Audit” fənnindən test sualları Müəllim: Kərimova İradə Cəmil q. Düzgün cavablar “A”


Auditə dair qanunvericiliyə görə sərbəst auditor və auditor təşkilatları dövlət qeydiyyatından keçdikdən sonra aldığı lisenziya ilə neçə il fəaliyyət göstərə bilər?Yüklə 1,74 Mb.
səhifə2/10
tarix17.09.2018
ölçüsü1,74 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

104.Auditə dair qanunvericiliyə görə sərbəst auditor və auditor təşkilatları dövlət qeydiyyatından keçdikdən sonra aldığı lisenziya ilə neçə il fəaliyyət göstərə bilər?

A) 5 il


B) 6 il

C) 4 il


D) 10 il

E) 8 il


105. Auditin keyfiyyətinə nəzarət növləri hansıdır?

A) Daxili nəzarət və kənar nəzarət

B) Maliyyə nəzarəti və büdcə nəzarəti

C) Daxili nəzarət və xalq nəzarəti

D) Büdcə nəzarəti və kənar nəzarəti

E) Daxili nəzarət və bank nəzarəti

106. Daxili nəzarəti hansı formaları mövcuddur?

A) Ümumi nəzarət ayrı-ayrı audit prosedurları üzrə nəzarət

B) Bank nəzarəti , ümumi nəzarət

C) Büdcə nəzarəti ayrı-ayrı audit prosedurları üzrə nəzarət

D) Sığorta nəzarəti və bank nəzarəti

E) Ümumi nəzarət və sığorta nəzarəti107. Hər bir sərbəst auditor və auditor təşkilatlarının fəaliyyəti ən azı neçə ildə neçə dəfə yoxlanılmalıdır?

A) Ən azı 3 ildən bir

B) Ən azı 5 ildən bir

C) Ən azı 4 ildən bir

D) Ən azı 2 ildən bir

E) Ən azı ildə bir dəfə108. Məktub – öhdəlik nə üçündür?

A) Məktub öhdəlik auditorun işi qəbul etməsini auditin məqsəd və əhatə dairəsini , müştəri qarşısında auditorun cavabdehliyinin hesabatlarıdır

B) Məktub öhdəlik auditorun yekun sənədidir.

C) Məktub öhdəlik auditorun aparılması üçün tərəflərin məsuliyyətini müəyyən edir və gələcəkdə qarşıya cıxacaq problemlərinin həlli üçündür.

D) Məktub öhdəlik vasitəsilə təsərrüfat subyektinin bölmələrində uçot hesabat bölməsinə

E) Məktub -öhdəlik tərtib edilmir109. Daxili auditin məqsədini kim müəyyən edir?

A) Müəssisənin rəhbəri

B) Daxili auditor

C) Həmkarlar təşkilatının sədri

D) Vergi orqanlarının əməkdaşları

E) Müəssisənin baş mühasibi

110. Sifarişçi auditor xidməti göstərməsi barədə auditor təşkilatına (auditora) hansı formada müraciət edir?

A) Yazılı və ya şifahi formada

B) Yalnız yazılı formada

C) Yalnız şifahi formada

D) Sifariş formasında

E) Əmr formasında


111. Aşağıda göstərilən hansı Beynəlxalq Auditor Standartına (BAS) əsasən məktub-öhdəliklər hazırlanır?

A) 210 saylı, “audit tapşırığının şərtləri” BAS

B) 230 saylı audit sənədləşdirilməsi” BAS

C) 320 saylı audit əhəmiyyətlilik BAS

D) 16 saylı ilk audit – ilkin qalıqlar” BAS

E) 2saylı audit tapşırığının şərtləri

112. Auditin keyfiyyətinə kənar nəzarət formaları göstərin.

A) Auditin keyfiyyətlərinə nəzarət sistemlərinin qiymətləndirilməsi; müqavilə öhdəliyi üzrə auditor tərəfindən göstərilmiş ayrı-ayrılıqda hər bir audit işinin qiymətləndirilməsi

B) Audit keyfiyyətinə daxili nəzarət sisteminin qiymətləndirilməsi , auditorlar tərəfindən audit standartlarının tələblərinin yerinə yetirilməsinin qiymətləndirilməsi

C) Auditorların Auditorlar palatasının qarşıya qoyduğu tələblərin yerinə yetirilməsinin qiymətləndirilməsi

D) Auditin keyfiyyətinə nəzarəti zamanı Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik aktlarının tələblərini pozulmasının qiymətləndirilməsi.

E) Müqavilə öhdəliyi üzrə auditor tərəfindən göstərilmiş ayrı-ayrılıqda hər bir audit işinin qiymətləndirilməsi, Auditorlar Palatasının tələblərinin yerinə yetirilməsini qiymətləndirilməsi

113. Aşağıda göstərilən variantlardan hansı auditin məsuliyyətinin yaranması şərtlərinə aid deyildir?

A) Rəhbərlik tərəfindən nəzarətin rədd edilməsi riskinin cavablandırılmasında audit prosedurlarının planlaşdırılmasının həyata keçirilməsi

B) Auditin prinsiplərinin pozulması və keyfiyyətsiz və auditin aparılması

C) Başqa növ fəaliyyətlə məşğul olmaq , vaxtı keçmiş könüllü olaraq Auditorlar Palatasına qaytarılmış və ya Auditorlar palatasının Şurasının qərarı ilə ləğv edilmiş lisenziyalara əsasən auditor fəaliyyəti göstərmək

D) Təsərrüfat subyektlərində auditin aparılmasını istisna edən halların auditor tərəfindən gizldilməsi

E) Auditor tərəfindən etika və peşəkarlıq hallarına riayət edilməsi.114. Hansı məsələlər üzrə və onların olması üçün auditor rəyi verilməlidir?

A) Dövri hesabatlarda əks etdirilən rəqəm məlumatlarının əsaslı obyektiv olmasına

B) Mühasibat (maliyyə) hesabatının tərtibində qarşıya çıxan nöqsanların həllinə

C) Mühasibat uçotunun aparılmasının və mühasibat əməliyyatlarının uçotda əks etdirilməsinin düzgünlüyünün yoxlanılmasına

D) Gəlirlərin və vergi ödənənlərinin planlaşdırılmasında müəssisəyə müvafiq xidmətlər göstərməsinə

E) Mühasibat uçotunun aparılması və dövr hesabatlarının təlimata uyğun tərtib edilməsinə115. Mühasibat uçotu hesabatının məlimatları yoxlanarkən aşağıdakıların mövcudluğu təhlil edilməlidir

A) Materialların hərəkəti , müəssisənin əmlakı, səhmlərin sayı

B) Məhsul satışından gələn gəlir, uzunmüddətli aktivlər və passivlər

C) Müəssisənin əmlakı uzunmüddətli aktivləri və passivləri

D) Dividentlərin bölüşdürülməsi, materialların hərəkəti, müəssisənin əmlakı

E) Səhmlərin sayı, dividentlər, uzunmüddətli aktivlər116. Səhmdar Cəmiyyətlərin müəssisələri yoxlanılarkən auditor yoxlanmasının həcminə əlavə olaraq hansı məlumatlar daxil olmalıdır?

A) Aktivlərin hərəkəti, səhmlərin sayı

B) Uçot siyasətinin və mühasibat uçotu formalarının seçilməsi

C) Mühasibat uçotu formalarının seçilməsi, aktivlərinin hərəkəti

D) Səhmdar kapitalı, səhmlərin sayı

E) Gəlirlərin və vergi ödəmələrinin planlaşdırılması, uçot siyasəti117. Auditor əhəmiyyətlilik nədir?

A) Əhəmiyyətlilik təsərrüfat subyektlərində aparılan audit nəticəsində müəyyən edilən və təqdim olunan auditor rəyinin yaranmış vəziyyətə uyğun olaraq xüsusiyyətlərinin müəyyənləşdirməyə imkan verən əsas amildir.

B) Əhəmiyyətlilik istehsalı şəkildə və ya ayrı-ayrılıqda maliyyə məlumatlarının olması da daxil olmaqla hesabatların təhrif olunmasının xüsusiyyətlərini özündə əks etdirən sənəddir.

C) Auditin planlaşdırılması zamanı auditin nəzərə aldığı əsas amillərdən biridir

D) Əhəmiyyətlilik auditor riskinin ölçü meyarıdır.

E) Auditdə əhəmiyyətsiz heç nə yoxdur

118. Auditor rəylərinin formalarının sayı neçədir?

A) 4


B) 5

C) 3


D) 2

E) 6


119.Audit rəylərinin strukturu (qurluşu) neçə bölmələrdən ibarətdir? ()

A) 9


B) 4

C) 6


D) 8

E) 7


120. Könüllü audit nədir?

A) Təsərrüfat subyektlərinin təşəbbüsü ilə aparılan auditdir

B) Dövlət orqanlarının qərarına əsasən aparılan auditdir

C) Qanunvericilik aktlarında nəzərdə tutulan auditdir

D) Auditin təşəbbüsü ilə aparılan auditdir

E) İctimai təşkilatların apardığı yoxlamadır121 . Azərbaycan Respublikasında audit xidməti qanunvericiliyə uyğun olaraq kim tərəfindən aparılır?

A) Sərbəst auditor və auditor təşkilatları tərəfindən

B) Sərbəst auditorlar və vergi işçiləri tərəfindən

C) Sərbəst auditor və müəssisənin mühasibat işçiləri tərəfindən

D) Daxili auditor və sərbəst hüquqşünas tərəfindən

E) Auditor təşkilatları və vergi əməkdaşları tərəfindən122. Daxili audit müasir anlamda nəzarət vəzifəsindən əlavə daha hansı məsələləri də əhatə edir?

A) İqtisadi təhlil, maliyyə strategiyasının müəyyənləşdirilməsi, idarəetmə üzrə məsələləri

B) Təftiş aparmaq - istehsal sahələrinin texniki cəhətdən dəyişmək, texnoloji prosesləri həyata keçirmək məsələləri

C) Uzunmüddətli kreditləri istifadə məhsul istehsalmm araşdırılması, maliyyə strategiyasmı müəyyənləşdirmək məsələləri

D) Maliyyə-mühasibat hcsabatlarınm təhlili, tosərrüfat əmoliyyatlarına dair uçotun düzgün apanlması vo yeni texnikanın tətbiqi məsələləri

E) Daxili və kənar nəzarətə dair məsələləri123. Beynəlxalq iqtisadi əlaqələrdə fəal iştirak edən müxtəlif ölkələrdə daxili audit bütün ölkə üzrə məcburidirsə, bəs Azərbaycan Respublikasında necədir?

A) Təşkilat-hüquqi və mülkiyyət formasından asılı olmayaraq məcburi auditiıı obyekti olan təsərrüfat subyektləri daxili auditi tətbiq etməlidir

B) Xarici iqtisadi fəaliyyətlə məşğul olan Azərbaycan Respublikasının ərazisində fəaliyyət göstərən müəsssisələr daxili audit tətbiq etməlidir

C) İdxal-ixrac əməliyyatları zamanı iştirak edən təsərrufat subyektbri daxili auditi tətbiq etməlidir

D) Azərbaycan Respublikasında fəaliyyət göstərən iri şirkətlər

E) Azərbaycan Respublikasında daxili audit tətbiq edilmir124. “Daxili audit haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu nə vaxt qəbul edilib?

A) 2007-ci ildə

B) 2004-cüildə

C) 2009-cu ildə

D) 2001-ciildə

E) 1999-cuildə125. “Daxili audit haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu neçə fəsildən və maddədən ibarətdir?

A) 5 fəsil, 15 maddə

B) 6 fəsil, 12 maddə

C) 7 fəsil 15 maddə

D) 4fəsil, 13 maddə

E) 4 fəsil 15 maddə126. Daxili audit müəssisə və təşkilatların tərkibində ştat vahidilə müstəqil straktur kimi hansı formada fəaliyyət göstərir?

A) Audit komitəsi, departament, şöbə, bölmə, rəhbərlik yanında mütəxəssis auditor, təftiş komissiyası

B) Audit komitəsi, şöbə, daxili auditor birliyi

C) Auditor birliyi, iqtisadiyyat bölməsi, maliyyə şöbəsi bölmə

D) Mühasiblik, nəzarət şöbəsi, departament, parlament

E) Parlament, mühasiblik, departament audit komitəsi, rəhbərlik yanında mütəxəssis auditor.127. Daxili audit hansı 2 funksiyanı yerinə yetirir?

A) Nəzarət və məsləhətvermə

B) Nəzarət və təftiş etmək

C) Məsləhətvermə və idarəetmə

D) Idarəetmə və təftiş etmək

E) Məsləhətvermə və yoxlama128. Daxili audit fəaliyyətinin təməl prinsiplərini göstərin

A) Düzgünlük, obyektivlik, məxfılik, peşəkar səriştəliliyi

B) Məxfilik, sistemlilik, tamlılıq, obyektivlilik

C) Sistemlilik, qanunilik, azadlıq, məxfılik

D) Müntəzəmlik,vaxta müvafıqlik, tarazlıq, tamlıq

E) Azadlıq, sərbəstlik, sistemlilik, məxfilik129. Daxili Auditin Peşə Təcrübəsi üzrə Beynəlxalq Standartlar neçə hissədən ibarətdir?

A) 3 hissədən: keyfıyyət xarakteristikası standartları, fəaliyyət standartları və tətbiq standartları

B) 2 hissədən: fəaliyyət standartları, tətbiq standartları

C) Bir hissədən ibarətdir

D) 4 hissədən: fəaliyyət standartı, tətbiq standartı, maliyyə standartı, keyfıyyət xarakteristikası standartı

E) 5 hissədən; audit standartları, mühasibat uçotu standartları, tətbiq standartları, fəaliyyət standartı, keyfıyyət xarakteristikası standartları130. Daxili auditor kimə hesabat verir ?

A) Yalnız müəssisənin rəhbərinə tabedir və ona hesabat verir

B) Auditorlar Palatasına tabedir və ona hesabat verir

C) Auditor təşkilatına tabedir və ona hesabat verir

D) Baş mühasibə tabedir və ona hesabat verir

E) Maliyyə şöbəsinə tabedir və on hesabat verir131. Daxili audit nədir?

 1. Daxili audit təsərrüfat subyektinə öz məqsədinə nail olmaqda kömək edən obyektiv, təminatverici və məsləhətverici fəaliyyət növüdür

 2. Daxili audit heç kimə tabe olmayan bir qurum olub müstəqil nəzarət növüdür

 1. Daxili audit təsərrüfat subyektinin istehsalının təşkilati formasıdır

 2. Daxili audit müstəqil maliyyə nəzarəti olub heç kimə hesabat verməyən fəaliyyət növüdür

E) Daxili audit müəssisənin daxilində fəaliyyət göstərən kənar auditorun yerinə yetirdiyi fəaliyyət növüdür.
132. İlkin maliyyə nəzarəti nə vaxt həyata keçirilir?

 1. Müəssisələrin maliyyə planlarının, gəlir və xərclər smetalarının , büdcə layihələrinin və s. sənədlərin tərtib edilməsi zamanı həyata keçirilir

 2. İllik mühasibat (maliyyə) hesabatı tərtib edilən zamanı həyata keçirilir

 3. Biznes plan tərtib edildikdən sonra həyata keçirilir

 4. Belə nəzarət forması yoxdur

E) İdarə və təşkilatlarm, fırmalarm maliyyə planlarının icrası və büdcə layihəsinin təsdiqi edilməsindən sonra həyata keçirilir
133. Carı (operativ) malıyyə nəzarətı nə vaxt həyata keçilir?

A) Malıyyə əməlıyyatlarının baş verməsı, ssuda və subsidiyaların verılməsı


anında və s. zamanı həyata keçirilir.

 1. Hesabat dövrünün və malıyyə ilinin bütövlükdə başa catmasmdan sonra həyata keçirilir.

 1. İllik hesabat və biznes plan tərtib edildikdən sonra həyata keçirilir.

 1. Müəssisənin maliyyə planlarnın, gəlir və xərclərin smetalarının , büdcə layilərinin və s. sənədlərin təsdiq edilməsi zamanı həyata keçirilir

 2. Belə maliyyə nəzarəti yoxdur

134. Sonrakı maliyyə nəzarəti nə vaxt həyata keçirilir? 1. Hesabat dövrünün və maliyyə ilinin bütövlükdə başa çatmasından sonra

 2. Hesabat dövründən əvvəl, illik hesabat tərtib edilməmişdən əvvəl

 3. Müəssisə və təşkilatlarda audit yoxlaması, başa çatdıqdan sonra

 4. Vergi orqanların yoxlamaları başa çatdıqdan sonra

 5. Hesabat ilin yekununda müəssisə rəhbərbrinin göstərişi ilə həyata
  keçirilən yoxlamadan sonra

135. Auditorun etika kodeksi neçə əsas qaydalardan ibarətdir? ()

A) 12

B) 6


C) 8

D) 10


E) 4
136Auditor lisenziyası almaq üçün hansı sənədlər təqdim edilir? ()

A) Ali təhsil haqqında diplom və əmək kitabçasının surəti

B) Zəmanət, ərizə

C) İzahat , ərizə

D) Xasiyyətnamə və yaşayış yerindən arayış

E) Xasiyyətnamə və ali təhsil haqqında sənəd


137. Auditin xidmətinə tələbat hansı hallarla əlaqədar yaranmışdır?

 1. Qəbul edilmiş qərarlarının nəticəsinin bunlar ilə çox ciddi ola bilər informasiyanın keyfiyyətindən asılıdır.

 2. İnformasiyanın yoxlamaq üçün şifahi bilik lazımdır.

 3. Çox zaman informasiya istifadəçilərinin onun keyfiyyətinə qiymətləndirmək imkanın olunması

 4. Variantların hamısı doğrudur

 5. Müdiriyyətlə informasiya istifadəçiləri arasında ixtilaf olduğu hallarda verilməsi ehtimalı

138. Hansı audit növü kompleks audit sayılır?

A) Məcburi audit

B) Könüllü audit

C) Daxili audit

D) Kənar audit

E) Uyğunluq audit

139. Məhsuldarlığı və səmərəliliyi qiymətləndirmək məqsədilə təsərrüfat sisteminin fəaliyyət prosedurları və metodları hansı növ audit vasitəsilə yoxlanılır?

A) Əməliyyat auditi

B) Uyğunluq auditi

C) Daxili audit

D) Kənar audit

E) Təsərrüfat fəaliyyətinin auditi
140. Auditorlar audit yoxlaması aparmaqla yanaşı təsərrüfat subyektlərinə geniş dairədə daha hansı xidmətlər yerinə yetirirlər? ()

A) Məsləhət vermək

B) Yoxlama aparmaq

C) Təsərrüfat işləri yerinə yetirmək

D) Vergiləri hesablamaq

E) Biznes planını tərtib etmək


141 . Təsərrüfat subyektlərinin müəyyən maliyyə və ya təsərrüfat fəaliyyətinin qoyulmuş qaydalar və ya qanunlara uyğunluğunun müəyyənləşdirilməsi üçün hansı növ auditdən istifadə edilir? ()

A) Uyğunluq auditi

B) Əməliyyat auditi

C) Maliyyə hesabatının auditi

D) Xüsusi audit

E) Təsərrüfat fəaliyyətinin auditi


142. Azərbaycan Respublikasında auditor xidmətinin təşkili, onun həyata keçirilməsinin hüquqi əsaslarını, auditorların funksiyalarını, hüquqlarını və vəzifələrini hansı normativ sənədlərlə tənzimləyir? (

A) “Auditor xidməti haqqında” Qanun

B) “Mühasibat Uçotu haqqında” Qanun

C) Mülki Məcəllə

D) Auditor Palatası haqqında Əsasnamə

E) Vergi Məcəlləsi


143. Sərbəst auditor kimdir?

A) Auditorlar Palatasının verdiyi lisenziyaya əsasən respublika ərazisində auditor xidməti göstərmək hüququnu əldə etmiş hüquqi şəxsdir.

B) Sərbəst auditor imtahanları vermiş şəxsdir

C) Ali təhsilli mütəxəssislərdir

D) Vergi orqanlarının audit yoxlaması aparan əməkdaşlarıdır

E) Auditor Palatası verdiyi lisenziya əsasən respublika ərazisində sərbəst auditor xidməti göstərmək hüququnu əldə etmiş fiziki şəxsdir.


144. Audit təşkilatı kimdir?

A) Auditor palatasının verdiyi lisenziyaya əsasən respublika ərazisində auditor xidməti göstərmək hüquqi əldə etmiş hüquqi şəxslərdir.

B) Dövlət qeydiyyatına olunmuş , auditor imtahanlarını vermiş şəxslərdir

C) Ali təhsili Azərbaycan vətəndaşlarıdı.

D) Alımış lisenziyaya əsasən respublika ərazisində sərbəst auditor xidməti göstərmək hüquqi əldə etmiş fiziki şəxslərdir.

E) Ən azı 3 nəfərdə ibarət olan qurumdur

145. Lisenziyanın sahəsi aldığı lisenziyanı başqasına istifadə üçün verə bilərmi?

A) Verə bilməz

B) Verə bilər

C) Auditor Palatasının icazəsi ilə verə bilər

D) Könüllü verə də bilər verməyədə bilər

E) Lisenziyanın surətini verə bilər


146. Hüquqi şəxs yenidən təşkil edilməsində, adı dəyişdirildikdə, fiziki şəx sin şəxsiyyət vəsiqəsində dəyişikliklər olduqda, lisenziya itrildikdə ərizəçi yenidən lisenziyanı rəsmləşdirmək üçün neçə gün müddətində ərizə ilə müraciət edə bilər.

A) 15 gün

B) 20 gün

C) 18 gün

D) 25 gün

E) 30 gün


147.Daxili audit kənar auditdən nə ilə fərqlənir?

A) Yoxlama metodlarına görə

B) Yoxlama obyektlərinə görə

C) İşlərin təşkili və hesabatına görə

D) Tabeçiliyinə görə

E) Nəticələrinə görə


148. Müştəri ilə auditor arasında qarşılıqlı münasibətlər

A) Könüllü və əvəzsiz qurulur

B) Auditor firmasını rəhbərliyi müəyyən edir

C) Audit standartları əsasında qurulur

D) Auditor Palatası qurur

E) Auditorlar Palatası haqqında əsasnamə ilə qurulur149. Şərtsiz müsbət rəy nədir?

A) Yoxlanılan təsərrüfat subyektlərinin uçot və hesabat işlərinin vəziyyəti üzrə auditorun aydın və bir mənalı müsbət fikrinə əks etdirən rəydir.

B) Məhdudiyyəti olan rəydir , mühüm əhəmiyyət kəsb etməyən irad olan rəydir

C) Mühüm əhəmiyyət kəsb edən iradı olan rəydir

D) Şəraitdən asılı olaraq nəticələrin düzgünlüyünə inamsızlıq yaradan rəydir

E) Təsərrüfat subyektlərinin sifarişi ilə tərtib edilən rəydir

150. Şərti müsbət rəy nədir?

A) Məhdudiyyəti olan rəydir və mühüm əhəmiyyət kəsb etməyən inamsızlıq və irad olduqda tərtib edilir

B) İzahatlar əlavə edilmiş təkmilləşdirilmiş auditor rəydir. Mühüm əhəmiyət kəsb edən inamsızlığı olan rəydir

C) Tamamlanmış auditor rəydir. Mühüm əhəmiyyət kəsb edən iradı olan rəydir

D) Yoxlama zamanı mühasibat –maliyyə hesabatlarında yol verilmiş nöqsanları arada qaldırmaq üçün tərtib edilən rəydir

E) Tamamlanmış rəydir.İnamsızlıq olduğu üçün tərtib edilir

151.Mənfi rəy nə vaxt tərtib edilir?

A) Aparılan mühasibat maliyyə əməliyyatlarının AR Qanunçuluğuna cavab verməsini təsdiq edən sənəddir

B) Mühüm əhəmiyyət kəsb edən iradın mövcud olduğu rəydir

C) Təsərrüfat subyektlərinin mühasibat (maliyyə) hesabatının qiymətləndirilməsi barədə rəydir

D) Hüquqi baxımdan təsərrüfat subyektinin əmlakı və onun qiymətləndirilməsi barədə tərtib edilən rəydir

E) Təsərrüfat subyektinin mühasibat uçotu sahəsində buraxılan nöqsanların siyahısıdır


152.Hansı hallarda auditor rəy verməkdən imtina edir?

A) Auditor sübutları kifayət qədər olmadıqda. Mühüm əhəmiyyət kəsb edən inamsızlığın mövcud olduqda

B) Heasabat göstəricilərinin rəqəmlərində uyğunsuzluq yarandıqda

C) Mühüm əhəmiyyət kəsb etməyən inamsızlığın mövcud olduqda

D) Müəssisədə qəbul edilmiş uçot sisteminin qanunvericilik aktlarına uyğun gəlmədikdə

E) Auditor heç vaxt rəy verməkdən imtina edə bilməz

153. Beynəlxalq Audit və İnformasiyanın düzgünlüyünün təsdiqlənməsi standartlar Şurası iki məqsədə xidmət edir.

A) Audit üzrə peşəkarlıq səviyyəsi ümumdünya səviyyəsindən aşağı olan ölkələrdə auditi inkişaf etdirmək və imkan daxilində beynəlxalq səviyədə auditə yanaşmanı öyrənmək

B) Beynəlxalq səviyyədə auditə yanaşmanı öyrənmək və Beynəlxalq Audit standartlarının (BAS) istifadə qaydalarını izah etməkdir.

C) İnkişaf etməkdə olan ölkələrdə audit inkişaf etdirmək və bu sahədə çalışmaq üçün kadrlar hazırlamaqdı

D) Audit üzrə peşəkar səviyyəsini Beynəlxalq səviyəyə qaldırmaq və hər bir ölkəyə bu təsərrüfat əməliyyatları baş verdikcə əks etdirməsi tövsiyyə olunur.

E) Beynəlxalq Audit Standartlarından yalnız ölkələrdə istifadə edilir

154. Audit planlaşdırılmasının məlumat mənbələrini göstərin()

A) Müəssisənin dövlət qeydiyyatı haqqında hüquqi sənədləri nizamnaməsi mühasibat və statistik hesabat məlumatları ayrı-ayrı müəssisələrlə

bağlanmış müqavilə , satış əməliyyatları, ilk sənədlər, Biznes plan

B) Biznes plan, istehsalat hesabatları , menecerlərin hesabatları, nizamnaməsi, mənfəət və zərər haqqında hesabatlar bangın hesabatları

müəssisənin səhmləri rentabellik səviyyəsi, mənfəət

C) Bangın hesabatları , müəssisənin səhmləri, ilk uçot məlumatları, rentabellik səviyyəsi, mənfəət, maliyyə resursları, Biznes plan, bağlanmış müqavilə

D) Maliyyə ressursları, uçot blankları , mənfəət və zərər, nizamnamə kapitalı, istehsalı hesabatları, satış əməliyyatları, Biznes plan, illik hesabatlar

E) Auditdə planlaşdırma aparılmır.

155. Auditin planlaşdırılması mərhələləri hansı variantda bugün göstərilmişdir?

A) Auditin ilkin planlaşdırılması , ümumi planın hazırlanması və tərtibi, audit proqramının hazırlanması və tərtibi

B) Auditin aparılmasına dair müqavilənin bağlanması, ilkin planlaşdırmanın həyata keçirilməsi , audit proqramının hazırlanması və tərtibi

C) Məktub öhdəliyin hazırlanması ilkin planlaşdırma, audit proqramının tərtib edilməsi

D) Auditin ümumi planının hazırlanması və tərtib edilməsi , tərtib edilmiş planın müəssisə rəhbəri ilə müzakirə edilməsi audit proqramının hazırlanması və tərtib edilməsi

E) Auditin planlaşdırılması mərhələlərə bölünmür

156. Auditin ümumi planında nələr göstərilir?

A) Planlaşdırılan işlərin növləri icra müddəti, icraçı auditor göstərilir

B) Təsərrüfat subyektini əmlakının siyahısı, planlaşdırılan işlərin icraçısı, auditorların siyahısı göstərilir

C) İşlərin icra müddəti , təsərrüfat subyektinin maddi- məsul şəxslərinin siyahısı və vəzifələri, audit aparılacaq obyektlər göstərilir.

D) Auditor proseduralarının siyahısı, auditin keçirilmə dövrü, auditorun iş sənədləri göstərilir.

E) Planlaşdırılan işləri və yerinə yetirilən xidmətlərin siyahısı, auditorların arasında vəzifə bölgüsü göstərilir


157.İlkin planlaşdırma mərhələsində auditor maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətinə təsir göstərən hansı amilləri öyrənməlidir?

A) Ölkədə (bölgədə) iqtisadi vəziyyəti və onun sahə xüsusiyyətlərini əks etdirən xarici amillər, maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətinə təsir göstərən, onun fərdi xüsusiyyətləri ilə əlaqədar olan daxili amilləri

B) İstehsalat fəaliyyətinə təsir göstərən amillər, müəssisə rəhbəri tərəfindən göstərilən subyektiv amillər

C) Təsərrüfat subyektinin təşkil etdiyi daxili nəzarət sistemi ilə əlaqədar amillər

D) Təsərrüfat subyektlərinin əsas sahələri , ambarları nəzərdən keçirilməsi, müəssisənin daxili bazarında təhvil verilmiş məhsulların satışına təsir edən amillər

E) Təsərrüfat subyektinin fəaliyyətinə təsir göstərən amillər istehsalın intensivləşdirilməsinə təsir edən amillər

158. Auditor səhv nəticəsində əhəmiyyətli təhrifi müəyyən edərsə ilk növbədə nə etməlidir?

A) Müəssisənin rəhbərliyinə məlumat verilməlidir

B) Məxfi saxlanmalıdır

C) Hüquqi mühafizə orqanlarına məlumat verməlidir

D) Nöqsanları aradan qaldırmaq üçün məsləhət verməlidir

E) Aktlaşdırmalıdır

159. İnformasiya nə vaxt əhəmiyyətli hesab edilir?

A) İnformasiyanın göstərilməsi və səhv göstərilməsi maliyyə hesabatlarına və istifadəçilərin qəbul etdiyi iqtisadi qərarlara təsir edərsə

B) Müəssisənin maliyyə vəziyyətinə verilən informasiya uyğun gəlməsə

C) İnformasiyanın düzgün verilməsi müəssisəyə külli miqdarda zərər verməsi

D) İnformasiyalar istifadəçilərin verdikləri iqtisadi resursların tərkibinə təsir etdikdə

E) İnformasiya yoxdur

160.Audit sübutunun kəmiyyət ölçüsü nədir?


: user data -> files
files -> Ə.Ə. NƏBİyev, E. N. Dostiyari xurma meyvəSİNDƏn müXTƏLİF ÇEŞİDDƏ Qİda məhsullari istehsali texnologiyasinin təDQİQİ baki “elm” 2010 Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Azərbaycan Texnologiya Universiteti
files -> Dərslik Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi tərəfindən tarixli saylı əmri ilə dərc olunması üçün qrif verilmişdir
files -> «Mexanika və metallurgiya» kafedrası «ƏMƏk mühafiZƏSİ» fənnindən
files -> Azərbaycan texnologiya universiteti Qİda müHƏNDİSLİYİ VƏ ekspertiza fakultəSİ Qİda müHƏNDİSLİYİ kafedrasi
files -> Azərbaycan Texnologiya Universiteti “Qida və tekistil mühəndisliyi” fakultəsi
files -> TiKİŞ MƏmulatlarinin keyfiYYƏt göSTƏRİCİLƏRİ” FƏnnindən imtahan testləri


Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə