[]Yüklə 6,32 Mb.

səhifə126/282
tarix08.03.2018
ölçüsü6,32 Mb.
1   ...   122   123   124   125   126   127   128   129   ...   282

220 

 

1969 ildə universitetin  50 illik yubileyi mərasimində Heydər Əliyevin doğma  A zərbaycan dilində ç ıxışı bütün respublikada  böyük  sevinc  və  razılıqla  qarşılandı.  A zərbaycan  rəhbərinin  cəsarətli  hərəkəti  yubileydə  iştirak  edən 

Moskvadan  gəlmiş  rəhbər  işçiləri  və  xa rici  qonaqları  təəccübləndirmişdi.  Çünki  hakim  d ilin   rus  dili,  respublikanın  

Moskvanın nəzarəti altında olduğu o dövrdə belə bir addımı atmaq böyük cəsarət, eyni zamanda milli qeyrət tələb edirdi. 

Elə hə min il universitet Qırmızı Əmə k Bayrağı ordeni ilə  təltif olundu. 

20  əsrin  70-ci  illərində  universitetin  maddi-te xn iki  ba zası  gücləndirildi  və  tədris  prosesində  texniki 

vasitələrdən istifadə olunmasında əsaslı dəyişikliklə r baş verdi. 

1974  ildə  Azə rbaycan  Dövlət  Universitetinin  kitab xanasına  elmi  kitab xana  statusu verildi  (ba x  Bak ı  Dövlət 

Universitetinin  Elmi  Kitabxanası).  1961  ildə  fəaliyyəti  dayandırılmış  universitet  nəşriyyatı  1980-ci  illərdə  yenidən 

fəaliyyətə başladı. 

1970-c i  illərdə universitetin beynəlxa lq ə laqələri yeni  mərhələyə da xil oldu.  70-90-cı illərdə universitetin 40-

dan  artıq  müəllimi  mü xtəlif  ölkələrə  pedaqoji  işə  göndərilmiş,  həmin  müddət  ərzində  universitetin  300-dən  artıq  

müəllim və tələbəsi Asiya və Afrika ö lkələrində tərcüməçi  işləmiş, 30 nəfər  müəllim və elmi işçisi Avropa ölkələrinə, 

ABŞ və  Yaponiyaya uzun müddətli elmi  məzuniyyətə göndərilmiş, 50-dən artıq  müəllim  xarici ö lkələrdə qısamüddətli 

səfərlərdə o lmuşdur. Universitetin p rofessor və müəllimlə ri xarici ölkələ rdə 50  mü xtə lif beynəlxa lq simpoziu m və kon-

franslarda iştirak etmişlər. 

Respublika  rəhbərliyin in universitetə diqqət və qayğısı nəticəsində universitetin ə ldə etdiyi  müvəffəq iyyətlər 

Sov.İKP MK və SSRİ  Nazirlər Sovetinin  1987 il 13  mart tarixli qərarı  ilə yüksək qiy mətləndirild i. A zərbaycan Dövlət 

Universiteti "İttifaqın aparıcı universitetləri" sırasına daxil edildi. 

Universitetdə  öz  fədakar  ə məyi  ilə  fərqlənən  və  onun  şöhrətini  dünyaya  yayan  V.V.Ba rtold,  N.Y.Marr, 

İ.İ.Meşşaninov,  A.A.Qrossheym,  A.N.Samoyloviç,  S.F.Oldenburq,  AY.Krımski,  V.A.Qordlevski,  Q.S.Qubaydullin, 

M.Qubaydullina, 

B.Çobanzadə, 

İ.M.Cəfərzadə, 

Y.A.Ratqauzer, 

İ.P.Tokin, 

M.Nağıyev, 

M.Mirqasımov, 

Y.Mə mmədə liyev  (1954-58  illərdə   re ktor),  Ş.Mehdiyev,  Ə.Hüseynov,  M.Rəsulov,  M.Qaşqay,  A.O.Makovelski, 

P.K.Ju ze,  V.Xu luflu,  M.K.Ələ kbərli  (1934-35  illə rdə  rektor),  S.Hüseynov,  H.Hüseynov,  A.Qarayev  (1944-50  illərdə  

rektor),  V.P.Qəhrə manov,  Ə.Ə.Əlizadə,  Ə.S.Su mbatzadə,  H.Araslı,  A.Za manov,  Z.M.Bünyadov,  Məmməd  Arif, 

Z.Xəlilov, İ.Hüseynov, F.Məlikov, F.Qasımzadə, M.Rə fili,  Ə.Sultanlı,  C.Xəndan (1950-54 illərdə re ktor), H.Dadaşov, 

C.Cəfə rov,  Z.İbrahimov,  M.Erivanski,  Ə.Şah maliyev,  Ə.Qu liyev  və  b.  görkə mli  a limlə r  ça lışmış,  universitetdə 

mühazirələr o xu muş, dərs 

 

 

  

 

 
221 

 

  

 

  


222 

 

  

 

  

 

 
223 

 

 demişlər.  Görkəmli  yazıçı,  şair,  mədəniyyət  və  dövlət  xadimlərin in  böyük  bir  dəstəsi  Bakı  Dövlət  Un iversitetinin  

mə zunla rıd ır. 

Bu  gün  Azərbaycanın  aparıcı  ali  məktəbi  olan  universitet  milli  təhsil  konsepsiyasının  həyata  keçirilməsində 

mühü m  rol  oynayır,  həmçinin  respublika  prezidentinin  qayğısı  və  diqqəti  sayəsində  BDU-nun  beynəlxalq  şöhrəti  də 

günü-gündən genişlənir.  Universitet bu günə qədər dövlət idarəçiliyinin,  xalq təsərrüfatın ın, elmin, təhsilin,  mədəniy-

yətin mü xtə lif sahələrində müvəffəqiyyətlə ça lışan 100 mindən artıq yüksək ixt isaslı milli kadr hazırla mışdır. 

BDU-nun on minlərlə  mə zunları  içərisində dünya şöhrətli  mütə xəssislər az deyil.  Ümu mdünya tarixin in dahi 

şəxsiyyətləri  sırasında  layiq li  yer  tutan  Heydər  Əliyev  BDU  tarix  fakültəsinin  məzunudur.  Universitetin  ço xmin li 

kollektivi öz dahi  məzunu Heydər Əliyevlə fəxr etdiyi kimi,  Heydər Əliyev də BDU-nun məzunu olmağı  ilə fəxr etdi-

yini dəfə lərlə bild irmişdir: "Mən çox xoşbəxtəm ki, Bakı Dövlət Universitetinin məzunuyam". 

Universitetin  85  illik  fəa liyyəti  dövründə  hazırladığı  yüksək  ixt isaslı  mütə xəssislər  respublikada,  eləcə  də  

Rusiya Federasiyasında, ABŞ-da, İngiltərədə, Fransada, Çində, Türkiyədə, İranda,  Yaponiyada, Kubada, bir ço x Asiya 

və  Afrika  ö lkə lərində  çalışır,  işlədiklə ri  ö lkə lərdə  Azə rbaycan  xa lqının,  onun  elminin,  mədəniyyətinin  

şöhrətlənməsində böyük rol oynayırlar. 

Universitetin  xa ric i  e lmi  ə laqələri  daim  genişlənir.  BDU-nun  bir  ço x  alimləri  İranın,  Türkiyənin  və  bir  sıra  

başqa ölkələrin qabaqcıl elm və təhsil  müəssisələrı işləməyə dəvət olunurlar.  Universitet eyni zamanda uzun  illərdən 

bəri  xa rici  ö lkə lər  üçün  yüksək  ixt isaslı  kadr  ha zırla maq  işində  ya xından  iştira k  edir.  Hazırda  universitetdə  500-dən 

artıq xarici ö lkə vətəndaşı təhsil alır. 

Son illə rdə universitetdə aparılan geniş  miqyaslı tədris elmi islahatla r, abadlıq  işləri onun simasını ta ma milə  

dəyişmiş, universitetin maddi-te xn iki ba zası dünyanın qabaqcıl universitetləri səviyyəsinə yüksəldilmişdir. 

Universitet  elmin i  və  təhsilini  müasir  tələb lər  səviyyəsinə  qaldırmaq  məqsədilə  qabaqcıl  dünya  səviyyəsinə 

cavab  verən  müasir  ko mpüter  ş əbəkəsi  yaradılmış  və  q ısa  vaxt   ərzində  universitet  a limlə ri  haqqında  informasiya  

―İnternet"  vasitəsilə  bütün  dünyaya  çatdırılmışdır.  Un iversitet  respublika  elm  və  təhsil  sisteminin  beyin  mərkəzinə 

çevrilmiş, ölkə və beynəlxalq miqyaslı tədris, elmi-nəzəri sinpoziu mların  keçirilməsilə universitet elminin  və təhsilinin  

dünya  birliyinə  inteqrasiyası  üçün  zəmin  yaradılmışdır.  BDU-nun  elmi  potensialın ı  qiy mətləndirən  in kişaf  etmiş 

ölkələrin  qabaqcıl  universitetləri,  o  cü mlədən  ABŞ-ın  İndiana,  Fransanın  Nitsa,  İtaliyanın  Genuya,  Yaponiyanın 

Yo koha ma  universitetləri  onunla  qrantlar  və  beynəlxalq  proqra mlar  üzrə  müştərək  e lmi  a xta rışla r  aparmağa  

başlamışlar. 

Azərbaycan müstəqillik əldə etdikdən sonra BDU- nun beynəlxa lq nüfuzu art mış, dünya dövlətləri və xa lqla rı 

ilə  əlaqə ləri genişlən mişdir. Ölkəyə rəs mi səfərə gələn b ir ço x dövlət rəhbərləri, siyasət və mədəniyyət xadimlə rinin  


Dostları ilə paylaş:
1   ...   122   123   124   125   126   127   128   129   ...   282


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə