Soyqirimi: tarixin qanlı salnaməsiYüklə 3,15 Mb.

səhifə2/138
tarix08.03.2018
ölçüsü3,15 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   138

Azərbaycanlıların  soyqırımı  Bakı,  Şamaxı,  Quba  qəzala­

rında,  Qarabağda,  Zəngəzurda,  Naxçıvanda,  Lənkəranda  və 

Azərbaycanın  başqa  bölgələrində  xüsusi  qəddarlıqlarla  həyata 

keçirilmişdir.  Bu  ərazilərdə  dinc  əhali  kütləvi  surətdə  qətlə 

yetirilmiş,  kəndlər  yandırılmış,  milli  mədəniyyət  abidələri  da­

ğıdılıb  məhv  edilmişdir.

Azərbaycan  Xalq  Cümhuriyyəti  yarandıqdan  sonra  1918- 

ci  ilin  mart  hadisələrinə  xüsusi  diqqət  yetirilmişdir.  Nazirlər 

Şurası  1918-ci  il  iyulun  15-də  bu  faciənin  tədqiqi  məqsədi  ilə 

Fövqəladə  İstintaq  Komissiyasının  yaradılması  haqqında  qərar 

qəbul  etdi.  Komissiya  mart  soyqırımını,  ilkin  mərhələdə  Şa­

maxıdakı  vəhşilikləri,  İrəvan  quberniyası  ərazisində  ermənilə­

rin  törətdikləri  ağır  cinayətləri  araşdırdı.  Dünya  ictimaiyyətinə 

bu  həqiqətləri  çatdırmaq  üçün  Xarici  İşlər  Nazirliyi  nəzdində 

xüsusi  qurum  yaradıldı.  1919  və  1920-ci  ilin  mart  ayının  31-i 

iki  dəfə  Azərbaycan  Xalq  Cümhuriyyəti  tərəfindən  ümummilli 

matəm  günü  kimi  qeyd  edilmişdir.  Əslində,  bu,  azərbaycanlı­

lara  qarşı  yürüdülən  soyqırımı  və  bir  əsrdən  artıq  davam  edən 

torpaqlarımızın  işğalı  proseslərinə  tarixdə  ilk  dəfə  siyasi  qiy­

mət  vermək  cəhdi  idi.  Lakin  Azərbaycan  Xalq  Cümhuriyyəti­

nin  süqutu  bu  işin  başa  çatmasına  imkan  vermədi.

Zaqafqaziyanın  sovetləşməsindən  öz  çirkin  məqsədləri 

üçün  istifadə  edən  ermənilər  1920-ci  ildə  Zəngəzuru  və Azər­

baycanın  bir  sıra  digər  torpaqlarını  Ermənistan  SSR-in  ərazisi 

elan  etdilər.  Sonrakı  dövrdə  bu  ərazilərdəki  azərbaycanlıların 

deportasiya  edilməsi  siyasətini  daha  da  genişləndirmək  məq­

sədi  ilə  yeni  vasitələrə  əl  atdılar.  Bunun  üçün  onlar  SSRİ  Na­

zirlər Sovetinin  23  dekabr  1947-ci  il  «Ermənistan  SSR-dən  kol­

xozçuların  və  başqa  azərbaycanlı  əhalinin  Azərbaycan  SSR-in 

Kür-Araz  ovalığına  köçürülməsi  haqqında»  xüsusi  qərarına  və 

1948-1953-cü  illərdə  azərbaycanlıların  öz  tarixi  torpaqların­

dan  kütləvi  surətdə  deportasiyasına  dövlət  səviyyəsində  nail 

oldular.

11Erməni  millətçiləri  öz  havadarlarının  köməyi  ilə  50-ci  illər­

dən  etibarən  Azərbaycan  xalqına  qarşı  kəskin  mənəvi  təcavüz 

kampaniyasına  başladılar.  Keçmiş  sovet  məkanında  müntəzəm 

şəkildə  yayılan  kitab,  jurnal  və  qəzetlərdə  m illi  mədəniyyə­

timizin,  klassik  irsimizin,  memarlıq  abidələrimizin  ən  nəfis 

nümunələrinin erməni  xalqına  mənsub olduğunu  sübut etməyə 

çalışırdılar.  Eyni  zamanda,  onlar  tərəfindən  bütün  dünyada 

.azərbaycanlıların  mənfi  obrazını  formalaşdırmaq  cəhdləri  də 

güclənirdi.  «Yazıq,  məzlum  erməni  xalqı»nın  surətini  yarada­

raq  əsrin  əvvəllərində  regionda  baş  verən  hadisələr  şüurlu  su­

rətdə  təhrif olunur,  azərbaycanlılara  qarşı  soyqırımı  törədənlər 

soyqırımı  qurbanları  kimi  qələmə  verilirdi.

Əsrin  əvvəllərində  əksər  əhalisi  azərbaycanlı  olan  İrəvan 

şəhərindən  və  Ermənistan  SSR-in  digər  bölgələrindən  soy­

daşlarımız  təqiblərə  məruz  qalaraq  kütləvi  surətdə  qovulur. 

Azərbaycanlıların  hüquqları  ermənilər tərəfindən  kobudcasına 

pozulur,  ana  dilində  təhsil  almasına  əngəllər  törədilir,  onlara 

qarşı  repressiyalar  həyata  keçirilir.  Azərbaycan  kəndlərinin  ta­

rixi  adları  dəyişdirilir,  toponimika  tarixində  misli  görünməyən 

qədim  toponimlərin  müasir  adlarla  əvəzolunma  prosesi  baş 

verir.

Saxtalaşdırılmış  erməni  tarixi  gənc  ermənilərin  şovinist  ru­hunda  böyüməsinə  zəmin  yaratmaq  üçün  dövlət  siyasəti  sə­

viyyəsinə  qaldırılır.  Böyük  humanist  ideallara  xidmət  edən 

Azərbaycan  ədəbiyyatı  və  mədəniyyəti  ruhunda  tərbiyə  olun­

muş  yeni  nəslimiz  ekstremist  erməni  ideologiyasının  təqibləri­

nə  məruz  qalır.

Azərbaycan  xalqının  mənəviyyatına,  m illi  qüruruna  və

ideoloji  zəmin  yaradırdı.  Xalqımıza  qarşı  aparılan  soyqırımı 

siyasəti  özünün  siyasi-hüquqi  qiymətini  tapmadığı  üçün  tarixi 

faktlar sovet  mətbuatında  ermənilər tərəfindən  təhrif olunur və 

ictimai  fikir  çaşdırılırdı.  Ermənilərin  Sovet  rejimindən  bəhrələ­

nərək  həyata  keçirdikləri  və  80-ci  illərin  ortalarında  daha  da

12güclənən  antiazərbaycan  təbliğatına Azərbaycan  Respublikası­

nın  rəhbərliyi  vaxtında  lazımi  qiymət  vermədi.

1988-ci  ildən  ortaya  atılan  qondarma  Dağlıq  Qarabağ  kon­

fliktinin  ilkin  mərhələsində yüz  minlərlə azərbaycanlının öz ta­

rixi  torpaqlarından  qovulmasına  da  respublikada  düzgün  siyasi 

qiymət  verilmədi.  Azərbaycanın  Dağlıq  Qarabağ  Muxtar  Vi­

layətinin  Ermənistan  SSR-in  tərkibinə  daxil  edilməsi  haqqında 

ermənilərin  qeyri-konstitusion  qərarını  və  Moskvanın,  əslində, 

bu  vilayəti  Xüsusi  İdarəetmə  Komitəsi  vasitəsilə  Azərbaycanın 

tabeliyindən  çıxarmasını  xalqımız  ciddi  narazılıqla  qarşıladı 

və  mühüm  siyasi  aksiyalara  əl  atmaq  məcburiyyəti  qarşısında 

qaldı.  Respublikada  keçirilən  mitinqlər zamanı  torpaqlarımızın 

işğalı  siyasəti  qətiyyətlə  pislənsə  də,  Azərbaycan  rəhbərliyi 

öz  passiv  mövqeyindən  əl  çəkmədi.  Məhz  elə  bunun  nəticəsi 

olaraq  1990-cı  ilin  yanvar  ayında  getdikcə  güclənən  xalq  hə­

rəkatını  boğmaq  məqsədi  ilə  Bakıya  qoşunlar yeridildi,  yüzlər­

lə  azərbaycanlı  məhv  və  şikəst  edildi,  yaralandı,  digər  fiziki 

təzyiqlərə  məruz  qoyuldu.

1992-ci  ilin  fevralında  ermənilər  Xocalı  şəhərinin  əhalisi­

nə  misli  görünməyən  divan  tutdu.  Tariximizə  Xocalı  soyqırı­

mı  kimi  həkk  olunan  bu  qanlı  faciə  minlərlə  azərbaycanlının 

məhv edilməsi,  əsir alınması,  şəhərin  yerlə  yeksan  edilməsi  ilə 

qurtardı.

Millətçi-separatçı  ermənilərin  Dağlıq  Qarabağda  başladığı 

avantürist  hərəkətin  nəticəsi  olaraq  bu  gün  bir  milyondan  ar­

tıq  soydaşımız  erməni  qəsbkarları  tərəfindən  öz  doğma  yurd- 

yuvalarından  didərgin  salınmış,  çadırlarda  yaşamağa  məhkum 

edilmişdir.  Ərazimizin  20  faizinin  erməni  silahlı  qüvvələri  tə­

rəfindən  işğalı  zamanı  minlərlə  vətəndaşımız  şəhid  olmuş,  xə­

sarət  almışdır.

Azərbaycanın  XIX-XX  əsrlərdə  baş  verən  bütün  faciələri 

torpaqlarının  zəbti  ilə  müşayiət  olunaraq  ermənilərin  azər­

baycanlılara  qarşı  düşünülmüş,  planlı  surətdə  həyata  keçirdiyi

13

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   138


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə