Redaktor: bdu-nin genetika və təkamül təlim kafedrasının biologiya elmləriYüklə 2,79 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə12/65
tarix03.05.2018
ölçüsü2,79 Kb.
#41125
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   65

kürəsində insanın ayağı dəyməmiş yer qalmamışdır. Bütün adalar 
kəşf olunmuş, isti  və buzlu  səhralar tədqiq edilmiş, dağ  zirvələri 
fəth edilmişdir. 
İnsan  kosmosa  çıxmışdır.  Fizika,  kimya,  biologiya  və  eko- 
logiyamn fundamental qanunlan insana təsir edir, insan və təbiətin 
qarşıhqlı əlaqəsinin hərtərəfli öyrənilməsi vacibdir. Bu, böhramn 
dadmasının qarşısım alar, təbiət və cəmiyyətin davamlı inkişafını 
təmin edir, Yer kürəsi ekosisteminin bütövlüyünü saxlaya büər. 
Yer kürəsində insamn başqa bioloji növlərlə ekoloji oxşarlığı, 
ekoloji  əlaqələrin  oxşarlıq  enerjilərində  meydana  çıxır,  bu  da 
insamn bioloji mənşəyi və canlı təbiətə məxsusluğu ilə izah edilir. 
insanın  bioloji  təbiəti  bütün  canlılara  xas  olan  həyatı 
qorumaq,  onu  zaman  və  məkanda  davam  etdirmək,  maksimum 
təhlükəsizliyi  təmin  etmək  kimi  amillərlə  xarakterizə  olunur-  Bu 
təbii tələbat bəşəriyyətin yaşayış mühitinin daimi qarşılıqlı təsiri ilə 
əldə edilir. Bütün adamlar qida qəbul edir, onlar qida zəncirində 1 
və 2-ci sıramn konsumentləridir. 
İnsan^ - Yer kürəsində məlum olan 2 milyon bioloji növdən 
biridir. 
Embriologiya və anatomiyanın müqayisəli məlumatları, insan 
bədəninin  inkişaf  və  quruluşunda  heyvanlarla  oxşarlığı  aydın 
göstərir,  bu  da  ağıllı  insan  növünü  heyvanlar  aləmində, 
onurğalılara, fəqərəlilər yarımtipinə, məməlilər sinfmə, pri- matlar 
dəstəsinə,  haminidlər  ailəsinə,  insan  cinsinə  {Homo)  aid  etməyə 
imkan verir. Ancaq bizim zəmanəmizə qədər yalnız bir növ - ağıllı 
insan (Homo bariens) yaşamışdır. 
Antropologiya 

Homo 
Sapiens 
növünün 
bioloji 
xüsusiyyətləri haqqında elm olub, insanın mənşəyi, daxili və xarici 
quruluşunu (morfologiya), təkamülünü, insan irqlərini və  onların 
mənşəyini,  bu  irqlər  arasında  insanın  normal,  fiziki  quruluşunu 
tədqiq edir. İnsan fiziologiyası-canlı orqanizmin həyat 
'  Qara  şriftlə  yeni  anlayışlar  qeyd  edilmiş,  onları  dərk  etmək  lazımdır.  Bu  bUik  test 
zamam yoxlanacaqdır. 
39 


fəaliyyəti və həyati funksiyaları haqqında elmdir. 
İnsan və heyvan bədəninin quruluşunda ümumihk çoxdur: 
1)
 
insanda embrional inkişafın ilk mərhələlərində daxili skelet 
sütunlarla təmsil olunub, udlaq boşluğu qəlsəmə dəliyinə malikdir, 
sinir borusu bel tərəfdə yerləşir, bədən ikitərəfli simmetryiahdır; 
2)
 
sütunlularm  onurğa  sütunu  ilə  əvəz  olunması,  çənə 
aparatının,  beynin  inkişaf  və  formalaşması,  cüt,  müstəqil 
nahiyələrin skeletinin meydana çıxması, baş beyində beş şöbənin 
mövcudluğu,  qarın  tərəfdə  ürəyin  formalaşması  insam  onurğa- 
lılara aid etməyə imkan verir; 
3)
 
məməlilərdə  olduğu  kimi,  insanın  onurğası  beş  şöbəyə 
bölünmüş,  dəri  tüklərlə  örtülmüş,  tər  və  piy  vəzilərinə  mahkdir; 
diafraqmanm, dördkameralı ürəyinin, sabit bədən temperaturunun 
olması səciyyəvidir. 
4)
 
uşaqhğın 
olması, 
plasenta 
vasitəsilə 
embrionun 
qidalanması insanı ciftlilərə aid edir
5)
 
tutma  tipli  nahiyələrin  (birinci  barmaq  digərlərinə  qarşı 
qoyulub), dırnaqların, bir cüt süd vəzilərinin olması; gözlərin bir 
müstəvidə  yerləşməsi,  süd  dişlərinin  dəyişməsi  və  s.  əlamətlər 
insanı birincilər dəstəsinə aid etməyə inıkan verir; 
6)
 
insanların  heyvanlarla  qohumluğuna  dəlalət  edən  cəhət 
onlarda atavizmin və rudimentlərin olmasıdır; 
atavizmlər  -  insanda  uzaq  əcdadlara  aid  əlamətlərin  onun 
ayrı-ayrı orqanlarında əmələ gəlməsidir; atavizm əlamətləri - xarici 
quyruq  çıxıntısı,  üzdə  çoxlu  tük  örtüyününün  olması,  köpək 
dişlərin inkişafı, çoxməməlilik və s. insanda olması, bu əlamətlərə 
məxsus  olan  genlər  təkamül  prosesində  genofonda  saxlamlır, 
ancaq  onların  təsiri  normal  ontogenezlə  əlaqələnir;  rudimentlər 
inkişaf etməmiş orqanlar təkamül prosesi zamam öz funksiyalarını 
itirir;  atavizmlərdən  fərqli  olaraq  rudiment  növünün  bütün 
formalanna  rast  gəlinir;  insanda  10-90  qədər  rudiment  vardır; 
appendiks,  gövdənin  tük  örtüyü,  qulaq  əzələləri,  onurğanın 
büzdüm şöbəsi və s. 
Bununla  yanaşı  insanla  insanabənzər  meymunlar  arasında 
köklü fərqlər mövcuddur: 
40 


1)
 
düz yerinə ancaq insana xasdır; 
2)
 
vertikal vəziyyətinə görə insanın skeleti geniş çanağa, səthi 
döş  hüceyrəsinə,  çanağın  kəskin  büküklüklərinə,  tağlı  pəncəyə 
mahkdir, aşağı nahiyənin baş barmağı o birilərinə yaxın olub dayaq 
funksiyasını öz üzərinə götürmüşdür; 
3)
 
kəllənin beyin hissəsi üzə nisbətən üstünlük təşkil edir; 
4)
 
insan  tutumu  1000-1800  sm^  olan,  mürəkkəb  təşkil 
olunmuş  baş  beyninə  malikdir,  böyük  yanmşarlann  qabağı  orta 
hesabla  1250  sm^-dir,  bu  da  insanabənzər  meymunlarm-  kından 
əhəmiyyətli dərəcədə yüksəkdir
5)
 
insan  beynində  alın,  gicgah  və  ənsə  hissələri  çox  inkişaf 
etmişdir,  bunlarda  psixikamn  və  nitqin  mühüm  mərkəzləri 
yerləşmişdir; 
6)
 
insan  şüur  və  təfəkkürə  malikdir,  o  incəsənət  və  elmin 
yaradıcısıdır. 
İnsan  təkamülünün  əsas  mərhələləri  -  insanın  qədim 
əcdadının yaşayış mühitini iqlim dəyişilmələri əks etdirir. Azsaylı 
qazıntı  məlumatlarına  əsasən  insanın  və  insanabənzər 
meymunların təkamül xəttindəki fərq 20 mln il bundan əvvəl baş 
vermişdir. Ancaq molekulyar səviyyəli və digər tədqiqatlar başqa 
nöqteyi-nəzərin formalaşmasına imkan verdi, yəni iri insanabənzər 
meymunlar  və  hipponlar  10  mln.il  bundan  əvvəl  ayrılmışdır,  o 
zaman insanın şimpanze və qorilla kimi yaxın «qohumları», cəmi 
6, ya da 8 mln il bundan əvvəl yaşamışdır. Son zamanlar biokimya 
vasitəsilə  alınan  qazıntı  qalıqları  insan  və  insanabənzər 
meymunların təkamül xəttinin ayrılma vaxtım təsdiq edir. 
Homo habilis («bacarıqh insan»). Ümumi fikrə görə, bu növ 
Homo cinsinin ilk məlum növüdür. Bu növ təxminən 2-1,5 mln il, , 
ola bilər ki, daha uzun müddət mövcud olmuşdur. Görünür ki, o. 
Afrikadan  olan  avstralopitekdən  (australo-  pithaecus)  ya  da 
afrikah  avstralopitekdən  (afrikcaness)  əmələ  gəlmişdir.  Bacanqlı 
insan  şərqi  Afrikada,  ya  da  ola  bilər  ki.  Cənubi  Afrikada, 
cənub-şərqi  Asiyada  yaşanuşdır.  Alətlərdən  istifadə,  sürü  həyat 
tərzi  beynin  gələcək  inkişafına,  nitqin  təşəkkülünə, 
SOSİ21İ 
amilin 
yaranmasına səbəb oldu, tik insan- 
41 


Yüklə 2,79 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   65
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə