Microsoft Word Audit Ataholding ifrs cons fs 2013-az revised docYüklə 1,4 Mb.

səhifə24/41
tarix14.09.2018
ölçüsü1,4 Mb.
1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   ...   41

 

 

46

 31  dekabr  2013  vә  2012-ci  il  tarixlәrinә  müştәrilәrә  verilmiş  kreditlәrin  100%-i  Azәrbaycan 

Respublikasında  fәaliyyәt  göstәrәn  şirkәtlәrә  verilmişdir  ki,  bu  da  bir  region  üzrә  coğrafi 

tәmәrküzlәşmәni әks etdirir.  

 

31  dekabr  2013-cü  il  tarixinә  Qrup  asılı  müәssisәsi  olan  “Zәyәm  Kәnd  Maş”  ASC-nә  vә  digәr  fiziki şәxslәrә ümumi mәblәği 14,584,600 AZN mәblәğindә uzunmüddәtli faizsiz kreditlәr vermişdir. Oxşar 

kredit  üçün  9.13%  üstün  bazar  faiz  dәrәcәlәrini  istifadә  etmәklә,  kreditin  әdalәtli  dәyәri  12,969,464 

AZN  hesablanır.  Kredit  üzrә  ümumi  daxilolmalarla  onun  әdalәtli  dәyәri  arasındakı  1,615,136  AZN 

mәblәğindә fәrq faizsiz kreditlәr üzrә yaranmış zәrәri әks etdirir.  Bu mәblәğin 70% vә 30 %-i mәcmu 

gәlirlәr  haqqında  konsolidә  edilmiş  hesabatda  müvafiq  olaraq  (1,156,953  AZN  vә  458,183  AZN 

mәblәğindә) maliyyә xәrci vә әlavә ödәnilmiş kapital kimi tanınır (Qeyd 5).  

 

  

 
 

47

 31 dekabr 2013-cü il tarixinә müştәrilәrә verilmiş kreditlәrin keyfiyyәt üzrә tәhlili aşağıdakı kimi olmuşdur: 

 

31 dekabr 2013-cü il tarixinә  Ticarәt 

 

Kәnd 

tәsәrrüfatı 

 

Tikinti 

 

İstehsal 

 

Nәqliyyat 

 

İstehlak 

kreditlәri

  Avtomobil 

kreditlәri

 

İpoteka 

kreditlәri

  Sahibkarlıq 

kreditlәri

 

Plastik 

kartlar

 

Digәr 

 

Cәmi 

Dәyәrsizlәşmәmiş kreditlәr 

   


   

 

Ödәniş vaxtı  keçmәmiş 36,119,773    26,399,831

15,023,343

10,075,448

6,513,305

18,212,893   

1,089


18,868,820

15,047


271,517

312,264 131,813,330 

Ödәnişi gecikdirilmiş: 

   


   

 

30 günә qәdәr gecikdirilmiş -    

-  


-  

-  


-  

288,740   

-  

50,073


-  

1,777


-  

340,590 


31 gündәn 60 günәdәk gecikdirilmiş 

-    


-  

-  


-  

-  


102,388   

-  


27,814  

-  


-  

1,918  


132,120 

61 gündәn 90 günәdәk gecikdirilmiş 

-    

-  


-  

-  


-  

64,690   

-  

49,417


-  

-  


-  

114,107  

91 gündәn 180 günәdәk gecikdirilmiş 

-    


-  

-  


-  

-  


81,600   

-  


-  

-  


-  

-  


81,600 

180 gündәn artıq gecikdirilmiş 

-    

-  


-  

-  


-  

108,925   

-  

-  


-  

-  


-  

108,925 


 

36,119,773    26,399,831

15,023,343

10,075,448

6,513,305

18,859,236   

1,089

18,996,12415,047

273,294


314,182 132,590,672 

Çıxılsın: dәyәrsizlәşmә zәrәrlәri üçün 

ehtiyat 

-    


-  

-

--

(286,737)  

-

(24,545)


-

-

1,697(309,585) 

  

   


   

 

Cәmi dәyәrsizlәşmәmiş kreditlәr 36,119,773    26,399,831

15,023,343

10,075,448

6,513,305

18,572,499   

1,089

18,971,579

15,047

273,294

315,879 132,281,087 

 

   


   

 

Birgә qiymәtlәndirilmiş 

   

   


 

Ödәniş vaxtı  keçmәmiş 

4,418,361   

2,429,040

2,053,782

1,044,577

53,531

41,667,877    29,635,765-  

4,271,024

3,989,370

102,871


89,666,198 

Ödәnişi gecikdirilmiş: 

   

   


 

30 günә qәdәr gecikdirilmiş 

-    

-  


-

863,706


-

530,964   

197,269

-  


81,871

130,338


-  

1,804,148 

31 gündәn 60 günәdәk gecikdirilmiş 

10,056   

-  

-

-  -

365,646   

221,477

-  


36,148

103,029


-  

736,356 


61 gündәn 90 günәdәk gecikdirilmiş 

47,960   

14,156

-

-  -

914,391   

305,304

-  


39,655

30,608


-  

1,352,074 

91 gündәn 180 günәdәk gecikdirilmiş 

49,069   

7,439

-

-  -

565,757   

354,173

-  


20,113

12,448


-  

1,008,999 

180 gündәn artıq gecikdirilmiş 

796,564   

267,379

71,313


134,419

-

858,846    1,160,703-  

500,319


122,836

-  


3,912,379 

 

5,322,010   

2,718,014

2,125,095

2,042,702

53,531


44,903,481    31,874,691

-  


4,949,130

4,388,629

102,871

98,480,154 Çıxılsın: dәyәrsizlәşmә zәrәrlәri üçün 

ehtiyat 

(514,321)

(318,690)

(192,526)

(198,724)

(4,850)

(1,958,386)   (1,597,488)-  

(516,833)

(165,849)

(9,320)


(5,476,987) 

 

   


   

 

Cәmi birgә qiymәtlәndirilmiş kreditlәr 

4,807,689   

2,399,324

1,932,569

1,843,978

48,681

42,945,095    30,277,203

-  


4,432,297

4,222,780

93,551

93,003,167 

 

   


   

 

Ayrılıqda dәyәrsizlәşmiş 

   

   


 

Ödәniş vaxtı  keçmәmiş 

504,150   

-  


-

-  


-

-    


-

-  


-

-  


-

504,150 


Ödәnişi gecikdirilmiş: 

   


   

 

31 gündәn 60 günәdәk gecikdirilmiş -    

-  


-  

312,922


-  

-    


-  

-  


-  

-  


-  

312,922  

180 gündәn artıq gecikdirilmiş 

4,556,096   

3,796,162

-

449,416-  

-    


-  

-  


250,000

-  


-  

9,051,674  

5,060,246   

3,796,162

-  


762,338

-  


-    

-  


-  

250,000


-  

-  


9,868,746 

Çıxılsın: dәyәrsizlәşmә zәrәrlәri üçün 

ehtiyat 

(1,231,682)

(28,659)

-  


-  

-  


-    

-  


-  

-  


-  

-  


(1,260,341) 

 

   


   

 

Cәmi ayrılıqda dәyәrsizlәşmiş kreditlәr 

3,828,564   

3,767,503

-

762,338

-  

-    


-  

-  


250,000

-  


-  

8,608,405 

Cәmi müştәrilәrә verilmiş kreditlәr  44,756,026    32,566,658

16,955,912

12,681,764

6,561,986

61,517,594    30,278,292

18,971,579

4,697,344

4,496,074

409,430 233,892,659 

 

31 dekabr 2012-ci il tarixinә qalan müştәrilәrә verilmiş kreditlәrin keyfiyyәtinә görә tәhlili aşağıdakı cәdvәldә göstәrilir: 


Dostları ilə paylaş:
1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   ...   41


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə