisədə 
maliyyə  vasitələrinin  böyük  gəlirliliyinə  baxmayaraq    fond  ba-
zarının  gəlirlərinin  qeyri-sabitliyi  xüsusilə  yüksəkdir.  Bunun 
sayəsində  yerli  bankların  qeyri-sabitliyi,  onların  aktivləri  yaxşı 
diversifikasiya  olunduğu  və  yaxşı  tənzimləndiyi  halda  belə,  daha 
yüksəkdir. Valyuta kursunun dəyişkənliyi valyuta riskinə görə əla-
vənin  və  daxili  borclar  üzrə  faiz  dərəcələrinin  artmasına  səbəb 
olur.  Bu  öz  növbəsində  çox  saylı  risklər  və  qeyri-müəyyənlik  şə-
raitində  fəaliyyət  göstərən  firmaların  dayanıqsızlığına  gətirib 
çıxardır.  Onları  kompensasiya  etmək  məqsədilə  firmalar  öz 
məhsullarının  qiymətlərini  qaldırır,  hesablaşmaları  daha  sabit 
xarici  valyuta  ilə  aparır  və  pulu  məhdud  sayda  yüksək  gəlirli  la-
yihələrə  qoyurlar.  Devalvasiya  zamanı  yerli  xammalın  və  işçi 
qüvvəsinin ucuzlaşması nəticəsində bilavasitə qazancı ixrac edilən 
məhsul istehsal edən xarici şirkətlərin filialları əldə edirlər.  
nkişaf  və  iqtisadi  artım  imkanlarının  axtarışı  zamanı 
kapitalın,  avadanlığın,  xidmətlərin  azlığı  ilə  hərəkətə  gətirilən  in-
kişaf edən ölkələr özlərinin kiçik maliyyə sistemlərinin qloballaşan 
maliyyə  bazarlarına  inteqrasiyasına  getdikcə  daha  meylli  olurlar. 
Son zamanlar birbaşa investisiyalar daxil olmaqla beynəlxalq borc 
                                                 
51
 Levi-Yeyati E. and Sturzenegger F. “Exchange Rate Regimes and Economic 
Perfomance”, IMF Staff Papers, 2001, Vol. 47, Issue 0 (Special). – S. 62-98.  


Yüklə 2,85 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   ...   69
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə