Azərbaycan döVLƏt neft və SƏnaye universitetiYüklə 3,74 Mb.

səhifə151/151
tarix07.04.2018
ölçüsü3,74 Mb.
1   ...   143   144   145   146   147   148   149   150   151

471 

 

Махмудов Э.Э. Исследование гидравлических 

потерь в проточной части 

центробежного насоса при работе 

с гидродинамически активными 

добавками...................................... 

 

  

 

248 Məmmədova N. 

Reduktorun dişli çarxlarda abraziv 

yeyilmədən dağılma........................ 

 

249 Qasımova L.A. 

Ştanqlı quyu nasosunun çevirici 

mexanizminin təkmilləşdirilməsi 

yolları............................................... 

 

 

250 Mürüdov Y.A. 

Qazıma nasosunun imtina səbəbləri 

251 

Vəliyev R. Plastik kütlədən hazırlanmış 

detalların hazırlanma texnologiyası 

 

252 


Cəfərov K.C.                  Külək turbinləri............................... 

253 


 

“ENERGETIKA” BÖLMƏSİ 

Abbasov E.C. 

“Şimal” istilik elektrik stansiyasının 

ətraf mühitə təsirinin araşdırılması... 

 

255 


Adıgözəlli Z.M. 

Paylayıcı şəbəkələrdə texniki 

itgilərin minimallaşdırılmasının 

optimal üsulunun araşdırılması........ 

 

 

256 Ağaliyev N.N. 

Regionların iqtisadi cəhətdən 

əlverişli təchizat sxeminin işlənməsi 

 

257 Cəfərov Z.İ. 

Elektrik avadanlıqlarının 

istismarında müasir 

texnologiyaların tətbiqi................... 

 

 

259 Əliyev L.N. 

Güc transformatorlarının rele 

mühafizəsinin layihələndirilməsi..... 

 

260 Həsənov E.E. 

Elekrtik avadanlıqlarının test və 

diaqnostikasında qeyri-səlist ekspert 

sistemlərin tətbiqi............................. 

 

 

262 Гасанов М.Р. 

Исследование автоматического 

управления системы водяных 

 

 
472 

 

насосов постоянного давления.....  263 Həşimli T.İ. 

Paralel işləyən yarımstansiyalarda 

elektrik enerji itkilərinin tədqiqi..... 

 

265 Hüseynov V.İ. 

Güc itkilərinin azaldılması məqsədi 

ilə işlədicilərin yaxınlığında yeni 

güc mərkəzlərinin yaradılmasının 

əsaslandırılması................................ 

 

  

267 


İbrahimli F.Y. 

Abşeron yarımadasının elektrik 

təchizat sxemində 220 kv-luq 

dairəvi sxemin işlənməsi.................. 

 

 

268 Ибрагимов Дж.А. 

Оптимизация установившихся 

режимов электроэнергетических 

систем.............................................. 

 

 

269 İsmayılov İ.E.

 

Generatorun stator dolağının yerlə    qapanmadan mühafizə 

etibarlılığının artırılması..................

 

 

 271 

Məmmədov F.F. 

İkinci tərəfi açıq üçbucaq birləşmiş 

gərginlik transformatorunun tədqiqi 

 

272 


Mərufov İ.M. 

Xaotik və sistemli böyümə 

şəraitində Bakı şəhərinin təchizat 

sxeminin işləməsi............................. 

 

 

274 Nurullayev Ş.R. 

PVX mikser qurğusunun avtomatik  

idarə olunması.................................. 

 

275 Ömərov E.R. 

İES-in qismən yüklənmə 

rejimlərində energetik qurğuların 

effektivliyinin artırılması üsulları.... 

 

 

277 Qubadov S.Ə. 

Nanosüzülmə üsulu əsasında Xəzər 

dənizi suyunun şirinlədirilmə 

texnologiyasının tədqiqi.................. 

 

 

279 Sadıqova N. R. 

Azərbaycanın görkəmli energetika 

alimi Ağa Əbdülxaliq oğlu 

Axundov......................................... 

 

 

280 Şahmuradov B.V. 

Paylayıcı elektrik şəbəkələrində 

keçid proseslərinin analizi................ 

 

281 
473 

 

Səyidov N.H. Poladəridən elektrik qövs sobalarını 

qidalandıran 10-35kv şəbəkələrdə 

keçid prosesləri................................ 

 

 283 

Мамедли М.Б. 

Перенапряжения от однофазных 

коротких замыканий в сетях 

номинального напряжения 110кв 

с нейтралью, заземленной через 

линейные и нелинейные 

элементы......................................... 

 

 

  

 

284 Məmmədova L.T. 

Alternativ enerji mənbələri əsasında 

kombinə olunmuş enerji sisteminin 

işlənməsi........................................... 

 

 

286 Soltanov S.E. 

400 mvt-lıq blokun buxar və qaz 

turbinlərının işinin tədqiqi................ 

 

288 Yusifzadə F.R. 

Elektrik maşınlarının vallarının və 

yastıqların xidmət müddətinin 

artırılması......................................... 

 

 

290 Yusifzadə R.H. 

Azərbaycan elektroenergetika 

sistemində alternativ enerjidən 

istifadənin inkişaf perspektivləri 

(külək və günəş enerjisi).................. 

 

  

291 


Zeynalov R.R. 

Elektroenergetika sisteminin  

statiki və dinamiki dayanıqlığının 

hesablanması.................................... 

 

 

293 Qurbanov S.E. 

Paylayıcı elektrik şəbəkələrinin 

səmərəli elektrik təchizat sisteminin 

işlənməsi........................................... 

 

 

294  

“İNFORMASİYA TEXNOLOGİYALARI VƏ 

İDARƏETMƏ” BÖLMƏSİ 

 

Məlikov N.H. Korporativ informasiya sisteminin 

müəssisənin idarə edilməsində 

tətbiqi............................................... 

 

 296 


474 

 

Məmmədli F.R. Kapitalın idarə  edilməsi 

məsələlərinin həllində qeyri-

müəyyənliyin formalaşdırılması 

üsulu................................................. 

 

 

 297 

Qafarzadə H.V. 

Müəssisənin kadr sisteminin 

proqram təminatının yaradılması..... 

 

299 


Həmzəyeva F.Y. 

Xidmətlərin standartlaşdırılması......  300 

Hüseynzadə F.İ. 

ADNSU-da təhsilin keyfiyyətinin 

yüksəldilməsi yolları........................ 

 

302 İskəndərov N.Ş. 

Keyfiyyət menecmenti sisteminin 

qurulması nəzəriyyəsi və 

metodologiyası................................. 

 

 

304 Əbilov E.M. 

Dekompozisiya üsulunun xətti 

proqramlaşdırma məsələlərinin 

həllinə tətbiqi.................................... 

 

 

306 Məhərrəmzadə M.R. 

İnternetdə informasiya təhlükəsizliyi 

problemləri....................................... 

 

308 İsmayılova Z.E. 

İstilikkeçirmə tənliyi üçün bir 

sərhəd tərs məsələsinin ədədi həlli... 

 

309 Джафарова Ф.Э. 

Прогнозирование стоимости 

планшетов с помощью систем 

DATA MINING…………………... 

 

 

310 Меликова З.Г.       

Решение задачи синтеза 

оптимального управления 

процесса теплопроводности в 

разреженных средах....................... 

 

  

312 


Məmmədov M.Ş. 

Hüseynov R.                  

Şərəfli R.A.   

Kərimov C.C. 

"AĞILLI ISTIXANANIN" idarə 

edilməsi............................................

 

 

 314 

Сулейманов А. Р. 

Логические основы пульсовой 

аналитической системы................ 

 

316 


Ağayev F.G. 

Arduino kontrollerləri üzərində 

qurulmuş çoxfunksiyali verici.......... 

 

317 
475 

 

Məlikova K.H. İntellektual pletizmoqraf qurğusu....  319 

 

Мирзаева Х.Я. Построение базы данных - 

экспертных оценок относительно 

динамики роста температуры в 

оборудовании ЭЛОУ-АВТ для 

пускового режима.......................... 

 

  

 

320 Азизов И.Э

.

 Оценка подходов и проблем в 

автоматизации кафедральной 

библиотеки..................................... 

 

 322 

Əliyeva N.U. 

Yüklənmiş adi diferensial tənliklər 

sisteminə nəzərən bir optimal 

idarəetmə məsələsinin ədədi həlli.... 

 

 324 

Ələkbərov A.M. 

İnteqral holl çeviricisi əsasında  

neft avadanlığı hissələrinin 

defektoskopiyası.............................. 

 

 325 

 

“İQTİSADİYYAT VƏ MENECMENT” BÖLMƏSİ 

 

Abbaslı O.G. Sənaye müəssisələrinə tətbiq olunan 

yeniliklərin rəqabət qabiliyyətinə 

təsiri.................................................. 

 

 327 

Abbasova Ş.V. 

Neftqazçıxarma müəssisələrində 

istismar xərclərinin iqtisadi-riyazi 

modellərlə qimətləndirilməsi............ 

 

 328 

Əhmədov A.S. 

Dayanıqlı inkişaf konsepsiyasının 

formalaşması.................................... 

 

330 


Səfərova A.C. 

Beynəlxalq biznesdə rəqabət 

qabiliyyətlilik.................................. 

 

331 Алекберова А.М.        Развитие ненефтяного  сектора в 

Азербайджане................................ 

 

333 


Səmədzadə A.A. 

Beynəlxalq biznesdə Autsorsinq..... 

335 

Əhmədov N.M. Alternativ enerji mənbələrindən 

istifadənin iqtisadi səmərəliliyinin 

qiymətləndirilməsi............................ 

 

 336 


476 

 

Məmmədov Ə.S. Neftin qiymətinin formalaşmasında 

beynəlxalq mexanizmlər................. 

 

338 


Əliyeva T.S. 

“Holland Sindromu” və Azərbaycan 

mexanizmi.........................................   

 

339 Ələkbərli E.R. 

Sənaye sahələrində maliyyə 

risklərinin idarə olunması.................

 

 

340 Bayramov H.Ş. 

Azərbaycanda azad iqtisadi 

zonaların yaradılması imkanları...... 

 

343 İmanzadə H.İ. 

İnnovasiya sahibkarlığının inkişaf 

etdirilməsində Vençur 

investisiyalarının rolu....................... 

 

 

345 İsmayılov K.S. 

Neftqazçıxarma müəssisələrində 

müasir texnikadan istifadə ilə ətraf 

mühitə təsirin azaldılması................ 

 

 

347 İsmayılzadə N.A. 

Neft –kimya müəssisələrində 

menecmentin  səmərəliliyində 

kadrların rolunun artırılması............. 

 

 

349 Məlikova N.K. 

Xarici iqtisadi əlaqələrin milli 

iqtisadiyyatın inkişafina təsiri.......... 

 

350 Nəbiyeva N.E. 

Texniki vasitələrin lizinq əsasında 

istifadə edilməsi qaydaları............... 

 

352 Qasımova N.N. 

Ölkələrin beynəlxalq rəqabət 

qabiliyyətliyinə nəzəri yanaşmalar... 

 

353 Ağazadə N.T. 

Neftqazçıxarma müəssisələrində 

informasiya mexanizminin 

təkmilləşdirmə üsulları.................... 

 

 

355 Rüstəmov N.İ. 

Qeyri-neft sektorunun inkişafinda  

dövlət tənzimlənməsi........................ 

 

356 Qaffarova N.K. 

Neftqazçıxarma sənayesində 

 innovasiya strategiyasının 

xüsusiyyətləri.................................. 

 

 

358 Quluzadə A.V. 

İşçi qüvvəsinə olan tələbatın 

 müəyyən edilməsi............................ 

 

359 Ramazanova F.V. 

Sənayenin inkişafının mütərəqqi  

 477 

 

forma və metodları...........................  360 Sadıqzadə C.C. 

Neftqazçıxarma müəssisələrində 

müasir elmi-texniki tərəqqinin 

neftvermə əmsalına təsiri................. 

 

 

362 Kərimli S.N. 

Dünya bazarlarında neftin 

qiymətinin tənzimlənməsi................ 

 

364 Səfərov S.H. 

Neft-qaz müəssisələrində 

investisiyalarin istifadə edilməsinin 

səmərəliliyinin artırılması yolları.... 

 

 

366 Qocayev T.L. 

Neft və qaz sənayesində innovativ 

texnologiyaların tətbiqinin 

əhəmiyyəti........................................ 

 

 

368  

“İCTİMAİ ELMLƏR” BÖLMƏSİ  

Alıyev İ.İ.  

Müasir Azərbaycan Respublikası 

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 

varisidir............................................. 

 

 370 

Бабалы З.Г. 

Гейдар Алиев и его вклад в  

развитие нефтяной  

промышленности  Азербайджана. 

 

 371 

Bayramova A.İ. 

Dağlıq Qarabağ problemi və onun 

həlli yolları....................................... 

 

373 


Cəfərova F.H. 

Multikulturalizmin Azərbaycan 

modeli.............................................. 

 

375 Əmrahova N.M. 

Əlimərdan Bəy Topçubaşov.............  376 

Ибрагимова Н. П. 

Философская интерпретация 

мира чисел как модели нашего 

бытия............................................... 

 

 

378 Kərimova Z.Q. 

AXC-in dövründə ordu quruculuğu.  380 

Məmişova  Z.C. 

Orta əsrlər islam  fəlsəfi...................  382 

Məmmədli E.Ə. 

Böyük Azərbaycan hökmdarı  

Nadir Şah Əfşar................................ 

 

384 Məmmədov İ.Q. 

“Nobel Qardaşları” şirkətinin 

Azərbaycanda fəaliyyəti................... 

 

385 
478 

 

Məmmədova T.E. Ağa Məhəmməd Şah Qacar..............  387 

Гулиев Г.Р. 

Ноэтика как экспериментальная, 

а не теоретическая наука............... 

 

389 


 

XARİCİ DİLLƏR” BÖLMƏSİ 

 

Bagirov V. Ecological problems.........................  391 

Bayramov V. 

Concept of chemistry……………...  392 

Tagiyeva T. 

The role of chemistry in sport……..  394 

Ahmadli S. 

Structure of an atom……………….  396 

Alakbarov M. 

Covalent bonding………………….  397 

Aliyeva V. 

Water and its uses………………….  399 

Aliyev S. 

Power engineering…………………

  400 


Ibrahimov T.                Positive effect of cars on economy..  401 

Babai I.                    

The significance of joining business                         

clubs and organizations………….. 

 

403 


Huseynzada S.          

Arduino opens source imagination.. 

404 

Aliyev G.                        Game development……………….. 405 

Mammadzada R.           Artificial heart……………………. 

406 

Mustafayeva Z.     Artificial neural network…………..  407 

Mammadova Y. 

Computer engineering and its 

characteristics…………………….. 

 

409 


Ahmadova L. 

Biomedical engineering…………... 

410 

Gasimov E.             Words are power…………………. 

412 


Mustafayev R.             The mystery of modern internet….. 

413 


Safarova S.                    International student center 

at the ASOIU…………………….. 

 

414 


Gahramanli B.           

 Learned helplessness…………….. 

416 

Mammadov K.                  Computer aided system engineering  417 

Jahangirbayov E.        Programming is the new art……….  419 

Aliyeva  F.           

The biggest problems of humanity 

in XXI century……………………. 

 

421 Bedelzadeh A.                      

The  potential   the brics  has…..... 

422 

Mansurov A. Money laundering…………………  424 


479 

 

Bushra Joarder K.                     Volcanology of mars………………  425 

Guliyeva T.                    The most extraordinary  planets 

of our galaxy……………………… 

 

427 Ismailov A. 

Renewable energy –window  

to the future………………………. 

 

429 Kazimova E. 

Organic chemistry compounds 

in human body……………..…….. 

 

430 Omarova G. 

Nitrogen oxides emissions from  

diesel engines………………….. 

 

432 Gafarov E. 

Development of car in Azerbaijan.. 

433 

Guliyev A. How mobile technologies affect our 

lives……………………………….. 

 

435 


Guliyev N. 

Hubble space telescope……………  437 

Guliyev Kh. 

Nikola Tesla……………………… 

438 

Seyidov S. Oil mechanical engineering faculty. 

440 


Khudiyev R. 

Largest oil spills in worldwide 

history…………………………….. 

 

442 Zakirzadeh N. 

Oil product………………………. 

444 

Bayramov H.N. Cəmiyyətin inkişafında dilin rolu... 

445 


Əliyev İ.V.

 

Müasirlik və milli dəyərlər  (dil baxımından)...............................  

 

447 Həsənov E.S.                                       

Ortaq türk dili məsələsi...................  449 

Məmmədova N.F. 

Müasir texnoloji inkişafin dilimizdə 

yaratdığı problemlər....................... 

 

450 Salamzadə G.E. 

Mənim ana dilim, mənim kimliyim..  452 

Zeynalova S.A. 

Heydər Əliyev və Azərbaycan dili...  454  

 

 

 


 

 

  Dostları ilə paylaş:
1   ...   143   144   145   146   147   148   149   150   151


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə