Psixologiya 1Yüklə 4,67 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə188/197
tarix20.09.2017
ölçüsü4,67 Mb.
#647
1   ...   184   185   186   187   188   189   190   191   ...   197

 

 

 614 

 

öz  məktəbinin  sahibi  olması  hissinin,  öz  kollektivinin  təlim-tərbiyə  fəaliyyətini,  onda  psixoloji  iqlimin  bütün  cəhətlərinin 

təkmilləĢdirilməsinə  təsir  etməyə  yönəldilən  tələbat  və 

bacarıqların inkiĢafı. 

 

Özünü yoxlamaq üçün sual və tapĢırıqlar  

1.

 Pedaqoji fəaliyyət hansı fəaliyyətdir? Onun əsas 

cəhətləri hansılardır? 

2.

 

Müəllimin cəmiyyətdə yeri və funksiyaları haqqında danıĢın. 

3.

 Müəllim Ģəxsiyyətinə nə kimi psixoloji tələblər veri-

lir? 


4.

 

Müəllim Ģəxsiyyətinin pedaqoji fəaliyyətdə oynadığı rol haqqında danıĢın. 

5.

 Müəllimdə hansı pedaqoji bacarıq və vərdiĢlər 

formalaĢmalıdır? 

6.

 

Pedaqoji qabiliyyətləri xarakterizə edin. 7.

 

Pedaqoji ünsiyyət və onun rolu haqqında danıĢın. 8.

 

ġagirdlərlə pedaqoji ünsiyyət zamanı gənc müəllimlər nə kimi çətinliklərlə qarĢılaĢırlar? 

9.

 Pedaqoji fəaliyyət zamanı müəllimin qarĢılaĢdığı 

psixoloji çətinliklər hansılardır? 

10.

 

Müəllimin pedaqoji mərifəti haqqında danıĢın. 11.

 

Pedaqoji kollektivdə psixoloji iqlim dedikdə nəyi baĢa düĢürsünüz? Həmin iqlimin yaranmasına hansı 

amillər təsir edir. 

 

Referat, məruzə və müstəqil tədqiqat üçün mövzular. 

        

          1.   Pedaqoji fəaliyyətin psixoloji təhlili

          2.    ġagird  Ģəxsiyyətinin  və  sinif  kollektivinin  

 

 615 

 

öyrənilməsi.            3.   Dərsin psixoloji təhlili. 

           4.    Müəllimin  pedaqoji  fəaliyyətinin  səmərəliliyinin 

psixoloji  göstəriciləri. 

           5.    Pedaqoji  kollektivin  idarə  olunmasının  psixoloji 

əsasları. 

           6.   Müəllimin pedaqoji ustalığının psixoloji məsələləri. 

            7.   Pedaqoji ünsiyyətin psixologiyası. 

 

  

Ədəbiyyat 

 

 Həmzəyev  M.Ə.    Pedaqoji  psixologiya.  –  Bakı,  1991, 

səh. 168-216; 226-235; 235-241. 

 Məmmədov A.  Təlimn psixoloji əsasları.- Bakı, 1993. 

 Leontğev A.A. Pedaqoqiçeskaə obhenii. – M.,1979. 

 Markova  A.K.  Aktualğnıe  problemı  psixoloqii  trudı 

uçitelə// Sovetskaə pedaqoqika, 1986. №6 

Anikieva  N.Q.  Uçitelğö  o  psixoloqiçeskom  klimate  v 

kollektive. – M., 1983. 

 Kan-Kalik V.A.  Uçitelğö o pedaqoqiçeskom obhenii. – 

M., 1987. 

  ġakurov  R.X.  Soüialğno-psixoloqiçeskie  problemı  ru-

kovodstva  pedaqoqiçeskim  kollektivom.  – 

M., 1987. 

Stolərenko  L.D.  Pedaqoqiçeskaə  psixoloqiə.  -  Rostov-

na-Danu 2000, s.209-259.  

  

 

 616 

 

2 6 - c ı   F Ə S Ġ L  

 

 MƏKTƏBƏ PSĠXOLOJĠ XĠDMƏTĠN ƏSASLARI 

 

Qısa xülasə 

 

Məktəbə psixoloji xidmətin məqsəd və vəzifələri. Psixoloji xidmət 

anlayıĢı  və  məktəbə  psixoloji  xidmətin  zəruriliyi.  Məktəbə  psixoloji 

xidmətin aktual və perspektiv istiqamətləri. 

Məktəbə  psixoloji  xidmətin  prinsipləri  və  həyata  keçirilmə 

mərhələləri. Məktəbə psixoloji xidmətin təĢkilinin sistemli xarakter daĢıması 

üçün nəzərə alınması zəruri olan prinsiplər: 1) sistemli məqsədəuyğunluq prin-

sipi;  2)  tamlıq  prinsipi;  3)  peĢə-pedaqoji  fəallıq  prinsipi;  4)  kifayət  qədər 

məhdudluq prinsipi; 5) qarĢılıqlı əlaqə prinsipi; 6) inkiĢaf prinsipi. 

Məktəbə psixoloji xidmətin həyata keçirilmə mərhələləri: məktəbə psix-

oloji  xidmətin  ilkin  mərhələsi;  məktəbin  müəllimləri  üçün  psixoloji-pedaqoji 

seminarlar seriyası keçirilməsi mərhələsi; diaqnostik iĢlər zamanı əldə edilmiĢ 

nəticələrin iĢlənməsi mərhələsi; əldə edilmiĢ nəticələrin psixoloq və müəllimlər 

tərəfindən birgə təhlili mərhələsi; əldə edilmiĢ nəticələr əsasında psixokorrek-

siya  iĢlərinin  aparılması  mərhələsi;  iĢin  nəticələri  barədə  valideyn  iclasında 

məlumat verilməsi və pedaqoji Ģurada müzakirəsi mərhələsi. 

Məktəbə  psixoloji  xidmətin  funksiyaları  və  əsas  istiqamətləri. 

Məktəbə psixoloji xidmət prosesində yerinə yetirilən psixoprofilaktik iĢlər. 

Məktəbə  psixoloji  xidmət  prosesində  yerinə  yetirilən  məsləhət  iĢləri. 

Məktəbə  psixoloji  xidmət  prosesində  yerinə  yetirilən  diaqnostik  iĢlər. 

Məktəbə  psixoloji  xidmət  prosesində  yerinə  yetiriləcək  korreksiya  iĢləri. 

Məktəbə  psixoloji  xidmət  prosesində  yerinə  yetiriləcək  yardımcı  iĢlər. 

Məktəbə  psixoloji  hazırlığın  diaqnostikası.  Çətin  tərbiyə  olunan  Ģagirdlərlə 

aparılan psixoloji iĢ. Məktəb psixoloqu tərəfindən ailələrlə aparılan iĢ. 
 

 

 617 

 

VI. 26.1. Məktəbə psixoloji xidmətin məqsəd və  vəzifələri 

 

Psixoloji  xidmət  anlayıĢı  və  məktəbə  psixoloji  xidmətin 

zəruriliyi. Ġnsan fəaliyətinin elə bir sahəsi yoxdur ki, orada psix-

oloji  biliklərin  zəruriliyi  duyulmasın.  Mübaliğəsiz  demək  olar 

ki,  hazırkı  dövrdə  bütün  dünyada  hər  cür  fəaliyətin  və  insan 

münasibətlərinin  səmərəliliyini  psixoloji  biliklərin  tətbiqində 

görürlər.  Ona  görə  də  psixologiya  insan  haqqında  əsas 

elmlərdən  biri  kimi  insana  xidməti  ön  plana  çəkmiĢdir.  Ġndiki 

dövrdə  hər  bir  müvəffəqiyyəti  və  çətinliyi  doğuran  psixoloji 

mexanizmi  açmağa  cəhd  göstərilir,  bu  sahədəki  qanunauyğun-

luqlardan istifadəyə can  atılır. Bəzən  böyük  bir  müəssisədə ilk 

baxıĢda hər Ģey öz yerində, öz qaydasında olduğu halda, nəticə 

sevindirici  olmur:  əmək  məhsuldarlığı  aĢağı  düĢür,  qarĢılıqlı 

münasibətlər pozulur,  iĢçi  axını  baĢlanır.  Yaxud,  hər  cəhətdən 

yüksək  imkanlara  malik  hesab  edilən  idman  kollektivi  birdən-

birə sanki dəyiĢilir, öz pərəstiĢkarlarını narahat etməyə baĢlayır 

və  s.  Bu  kimi  hallarda  psixoloji  iĢin  aparılması,  baĢqa  sözlə 

psixoloqun  iĢə  qarıĢması  lazım  gəlir  və  səmərəli  nəticə  verir. 

Deməli,  həmin  sahələrdə  psixoloji  xidmət  həyata  keçirilmiĢ 

olur.  Məhz  bu  cür  münasibət  tərzindən  "psixoloji  xidmət" 

anlayıĢı  meydana  gəlmiĢ  və  qeyd  etdiyimiz  kimi  özünə  geniĢ 

yer etmiĢdir. Məktəbə psixoloji xidmət də eyni zərurət üzündən 

meydana  gəlmiĢdir.  Müasir  məktəbin  qarĢısında  duran 

vəzifələri yerinə yetirə bilməsi üçün psixoloji köməyə ehtiyacı 

böyükdür.  Biz  tez-tez  Ģagirdlərin  təlimə  münasibətlərinin 

zəifləməsi,  tərbiyəlilik  səviyyəsinin  aĢağı  düĢməsi,  müəllim-

Ģagird  münasibətlərində,  eləcə  də  müəllim-müəllim,  müəllim-

valideyn 

münasibətlərində  çətinliklərin  olması  barədə 

mülahizələrin 

Ģahidi 

oluruq. 


ġagirdlərin 

intellektual 

səviyyələrinin  müxtəlifliyi,  çətin  tərbiyə  olunan  uĢaqların 

xüsusiyyətləri  müəllimdən  onları  hərtərəfli  öyrənməyi  və 

düzgün  yanaĢmağı  tələb  edir.  Müasir  psixologiyada  belə  bir 
Yüklə 4,67 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   184   185   186   187   188   189   190   191   ...   197
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə