Microsoft Word diplomatiya az docYüklə 4,87 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə72/124
tarix17.09.2017
ölçüsü4,87 Kb.
#27
1   ...   68   69   70   71   72   73   74   75   ...   124

www.uemu.birolmali.com
                                                   
Urmu Kitabxanasi
 
92 
sui-qäsd, diversiya-terror,  fiziki  güc tätbiqi, açıq müharibä vä s. aksiyaları häyata keçirilir vä başlıca olaraq, 
canlı qüvvä vä texnikası, silah vä sursat anbarları, enerji vä kommunikasiya (tranzit, rabitä, täbliğat,...) sistemi, 
infrastrukturları,  texnologiyası  vä s.  dağıdılır,  iflic  edilir,  blokirovkalanır,  lazımi  adamları  (o  cümlädän, 
äväzolunmaz  kadrları,  o  cümlädän,  yeri  gäldikdä  özü)  aradan  götürülür  vä  ya  şikäst  edilir,  yer-yerdän  bioloji 
täminatı (qidaya, suya, yuxuya vä s. olan täläbatı), tächizat vä rabitäsi tromblanır, blokirovkalanır vä s. 
  Nümunä üçün, mäs., adi häyatda baş verän müxtälif davalar, kimlärinsä bir başqaları vasitäsilä kimisä döydürtmäsi, 
evinä,  avtomobilinä  od  vurdurtması,  avtomobilinin  benzin  qabına  benzinlä  reaksiya  näticäsindä  müäyyän  müddätdän 
sonra partlayan kimyävi qarışıq atması, kimäsä qarşı ‘‘killer’’lär tutulması vä b. bu varianta nümunälärdändir. 
Azärbaycanın  bugünkü  gündä  müharibä  väziyyätindä  olmasını  vä  bu  säpkili  informasiyaların  çox  mähdud 
çärçivädä yayıldığını näzärä alaraq, alimlärin vä adi häväskarların bu säpkili tädqiqatlarına müäyyän oriyentasiya 
mäqsädilä,  bugünkü  gündä  ayrı-ayrı  dövlätlärin  härbiyyäsinin  äsasını  täşkil  edän  müasir  silah  vä  sursat 
növlärinin bäzilärinin mexanizmi barädä bir qädär ätraflı informasiya veririk: 
I
I
V
V
.
.
2
2
.
.
3
3
.
.
2
2
.
.
6
6
.
.
1
1
.
.
 
 
P
P
s
s
i
i
x
x
o
o
t
t
r
r
o
o
n
n
 
 
s
s
i
i
l
l
a
a
h
h
l
l
a
a
r
r
 
 
«Psixotron  silahlar»  adı  altında  müasir  elmdä  psixikanı  idarä  etmäyä  imkan  verän  texniki  qurğular  näzärdä  tutulur. 
Müasir elmdä insanın düşüncä aparatının mexanizmini izah etmäyä cähd edän bir neçä näzäriyyä mövcuddur ki, onlardan 
biofiziki,  biokimyävi  vä  soliton  näzäriyyäläri  xüsusilä  aktualdır.  Bunlardan  birincisindä  –  insanın  fikir  ämäliyyatları 
beyindä  baş  verän  müxtälif  elektrik,  maqnit  vä  ya  elektromaqnit  hadisäläri  ilä,  ikincisindä  –  kimyävi  proseslärlä 
älaqäländirilir, sonuncu isä – bunun sinirlärdä  yayılan xüsusi tänha dalğalar (solitonlar) vasitäsilä baş verän hal olduğunu 
izah etmäyä cähd göstärir. Deyilän mäsälä ilä bağlı konkret näticälärin äldä edilmäsi, telepatiyanın mexanizmini açıqlayar, 
digär  täräflärdänsä,  lazımi  fikirläri  insanların  beyninä  xüsusi  dalğalar,  sahälär,  kimyävi  preparatlar  vasitäsilä  yeritmäyä 
imkan verärdi. Häläliksä, qätiyyätlä demäk mümkündür ki, bu sahädä heç bir äsaslı iräliläyiş mövcud deyil – ägär hipnoz 
mexanizmi  ilä  beyinä  lazımi  komandaları,  ideyaları  vä s.  yeritmäk  imkanı  verän  bir  sıra  texniki  metodlar  (mäs.,  aşağıda 
[burada, säh. 93] izah ediläcäk ‘‘25-ci kadr’’ virusu) näzärä alınmazsa. 
Äväzindä isä, differensial formada emosiya vä intellektin müxtälif funksiyalarını aktivläşdirib-passivläşdirmäyä imkan 
verän bir sıra näticälär äldä edilib ki, bunların da äsasında müasir psixotron silahlar yaradılıb: 
 IV.2.3.2.6.1.1) Xüsusi  tezlik  generatorları:  Müäyyän  edilib  ki,  beyin  bioritmlärinä  (2-10  Hers)  vä  ya  geomaqnit 
döyüntülär diapazonuna (0,01-20 Hers)  yaxın tezliklärdä olan elektrik vä maqnit sahäläri älahiddä bioloji täsir effektlidir. 
Mäs., 0, 5 V/t vä 2-8 Hers tezlikli elektromaqnit sahäsi – üräk  yığılmalarının tezliyini azaldır, qanın forma elementlärinin 
aktivliyini  aşağı  salır;  8  Hers  tezlikli  maqnit  sahäsi  –  canlıların  fermentlärinä  passivläşdirici  täsir  göstärir;  Maqnit 
vibrasiyalarının  (döyüntülärinin)  H≤1E  diapazonu  –  neyroendokrin  sistemini  pozur,  baş  beyin  yarımkürälärinin 
neyronlarının funksional väziyyätini däyişir vä s.; 1000 nonotesl amplitudalı vä 5 – 7 mm. uzunluqlu elektromaqnit dalğaları 
– insanda idaräolunmaz däräcädä böyük vahimä, dähşät, qorxu hissi törädir. 
Bundan älavä, akustik dalğaların da müxtälif spektrläri analoji täsir effektlidir. Mäs., 9 Hers tezlikli infrasäs dä, indicä 
deyilän 5-7 mm. uzunluqlu elektromaqnit dalğaları kimi, insanda ifrat böyük däräcädä idaräolunmaz vahimä, dähşät, qorxu 
hissi törädir. Sınaq mäqsädilä, ilk däfä klubların birindä  «dähşät» filminin qorxulu sähnälärinin effektini artırmaq üçün bu 
tezlikli akustik dalğalardan istifadä edilib ki, o da, bütün tamaşaçıların idaräolunmaz vahimä içärisindä hardan gäldi özünü 
klubdan bayıra atması ilä näticälänib. 
«Xüsusi  tezlik  generatorları»nın  äsasında  da,  mähz  bu  elementlär  dayanır.  Äsasında  bu  tezlikläri  induksiya  etdirän 
xüsusi vibratorun vä ya tranzistorların dayandığı qurğuları böyük bir ordunun üstünä mäsafädän cämisi bir neçä däqiqälik 
tuşlamaq, böyük bir qoşunu bu xarakterli dalğalarla cämisi bir neçä däqiqälik şüalandırmaq  kifayätdir  ki, hamısı bir anda 
ällärindä nä var tullayıb, vahimä içärisindä hara gäldi qaçsın; 
 IV.2.3.2.6.1.2) Xüsusi sahä generatorları:  nsanı ähatä edän ätraf fiziki dünyanın täsirlärinin yalnız konkret diapazon 
hüdudu, yäni mövcudluğu müddätindä adaptasiya olub, şärti mänada  «normal» adlandırıla biläcäk bugünkü mötädil häddi 
insan üçün zärärsiz vä tählükäsizdir. Bundan bütün känaraçıxılma halları, patologiya kimi, hätta insanın ölümünä dä gätirib 
çıxara  bilir.  Bu  sahälärin  ifrat  dozaları  bir  täräfdän,  fiziki  effekt  törädir,  o  cümlädän,  havanı  ionlaşdıraraq  atmosferin 
kimyävi  tärkibini  däyişir,  digär  täräfdän,  psixi  effekt  törädäräk  insanda  müväqqäti  vä  ya  äbädi  sinir  iflici  yaradır.  Härbi 
mäqsädlär üçün onların mähz bu spektrläri xüsusi maraq doğurur vä müvafiq laboratoriyalarda araşdırılır. 
Müäyyän edilib ki, xüsusi tuşlanmış ifrat güclü elektrik vä maqnit sahäläri, insanda yuxarıdakı hala bänzär ifrat güclü 
qorxu,  vahimä,  vähşät  hissi  törädir.  Yaxud  müäyyän  edilib  ki,  elektromaqnit  vä  akustik  sahälärin  ifrat  böyük  gärginlikli 
häddi (ultraqısa dalğalar diapazonu), bioloji täsir effektlidir vä canlıların uzun müddät bu täsirlärä märuz qalması, onların 
anomaliyalı  ölümlärinä  gätirib  çıxara  bilir.  Nümunä  üçün,  mäs.,  täqribän  bu  diapazona  yaxın  tezliklärdä  işläyän  mobil 
telefonların vä radiotelefonların orqanizmä ziyanı barädä yäqin ki, hamı eşidib. Haşiyä kimi qeyd edäk ki, ziyanlılığı barädä 
hamının  yaxşı bildiyi rentgen şüaları vä radioaktiv şüalar (radioaktivliyin daşıyıcılarından biri olan qamma-şüalar) mähz 
elektromaqnit dalğalarının än son tezlik häddindän ibarät olan spektrlärindändir. Hämçinin, akustik dalğaların (säsin) 6000 
hers üçün 0,1Vt/m.-10Vt/m. diapazonundan känar amplitudalarının ağrı vä hätta iztirablı ölüm törätdiyi dä mälumdur; 
 IV.2.3.2.6.1.3) Psixogen  täsir  generatorları:  Yuxarıda  insanın  adaptasiya  olduğu  diapazon  hüdudundan  känarda 
yerläşän täsir  spektrlärinin  insana ziyanları barädä  danışıldı.  nsanın qäbul edä bildiyi  diapazon çärçiväsindäki siqnalların 
müxtälif  çalarları  isä  färqli  psixi  effektlär  törädib,  insanda  ayrı-ayrı  emosional  hallar  induksiya  etdirmäk  qabiliyyätinä 
malikdir. Mäs., isti ränglär (qırmızı, narıncı vä sarı) – insana oyandırıcı täsir göstärib, onun tänäffüs vä näbzini tezläşdirir, 
därinläşdirir, arterial täzyiqini yüksäldir, onda narahatçılıq vä häyäcan hissläri doğurur. Äksinä, soyuq ränglär (yaşıl, mavi, 
göy vä bänövşäyi) – bunlara tam zidd näticälär verib, sentimental vä komfort ähval-ruhiyyä doğurur. Yaxud mäs., limonun, 
lavandanın, çobanyastığının vä sändäl ağacının ätri – beyinin aktivliyini istänilän depressantdan daha tez zäiflädir, äksinä, 
qızılgülün,  jasminin,  nanänin,  mixäyin  ätri  –  beyindä  boz  maddänin  (hansının  ki,  miqdarı  ilä  intellekt  ämsalı  birbaşa 
älaqädardır) hüceyrälärinä kofedän daha güclü oyandırıcı täsir göstärir. 
Eyni qayda ilä digär qalan bütün hiss kanalları vasitäsilä ätraf dünyadan aldığı siqnalların färqli spektrläri dä, insana 
färqli psixi täsir göstärir (bax: hämçinin, burada, säh. 63). Bütün bunlarsa, aşağıdakı mäsälälär üçün xüsusi ähämiyyät käsb 


Yüklə 4,87 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   68   69   70   71   72   73   74   75   ...   124
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə