Microsoft Word Audit Ataholding ifrs cons fs 2013-az revised doc


  19.  SATILABİLӘN İNVESTİSİYALARYüklə 1,4 Mb.

səhifə27/41
tarix14.09.2018
ölçüsü1,4 Mb.
1   ...   23   24   25   26   27   28   29   30   ...   41

 

51

 19.  SATILABİLӘN İNVESTİSİYALAR  

 

 Tәsisçi 

payı, % 

Nominal 

illik faiz 

dәrәcәsi

31 dekabr  

2013-cü il 

 

31 dekabr

 2012-ci il  

 

   Akkord İnşaat Sәnaye ASC-nin korporativ 

istiqrazları  

 

12.50% 


15,207,637   

 15,006,778 

Unibank ASC-nin korporativ istiqrazları 

 

11.00% 6,097,634   

 10,045,850 

AGBank ASC-nin korporativ istiqrazları 

 

12.00% 3,091,845   

-  


Bakcell MMC-nin korporativ istiqrazları 

 

12.00% 2,552,011   

 2,057,702 

Bank of Baku ASC-nin korporativ istiqrazları 

 

9.00% 2,007,738   

-  


Access Bank ASC-nin korporativ istiqrazları 

 

12.00% 1,063,400   

-

Finca Azәrbaycan MMC-nin korporativ istiqrazları 

11.00% 


1,018,682   

367,080


Unilizinq QSC-nin korporativ istiqrazları 

 

13-14% 718,052   

718,409


Maliyyә lizinq ASC-nin istiqrazları 

 

9.50% -    

 7,103,360 

Azәrbaycan Respublikası Mәrkәzi Bankının 

qısamüddәtli notları 

 

1.58%- 


2.49% 

-    


 15,999,925 

 

  

   


Milli Kart MMC-dә kapital qiymәtli kağızları 

10% 


 

400,000   

400,000

 

    

32,156,999   

51,699,104

Çıxılsın: dәyәrsizlәşmә zәrәrlәri üçün ehtiyat 

(120,000) 

(120,000)

 

   


Cәmi satılabilәn investisiyalar 

32,036,999   

51,579,104

 

 31 dekabr 2012-ci il tarixinә Qrup bәzi qeyri-derivativ maliyyә aktivlәrini ödәniş tarixinәdәk saxlanılan 

kateqoriyasından  satıla  bilәn  maliyyә  aktivlәri  kateqoriyasına  yenidәn  tәsniflәşdirmişdir.  Yenidәn 

tәsniflәşdirmәyә  sәbәb  Bakcell  MMC-nin  31  dekabr  2011-ci  il  tarixinә  ödәniş  tarixinәdәk  saxlanılan 

investisiyalar kimi tәqdim olunan korporativ istiqrazlarının ikinci dәrәcәli bazarda satılması olmuşdur. 

Satış 2012-ci ilin may vә iyul aylarında hәyata keçirilmişdir. 1 iyul 2009-cu ildәn etibarәn Qrupa bәzi 

nadir hallarda maliyyә aktivlәrinin ödәniş tarixinәdәk saxlanılan kateqoriyasından satılabilәn maliyyә 

aktivlәri  kateqoriyasına  yenidәn  tәsniflәşdirmәsinә  icazә  verilmişdir.  2012-ci  il  әrzindә  yenidәn 

tәsniflәşdirmәnin  nadir  hallarda  yerinә  yetirilmәsi  nәzәrdә  tutulmamışdı.  Hәmin  ödәniş  tarixinәdәk 

saxlanılan  maliyyә  alәtlәrinә  gәldikdә  isә,  rәhbәrliyin  bu  maliyyә  alәtlәrini  ödәniş  tarixinәdәk 

saxlamaq niyyәti olmamışdır. Yenidәn tәsniflәşdirmә hәmin yenidәnqiymәtlәndirmә tarixindә әdalәtli 

dәyәrlә  qeydә  alınır  ki,  bu  da  müvafiq  tәsirin  müşahidә  edildiyi  ildәn  sonrakı  müddәtdә  onun  yeni 

amortizasiya olunmuş dәyәrini әks etdirir.  

 

Rәhbәrlik  Bankın  Milli  Kart  MMC-nin  sәhmlәrinә  investisiyalarının  әdalәtli  dәyәrini  düzgün  şәkildә qiymәtlәndirә bilmir. Bu investisiya ilkin dәyәr ilә uçotda әks olunur. 31 dekabr 2013-cü il tarixinә bu 

investisiya obyekti öz әmәliyyatları haqqında son maliyyә mәlumatını dәrc etmәmişdir, onun sәhmlәri 

elan edilmәmişdir vә son ticarәt qiymәtlәrini açıq әldә etmәk mümkün deyil.   

 

31  dekabr  2013-cü  vә  2012-ci  il  tarixlәrinә  satılabilәn  investisiyalar  üzrә  hesablanmış  faiz  gәliri müvafiq olaraq 444,413 AZN vә 118,284 AZN olmuşdur.  

 

31 dekabr 2013-cü vә 2012-ci il tarixlәrinә satılabilәn investisiyalar üzrә dәyәrsizlәşmә zәrәrlәri üçün ehtiyatlarda hәrәkәtlәr 6 saylı qeyddә açıqlanır. 

 

 20.  SӘHMDARLARDAN ALINACAQ VӘSAİTLӘR  

 

Sәhmdarlardan alınacaq vәsaitlәr aşağıdakılardan ibarәtdir:  

 

31 dekabr  

2013-cü il 

 

31 dekabr  

2012-ci il 

“Clonmel International” 

6,992,203 

 

 6,992,203 Çıxılsın: Qeyri nәzarәt payına malik sәhmdardan alınacaq vәsaitlәrin  

dәyәrsizlәşmәsi üzrә ehtiyat 

(6,992,203)

 (6,992,203) Cәmi sәhmdardan alınacaq vәsaitlәr 

-    

-

 

 
 

52

 31  dekabr  2013  vә  2012-ci  il  tarixlәrinә  Qrup  AtaHoldinq  ASCdәki  sәhmlәrinin  әlaqәli  tәrәf  olan 

“Clonmel  International”  şirkәtinә  satışına  görә  müvafiq  olaraq  8,907,265    ABŞ  dolları  (manat 

ekvivalenti  ilә  6,992,203  AZN)  mәblәğindә  vәsait  әldә  etmişdir.  “ATAHolding”  ASC-nin  sәhmlәrinin 

satışı  18  may  2007-ci  il  tarixindә  başa  çatmışdır.  Bu  әmәliyyat  üzrә  alınacaq  mәblәğlәrә  faiz 

hesablanmır  vә  bu  vәsaitlәrin  geri  ödәnilmәsi  tarixlәri  razılaşdırılmamışdır.  31  dekabr  2013-cü  il 

tarixlәrinә  Qrup  “Clonmel  International”dan  alınacaq  vәsaitlәrin  5  ildәn  artıq  müddәtә  gecikdirilmәsi 

sәbәbindәn onları dәyәrsizlәşdirmәk qәrarına gәlmişdir. 

 

31  dekabr  2013  vә  2012-ci  il  tarixlәrinә  bitәn  illәr  üzrә  sәhmdarlardan  alınacaq  vәsaitlәr  üzrә dәyәrsizlәşmә zәrәrlәri üçün ehtiyatda hәrәkәtlәr 6 saylı Qeydә açıqlanır.  

 

 21.  DİGӘR UZUNMÜDDӘTLİ AKTİVLӘR  

 

31  dekabr  2013-cü  il  tarixinә  Gürcüstanda  yerlәşәn  vә  xalis  qalıq  dәyәri  717,147  AZN  olan  idman kompleksi digәr uzunmüddәtli aktivlәri әks etdirmişdir. Hazırda aktiv Qrup tәrәfindәn gәlir әldә etmәk 

vә  ya  inzibati  mәqsәdlәr  üçün  istifadә  olunmur.  Qrupun  rәhbәrliyi  2014-cü  ildәn  başlayaraq  bu 

aktivdәn mәnfәәt әldә etmәyi planlaşdırır. 31 dekabr 2013-cü il tarixinә Qrupun rәhbәrliyi tәrәfindәn 

hazırlanmış  gәlәcәk  pul  daxilolmaları  proqnozuna  әsasәn  370,113  AZN    mәblәğindә 

dәyәrsizlәşmişdir.  

 

2013-cü  ilin  sonunda  Qrup  әmlak  vә  qeyri-maddi  aktivlәr  üçün  2,952,776  AZN  mәblәğindә  avans ödәnişlәri  etmişdir.  Bu  mәblәğә  2014-cü  ildә  tәtbiq  edilmәsi  planlaşdırılan  sığorta  vә  tәkrarsığorta 

üzrә “Adacta” proqram tәminatının hazırlanması ilә bağlı 451,553 AZN vәsait daxildir.  


Dostları ilə paylaş:
1   ...   23   24   25   26   27   28   29   30   ...   41


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə