Microsoft Word Antol-18-SekiYüklə 3,58 Mb.

səhifə139/147
tarix24.12.2017
ölçüsü3,58 Mb.
1   ...   135   136   137   138   139   140   141   142   ...   147

 

497 


“Şəki bazarı” - “Azərbaycan” qəzeti, 01.09.2006-cı il, № 196 

(4420), səh. 4   

“Həzrət  babanın  rəvayəti”  -  Şəki  rayonu,  Baş  Küngüt  kənd 

sakinlərinin dilindən Fəttah Xalıqov qələmə almışdır      

Sanama 

Bu nümunəni Şəki şəhər sakini Qaffarova Hüsniyə Yaqub qı-

zı təqdim etmişdir  

 

Aşıq yaradıcılığı 

Molla Oruc. “Burşlu qızı”. Baş Layisqi kənd sakini Babayev 

Məmməd Oruc oğlunun dilindən yazıya alan və təqdim edən: El-

man Əzizov, Şəki rayonu,   Baş Layisqi kəndi, AMEA-nın Folklor 

İnstitutunun dissertantı, 43 yaş, 2005-ci il 

Molla  Cuma  -  Dastan  -  “Həsən  əminin  öküzü”  Azərbaycan 

Milli Elmlər Akademiyasının Memarlıq və İncəsənət İnstitutunun 

arxivi, inv. № 57 

Molla  Cuma  ilə  Aşıq  Könlünun  deyişməsi.  Söyləyən:  Aşıq 

Əhməd  Qafarov.  Nuxa  rayonu,  Layisqi  kəndi.  Azərbaycan  Milli 

Elmlər  Akademiyasının  Memarlıq  və  İncəsənət  İnstitutunun 

arxivi, inv. № 78  

Molla Cuma: “Qız”, “Cümə gün” 

Söyləyəni:  Umarov  Şərif  Osman  oğlu,  Şəki  rayonu,  Aşağı 

Göynük kəndi,  87 yaş, 1987-ci il 

Təqdim edən: Elman Mövlud oğlu Əzizov, Şəki rayonu, Baş 

Layisqi kəndi,  43 yaş, 2005-ci il, AMEA-nın Folklor İnstitutunun 

dissertantı 

Molla  Cuma:  “Mənə”  -  AMEA  M.Füzuli  adına  Əlyazmalar 

İnstitutu, Molla Cuma Seçilmiş  əsərləri, 3 cilddə, 1 cild, səh. 83-

84, Bakı: Örnək, 2000. Toplayan Transliterasiya və tərtib edən, ön 

söz, izahat, qeyd və lüğətin müəllifi f.e.d. Mövlud Yarəhmədov   

Aşıq Sənəm: “Kəndçi sevgisi”, “Oğlanla qızın deyişməsi”, “Şi-

şə”. Dastanlar, aşıq havaları, (adları) - Azərbaycan Milli Elmlər Aka-

demiyasının Memarlıq və İncəsənət İnstitutunun arxivi, inv. № 65  

498 


Aşıq  Sirac:  “Qanar-qanar”,  “Payızda”,  “Dinə  bilmir”,  “Gəl-

məsə”,  “Hökmü”,  “Ustadnamə”.  Əlyazmalarını  və  audioyazını 

təqdim  edən:  Azad  Ozan  -  AMEA-nın  Folklor  İnstitutunun  elmi 

işçisi. Aşığın “Yoxdur” (qıfılbənd), “Zoğal” (müxəmməs “Kəmsa-

vad və Sirac” dastanından parça), “Olsa”, “Dolandırır”, “Əlfinaz” 

(qoşayarpaq), “Gələrsən” şeirlərini şəkili aşıq Sakit Köçəri təqdim 

etmişdir.  

Aşıq Sakitin “Yoxdur”, “Var”, “Bizi” (divani), “Dörd, dörd”, 

“Taxta qaşıq”, “Moddu”, “Olaydım”,  “Yığılın”,  “Od  əmim” (təc-

nis), “Yaşada” (dodaqdəyməz təcnis) şeirlərini özü təqdim etmiş-

dir.     

 

Aşıq rəvayətləri 

Molla  Cumanın  aşıq  Ələsgərlə  deyişməsi  -  Deyişmədə  qeyd 

olunan  qıfılbəndin  açmasını  Şəki  rayonunun  Aşağı  Göynük  kənd 

sakini  Şərif  Umarovun  dilindən  Molla  Cumanın  nəticəsi  Elman 

Mövlud oğlu Əzizov lentə alaraq bizə təqim etmişdir. 

K.Vəliyevin  “Elin  yaddaşı, dilin  yaddaşı” kitabında da veril-

miş  nümunədən  istifadə  edilmişdir.  (Açması  verilməsə  də)  Bax: 

K.Vəliyev:  “Elin  yaddaşı,  dilin  yaddaşı”,  Bakı,  Gənclik,  1987-ci 

il, səh. 185-186  

Haram  ət  -  Danışan:  Umarov  Şərif  Osman  oğlu,  Təqdim 

edən: Əzizov Elman Mövlud oğlu 

“Molla Cumanın Qıpçaq səfəri”, “Molla Cumanın qərib aşıq-

la görüşü”,  “Molla Cumanın  Molla Surxaydan gileyi”  - Danışan: 

Aşıq  Mirzəli  Mirzəağa  oğlu  Abbasov,  1929-cu  il  təvəllüdlü,  Şa-

maxının Şamlı kəndinin sakini, 2006-cı il 

Molla Cuma və Bilal - Elman Əzizov - Molla Cumanın nəti-

cəsi, “Gülüstan” qəzeti, 14-21 mart 1998-ci il  

“Ustad  və  şəyird”  -  Aşıq  Siracın  dilindən  audioyazını 

AMEA-nın  Folklor  İnstitutunun  elmi  işçisi  Azad  Kərimli  (Azad 

Ozan) təqdim etmişdir, 2002-ci il       

 


 

499 


ƏLAVƏLƏR 

 

Müəllifli bayatılar 

Müəllifli  bayatılar:  bayatının  müəllifi  Niyazi  Şəfayət  oğlu 

İdrisli  -  1940-cı  il  təvəllüdlü,  təqaüddə  olan  mühəndisdir.  Azər-

baycan Yazıçılar Birliyinin Şəki  bölməsi  “Söz, Söz... Söz”, Mas-

ter nəşriyyatı, Şəki-2006, səh. 171  

  

Cürbəcür adətlər 

Toy adətləri - “Doqqazkəsmə”     

Söyləyən: Şəki rayon II Biləcik kənd sakini, 1918-ci il təvəl-

lüdlü Münəvvər nənə, VI.2005-ci il 

Yazıya alan: İslamova Rəhimə - Şəki rayonu, II Biləcik kənd 

orta məktəbinin müəllimi, 1947-ci il təvəllüdlü, VI.2005-ci il 

“Qız  toyu”,  “Oğlan  toyu”,  “Keçmişdə  Şəkidə  “hə”yə  getmə 

adəti”, “Keçmişdə həccə getmə mərasimi”, “İbadət və tamah”  

Danışan: Lütvəli Vahabov 

Xalq mahnıları 

Dastanlar və aşıq havaları 

Oyun havaları  

(Adları) 

Az.SSR Elmi-tədqiqat  musiqi kabineti NİKMUZ, Nuxa eks-

pedisiya, 1937-ci il  

Sədr (Bül-Bül) 

İsmayılov M. 

Bağırov Z. 

Həbibə (katibə) 

AMEA-nın Memarlıq və İncəsənət İnstitutunun arxivi  

Toplayanlar: Qarayev Q., Hacıyev C., İsmayılov M.  

Müqəddəs sayılan yerlər 

(Pirlər, Ziyarətlər) 

“Azərbaycanda  pirlər”  -  Məşədixanım  Nemət,  Azərbaycan 

Dövlət  Nəşriyyat-Poliqrafiya  Birliyi,  Bakı-1992,  ss.  71,  72,  73, 

76, 77, 78, 98, 99, 100   
 

500 


Güldəstə piri - Vasim Məmmədəliyev - akademik, BDU-nun 

İlahiyyat kafedrasının müdiri    

Şəkidə bəzi məhəllə, nəsil, tayfa və soy adları 

I.  “Ağvanlar”,  “Sarıtorpaq”,  “Motorun  aralığı”,  “Mirzələr-

Zorvalar”,  “Otaq  eşiyi”,  “Arx  üstü”,  “Çökək  məhlə”,  “Gəncəli 

məhəlləsi”,  “Yuxarı  baş”  haqqında  mətnlərin  müəllifi  hazırkı  an-

tologiyanın tərtibçisidir 

II.  “Ağvanlar”  -  “Dədə  Qorqud  yurdu”,  Əjdər  Fərzəli  “Yeni 

Azərbaycan” qəzeti, № 87 (1567), 19.04.2003-cü il 

III.  “Dolmabağçalar”  Danışan:  Salamov  Akif  Salam  oğlu 

(Akif Salamoğlu)  

“Daptqopsunlar”  -  “Dartqopsunların”  Ənvər,  Şəki  şəhəri, 

pensiyaçı, 1940-cı il təvəllüdlü 

“Mənkərli və Sabunçu məhəlləsi”, “Qullar” məhəlləsi - Həsə-

nov Əli İskəndər oğlu, Şəki şəhəri, pensiyaçı, 70 yaş, 2000-ci il 

Kəndçi  mülkünün  quruluşu:  Rəşid  bəy  Əfəndizadə,  “Şəki 

vilayətində  kümdarlıq  peşəsinin  tarixi,  ipəkçilik  sənayesi  və 

ticarəti  haqqında”.  Azərbaycan  Milli  Elmlər  Akademiyası  Şəki 

Regional Elm Mərkəzi. Tərtibçi  və şərhlərin  müəllifi: Ədalət Ta-

hirzadə. “Nafta-Press” nəşriyyatı, Bakı-2006, səh. 43-47  

Əhalinin geydiyi  libası  və  libas üçün toxuduğu ipək parçalar 

haqqında:  Rəşid  bəy  Əfəndizadə,  “Şəki  vilayətində  kümdarlıq 

peşəsinin tarixi, ipəkçilik sənayesi və ticarəti haqqında”. Azərbay-

can  Milli  Elmlər  Akademiyası  Şəki  Regional  Elm  Mərkəzi.  Tər-

tibçi və şərhlərin müəllifi: Ədalət Tahirzadə. “Nafta-Press” nəşriy-

yatı, Bakı-2006, səh. 47-51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : antologiyalar
antologiyalar -> Azərbaycan miLLİ elmlər akademiyasi folklor institutu ­­­­­­­­­­­
antologiyalar -> Azərbaycan miLLİ elmlər akademiyasifolklor institutu
antologiyalar -> Azərbaycan nağillari
antologiyalar -> Azsayli xalqlarin folkloru
antologiyalar -> Azərbaycan miLLİ elmlər akademiyasi folklor institutu azərbaycan folkloru antologiyasi (Cəbrayıl, Ağdam, Laçın, Qubadlı, Zəngilan, Ağcabədi və Kəlbəcər rayonlarından toplanmış folklor nümunələri) baki – “Nurlan“ – 2012
antologiyalar -> Azərbaycan miLLİ elmlər akademiyasi folklor institutu azərbaycan folkloru antologiyasi (Cəbrayıl, Ağdam, Laçın, Qubadlı, Zəngilan, Ağcabədi və Kəlbəcər rayonlarından toplanmış folklor nümunələri) baki – “Nurlan“ – 2012
antologiyalar -> Microsoft Word Qarabag-folklor-da-tarixdir-9
antologiyalar -> Azərbaycan miLLİ elmlər akademiyasi folklor institutu


Dostları ilə paylaş:
1   ...   135   136   137   138   139   140   141   142   ...   147


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə