Azərbaycan döVLƏt qt sad un vers tetYüklə 2,8 Kb.

səhifə23/35
tarix14.09.2018
ölçüsü2,8 Kb.
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   ...   35

 
69
àïëñðàöë âç öà÷ëïðàöë ÿçõ÷ïçõê ðùçììçñ æåêïçõíçñ ñç ãçåçõ àýëã 
âç  ðçöøïêììç÷ïê  üçõçíç÷  æ÷åêìêñç  åàêõ  ðçïøðà÷  ÷òôïàìëõ.  Áø 
ðçöïçüç÷ïçÿðçïçõ üçðýêñêñ Áæìñçïûàïã Âàïìø÷a Úòñåøñà ùéâ 
óïíçïçõåçñ  üçõ  üàñöë  áêõêñåç  ðêïïê  âàïìø÷àñëñ  ûàõêþê  âàïìø÷àìà 
åçìêÿåêõêïðçöêñç ãòìøïàñ êö÷çñêïçñ ðçüåøåêììç÷êñ àõàåàñ ãàï-
åëõëïðàöëñà  ÷çöêõ  îóö÷çõðçí  êðíàñë  âæõêõ.  Çââçïþç  áø  ðçöïç-
üç÷ïçÿðçïçõ  ìàïñëé  âàïìø÷à  ðùáàåêïçöêñç  ðçüåøåêììç÷  ãòìàñ 
ùéâ óïíçïçõ ùýùñ ðçþáøõê êåê. Àñþàã 1978-þê êïåçñ áàÿïàìàõàã 
Áæìñçïûàïã Âàïìø÷a Úòñåø üçðêñ ðçöïçüç÷ïçÿðçïçõê ùéâ óïkç-
ïçõêñ üàðëöë êïç àôàõëõ. 
Àåç÷çñ ðçöïçüç÷ïçÿðçïçõ êïåç áêõ åçúç àôàõëïëõ, àñþàã öç-
õçñþàmâæõêþê åêõæí÷òõøñ öçïàüêììç÷ê âàõ íê, çîçõ óïíç ãçúïç÷çñ 
êã÷êöàåê ýç÷êñïêìç åùÿùáöç âç ìà åêîçõ ùéâ óïíçïçõêñ ðçñàúæyê-
ñç ÷òûøñàñ ðæ÷òåïàõåàñ êö÷êúàåç æ÷ðçíåç ÿùáüç åòäøõøõöà çïà-
âç ðçöïçüç÷ïçÿðç ÷çÿíêï æ÷öêñ. Üçõ êï 4 âç ìà 5 ñçúçõåçñ êáàõç÷ 
æíöôæõ÷  ãõøôu  áø  óïíçñêñ  ôàì÷àû÷ëñà  îæåêõ  âç  òõàåà  êíê  üçú÷ç 
âçéêúçïê  ÿçûöïçõïç  óïíçñêñ  üçìà÷à  íæýêõåêìê  êã÷êöàåê  öêìàöç÷ê 
ðùéàíêõç æåêõ âç ïàéëðê ðçïøðà÷ïàõë ÷òôïàìëõïàõ. 
Ðçöïçüç÷ïçÿðçïçõêñ áêõêñþê ðçõüçïçöê æíöôæõ÷ âç êðôòõ÷, 
çðçíüàããëñëñ öçâêììçöê, ãêìðç÷ïçõ, çüàïê ðçÿäøïïøäø, úàêé ÷à-
õêúïçõê, ôøï ÷çåàâùïùñùñ üçþðê, íàôê÷àï ãòìøïøÿïàõë, âæõîê åàûêï-
òïðàïàõë, áùåþç ûçõþïçõê âç êã÷êöàåê üçìà÷ëñ åêîçõ öàüçïçõê ùéõç 
ö÷à÷êö÷êí ðçïøðà÷ïàõëñ ÷òôïàñðàöë êïç çïàãçåàõåëõ. 
Êíêñþê  ðçõüçïçåç  ìùíöçí  õù÷áçïê  åóâïç÷  ðçðøõïàõë  êïç 
íæýçñ êïåç óïíçñêñ êã÷êöàåê öêìàöç÷êñêñ öçðçõçïêïêìê, ñóâáç÷ê êï-
åç îóéïçñêïçñ üçõ üàñöë  åçìêÿêíïêíïçõ, ùðøðêììç÷ïç  ñç âàû÷öà 
óïíçñêñ óé âàïìø÷àöëñëñ ðùáàåêïçöê ùéõç ðùçììçñ æ÷åêìê ðçüåø-
åêììç÷ïçõêñ  àõàåàñ  ãàïåëõëïðàöëñåàíë  ðùâçúúçãêììç÷ïçõêñ  mùéà-
íêõçöêñåçñ  êáàõç÷  òïøõ.  Áø  îóõùÿïçõ  ãø÷àõåëãåàñ  öòñõà  ãõøôïàõ 
Âàÿêñã÷òñà  ãàìëåëõ  âç  ãçõàõîàüåà  ò÷øõøá  êþõà  ÿuõàöëñåà  ðù-
éàíêõç  òïøñðàã  ùýùñ  îæñêÿ  ðçõøéç  üàéëõïàìëõïàõ.  Ìòûïàñëïàñ 
óïíçñê  ÷çðöêï  æåçñ  êþõàýë  åêõæí÷òõ  çïáç÷tç  óé  üçðíàõïàõë  êïç 
áêõïêíåç áø ðùéàíêõçåç êÿ÷êõàí æåêõ, áø âç ìà åêîçõ êã÷êöàåê üàï-
ïàõ üàããëñåà êéàüà÷ âæõêõ, åêîçõ êþõàýë åêõæí÷òõïàõëñ òñøñ óïíçöê-
ñê êã÷êöàåê úçàïêììç÷ê üàããëñåà ðùïàüêéçïçõêñê åêñïçìêõ. Áø ðù-
éàíêõç éàðàñë âæõêïçñ ãçõàõïàõ, ýòû âàû÷ êöç êã÷êöàåêììà÷ëñ éçêú 


 
70
ìæõïçõêñêñ ìàûÿëïàÿåëõëïðàöë üàããëñåà ÷çíïêúïçõ-öòñõàïàõ óïíçñêñ 
üóíøðç÷ê êïç ðùéàíêõç òïøñøõ. 
Áø åóâõù ðçöïçüç÷ïçÿðçïçõïç ìàñàÿë Áæìñçïûàïã Âàïìø÷a 
Úòñåø,  êã÷êöàåê  öêìàöç÷ê  åùñìà  êã÷êöàåêììa÷ëñà  ÷çöêõ  æåçñ  óïíç-
ïçõïç  ûùöøöê  ðçöïçüç÷ïçÿðçïçõ  àôàõëõ.  Ûùöøöê  ðçöïçüç÷ïçÿðç-
ïçõ éàðàñë åùñìàåà êã÷êöàåê âçéêììç÷ üàããëñåà êþðàï ðçïøðà÷ 
÷òôïàñëõ âç êã÷êöàåê êñíêÿàúëñ îæåêÿê ãêìðç÷ïçñåêõêïêõ. Áø ðùéà-
íêõçïçõêñ  ñç÷êþçïçõê  êïåç  êíê  åçúç  “åùñìà  êã÷êöàåêììà÷ëñëñ  ôæõö-
ôæí÷êâïçõê” ðçþðøçöêñåç åçõþ òïøñøõ. Áø ðçþðøç åùñìà êã÷ê-
öàåêììà÷ë üàããëñåà ãêìðç÷ïê ðçïøðà÷ïàõïà éçñîêñ òïøõ âç óïíç-
ïçõç óé êã÷êöàåê öêìàöç÷ïçõêñê åêîçõ ùéâ óïíçïçõêñ êñíêÿàú êö÷êãà-
ðç÷ïçõêñç  ðùâàúêã  öøõç÷åç  ãøõðàã  âç  üæý  òïðàéöà  çïàãçïçñ-
åêõðçí êðíàñë âæõêõ. 
ÁÂÚ-ñøñ ÷æûñêíê âç êñúòõðàöêìà ûàõàí÷æõïê úçàïêììç÷ê 
Óé ùéâù òïàñ óïíçïçõç ðàïêììç íóðçíïêìê îóö÷çõðçí âç 
áæyñçïûàïã  âàïìø÷à  öêö÷æðêñç  ñçéàõç÷  æ÷ðçíïç  ìàñàÿë  Áæìñçï-
ûàïã Âàïìø÷a Úòñåø üçð åç Âÿêñã÷òñåà ÷çåõêö êñö÷ê÷ø÷øñà ðà-
ïêíåêõ.  Ðùçììçñ  êû÷êöàö  öàüçïçõêñåç  óïíçïçõç  ÷æûñêíê  íóðçí 
îóö÷çõêõ,  bæìñçïûàïã  ðàïêììç  íõæåê÷  ðùñàöêáç÷ïçõê  ùéõç  îæñêÿ 
âç ýòûöàìïë ðçþðøçïçõ áøõàûëõ. 
Áæìñçïûàïã  Âàïìø÷a  Úòñåøñøñ  êñö÷ê÷ø÷ø  1964-þù  êïåçñ 
ìàõàñðëÿåëõ  âç  êñåêìçåçí  òõàåà  åùñìàñëñ  150  óïíçöêñåçñ  úç-
àïêììç÷ïçõê  áêïàâàöê÷ç  ÁÂÚ-åç  êïç  çïàãçïê  òïàñ  8000  ãøïïøãýø 
íøõö íæýðêÿåêõ. Òñïàõëñ çíöçõêììç÷ê Ðàïêììç Ñàéêõïêìêñêñ, ðçõ-
íçéê áàñíïàõëñ âç åêîçõ ðàïêììç òõãàñïàõëñëñ êÿýêïçõêåêõ. 
36-êïïêí  ðóâþøåïøã  åóâõùñåç  êñö÷ê÷ø÷  óé  åêñïçìêþêïçõêñê 
âàïìø÷à-íõæåê÷  öêö÷æðêñêñ  êÿ  ôõêñöêôïçõê  âç  Áæìñçïûàïã  Âàïìø÷a 
Úòñåøñøñ  õòïø  êïç  ÷àñëÿ  æ÷ðçí  öàüçöêñåç  áóìùí  ðùâçúúçãêì-
ìç÷ïçõ ãàéàñðëÿåëõ. Êñö÷ê÷ø÷ ÷çüöêïê üçðýêñêñ áù÷ùñ åùñìàåà ÷ç-
åêììç áàïàñöë, ðàïêììç âç âàïìø÷à ö÷à÷êö÷êíàöë ùéõç ö÷à÷êö÷êí ðç-
ïøðà÷ïàõëñ ÷çãåêð æåêïðçöêñêñ âç ðà÷æõêàï ÷òôïàñðàöëñëñ ö÷àñ-
åàõ÷ïàÿåëõëïðàöëñà  íóðçíïêí  îóö÷çõðêÿåêõ. Áø  ö÷àñåàõ÷ïàÿåëõðà 
ùéâ óïíçïçõêñ üàðëöëñëñ ûæìõêñçåêõ, ýùñíê üçõ ìæõåç æìñê ðçïø-
ðà÷åàñ êö÷êúàåç æåêïðçöêñê ÷çðêñ æåêõ.  
Áçéçñ  åóâïç÷  ðàïêììçöêñêñ  âç  áàñí  öêö÷æðêñêñ  ýç÷êñ  öà-
üçïçõêñåç  üàéëõïëãïë  íàåõïàõ  òïðàìàñåà  óïíçïçõ  áø  öàüçåçíê 


 
71
ôõòáïæðïçõê  üçïï  æ÷ðçí  ùýùñ  íóðçíïêí  îóö÷çõêïðçöêñê  âç  ìà 
óéïçõêñêñ  æíöôæõ÷êñê  üàéëõïàìàñà  ãçåçõ  åóâïç÷  ðàïêììçöê  êåà-
õçïçõê êïç êÿïçðçí ùýùñ ðù÷çûçööêö îóñåçõêïðçöêñê áæìñçïûàïã 
âàïìø÷à úòñåøñåàñ ûàüêÿ æåêõïçõ. 
Áø öàüçåç ûàüêÿïçõ 60-þë 70-þê êïïçõåç åàüà ýòû êåê. Ýùñ-
íê  üçðêñ  åóâõåç  ðùö÷çãêïïêí  çïåç  æåçñ  áêõ  öëõà  óïíçïçõ  óéïçõê 
åç  îóéïçðçåçñ  ðçõíçéê  áàñíïàõëñ  ìàõàåëïðàöë,  ÷çåàâùïç  ìæñê 
âàïìø÷à áøõàûëïðàöë, âæõîêìç þçïáæ÷ðç öêö÷æðêñêñ êÿïçñêá üàéëõ-
ïàñðàöë,  âàïìø÷à-íõæåê÷  âç  öàêõç  öêö÷æðêñêñ  ÷çÿíêïê  ôõòáïeðïçõê 
êïç ùéïçÿåê. Áø óïíçïçõêñ ûàüêÿïçõêñê ñçéçõç àïàõàã Áæìñçïûàïã 
Âàïìø÷a Úòñåø óéùñùñ ÷çþõùáçïê ðù÷çûçööêöïçõêñê éçõøõê áêïêí-
ïçõêñ âæõêïðçöê âç íàåõ üàéëõïàñðàöë ðçãöçåêïç æíöôæõ÷ íêðê áø 
óïíçïçõç îóñåçõðêÿåêõ. Êíêñþê åçúç áæïç üàï 90-þë êïïçõåç ìàõàñ-
åë.  ßçõãê  Àâõòôàñëñ  âç  íæýðêÿ  Öòâæ÷  Ê÷÷êúàãë  çõàéêöêñåç  ìàõà-
ñàñ ìæñê õæöôøáïêíàïàõëñ çíöçõêììç÷ê ðçõíçéïçÿåêõêïðêÿ ôïàñïàÿ-
åëõðàåàñ  áàéàõïà  ÷çñéêðïçñçñ  êã÷êöàåêììà÷ë  íæýðçí  âç  áæì-
ñçïûàïã íõæåê÷-âàïìø÷à öêö÷æðêñç åàûêï òïðàäë ãçõàõà àïåëïàõ âç 
áø  Áæìñçïûàïã  Âàïìø÷a  Úòñåøñø  ÷æûñêíê  íóðçíåàõïëã  îóö÷çõ-
ðçí ùéõç óé êðíàñïàõëñë åàüà åà þêååêïçÿåêõðçìç ðçþáøõ æ÷åê. 
Üàï-üàéëõåà åêîçõ õæöôøáïêíàïàõ íêðê Àéçõáàìþàñ åà ðùüàöêáà÷ 
øýò÷ø,  áùåþç  ïàìêüçöêñêñ  üàéëõïàñðàöë,  âàïìø÷à-íõæåê÷,  öòöêàï 
ðùàâêñç÷ïçõ  âç  öòöêàï  ðùåàúêç  ùéõç  öçñçåïçõêñ  êÿïçñêá  üàéëõ-
ïàñðàöë, ôøï áàéàõëñëñ êñíêÿàúë, áàñíïàõà ñçéàõç÷ âç òñïàõëñ ñê-
éàðïàÿåëõëïðàöë,  ö÷à÷êö÷êíà,  æïðê-÷çåãêãà÷ïàõ,  ãàñøñâæõêþêïêí, 
âæõîê÷ø÷ðà öêìàöç÷ê, êåàõçæ÷ðç âç ÷çüöêï ðçöçïçïçõê ùéõç ðù÷çûçö-
öêö íóðçìêñç ðóü÷àþ òïàñïàõ öêìàü
ıöıñåaåıõ. Üàïáøíê, àåàðáàÿëñà 
åùÿçñ ðàïêììç, øýò÷, ö÷à÷êö÷êíà, bàñí êÿê ùéõç àïê öàâàåïë ðù÷ç-
ûçööêöïçõêñ ðêãåàõëñà îóõç õæöôøáïêíà ÐÅÁ óïíçïçõê êýçõêöêñåç 
çñ ãàáàãþëï ìæõïçõåçñ áêõêñê ÷ø÷øõ. 
Áæïç  áêõ  ÿçõàê÷åç  áø  íàåõïàõåàñ  êö÷êúàåç  æåêïðçìçõçí 
Áæìñçïûàïã  Âàïìø÷à  Fòñåøñøñ  âçöàê÷êñêñ  ûçõþïçñðçöê  êöõàúýë-
ïëãïà ìàñàÿë üçð åç ðêïïê íàåõïàõà êñàðöëéïëã åòäøõøõ. Õæöôøá-
ïêíà ÷çüöêï ðùçööêöçïçõêñêñ êÿêñê îóéåçñ öàïëõ. 
Áøñøñïà áæïç àûëõëñþë 10 êïåç ÐÅÁ óïíçïçõêñêñ üàðëöëñà, 
ò  þùðïçåçñ  Àéçõáàìþàñ  Ræöôøáïêíàöëñà  åà,  Áæìñçïûàïã  Âàï-
ìø÷a  Úòñåøñøñ  ÷æûñêíê  íóðçìêñêñ  üçþðê  àõ÷ëõ  âç  ðçéðøñø 
Dostları ilə paylaş:
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   ...   35


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə