Microsoft Word Audit Ataholding ifrs cons fs 2013-az revised docYüklə 1,4 Mb.

səhifə29/41
tarix14.09.2018
ölçüsü1,4 Mb.
1   ...   25   26   27   28   29   30   31   32   ...   41

 

55

 31 dekabr 2013-cü il vә 2012-ci il tarixlәrinә sığorta debitor borclarının kredit keyfiyyәti üzrә tәhlili 

aşağıdakı kimidir: 

 

 

31 dekabr  

2013-cü il 

 

31 dekabr  

2012-ci il 

 

  

Cari vә dәyәrsizlәşmәmiş  

499,084 


 

5,955


 

 

 Vaxtı keçmiş lakin dәyәrsizlәşmәmiş 

 

 - 30 gündәn az gecikdirilmiş 

117,136 


 

130,567


- 30 gündәn 90 günәdәk gecikdirilmiş 

130,882 


 

265,978


- 90 gündәn 180 günәdәk gecikdirilmiş  

186,115 


 

409,396


 

 

 Cәmi vaxtı keçmiş lakin dәyәrsizlәşmәmiş 

434,133 


 

805,941


 

 

 Ayrılıqda dәyәrsizlәşdiyi müәyyәn edilәn qalıqlar  

 

 - 180 gündәn 360 günәdәk gecikdirilmiş  

139,116 


 

321,038


- 360 gündәn çox gecikdirilmiş 

353,060 


 

33,127


 

 

 Cәmi dәyәrsizlәşmiş kimi müәyyәn edilәn 

492,176 


 

354,165


 

 

 Çıxılsın: Dәyәrsizlәşmә zәrәrlәri üçün ehtiyat 

(166,246)

(127,582)

 

  

Cәmi sığorta debitor borcları, ehtiyat çıxılmaqla 

1,259,147 

 

1,038,479

 

24.  DİGӘR AKTİVLӘR  

 

 31 dekabr  

2013-cü il 

 

31 dekabr 

2012-ci il 

 

 

 

 

Digәr maliyyә vә sığorta aktivlәri: 

 

 Ticarәt vә digәr debitor borcları  

1,513,929 

 

  1,109,515  Qazanılmamış sığorta haqları üçün ehtiyatda tәkrarsığortaçıların payı  

(Qeyd 11) 

990,456 

 

 577,960 Zәrәr ehtiyatlarında tәkrarsığortaçıların payı (Qeyd 11) 

113,440 


 

 427,489 

Digәr maliyyә vә sığorta aktivlәri  

180,184 


 

167,146


 

 

  

2,798,009 

 

2,282,110Çıxılsın: dәyәrsizlәşmә zәrәrlәri üçün ehtiyat  

(1,418,142)

(205,665)

 

 1,379,867 

 

2,076,445 

 

 Digәr qeyri-maliyyә aktivlәri: 

 

 Tәxirә salınmış xәrclәr 

2,557,456 

 

2,603,244Müsadirә edilmiş girov 

3,881,285 

 

  586,282  Mal-material ehtiyatları  

1,115,305 

 

  1,007,379Bioloji aktivlәr 

892,620 


 

-

İcbari Sığorta Bürosunda sığorta depoziti  400,000 

 

 400,000 Digәr әmәliyyatlar üzrә avanslar 

307,447 


 

 163,893 

Digәr qeyri-maliyyә aktivlәri  

349,379 


 

290,350


 

 

  

9,503,492 

 

5,051,148 

 

 Cәmi digәr aktivlәr   

        10,883,359 

 

7,127,593

 

 

31  dekabr  2013  vә  2012-ci  il  tarixlәrinә  bitәn  illәr  üzrә  digәr  aktivlәr  üzrә  dәyәrsizlәşmә  zәrәrlәri üçün ehtiyatda hәrәkәtlәr 6 saylı Qeyddә açıqlanır.  

 

31  dekabr  2013  vә  2012-ci  il  tarixlәrinә,  Qrupun  geri  alınmış  әmlakın  satışından  әldә  olunacaq  vәsaitlәri  müvafiq  olaraq  205,815  AZN  vә  268,603  AZN  mәblәğindә  uzunmüddәtli  faizsiz  debitor 

borclardan  ibarәt  olmuşdur.  Müqavilәnin  şәrtlәrinә  әsasәn  bu  debitor  qalıqları  orta  hesabla  3  il 

әrzindә toplanacaq.  

  

56

 31  dekabr  2013  vә  2012-ci  il  tarixlәrinә  bitәn  illәr  әrzindә  Qrup  qeyri-maliyyә  aktivlәrini  tәminat  kimi 

saxladığı girova sahib çıxmaqla  әldә etmişdir. 31 dekabr 2013 vә 2012-ci il tarixlәrinә 3,881,285 AZN 

vә  586,282  AZN  mәblәğindә  belә  aktivlәrlә  ticarәt  aparılmış  vә  konsolidә  edilmiş  maliyyә 

hesabatlarında digәr aktivlәr kimi qeyd edilmişdir.  

 

 

19 dekabr  2011-ci il tarixdә Qrup İcbari Sığorta Bürosunun (“Büro”) üzvü olmuşdur. Büronun tәlәblәrinә görә  Qrup  400,000  AZN  depozit  qoymuşdur  ki,  bu  da  Qrup  ödәniş  etmәdiyi  halda  Büro  tәrәfindәn 

iddiaların hәlli üçün istifadә olunacaqdır.  

 

Malların satışı üzrә orta kredit müddәti 30 gündür. Qrup 360 gündәn artıq müddәtdә yaranan bütün ticarәt vә sığorta debitor borclarına qarşı 100% hәcmindә şübhәli borclar ehtiyatı yaratmışdır, çünki 

tarixi  tәcrübә  göstәrir  ki,  360  gündәn  artıq  gecikdirilmiş  debitor  borclar  qaytarılmır.  Şübhәli  borclar 

üçün  ehtiyatlar  qarşı  tәrәfin  keçmiş  defolt  tәcrübәsinә  istinad  etmәklә  müәyyәn  olunmuş 

qaytarılmayan mәblәğlәr әsasında, habelә qarşı tәrәfin hazırki maliyyә durumunu tәhlili etmәklә 90 - 

360 gün arasında geri alınmış әmlakın satışından әldә olunacaq vәsaitlәrә qarşı tanınır.   

 

Yuxarıda açıqlanan  debitor borclarına vaxtı keçmiş lakin, hesabat dövrünün sonunda ödәnilmәli olan vәsaitlәr  (köhnәlmә  tәhlilinә  baxın)  daxildir.  Kredit  keyfiyyәtindә  mühüm  dәyişiklik  olmadığından  vә 

mәblәğlәrin  hәlә  dә  qaytarılması  ehtimalı  olduğundan  Qrup  bu  vәsaitlәrlә  bağlı  şübhәli  borclar  üçün 

ehtiyat yaratmamışdır. Qrupun bu qalıq vәsaitlәrlә bağlı hәr hansı girovu vә ya kredit güclәndirilmәsi  

vasitәlәri,  elәcә  dә  Qrupun  qarşı  tәrәflәrdәn  borc  aldığı  hәr  hansı  mәblәğlәri  әvәzlәşdirmәk  hüququ 

yoxdur.       

 

 25.  MÜŞTӘRİLӘR VӘ BANKLAR TӘRӘFİNDӘN QOYULMUŞ DEPOZİTLӘR  

 

 31 dekabr  

2013-cü il 

 

31 dekabr  

2012-ci il 

 

  

Müştәrilәr tәrәfindәn qoyulmuş depozitlәr

 

 Müddәtli depozitlәr 

198,494,851 

 

 160,695,130 Cari hesablar 

74,222,586 

 

  52,648,523 

272,717,437 

 

213,343,653Banklar tәrәfindәn qoyulmuş depozitlәr 

 

 Digәr banklardakı müxbir hesablar  

62,224 


 

89,852


 

 

 Cәmi müştәrilәr vә banklar tәrәfindәn yerlәşdirilmiş depozitlәr

272,779,661 

 

213,433,505

 

 

31  dekabr  2013-cü  vә  2012-ci  il  tarixlәrinә  müştәrilәr  tәrәfindәn  yerlәşdirilmiş  depozitlәr  müvafiq olaraq  112,372,416  AZN  vә  88,101,753  AZN  mәblәğindә  olmaqla  (ümumi  müştәri  depozitlәrinin 

41%-i) 14 müştәri üzrә yaranmışdır ki, bu da mühüm cәmlәşmәni әks etdirir.   

 

31 dekabr 2013-cü vә 2012-ci il tarixlәrinә müştәri depozitlәrinә daxil edilәn hesablanmış ödәnilmәli faizlәr müvafiq olaraq 4,230,288 AZN vә 2,730,838 AZN tәşkil etmişdir.  

 

 31 dekabr  

2013-cü il 

 

31 dekabr  

2012-ci il 

 

  

İqtisadi sektorlar/müştәri növü üzrә tәhlil:

 

 Fiziki şәxslәr 

195,166,434 

 

 161,028,118 Ticarәt 

30,160,575 

 

 16,309,497 Tikinti  

16,077,038 

 

 9,882,651 Enerji  

12,498,874 

 

 8,980,177 Sığorta 

5,830,214 

 

 1,920,910 Maliyyә tәşkilatları  

5,141,242 

 

5,657,170Nәqliyyat vә rabitә  

3,214,465 

 

 2,461,690 İstehsal  

1,795,783 

 

 500,817 Kәnd tәsәrrüfatı  

1,735,853 

 

 1,331,358 Dövlәt tәşkilatları 

793,287 


 

  5,221,584  

Digәr  

365,896 


 

 139,533 

 

 

 Cәmi müştәrilәr vә banklar tәrәfindәn yerlәşdirilmiş depozitlәr  

272,779,661 

 

213,433,505


Dostları ilə paylaş:
1   ...   25   26   27   28   29   30   31   32   ...   41


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə