Xocali soyqirimiYüklə 5,01 Kb.

səhifə38/81
tarix30.12.2017
ölçüsü5,01 Kb.
1   ...   34   35   36   37   38   39   40   41   ...   81

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin ĠĢlər Ġdarəsi  
PREZĠDENT  KĠTABXANASI 
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
66 
453. Hüseynov Rəcəb Elxan oğlu (1984) 
454. Hüseynov MəhĢər Elxan oğlu (1991) 
455. Hüseynova ġəbnəm Elxan qızı (1986) 
456. Hüseynova Rəsmiyyə Aleksandr qızı (1968) 
457. Hüseynov Emin Aleksandr oğlu (1975) 
458. Hüseynova Səadət Qədim qızı (1974) 
459. Hüseynov Vüqar Hilal oğlu (1971) 
460. Hüseynov Mirsiyab Həzrətqulu oğlu (1922) 
461. Hüseynova MinəĢ CümĢüd qızı (1934) 
462. Hüseynov Hüseyn ġükür oğlu (1956) 
463. Hüseynova Ətrabə Cəbrayıl qızı (1932) 
464. Hüseynova Nərgiz Cəbrayıl qızı (1963) 
465. Hüseynov Tofiq Mirsiyab oğlu (1954) 
466. Hüseynov Bəkir Mirsiyab oğlu (1956) 
467. Hüseynova Məxmər Qurban qızı (1949) 
468. Hüseynova Sara Səfər qızı (1964) 
469. Hüseynov Allahverdi Qulu oğlu (1967)  
470. Hüseynov Hüseyn Ġsmayıl oğlu (1934) 
471. Hüseynova Emma Hüseyn qızı (1969) 
472. Hüseynov Zöhrab Hüseyn oğlu (1971) 
473. Hüseynova XoĢbəxt Hüseyn qızı (1963) 
474. Hüseynova Süsən Hüseyn qızı (1971) 
475. Hüseynov Tacir Hüseyn oğlu (1973) 
476. Hüseynova Nəsibə Hüseyn qızı (1982) 
477. Hüseynova Əzizə ƏliĢ qızı (1956)  
478. Hüseynov ġakir Mustafa oğlu (1956)  
479. Hüseynova Növrəstə Fərmayıl qızı (1922) 
480. Hüseynov Çingiz Usub oğlu (1955) 
481. Hüseynova Mehriban Allahverdi qızı (1965) 
482. Çobanov Tapdıq Xədicə oğlu (1949)  
483. Çobanova Nəzakət Tapdıq qızı (1984)  
484. Cabbarov Xıdır Sədrəddin oğlu (1969) 
485. Cabbarov Azad Pirqulu oğlu (1968) 
486. Cavadov Əhməd Əmir oğlu (1973) 
487. Cavadov Əli Müsül oğlu (1953) 
488. Cavadov Vaqif ƏliĢ oğlu (1966) 
489. Cəbrayılova Səmayə Sarı qızı (1950) 
490. Cəfərov Müseyib Səfiyar oğlu (1895) 
491. Cəfərova Rəfiqə Ġman qızı (1937) 
492. Cəfərova Xəzəngül Əli qızı (1951) 
493. Cəfərov Nüsrət Fazil oğlu (1975) 
494. Cəfərov Samir Tacir oğlu (1987) 
495. Cəfərova Bağdad Hətəm qızı (1910) 
496. Cəfərov Məhəmməd VəlikiĢi oğlu (1895) 
497. ġahmuradov Nemət Musa oğlu (1962) 
498. ġahmuradov Namiq Əmirxanoğlu (1965) 
499. ġahverənov Məhərrəm Çovdar oğlu (1930) 
500. ġahmuradov Mübariz Əlihüseyn oğlu (1952) 
501. ġahverdiyev Vüqar Məmməd oğlu (1973) 
502. ġahmuradov Natiq Əmirxan oğlu (1963) 
503. ġirinov ElĢən Eldar oğlu (1965) 
504. ġirinov ElĢənin 6 ayıq oğlu  
505. ġükürov Akif Rəsul oğlu (1965) 
506. ġükürov Vaqif Rəsul oğlu (1968) 
507. ġükürova Əntiqə Ġsfəndiyar qızı (1934) 
508. ġükürov Vəkil Ġsfəndiyar oğlu (1947) 
509. ġükürov Tofiq Zakir oğlu (1934) 


Azərbaycan Respublikası Prezidentinin ĠĢlər Ġdarəsi  
PREZĠDENT  KĠTABXANASI 
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
67 
 
ALLAH RƏHMƏT ELƏSĠN!.. 
QƏBĠRLƏRĠ NURLA DOLSUN!.. 
 
Xocalı faciəsi zamanı respublikamızın müxtəlif regionlarından Xocalıya gəlmiĢ 300-dən artıq müxtəlif peĢə 
sahiblərindən, o cümlədən inĢaatçılardan 100 nəfəri həlak olmuĢdur. 
Lakin  bu  qəbildən  olan  insanlar  haqqında  məlumat,  qorunub  saxlanılan  Xocalı  sənədlərində  əks  
olunmadığına görə, həlak olanların adbaad siyahısını tərtib etmək mümkün olmamıĢdır. 
 
Məmmədova Həvva. Xocalı: Ģəhidlər və Ģahidlər.- B., 2005.- S.63-77. 


Azərbaycan Respublikası Prezidentinin ĠĢlər Ġdarəsi  
PREZĠDENT  KĠTABXANASI 
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
68 
 
Xocalı soyqırımının xarici mətbuatda əks-sədası 
 
Krua l'Eveneman jurnalı (Paris), 25 fevral 1992-ci il: Ermənilər Xocalıya hücum etmiĢlər. Bütün dünya 
eybəcər hala salınmıĢ meyitlərin Ģahidi oldu. Azərbaycanlılar minlərlə ölənlər barədə xəbər verirlər.  
Sandi Tayms qəzeti (London), 1 mart 1992-ci il: Erməni əsgərləri minlərlə ailəni məhv etmiĢlər.  
FaynenĢl Tayms qəzeti (London), 9 mart 1992-ci il: Ermənilər Ağdama tərəf gedən dəstəni güllələmiĢlər. 
Azərbaycanlılar 1200-ə qədər cəsəd saymıĢlar.  
Livanlı  kinooperator  təsdiq  etmiĢdir  ki,  onun  ölkəsinin  varlı  daĢnak  icması  Qarabağa  silah  və  adam 
göndərir. 
Tayms  qəzeti  (London),  4  mart  1992-ci  il:  Çoxları  eybəcər  hala  salınmıĢdır,  körpə  qızın  ancaq  baĢı 
qalmıĢdır. 
Ġzvestiya  (Moskva),  4  mart  1992-ci  il:  Videokamera  qulaqları  kəsilmiĢ  uĢaqları  göstərdi.  Bir  qadının 
sifətinin yarısı kəsilmiĢdir. KiĢilərin skalpları götürülmüĢdür. 
FaynenĢl Tayms qəzeti (London), 14 mart 1992-ci il: General Polyakov bildirmiĢdir ki, 366-cı alayın 103 
nəfər erməni hərbiçisi Dağlıq Qarabağda qalmıĢdır. 
Le Mond qəzeti (Paris), 14 mart 1992-ci il: Ağdamda olan xarici jurnalistlər, Xocalıda öldürülmüĢ qadın 
və  uĢaqlar  arasında  skalpları  götürülmüĢ,  dırnaqları  çıxardılmıĢ  3  nəfəri  görmüĢlər.  Bu  azərbaycanlıların 
təbliğatı deyil, bu reallıqdır.  
Ġzvestiya  (Moskva),  13  mart  1992-ci  il:  Mayor  Leonid  Kravets:  Mən  Ģəxsən  təpədə  yüzə  yaxın  meyit 
gördüm. Bir oğlanın baĢı yox idi. Hər tərəfdə xüsusi qəddarlıqla öldürülmüĢ qadın, uĢaq, qocalar görünürdü. 
Valer  aktuel  jurnalı  (Paris),  14  mart  1992-ci  il:  Bu  "muxtar  regionda"  erməni  silahlı  dəstələri  Yaxın 
ġərqdən  çıxmıĢlarla  birlikdə  müasir  texnikaya,  o  cümlədən  vertolyotlara  malikdirlər.  ASALA-nın  Suriya  və 
Livanda  hərbi  düĢərgələri  və  silah  anbarları  vardır.  Ermənilər  yüzdən  artıq  müsəlman  kəndlərində  qırğınlar 
törədərək Qarabağdakı azərbaycanlıları məhv etmiĢlər. 
R. Patrik, Ġngiltərənin "Fant men nyus" teleĢirkətinin jurnalisti (hadisə yerində olmuĢdur): Xocalıdakı 
vəhĢiliklərə dünya ictimaiyyətinin gözündə heç nə ilə haqq qazandırmaq olmaz.  
 
AZƏRBAYCAN ġƏHƏRLƏRĠNDƏ DƏFN OLUNMUġ DAĞLIQ QARABAĞ 
ġƏHĠDLƏRĠ - QAÇQINLAR ERMƏNĠ HÜCUMLARI ZAMANI YÜZLƏRLƏ 
ĠNSANIN ÖLDÜRÜLDÜYÜNÜ DEYĠR 
 
Tomas QOLTS, Ağdam, Azərbaycan, 27 Fevral  
 
DöyüĢ  vəziyyətində  olan  Dağlıq  Qarabağ  anklavının  Ģərqində  yerləĢən  bu  Ģəhərin  baĢ  məscidinin 
xidmətçiləri  dedilər  ki,  bu  gün  onlar  ermənilərin  çərĢənbə  günü  iĢğal  etdiyi  anklavda  yerləĢən  Azərbaycan 
Ģəhərindən gətirilmiĢ 17 nəfəri dəfn ediblər.  
Anklavın paytaxtı Stepanakertin Ģimal-qərbində yerləĢən və 6.000 nəfər əhalisi olan Xocalı Ģəhərindən olan 
qaçqınlar hücum zamanı qadın və uĢaqlar daxil olmaqla 500 nəfərin öldürüldüyünü dedilər. Ağdam məscidinin 
direktoru  Səid  Sadıqov  bildirdi  ki,  Xocalı  Ģəhərindən  olan  qaçqınlar  çərĢənbə  günündən  bəri  onun  məscidinə 
477 meyit gətiriblər.  
Bakı rəsmiləri Xocalıda 100 nəfərin öldürüldüyünü iddia edir, erməni rəsmiləri isə öz paytaxtları Ġrəvandan 
bildirirlər ki, cəmi 2 azərbaycanlı  qətlə yetirilib. Bakı rəsmisi bildirdi ki, onun hökuməti ölülərin dəqiq sayını 
bilən zaman azərbaycanlıların qəzəblənəcəyindən narahatdır.  
Bugün burada gördüyümüz 7 cənazədən ikisi uĢaq, üçü qadın idi. Ağdam xəstəxanasında  müalicə  olunan 
digər 120 qaçqın ağır yaralardan əziyyət çəkir.  
Raziyə  Aslanova  Ağdama  çərĢənbə  günü  gecə  çatıb.  O,  dedi  ki,  çərĢənbə  axĢamı  gecə  Xocalıya  hücuma 
keçən ermənilər dayanmadan atırdılar. Onun əri və kürəkəni öldürülmüĢ, qızı itkin düĢmüĢdür.  
Dağlıq Qarabağdan bura qaçıb gələn qaçqınlar arasında keçmiĢ Sovet Daxili QoĢunlarında xidmət edən iki 
türkmən əsgəri var idi. Onlar ötən cümə hərbi hissələrini tərk etmiĢ və Xocalıda sığınacaq tapmıĢlar. Əsgərlər 
dedi ki, erməni çavuĢları onları "müsəlman olduqları üçün" döyürdülər.  
Fərarilər  bildirdi  ki,  onların  keçmiĢ  hərbi  hissəsi  366-cı  alay  Xocalını  iĢğal  edən  erməni  hərbçilərini 
dəstəkləyirdi. Onlar bildirdi ki, qadın və uĢaqlara qaçmağa kömək edirdilər. Əsgərlərdən biri Ağaməhmət Mütif 
dedi: "Biz dağlardan keçərək bir qrup gətirirdik. Bu zaman ermənilər bizi gördü və atəĢ açmağa baĢladılar. On 
iki nəfər öldürüldü".  
 
Ġndependent, 29 Fevral 1992 Elen Vomak 
Dostları ilə paylaş:
1   ...   34   35   36   37   38   39   40   41   ...   81


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə