Varliq toplusuYüklə 279,08 Kb.

səhifə7/7
tarix11.09.2018
ölçüsü279,08 Kb.
1   2   3   4   5   6   7

 

 

  42

 

38 

 

Anladığım; anlarımda,  yaranışsan- yaşayışsan 

Ay, Öz  


-A...y, Öz, kiminki sən?  

....................... kimsən?! 

                 səndə; nədir böylə, çəkiş - bərkiş! 

... kamal üzrə doğuluşda; hə...r zad..., hər iş! 

gah min mavi, ... və səmavi,  

                                ulduzluqsan; yaz niyazlı 

gah bir yaşıl yaraşıqsan, daşqın- şaşqın 

gah bir incə tərənnümsən, “sarı köynək” 

... və gahda bir talaz duyğu, uyğu- uyğu 

                                              bəzən; mənzum 

                                                bəzən; mənsur 

şüurlanmış şura bənzər, yetmən yeriş 

hüzurlanmış eşqə doğru çıxış, və...və,  

- sığmamadan bir qiyasa; 

          baxışları yetirərkən, ucalıqlar üzərində,  

     yerişləri basdırırsan, addımının güzərində. 
 

 

  43

39 

Səni ərkək düşünənlər; 

                  quldurlardır şah sənəmim! 

özlərinə çıxanlarda;  

    özlərindən çıxanlardır şah qəribim! 

güzgülərdə başlandıqca;  

                      düzgün çağla, gülüşləri 

                     ....qoru, sağlam yerişləri 

əl qat; bizdə dənizləndir, baxışları 

dəyərləndir; fikirlərdə, çaxışları 

sən, bir yeni söz ver bizə 

                         biz, min mə`na alaq ondan 

sən, bir yeni dünya yarad 

                        biz, min a`ləm salaq ondan 

aç uğruma öz bağrını,  

                                    ellərinə düçar olum 

 səni, artıq; öyrənməyə  

                           .... yaşamağa, naçar olum 

qollarını hör boynuma,  

                              düyün düşüm varlığınla 

 kilid- kilid, qifillanım ellərinə 

                                           dillərinə, açar olum. 
 

 

  44

40 

 

  

Söykən, könül dağlarıma 

varıl, vurğun çağlarıma 

bir atımlıq; 

             göstərişlər, şövqü, məndə 

bir tutumluq; 

             kəşməkəşlər zövqü, səndə 

e...y Yar, bu var;  

diyar - diyar, cahan - cahan, 

       özəlliklər xərmənindən, 

                  mənə, doğru, 

                   sənə, doğru, 

                                 yollanırlar 

gözəlliklər, bu gülşəndə  

     qəzəl- qəzəl, divan- divan, 

                  damağlarda, ballanırlar 

................... hüzurlarda, hallanırlar 

söykən, könül dağlarıma, 

...varıl, vurğun çağlarıma. 

  

 

  45

41 

 

 Özlərinin heyranıyam! 

nə çaylar ki; dolandıqca nur yolunu, 

                                            yaşayışa yol açmışlar 

nə yollar ki; sonsuzluqdan, sınırlara, qol açmışlar 

Gözlərinin heyranıyam! 

nə atəşli ulduzlarki, yamsılanır dünyasında 

nə günəşli gündüzlərki, nəqş olunur mi`ynasında 

Özlərinin heyranıyam! 

nə sevdalı əsrəklər ki, baş verərlər, ayılmazlar 

nə dünyalı aşıqlar ki, yanmaqdan bir ovunmazlar 

o atəşlər.......... o günəşlər,  

o vurğunlar... o yılmazlar, 

                                  ətəşdən bir ayrılmazlar 

Közlərinin heyranıyam! 

çay...lar, yol...lar 

 el...lər, göz...lər, birər- birər, 

                                eşqli köz 

                      ....... ellikdə, öz

  

 

  46

42 

 

  

Öz, közünə tapşırıldım, 

            alazlanıb pak, unuddum özlüyümü 

Öz, gözünə tapşırıldım, 

         dərinləşib, pak dərildim yadlığımdan 

Öz, özünə tapşırıldım, 

                ürəklənib, ürək- ürək 

                                         pak; döyündüm,   

Eşqi; aydın - yetmən - ayıq 

       xəlvətinə, oldum tanıq 

gözlərini, aç üzümə, 

                       varıl, açıq gündüzümə 

hər hissimdə, min yerin var 

                                    min, al- verin 

...oxu məni, çeşid- çeşid 

      min bir; sorğum!  

             birim, yanıt! 

min birimdən, birin eşit. 

  

 

  47

43 

 

  

Bir ağız; gəl, mə`nalanım,  

       - pərdə - pərdə -  

           dünyalanım 

sınırları aşım  

          daşım, qiblə- qiblə 

hə....r çıxışım; bir qəbi`lə 

bir ağız; qal, 

              kirdarlanıb halı,  

                a`lı, anlar alım 

bir ağız; gül, 

          gülşən- gülşən, açım səni 

bir ağız; uç, 

         qanad- qanad, köçüm səni,  

                                    divanıma 

bi...r, ağız aç!  

         bə he...y, za`lım 

istəmirəm bağlı qalım. 

  

 

  48

44 

 

  

 

Bu gün; məndə bir həvəs var,         yaz yaşıdlı, 

   güz boyalı 

                        daha, yetmən,  

                               daha, a`lı 

bu gün; məndə bir nəfəs var, 

            həm, buralı,  

            həm, oralı, mohtəvalı 

içimdəki niyaz; bu gün, 

                         utanqac, eşq  

                         körpə, gülüş 

... və muradım;  

            hər nəsnədə,bir ittifaq! 

                   yaşayırlar, susuz - susuz, 

                                     bu günləri  

....açacaqlar,məndə düşən, düyünləri. 

  

 

  49

45 

 

Qaldır məni dodağına,                        fərəhinlə ayaq olum 

saldır məni ayağına, 

                    gülüşünə, dodaq olum 

səndə, gəlim; əsrək- əsrək 

səni, gəzim; göyçək- göyçək 

             ipək gülüş yanağına,  

                                  yaşmaq olum 

əllərini alma məndən; 

                                ki ayaqdan düşər, sevgi 

gözlərini dərmə məndən; 

                               ki damaqdan düşər, ətəş 

nəfəsini kəsmə məndən; 

                                  ki ocaqdan düşər, atəş 

...və qucaqdan düşər; yetmən halda bir, eşq. 

Aman, eşqim; 

      yaman kökdə, qazanmışam onları, mən 

hər birisi, umman - umman, 

                             nişanlardır, mənliyimdən. 

  

 

  50

46 

 

  

 

Istəmirəm, ölüm səni,                    çünkü ölüm; ço...x, kiçikdir, 

                    baş qovzasın səndən, canım 

- ölmüşlərim, gümanlarda 

                      ... xətalarda, quylanmışdır 

istəmirəm ölüm səni, 

                    bir halda ki; var 

                              san verir, göz önündə 

                                                 alay- alay 

                                             dalğa- dalğa 

bir halda ki; əbədiyyət divanında, varsan;  

                vurur hər ləhzənin üstə, damğa 

eşqim... eşqim;  

bunu bil ki: hə...r bir halda,  

                        sən evliyəm 

                          ölsəm; yəqin, səni ölləm. 

  

 

  51

47 

 

Altı yönlü; əbədi bir yaşam, alıb                        dəniz- dəniz, qollarına qatıb məni 

                   - eşqə doğru, öz xabına, axmadadır. 

yaşasamda bu günədək qurbətimi, 

                   yollarının yöndəmini, 

                - kanlarının köndəmini,  

                                     ərdəmimcə öyrənmişəm 

...aldıqlarım; çox önəmli bir, al- veriş 

                      saldıqlarım, əngin bir iş 

tapdıqlarım, dərinliklər ovcundadır 

                      ucalıqlar, ovcundadır 

varlığına, mən varılmış bir, var 

                     bir us - bir dil, sevgim 

... və eşqinə, mən 

               sarılmış bir eşəqə, sevgim 

sevgim; qabaq açsan, hörünərəm  

                        yaz niyazlı butaqları 

dodaq qoysan, bir ney kimi:  

                       çalınaram, dodaqları. 

  

 

  52

48 

 

  

Nur qanadlı dövranların boy hasılı, 

                          törənişin xəmirəsi 

                   .... yaranışın can şirəsi,  

                               birlik- uyuşma- ittihad 

tifaqlardan; mən 

                      doğulmuş bir, ittifaq 

                           - neçə qatlı- 

            hər qatımda; milyardlar il yatımda 

həyatımda, bir atımlıq 

........və tutumlu alımım var, 

                                           neçə qatlı! 

[ on birlikdə; altı yönlü, beş  havasım 

     üç sevdalı, dörd bir çağım 

   halım - qalım... və xəyalım, 

                                             başqa bölgü] 

dodağına tapşırılsam; 

                             oxunaram, ülgü- ülgü . 

  

 

  53

49 

 

 Aldığımdan çox istirəm,  

                     çox, ço...x! 

ürək dartınmada; istəklənir, 

              əllərindən, böyük- böyük, 

                                    nəmər alsın 

hər bir yerdə, 

hər bir çağda, 

yiyələnsin; hər bir zadı,  

                     hər bir anı 

zamansızlıq yaşamına yanı; 

                     ayıq- sayıq- yayıq, tanıq olsun 

yaranışın- törənişin, dörd bir yanı, 

                               məzaqıma, qanıq versin 

aldığımdan çox, istirəm, 

       pardaqlanım yaşamında, yaşıl yazı 

                    bardaqlanım eşqi- nazı, 

                                  ayqın - sayxın 

........ gözlərinlə, ürəyinlə, lap müv`azı. 

  

 

  54

50 

 

  

Bu yaşayış; dola bilər yaşamına,  

                     ola bilsə başarığım 

                      aça bilsəm əllərindən, düyünləri 

sınanılsam, sinə- sinə, fərəhlərdə 

               dalğalannam qədəhlərdə, bu günləri, 

 ola bilsə başarığım 

                gözəlliklər, pöhrə verər yaşamımda 

fərəh eli- qədəh seli,  

ola bilər, yaranışdan yaşıl- yaşıl, söz alsınlar 

göyçəkliyi, gözəlliklər ətəyində bitirməyə, 

                      yaranışı, səa`dətə yetirməyə, 

                          insanların kürəyinə, əl çalsınlar 

ola bilsə başarığım; olacaqlar, olacaqlar, 

                                       bu gedişdə, mənlə ayaq 

bu yaşayış dola bilsə yaşamına  

        gülə bilər, mən gülməmiş,  

                                            ....... məndən qabaq. 

  

 

  55

51 

 

 Güvənirəm ölkələnmiş o kəndimə;  

                                     bağlarında, ucalıq var 

             - dağlarında, yarğan döşlü aynalıqlar 

Hə...r bir bitki - hə...r bir çiçək, 

      ürək- ürək, göyçək- göyçək, 

                                             səni gülür 

........ anlaq içrə ürək yerim, oradandır 

əyilirəm dünyalanmış,  

       o ölkəyə o könülə - o fikrə  

kim: sevgim; orda daha üstün, bir aşıqdır 

istəkləri yaranmaqda, diləkləri dolanmaqda, 

                                    iş- güc ilə, dolaşıqdır 

zamansızlıq uzayında, çox, al - verim; oradandır 

güvənirəm; o dünyaya- o mə`naya,  

                                             yaşayışa, yaranışdır 

                                             yaranışa, yaraşıqdır 

mənim sevgim; 

              həm, eşqdir, həm, aşiqdir. 

  

 

  56

52 

 

Yüyənsizlər ürəyindən, qıraqdayam çevrəmdəki; o dumanlı gümanlardan,  

uzaqdayam,...çox uzaqda 

döş ver, döşən döşlərimə, 

                   düşüncəmi suvar, sonsuz talaşınla 

gözlərimi ayıq saxla, qatlanmayım dumanlara 

o çəlişki cəryanlarda, arman yoxdur, 

 bitər çordur; darma- dağın dərddir, ona dərman yoxdur  

                - bu günə dək - 

gülüşsüzlük dodağını yaşasamda, könlüm toxdur 

yaşa könlüm; barlandığım istəkləri  

                                           varlandığım diləkləri 

yersizlərin, yerli elə bizim yerdə 

gülüşünü ək;hüzünlü dodaqlara,gülşənlənsin bizim,eldə 

kirdarıma əl qat, ağır yollarına ayaq olum 

gözlərimi, ayıq saxla;  

            gülüşsüzlər ravağında, çirağ olum 

vətənlənim gülüşünü yanaqlarda 

               bar gətirim dodaqlarda. 

  

 

  57

53 

 

  

Kamalını; ləhzə- ləhzə, kəlmə- kəlmə,  

aynalayan aynalıqlar; anlarıma, anlam paylar 

həyatımda, onlar yerir 

 hər birisi, mənə deyir 

                            gözlərində, yerim vardır! 

Ey, Yar...E...y, yar; səndən sarı; hər biriylə,  

                                          böyük bir, al- verim vardır 

Ay Can, A...y Can; gir, uyğuma; menamlarım;   

            gör neyləyir, gözlərinlə, öpüşlərin dodağında! 

gir, duyğuma; mə`naların, gör neyləyir, közlərimlə, 

                                                    ocaqların qucağında! 

gir, könlümə; dünyaların, gör neyləyir özlərinlə, 

                                ətəşlərin - a`təşlərin, caynağında! 

Ay, Öz...A...y, öz; gözüm görən, közüm alan, 

                                     aramızda, ittifaqca var bir ara 

       - bu aranın; bir üzü, ağ - biri, qara 

                                                     bu aranı, özün tala. 

  

 

  58

54 

 

  

Ehsasımın məktəbində; 

                            bu, gəlişin dönüşünü,  

                           sorğulanmış keçmişində, oxuyuram 

naçar uyar yöndəmimi; 

         yönlərinlə toxuyuram, bir qılıqda, görürsənmı?  

nütfə içrə, nitqə gəlir, hər bir nüktəm 

                               səndən sarı, sönüklərim alazlanır 

                                                    alazlarım, talazlanır 

.... içim yanır,  

birim qalır, üçüm yanır, görürsənmı?  

hər nüktəmdə niyazlanmış alazları, susuz- susuz,! 

                            hopur şirin görüşlərdə, səndən sarı 

sən, yaşayış- sən, dirilik; bütün xalqa 

yayılmısan hər bir yerdə, ilik- ilik, halqa- halqa 

                                             bərəkətsən, hər bir şeydə  

                                            hərəkətsən, nayda- neydə 

                                         çevrilişsən, mövdə- meydə. 

  

 

  59

55 

 

  

 

Dildən düşməz sevimlərim,                    dönüm- dönüm, davranışlı anlarına, 

....... dövrüşünlü dönüşünə, 

                  alımının, alınmazın çərxişinə 

                  hə....r, nəyinə,  

                  -  hə....r, işinə, vurğun; eşqəm 

sonsuz uğurlar, varına,  

saysız udumlar, barına, 

.......inamımı iyma`layan çağlarında, 

- menamımı mə`nalayan bağlarında,  

                                  günəş kimi, gözüm vardır 

yaz ağzında, niyazlanmış,  

  boğazında boğazlanmış,  

                              istəklərim, sayğı, üstə 

oymaq- oymaq, ürək- ürək,  

                            özlərinə; sözüm, vardır. 

  

 

  60

56 

 

 Yazlan daha; yazlanmamış yazlarımı 

güllən daha... güllənməmiş çağlarımı 

............. dillənməmiş sözlərini başla, 

                       başldn,  

                       başlanış ol, hər bir şeyə 

sən; başa- baş; davranışsan,  

                                       meyə,... neyə 

barlan; məndə - bunda - onda, 

                               kamalını- şüurunu 

.......... inkişaf ol, hər bir şeyə 

barlan, pakır Məryəmlərdə; hüzurunu 

barlan, şirin Leylalarda,  

                  Məcnunlanmış can şurunu 

tavanları, kamallandır,  

                      şabaş elə, öz zatına 

cahan- cahan canı; cala, 

                        canlı - cansız, həyatına 

..................... qurban kəsim, xeyratına. 

  

 

  61

57 

 

  

Səni duyan,  

          handan; dərin duyğulardır 

və ləms edən candan, hər an, axtarışlar  

         - bunda, onda ...və onlarda - 

                      itdiklərin- bitdiklərin, bir gerçəkdir 

... inan, eşqim; 

                   gözlərimdən yaxın, məni toxunursan, 

        - hər hissimdə, arı- duru 

                                        olduğun tək, oxunursan,  

aman, eşqim; 

qoyma qalım; quru- quru 

                      qalın- qalın 

                 mənlə, yaşıl- yaşıl, danış 

sən, mənliyim,  

    sən, isbatım 

               sonsuz eşqim və həyatım,  

                 qurbətimdə; sənlə, tanış. 

  

 

  62

58 

 

  

 

 Sən özünü danışırsan, hər bir zaman 

ancaq; gözlər qaçar,  

            yadlar uçar, çar- çar! 

hay- həşirli, başı qallar, almır səni ! 

duyursa; bir çox az, çoxu, qalmır səni 

əyləş...  

  əyləş, hüzurlanmış ürəklərdə 

əyləş...  

əyləş, buluğlanmış bəbəklərdə 

        qal onları, zaman- zaman 

sən, özünü danışırsan hə...r bir şeydə, 

                yetmən halda, yeyin- yeyin 

                        çıxar istir, alsın beyin 

yerişini öz kəndində; kimi duyur! 

Görüşünü; menam bilir,  kimi uyur. 

  

 

  63

59 

 

 Tapıldıqca tapmacalar,  

                         sorğularım lap acalar 

... sən, qonursan əbədlikdən əbədliyə 

             mən dönürəm, yaza....... qışa 

müridlənmiş muradımda, nəhadlanmış təzaddimsan 

çəlişmələr uyumunda, məndə dönmə qışa, 

                                     yaşa; ilhamlanmış fəryadları 

sazlar teli, qəribsəmiş sözlərimə, 

                             oxu, Əsli Kərəmimdən 

toxu, tel- tel, məni kökdən, Şah sənəmim, 

                                        ......Şah qəribim 

məndən dönmə,  

                   mən; şəklini minlər üzdə itirsəmdə,  

ürəyimdə yetirmişəm..... kitablarda bitirmişəm 

... mən; alımlar tavanıyam 

məndə yatan Nuh  tufanı, tüğyanları, yollandırır 

...... dallayıban küləkləri, Zərduştlər həmdastanı 

                                   muğamatlar, Muğanıyam. 

  

 

  64

60 

Mənsiz kimsən!? 

....-yayıq bir, var 

             adət üzrə, bir doğulmuş 

                         yarı; yaz .... yay 

                          yarı; güz .... qış 

sənsiz kiməm?! 

- Özdən, soruş? 

....-zəmirimdə; nə zəmirəm, nədə bir ad 

            zamanlara, qat verməzin, feُ ləm 

                        - yoxsa - 

          ayıq- sayıq - aşiq, vücud 

........... varlıq içrə, öz zəmirim 

saz ağzında, yaz əynində; 

            eşqə doğru, boğazlanmış Məza`mirim 

kəşməkəşli can ətəşim,  

                                     alaz - alaz, bir talazdır 

alacağım- olacağım, səndə 

                           - sürgün -  

                                    yönlərinlə, lap tarazdır.      Yazı tarixi 2001/04/13 -  2001/06/27 

 


����������������������������������������������������

�����������������������

���������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə