[]Yüklə 6,32 Mb.

səhifə199/282
tarix08.03.2018
ölçüsü6,32 Mb.
1   ...   195   196   197   198   199   200   201   202   ...   282

335 

 

Bugünkü  Azərbaycan  Respublikasının  dövlət  rəmzi  olan  üçrəngli  milli  bayraq  isə  1918  il  noyabrın  9-da  Cü mhuriyyət Höku mətin in  iclasında  Höku mətin  sədri  F.x.Xoyskinin  məru zəsi  əsasında  qəbul  edilmişdir.  Hö ku mətin  həmin  iclasında 

Azərbaycanın  dövlət  bayrağının  "yaşıl,  qırmızı  və  mav i  rənglərdən,  ağ  aypara  və  səkkizguşəli  u lduzdan  ibarət"  olması 

qərara alındı.  Bayraqdakı üç rəng - yaşıl isla mın, q ırmızı (a l)  müasir a zadlıq ideologiyasının,  mavi  isə türklüyün rə mzi  idi. 

1918 ilin iyununda təsdiq edilmiş bayraqdakı aypara və səkkizguşəli ulduz isə olduğu kimi sa xlan ılmışdı. 

Cü mhuriyyətin  Dövlət bayrağı Aprel işğalı (1920) nəticəsində ləğv edilsə də, Azərbaycan  xalqın ın  istiqlal  müba-

rizəsində  böyük  rol  oynadı.  1988  ildə  A zadlıq  hərə katı  başlandıqda,  üçrəngli  bayraq  yenidən  qaldırıld ı.  Bu  tarixi  a kt 

Azərbaycan Sovet Sosialist  Respublikası rəhbərliy inin də  fəaliyyətinə ciddi təsir göstərdi. 1990  il noyabrın 17-də Na xç ıvan 

Muxtar  Respublikası  Ali  Məclisinin  Heydər  Əliyevin  sədrliy i  ilə  keçən  1-ci  sessiyasında  Azərbaycan  Xalq  Cü m-

huriyyətinin üçrəngli dövlət bayrağı  Na xç ıvan Muxtar  Respublikasının dövlət bayrağı kimi qəbul olundu, 1990  il noyabrın 

29-da  isə  "Azərbaycan  SSR  ad ının  və  dövlət  bayrağının  dəyişdirilməsi  haqqında"  fərman  verildi  və  1991  il  fevra lın   5-də 

qanunvericilik orqanı tərəfindən təsdiq olundu (bax Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin dövlət rəmzləri). 

 

Əd:.

 

Aзepбaйджанская  Демократиская    Pecnублика  (1918-1920),  Законодательные  акты  (сборник  документов),  Б.,  1998;  Rəsulzadə M .Ə., Azərbaycan Cümhuriyy əti, B., 1990; Azərbaycan tarixi, 7 cilddə, c.5, B., 2001;  M ərdanov M ., Quliyev Ə., Azərbaycan 

Respublikasının dövlət rəmzləri, B., 2001.  

DÖVLƏT  GERBĠ  -  Azərbaycan  Xalq   Cü mhuriyyətinin   dövlət  suverenliyi  rəmzlərindən  biri.  Cü mhuriyyət 

Höku məti  1919  il  martın  23-də,  ilk  dəfə  olaraq,  Azərbaycan  Xalq  Cü mhuriyyəti  dövlət  gerbinin  və  dövlət  möhürünün 

layihələ rin i hazırla maq  üçün müsabiqə elan et mə k ba rədə qərar qəbul etdi. Qəra ra  əsasən, layihə lər hə min il apre lin 20-sinə 

qədər təqdim o lunma lı idi. Ço x gü man ki, müsabiqəyə təqdim olun muş layihələ r bəyənilmə miş və qəbul edilmə mişdir. Buna 

görə də 1920 il yanvarın 30-da Höku mət hərbi ordenlər, milli himn , dövlət gerb i və möhürü  lay ihələrinin  hazırlan ması üçün 

müsabiqə  elan  etmək  barədə  yenidən  qərar  çıxarmışdı.  Ordenlərin  layihəsinə  baxılması  işi  hərbi  nazirliyə,  h imn,  gerb  və 

möhür  layihələrinə  baxılması  isə  xalq  maarifi  nazirliyinə  tapşırılmışdı.  Xalq  maarifi  nazirliy i  bu  məqsədlə  "Azərbaycan" 

qəzetində  dəfələrlə  e lan  verərək  b ild irmişdi  ki,  təqdim  ediləcə k  ən  ya xşı  dövlət  himni  layihəsinə  görə  50  min  manat,  ən 

yaxşı  gerb  və  möhür  layihələri  üçün  isə  25  min  manat  mükafat  müəyyən  olunmuşdur.  Elanda  bildirilirdi  ki,  müsabiqədə 

iştirak etmək istəyənlər həmin  il  may ın  1-nə qədər ö z lay ihələrini  məxfi  zərflərdə  xalq   maarifi nazirliy inin dəftərxanasına 

təqdim  et məlid irlər.  Müsabiqənin  nəticələ rin in  e lan  o lunması  A zərbaycanın  İstiqla lının  ikinci  ildönümünə,  yəni  1920  il 

may ın 28-nə nəzərdə tutulurdu. Lakin 1920 il aprelin 27-də A zərbaycanın Sovet Rusiyası tərəfindən işğalı bu mühüm dövlət 

tədbirinin başa çatdırılmasına imkan verməd i. 

Azərbaycan  müstəqilliy ini  bərpa  edəndən  (1991,  18  o ktyabr)  sonra  dövlət  gerbi  haqqında  yeni  müsabiqə  elan 

olundu.  Müsabiqə  komissiyasına  daxil  olan  eskizlər  A zərbaycan  Respublikasının  Milli  Məclisində  geniş  müzakirə  edildi, 

lakin  onla r  qənaətbəxş  hesab  olunmadı.  Buna  görə   də  yu xarıda  bəhs  olunan  gerb  layihəsini  bərpa  et mə k  qə rara   alındı. 

Azərbaycan Xalq  Cü mhuriyyəti dövründə hazırlan mış gerb layihəsi rəssam R.Mə mmədov tərəfindən təkmilləşdirildi. 1993 

il  19  yanvar  tarixli  konstitusiya  qanunu  ilə  dövlət  gerbinin  rəngli  və  ağ-qara  təsviri  təsdiq  edildi  (ba x  Azərbaycan  Xalq Cümhuriyyətinin dövlət rəmzləri). 

 

Əd.

  Aзepбaйджанская  Демократиская    Pecnублика  (1918-1920),  Законодательные  акты  (сборник  документов),  Б.,  1998;   

Mərdanov M ., Quliyev Ə., Azərbaycan Respublikasının dövlət rəmzləri, B., 2001. 

 

DÖVLƏT  HĠMNĠ  -  Azərbaycan  Xalq   Cü mhuriyyətinin   dövlət  suverenliyi  rəmzlərindən  biri.  Cü mhuriyyət 

Höku mətin in 1920 il yanvarın  30-da qəbul etdiyi dövlət rəmzləri  layihələrinin hazırlan ması haqqındakı qərarda Azərbaycan 

Xalq  Cü mhuriyyəti  dövlət  himnin in  lay ihəsini  hazırlamaq  üçün  müsabiqə  elan  olun ması  Xalq  Maarifi  Nazirliy inə 

tapşırıldı.Xalq  Maarifi  Nazirliyi  bu  məqsədlə  müsabiqənin  şərtlərini  "Azərbaycan"  qəzetində  dəfələrlə  elan  edərək 

bildirmişdi  ki,  təqdim  ed iləcək  ən  yaxşı  dövlət  himn i  layihəsinə  görə  50  min  manat  mükafat  müəyyən  edilir.  Müsabiqə 

iştirakçıları  lay ihələrini  həmin  il  mayın   1-nə  qədər  xalq  maarifi  nazirliyin in  dəftərxanasına  təqdim  etməli  id ilər. 

Müsabiqənin  nəticələri  mayın  28-nədək,  yəni  Azərbaycanın  İstiqlalının  ikinci  ildönümünə  qədər  elan  edilməli  id i.  Lakin 

1920 il aprelin  27-də  Azə rbaycanın Sovet Rusiyası tərəfindən işğalı nəticəsində milli dövlətçiliyin süqutu Azərbaycan Xa lq 

Cü mhuriyyətinin dövlət h imnin in qəbul olun masına imkan verməd i. 

1991  ildə  A zərbaycanın  dövlət  müstəqilliy i  yenidən  bərpa  olunduqdan  sonra  Üzey ir  bəy  Hacıbəylinin  Xalq  

Cü mhuriyyəti  illərində yazdığı "Azərbaycan  marşı" Azərbaycan Respublikasının   1992  il  27  may tarixli qanunu ilə dövlət 

himni kimi təsdiq olun muşdur (bax Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin dövlət rəmzləri).  

Əd.: 

Aзepбaйджанская  Демократиская    Pecnублика  (1918-1920),  Законодательные  акты  (сборник  документов),  Б.,  1998;  

Mərdanov M ., Quliyev Ə., Azərbaycan Respublikasının dövlət rəmzləri, B., 2001. 

 

DÖVLƏT  MÖHÜR Ü  -  A zərbaycan  Xalq  Cü mhuriyyətinin  rəs mi  sənədlərində  üzərində  dövlətin  adı  və  gerbi 

təsvir  olunan  əsas  dövlət  rəmzi.  Cü mhuriyyət  Höku mət i  1919  il  mart ın  23-də  A zərbaycan  Xa lq  Cü mhuriyyətinin  dövlət 

möhürünün layihəsini hazırlamaq üçün  müsabiqə elan olun ması barədə qərar qəbul etdi.  Qərara əsasən, layihələr həmin  il 

aprelin 20-nə qədər poçt və teleqraf na zirliy inə təqdim edilmə li idi.  

 

 

 


Dostları ilə paylaş:
1   ...   195   196   197   198   199   200   201   202   ...   282


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə