Virtual-mədəni turizmYüklə 2,89 Kb.

səhifə8/47
tarix30.10.2018
ölçüsü2,89 Kb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   47

www.kitabxana.net
 – Milli 
Virtual-Elektron Kitabxana
 
 Aydın Xan Əbilov        Kreativ innovasiyalar: qlobal mədəniyyətin kulturoloji tərəfləri
 
33 
33 
33 
÷îõëàðû  êèìè,  Ñÿëèì  ìöÿëëèì  äÿ  ùÿéÿòéàíû  ñàùÿñèíäÿ 
ãàðüûäàëû  ÿêìèøäè.  Áèð  äÿôÿ  Ñÿëèì  ìöÿëëèì  áèçèì  ñèíèô 
óøàãëàðûíû  ùÿéÿòèíÿ  èøëÿìÿéÿ  àïàðäû.  Éåðè  ýÿëìèøêÿí, 
ìÿíèì  àòàì  Èêèíúè  Äöíéà  ìöùàðèáÿñèíèí  èøòèðàê÷ûñû  êèìè 
÷îõ  òàíûíìûø  áèð  àäàì  èäè.  Áó  ôàêò  èñÿ  ìÿíèì  ìöòàëèÿéÿ 
îëàí ìàðàüûìû øèääÿòëÿíäèðìèøäè: áåëÿ òàíûíìûø àäàìûí îüëó 
îõóìàëû,  ñàâàäëû  îëìàëû  èäè.  Íÿ  èñÿ,  Ñÿëèì  ìöÿëëèì  áöòöí 
óøàãëàðû  èøëÿòñÿ  äÿ,  ìÿíÿ  ùå÷  íÿ  òàïøûðìàäû.  Ñÿáÿáèíè 
ñîðóøàíäà,  ÿëèíäÿêè  áèð  êèòàáû  ìÿíÿ  óçàäûá  ãàéûòäû  êè,  àë, 
áóíó äèããÿòëÿ îõó. Ëàòûí ãðàôèêàñû èëÿ íÿøð îëóíìóø ãàëûí áèð 
êèòàá  èäè.  Ñòèâåíñîíóí  “Äÿôèíÿëÿð  àäàñû”  ðîìàíûíû  ñÿùÿð 
Ñÿëèì  ìöÿëëèìÿ  ãàéòàðàíäà  îíà  ãÿðèáÿ  ýÿëäè:  “Íèéÿ 
ãàéòàðûðñàí?” Úàâàá âåðäèì êè, îõóéóá áàøà ÷àòäûðìûøàì. Î 
ìÿíÿ Ïóøêèíèí “Êàïèòàí ãûçû” àäëû íÿñð òîïëóñóíó áàüûøëàäû. 
Áåëÿëèêëÿ,  ìÿíèì  ÿäÿáèééàòà  îëàí  ùÿâÿñèì  áþéöê  ìàðàüà, 
ñîíðà èñÿ ýöúëö ìÿùÿááÿòÿ ÷åâðèëäè...” 
Əslində  bayaq  qeyd  etdimiz  “Àíàäèë  þòÿí  éåðäÿ”  î÷åðêi 
gələcək  yazıçının  mətbuatda  èøûã  öçö  ýþðìöø  èëê  ÿñÿðè 
äåéèëdi. Tÿäãèãàò÷û, yeri gəlmişkən, həm də Muğannanın qızı 
Ñåâèíú Ìóüàííà sənətkarın àðõèâènäÿ èøëÿéÿí çàìàí ìàðàãëû 
áèð  ôàêòı  üzə  çıxarıb.  Ñîíðàëàð  dəqiqləşdirilib  ki,  İsa 
Hüseynovun  ùÿëÿ  1947-úè  èëäÿ  “Àðõ”  àäëû  èëê  ùåêàéÿsi 
qəzetdə èøûã öçö ýþðöá... 
İsà  ìöÿëëèì  î  ìàðàãëû  ùàäèñÿíè  òÿôñèëàòû  èëÿ  xatırlayırdı.  O 


www.kitabxana.net
 – Milli 
Virtual-Elektron Kitabxana
 
Aydın Xan Əbilov     Kreativ innovasiyalar: planetar mədəniyyətin kulturoloji tərəfləri
 
34 
34 
vaxtlar “Àçÿðáàéúàí ýÿíúëÿðè” ãÿçåòèíäÿ ùåêàéÿ ìöñàáèãÿñè 
êå÷èðèëèðäè.  Gənc  yazıçı  da  “Àðõ”  àäëû  ùåêàéÿsini  î  mötəbər 
sənət ìöñàáèãÿsinÿ ýþíäÿðèr. Həmin zamanlar İsa Hüseynov 
Àçÿðáàéúàí  Dövlət  Òèáá  İnstitutunun  áèðèíúè  êóðñóíó 
éàðûì÷ûã  áóðàõûá  àðòûã  óíèâåðñèòåòèí  ôèëîëîýèéà  ôàêöëòÿñèíÿ 
äàõèë  îëìóøäó.  Ìöíñèôëÿð  ùåéÿòèíèí  ñÿäðè,  õàëã  éàçû÷ûñû  ßëè 
Âÿëèéåâ onun îõóäóüó óíèâåðñèòåòÿ ‟ ÿäÿáèééàò äÿðíÿéèíèí 
ðÿùáÿðè  ïðîôåññîð  Úÿôÿð  Õÿíäàíà  çÿíý  açmış,  tələbə-yazarı 
ãÿçåòèí ðåäàêñèéàñûíà ÷àüûðtdırìûøäû. 
Tanınmış  nasir  ona:  “Òÿáðèê  ådirÿì,  müsabiqəyə  yolladığın 
ùåêàéÿí  áÿéÿíèëèá.  Ýåò  êàññàäàí  ìöêàôàòûíû  àë!”  ‟ 
äåéÿíäÿ  İsa  Hüseynov  ùÿì  ñåâèídi,  ùÿì  äÿ  òÿÿúúöáëÿíäè. 
Ùåêàéÿíèí èêèíúè âàðèàíòûíû éàçìàüû ondan òÿëÿá åòäèêäÿ isə 
yaman  øöáùÿlənmişdi.  Ovaxtkı  “êîíôëèêòñèç”  ÿäÿáèééàòûyla 
ùå÷  äöç  ýÿëìÿéÿí,  þëöìëÿ,  áÿäáèíëèêëÿ  ãóðòàðàí  ùåêàéÿíèí 
áÿéÿíèëìÿéèíÿ 
ùåéðÿòëÿíÿ-ùåéðÿòëÿíÿ 
ÿëëè 
ìàíàòëûã 
ãîíîðàðûìû  àëan  gənc  yazıçı  òÿëÿáÿ  éîëäàøëàðûìà  ïèâÿ 
ãîíàãëûüû  âåðìişdi.  Daha  sonar  yîíóëóá,  èõòèñàð  îëóíìóø, 
ÿúàèá  øÿêëÿ  ñàëûíìûø  „  özgələşmiş  “Àðõ”  hekayəsini  áÿëêÿ 
äÿ áóíà ýþðÿ óíóòìóøäó İsa müəllim… 
Öz  yerlisi  sayılan  o  dövrön  òàíûíìûø  éàçû÷ûsı  Ìåùäè 
Ùöñåéíëÿ  tanışlığı  isə  gənc  istedadın  sonrakı  yaradıcılıq 
inkişafına  xüsusi  təsiri  oldu.    “Àíàäèë  þòÿí  éåðäÿ”  î÷åðêè 
“Èíãèëàá âÿ ìÿäÿíèééÿò” ‟ èíäèêè “Àçÿðáàéúàí” æóðíàëûíäà 


www.kitabxana.net
 – Milli 
Virtual-Elektron Kitabxana
 
 Aydın Xan Əbilov        Kreativ innovasiyalar: qlobal mədəniyyətin kulturoloji tərəfləri
 
35 
35 
35 
èøûã  öçö  ýþðÿíäÿí  ñîíðà  áàø  ðåäàêòîð  Ìåùäè  Ùöñåéí  onu 
éàíûíà  ÷àüûðûá  ùåéðÿòëÿnmişdi:  “Ñÿíè  òÿíáåù  åëÿéÿúÿì. 
Î÷åðêè íèéÿ þç àòàíäàí éàçìûñàí?!”  
Dilli-dilavərli  cavan  kimi  o  dəqiqə  qayıtmışdı  êè:  “Ìåùäè 
ìöÿëëèì,  ÷öíêè  àòàìû  éàõøû  òàíûéûðàì!”  Onun  bu  sözlərinə 
Ìåùäè  ãàüà  øàããàíàã  ÷ÿêmişäè.  Ñîíðàëàð  onlar  hər  dəfə 
ýþðöøÿíäÿ, î ñþùáÿòè éàäà ñàëan tanınmış yazıçı ýöëəðäi. Áó 
ÿùâàëàò èñÿ î âàõòäàí äèëÿ-àüûçà äöømuşäö... 
...İsa  Hüseynovun  aòàsı  ìöùàðèáÿäÿí  ãàéûäàíäàí  ñîíðà 
ìÿøùóð  Ãàðàéàçû  ìåøÿñèíè  áÿðïà  åòìÿê,  Ãàçàõäàí 
Ýöðúöñòàíà  ‟  Ïîéëó  êþðïöñöíäÿí  áàøëàìûø  äöç  Òèôëèñÿ 
ãÿäÿð  óçàòìàã  ôèêðèíÿ  äöøìöøäö.  Î  âàõòëàð  yaradıcı  gənc 
kimi böyük ÿäÿáèééàòëà ýöúëö ìàðàãëàíûð, ÷îõëó ìöòàëèÿ åäèð 
âÿ ãåéðè-èõòèéàðè éàçìàüà úàí àòûðäû. 
Óíèâåðñèòåòèí äþðäöíúö  êóðñóíäà îõóéàíäà   òÿùñèëènè äàâàì 
åòäèðìÿêäÿí  þòðö  İsa  Hüseynovu  Ìîñêâàéà  ‟  Ìàêñèì 
Ãîðêè  àäûíà  Äöíéà  ßäÿáèééàòû  Èíñòèòóòóíà  ýþíäÿðirëÿð.  Î 
çàìàí  ßäÿáèééàò  Èíñòèòóòóíóí  äèðåêòîðó  Azərbaycan 
éàçû÷ûëàðûíın éàõûí äîñòó, ìÿøùóð òÿíãèä÷è Ïéîòð Ôàòåéåâ èäè. 
Îíóíëà  ýþðöøləri  çàìàíû  ùàíñû  êóðñäà  îõóìàã  èñòÿäèéènè 
ñîðóøóá êþìÿéèíè yazıçıdan  ÿñèðýÿìÿmişäè. Onlar başqa bir 
istedadlı  şairlə  -  Íÿáè  Õÿçðè  èëÿ  áèð  êóðñäà  îõóyurdular. 
Ìîñêâà  èëëÿðèíèí  onların,  xüsusən  də  ədib  kimi  İsa 
Hüseynovun  äöíéàýþðöøöíön  ôîðìàëàøìàñûíäà  ñÿíÿò, 


www.kitabxana.net
 – Milli 
Virtual-Elektron Kitabxana
 
Aydın Xan Əbilov     Kreativ innovasiyalar: planetar mədəniyyətin kulturoloji tərəfləri
 
36 
36 
áàõûøëàðûnûí  çÿíýèíëÿøìÿñèíäÿ  õöñóñè  òÿñèðè,  böyük  izləri 
oldu.  İsa  Hüseynov  o  illərdə  ùÿòòà  “Áèçèì  ãûçëàð”  àäëû  ‟ 
yazıçının  èíäè  artıq  áÿéÿíìÿäèéè  ‟  ïîâåñòènè  ðóñúà  éàçûá 
Ìîñêâàäà  íÿøð  åòäèðìişdi.  Ðóñ  âÿ  äöíéà  àëèìëÿðèíèí 
áÿøÿðèééÿòèí  ìÿäÿíèééÿòè,  òàðèõè,  õöñóñÿí  äÿ  Øÿðãëÿ  áàüëû 
÷îõ  íàäèð  êèòàáëàðû  oxuyan,  ôÿëñÿôÿíè  äÿðèíäÿí  þéðÿíən  
yazıçının  qarşısında  áåëÿ  áèð  dilemma  vardı:  sənətkar  kimi 
ôîðìàëàøìàq  üçün  Øÿðã,  Àçÿðáàéúàí-òöðê  ÿäÿáè-åñòåòèê 
äÿéÿðëÿðèíèí  əsas  götürməli,  éîõñà  Àâðîïà-ðóñ  êóëòóðîëîæè 
ÿíÿíÿëÿðèí  òÿñèðènə  düşməklə  millilikdən  uzaq,  ultraçağdaş 
əsərlər yaratmalı... 
Məhz  belə  bir  məqamda  ―qızıl  ortaq‖  fəlsəfəsi  onun  karına 
gəldi:  artıq  püxtələşməkdə  olan  yazıçı  hÿð  èêèñèíèí 
âÿùäÿòèíäÿí  áÿùðÿëÿíìÿyə  üstünlük  verdi  ki,  bu  da  onun 
sonrakı  yaradıcılığında  özünün  böyük  izini  buraxmış  oldu. 
Xüsusən də milli ədəbiyyatımız tarixində nisbətən yeni janrlar 
sayılan  avropatipli  bədii  povest  və  romanlarında  Muğanna 
dünya  söz  sənətinin  bütün  istiqamətlərinin  izlərini  ustalıqla 
əks etdirməyi bacardı... 
İsa  Hüseynov  geriyə  -  Áàêûéà  ãàéûòäûãäàí  ñîíðà  yenicə 
bitirdiyi  “Äàí óëäóçó” ïîâåñòènè  jurnal  redaksiyasına təqdim 
etsə  də,  baş  redaktor  Ìåùäè  Ùöñåéí  ö÷  äÿôÿ  əsəri  ýåðè 
ãàéòàðäû  êè,  öñòöíäÿ  éåíèäÿí  èøëÿməli.  Ñÿáÿáè  ilə 
Dostları ilə paylaş:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   47


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə