BiBLİoqrafiya azərbayjan miLLİ elmlər akademiyasi məHƏMMƏd füzuli adına Əlyazmalar institutu məHƏMMƏd füzuliYüklə 3,81 Mb.
səhifə6/22
tarix24.12.2017
ölçüsü3,81 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22

İSK (Əsəd Əfəndi qismi) – 3790. Katibi: Abduljəmil b. Nəjəf əl-Bağdadi. Tarixi: h.998-999 (m.1589/90). Xətti: təliq. Həjmi: 197 vər. (Məjmuənin tam həjmi). Ölçüsü: 10,7 x 19,5 sm. Qazi Əlaiddinə məktub.

 • İSK (Laləli qismi) – 1912. Tarixi: h. 999 (m.1590/91). Həjmi: vər. 14b-18a. Şikayətnamə…

 • AUDTJFK (İsmail Saib Sənjər əlyazmaları) – 4123/1. Tarixi: h.1003-1035 (m.1594-1625). Həjmi: vər. 153. Qanuni Süleymanın şahzadəsi Bəyazid Çələbiyə məktub.

 • AUDTJFK (İsmail Saib Sənjər əlyazmaları) – 4123/11. Katibi: Məhəmməd Qasım əl-Əsgəri. Tarixi: h.1042 (m.1633). Xətti: təliq. Həjmi: vər. 96a-97a. Ölçüsü: 19 x 31 sm. Şikayətnamə…

 • PMK. Supplement – 1370. Katibi: Qütbəddin əl-Girmani. Tarixi: h.1082 (m.1672). Xətti: nəstəliq. Həjmi: vər. 125b-128b. Ölçüsü: 14 x 21,5 sm. Şikayətnamə…

 • Bankpur Xudabəxş nüsxəsi2311. Tarixi: h. 1098 (m. 1686). Həjmi: vər. 27-46. (Müştəməl bər məşvərəti Füzuli).

 • İMMK (Laləli İsmail əfəndi qismi) – 472. Tarixi: h. 1101 (m.1690). Xətti: nəsx. Həjmi:vər 1b-4b. Ölçüsü: 13 x 20,2. Şikayətnamə…

 • İXPK – 364. Katibi: İlyas b. Abdulla. Tarixi: h. 1107 (m.1695/96). Xətti: təliq. Ölçüsü: 14 x 21,2 sm. Şikayət­namə…

 • ÇÜK – 2160/231. Tarixi: h. 1155 (m.1742). Xətti: nəsx. Həjmi: vər. 90b-93a. Ölçüsü: 14 x 20,3 sm. Şika­yətna­mə…

 • AİDTJFK 1014.

 • Berlin dövlət kitabxanası. Ms or quatr – 1423. Staatslill, Berlin. Şikayətnamə…

 • İUK. T.Y. – 5730. Katibi: Dərviş b. Nasih. Xətti: nəsx. Həjmi: 91b-92b. Ölçüsü: 14,2 x 20,3 sm. Şikayətnamə…

 • İNOK - 4412/23 – 4976. Xətti: təliq. Həjmi: vər. 194-195. Şikayətnamə…

 • İSK (Bağdatlı Vəhdi əfəndi qismi) – 66/2015. Şikayət­namə…

 • QDK – 165. Həjmi: vər. 66/68.


  8) Müxtəlif əsərləri

  a) ŞAH VƏ GƏDA


  1. KMMK – 2633. Xətti: təliq. Həjmi: vər. 181a-195a. Ölçüsü: 14 x 22 sm.


  b) TÖHİDİYYƏ


  1. TUK – 1427/22. Katibi: İmanqulu İmani. Xətti: nəstəliq. Həjmi: vər. 424-431. M.Füzuliyə aid bu əsər üçün bax: Ə.Münzəvi. Fars dilində olan əlyazmalar kataloqu. II jild, I kitab. Tehran, ş. 1350 (m. 1972), s. 1101.


  j) QƏSİDƏLƏR


  1. TEAQİ – 597. Tarixi: h. 1294 (m. 1877). Xətti: nəstəliq. Həjmi: vər. 1b-2a, 68a, Ölçüsü: 15x25sm.

  2. TEAQİ – 487. Tarixi: h. 1326 (m. 1908). Xətti: nəstəliq. Həjmi: vər. 61b. Ölçüsü: 15 x 25 sm.

  3. TEAQİ – 3. Katibi: Mollamurt. Tarixi: 1920. Xətti: nəstəliq. Həjmi: vər. 33b-48a. Ölçüsü: 16 x 21 sm.

  4. TEAQİ – 1228. Xətti: nəstəliq. Həjmi: vər. 50b-51b, 52-53a. Ölçüsü: 16 x 25,5.


  BAKI NÜSXƏSİ


  1. BƏİ, B -52. Həjmi: vər. 159a-182b. Türkjə-farsja tərjüməsilə.


  9. FÜZULİ HAQQINDA


  1. TSMK – b – 12. Tarixi: h.1256 (m.1840). Xətti: nəstəliq. Hüsnü dili-Füzuli.

  2. DƏİ. Həjmi: 1 vər. 7 sütun. Ölçüsü: 14,5 x 26 sm. Lüğəti-Füzuli (Füzuli əsərlərindəki çətin sözlərin izahı).  BAKI NÜSXƏLƏRİ


  1. BƏİ. S – 834. Həjmi: 39 vər. Əbdül Baqinin məqaləsi.

  2. BƏİ. fond 24, s.v. 494. Həjmi: 1 dəftər (9 vər). Ölçüsü: 18 x 22 sm.

  3. BƏİ. fond 24, s.v. 21. Həjmi: 5vər. (13a-19a). Ölçüsü: 22,5 x 36 sm. Ədəbi qeydlər dəftəri: Füzulinin tərjümeyi-halına aid məlumat/ Toplayanı: S.Mümtaz.

  4. BƏİ. fond 23, s.v. 228. Xətti: nəstəliq. Həjmi: 2 vər. Ölçüsü: 11 x 30 sm. Dilənçi. Çəkişmə («Füzulini beşləmə» - təxmis (7 bənd).


  II. Füzuli irsinin nəşri

  A) Azərbayjan dilində

  1. Külliyyatlar


  1. Külliyyati-divani-Füzuli. Təbriz, h. 1267 (m.1851). 161 s. Divan, «Bəngü badə», «Həft jam» verilmişdir.

  2. Külliyyati – Füzuli. Təbriz, h.1270 (m.1854), 161 s.

  3. Külliyyati – Füzuli. Təbriz, h.1272 (m.1856), 134 s.

  4. Külliyyati – Füzuli. Daşkənd, Kamenski qardaşlarının daş basmaxanası, h. 1311 (m. 1893), 163 s.

  5. Külliyyati – Füzuli /Naşiri: Şahmurad. Daşkənd, 1893, 259 s. Daş basması.

  6. Külliyyat. /Naşiri: Şahmurad. Daşkənd, h.1312 (m.1894/95), 163 s. Azərbayjan dilində. Daş basması.

  7. Külliyyati – Füzuli məə Leyli və Məjnun, Daşkənd, h.1332 (m. 1913).


  2. Əsərləri


  1. Əsərləri («Divan». «Leyli və Məjnun». «Bəngü Badə» və qəzəllər). Təbriz, h. 1267 (m. 1850), 145 s. 1 şəkil. Daş basması.

  2. Əsərləri (Qəzəllər, «Bəngü Badə», «Saqi­namə»). H.1303 (m. 1885), 149 s. Daş basması.

  3. Əsərləri /Tərtib edəni və red-ru: H.Araslı. 2 jilddə, I j. Bakı: SSRİ EA Azərbayjan filialının nəşriyyatı, 1944, 419 s.

  Kitabın içindəkilər: Lirikası, divanının dibaçəsi, qəzəllər, qitələr, rübailər.

  1. Əsərləri /Tərtib və red-ru: H.Araslı. 2 jilddə, II j. Bakı, Azərbayjan EA nəşriyyatı, 1949, 388 s.

  Kitabın içindəkilər: «Leyli və Məjnun»; «Bəngi badə»; «Söhbətül əsmar»; Qəsi­dələr: Müəmmalar; «Hədisi ərbəin tərjü­məsi»; Şikayətnamə; Qazi Əlaiddinə məktub.

  1. Əsərləri. Beş jilddə. 1 j. /Tərbi edəni və redaktoru: H.Araslı. Bakı: Azərbayjan EA nəşriyyatı, 1958, 466 s.

  Kitabın içindəkilər: Füzuli əsərlərinin nəşri haqqında; Füzulinin lirikası; Füzuli divanının dibaçəsi; Qəzəllər; Tərçi-bəndlər, Tərkib-bəndlər; Müxəmməs və mürəb­be­lər, Qi­tələr, Rübailər, Əlavələr, Nüsxə fərqləri, Lüğət.

  1. Əsərləri. Beş jilddə, II j. /Tərtib edəni: H.Araslı, redak­toru: H.Məmmədzadə. Bakı: Azərbayjan EA nəşriyyatı, 1958, 356 s.

  Kitabın içindəkilər: Müqəddimə əvəzinə; «Leyli və Məjnun»; «Bəngü badə»; «Söh­bətül əsmar»; «Müəm­malar»; «Hədisi-ər­bəin»in tərjüməsi; «Şi­ka­yət­namə»; «Mək­­­tublar»; nüsxə fərqləri, lüğət.

  1. Əsərləri. Beş jilddə. III j. /Tərtib edəni: H.Araslı, re­dak­torları; Ə.Vahid, H.Araslı, H.Məmmədzadə. Bakı: Azərbayjan EA nəşriyyatı, 1958, 466 s.

  Kitabın içindəkilər: Füzulinin farsja divanı haqqında; Farsja divanın dabaçəsi; qəzəllər, qitələr, rübailər.

  1. Əsərləri. 5 jilddə, IV j. /Tərtib edəni: H.Araslı, Redak­torları: H.Araslı, H.Məm­məd­zadə. Bakı: Azərbayjan EA nəşriyyatı, 1961, 392 s.

  Kitabın içindəkilər: Füzulinin qəsidələri; Füzuli qəsidələ­rinin dibaçəsi; Azərbay­janja qəsidələr; farsja qəsidə­lər; ərəbjə qəsidələr; Ənisül-qəlb; Fəzliyə nəsihət, nüsxə fərqləri və izahlar, lüğət.

  1. Əsərləri. 5 jilddə, V j. /Tərtib edəni və müqəddiməsi: H.Araslı. Bakı, Elm, 1985, 216 s.

  Kitabın içindəkilər: «Rindu Zahid»; «Səhhət və mərəz»; «Mətləül-etiqad»; «Qitələr», «Yeddi jam»; tərkibənd, farsja qəsidələr, qəzəllər, müləmmələr, müstəzad, dübeyti və müxəmməs.

  1. Əsərləri: İki jilddə. Bakı: «Azərbayjan Ensik­lope­diyası NPB, 1995, 1 j. 510 s; II j. 517 s.

  2. Əsərləri (Türk «Divan»ı). Altı jilddə, 1 j. /Tərtib edəni: H.Araslı. Bakı: Azərbayjan, 1996; Bakı: Şərq-Qərb, 2005, 400 s.

  3. Əsərləri («Lelyi və Məjnun», «Bəngü ba­də», «Söhbətül Əsmar», Müəmmalar, Şikayətnamə, Məktublar, «Hədi­si-ərbəin»). Altı jilddə, II j. /Tərtib edəni: H.Araslı. Bakı: Azərbayjan, 1996; Bakı: Şərq-Qərb, 2005, 336 s.

  4. Əsəsrləri (fars divanı). Altı jilddə, III j. /Tərtib edəni: H.Araslı Bakı: Azərbayjan, 1996; Bakı: Şərq-Qərb, 2005, 472 s.

  5. Əsərləri (Qəsidələr). Altı jilddə, IV j. /Tərtib edəni: H.Araslı. Bakı: Azərbayjan, 1996; Bakı: Şərq-Qərb, 2005, 344 s.

  6. Əsərləri («Rindü Zahid», «Səhhət və Mərəz», «Mətləül-etiqat», «Yeddi jam», farsja qəzəl və qəsidələr, Füzuli adına yazılmış şeirlər). Altı jilddə, V j. /Tərtib edəni: H.Araslı. Bakı: Azərbayjan, 1996; Bakı: Şərq-Qərb, 2005, 224 s.

  7. Əsərləri (Hədiqətüs-süəda). Altı jilddə, VI j. Bakı: Azər­bayjan, 1996; Bakı: Şərq-Qərb, 2005, 384 s.


  3. Seçilmiş əsərləri


  1. Seçilmiş əsərləri («Leyli və Məjnun») /Tərtib edəni: H.Araslı, II j. Bakı: Azərnəşr, 1940, 232 s.

  2. Seçilmiş əsərləri (Qəzəllər, farsja qəzəllərindən tər­jümələr, qəsidələr, tərjibənd, müsəddəs, müxəm­məs, mürəbbələr, qitələr, rübailər, «Bəngü Badə», «Söh­bətül əsmər» və «Yeddi jam») /Tərtib edəni: M.Sultanov, müqəddiməsi: H.Araslınındır. Bakı: Azər­nəşr, 1958, 350 s.

  3. Füzulidən seçmələr. Yurd, 1974, 4 iyul.

  4. Seçilmiş əsərləri /Ön söz, tərtib, şərh və lüğət: Ə.Sə­fərli, elmi red-ru: X.Yusifov. Bakı, Maarif, 1983, 244 s. (Məktəb kitabxanası seriyasından).

  5. Seçilmiş əsərləri. /Tərtibi, müqəddimə, şərh və lüğət: Ə.Jəfər; red-ru: M.Sul­tanov, rəssamı: L.Məmmədova. Bakı: Yazıçı, 1984, 272 s.

  6. Seçilmiş əsərləri. Azərbayjan klassik ədəbiyyatı kitab­xa­nası /Ön söz: V.Feyzul­layevanındır. 20 jilddə, VII j. Bakı: Elm, 1986, 484 s.

  7. Xaqani, Nizami Gənjəvi, Füzuli, Məhsəti, Heyran xanım, Natəvan. Seçilmiş əsərləri. Bakı: Gənjlik, 1987. Dünya uşaq ədə­biyyatı kitabxanası seriyasında. 50 jild­də, 31 j.

  8. Seçilmiş əsərləri. İki jilddə, 1 j. /Tərtib və izahlar: V.Feyzullayeva, T.Kərimov. Bakı: Azərnəşr, 1988, 582 s.

  Kitabın içindəkilər: Müqəddimə; Qəzəllər; Qəsidələr; Tərjibənd; Müsəddəs; Müxəm­məs; Mürəbbelər; Qitələr; Rübailər.

  1. Seçilmiş əsərləri. İki jilddə, II j. /Çapa hazırlayanı: E.Qasımova. Bakı: Azərnəşr, 1988, 392 s.

  Kitabın içindəkilər: «Leyli və Məjnun»; «Bəngü-Badə»; «Söhbətül-əsmər»; «Yed­di jam»; İzahlar

  1. Seçilmiş əsərləri /Tərtib edəni: M.Sul­tanov. Bakı: Şərq-Qərb, 1992, 384 s. Əlavə 4 vər. şəkil.

  2. Seçilmiş əsərləri. Bakı: Çaşıoğlu, 2004, 600 s.

  3. Seçilmiş əsərləri (Lirik əsərləri) /Tərtib edəni, ön söz və açıqlamaların müəllifi: X.Yusifli. Bakı, 2005, 1 j., 327 s. Dünya klass­sikləri seriyası. Kitabın içindəkilər: «Qəzəl­lər», «Qəsidələr», «Tərçi bəndlər», «Tərkib bənd­lər», «Müsəddəs», «Müxəmməslər», «Təxmis­lər», «Mü­rəb­belər», «Qitələr», «Rübailər».

  4. Seçilmiş əsərləri (Epik əsərləri) /Tərtib edəni, ön söz və şərhlərin müəllifi: Sabir Əmin Xəlil oğlu. Bakı, 2005, II j., 263 s. Dünya klassikləri seriyası. Kitabın için­dəkilər: «Leyli və Məjnun», «Bəngü ba­də», «Şikayətnamə», «Yaqub və Yu­sif»(«Hədiqətüs süəda»dan bir parça), «Hədisi-ərbəin»in tərjüməsi.

  4. Türk divanı


  1. Divani-Füzuli. Təbriz, h. 1244 (m. 1828/29).

  2. Divani-Füzuli. Təbriz, h. 1247 (m. 1831/32).

  3. Divani-Füzuli. Misir: Bulaq mətbəəsi, h.1254 (m.1838/39), 122 s.

  4. Divani-Füzuli. Misir: Bulaq mətbəəsi, h.1256 (m.1840), 122 s.

  5. Divan. Təbriz, 1849, 162 s.

  6. Divan. Katibi Əsgər Ordubadi. Naşiri Mirzə Əbdül­səməd. Təbriz: Darültəba, h.1266 (m.1849/50), 145 s. Azərb. və fars dillərində. Daş basması.

  7. Divan. Təbriz, h. 1267 (m. 1850), 161 s., 1 şəkil. Daş basması. Azərb. və fars dillərində.

  8. Divani-Füzuli. Təbriz, h. 1267 (m. 1850), 153 s.

  9. Divani-Füzuli. Təbriz, 1851, 1852.

  10. Divan (Qəzəllər, rübailər, müxəmməslər, «Bəngü-Ba­də»). Təbriz, h. 1271 (m. 1854), 161 s. Daş bas­ması.

  11. Divani-Füzuli. Təbriz, h. 1274 (m. 1857).

  12. Divan. Təbriz, 1858, 117 s.

  13. Divan. Təbriz, h. 1277 (m. 1860), 145 s. Şəkilli, daş basması. Nəbatının kitabı ilə birlikdə jildlənib.

  14. Divani-Füzuli. Təbriz, 1860, 170 s.

  15. Divani-Füzuli. Təbriz, 1865, 145 s. Şəkilli.

  16. Divani-Füzuli. Müqəddimə, «Divan», «Saqinamə», «Bəngü-Badə». Təbriz, h. 1284 (m. 1867/68).

  17. Divan. Təbriz, h. 1294 (m. 1877), 94 s. Daş basması.

  18. Divani-Füzuli. Təbriz, h. 1300 (m. 1882), 136 s. Daş basması.

  19. Divani-Füzuli Bağdadi /Naşiri: Məhəmməd Rəhim xan. Xivə, 1882, 184 s. Daş basması.

  20. Divani-Füzuli. Daşkənd, h. 1300 (m. 1882).

  21. Divani-Füzuli. Təbriz, 1883, 136 s.; 1885, 146 s.

  22. Divani-Füzuli /Naşiri: Rəhimxan İşan. Daşkənd, 1888, 216 s. Daş basması.

  23. Füzulinin türkjə divanı. Daşkənd, 1883, 1884, 1888, 1891, 1893, 1894, 1885, 1896, 1898, 1900, 1902, 1903, 1905, 1907, 1908, 1909, 1910, 1912, 1914, 1915, 1916.

  24. Divani-Füzuli. Daşkənd, h. 1311 (m. 1893/94), 159 s.

  25. Divani-Füzuli. Daşkənd, h. 1311 (m. 1893), 94 s.

  26. Divani-Füzuli /Naşiri: Z.Məhəmməd oğlu. Daşkənd, 1896, 119 s. Daş basması.

  27. Divani-Füzuli. Molla Mir Əzim Mirsultan oğlunun xərajatları ilə. Daşkənd: Portsev qardaşlarının litoqrafiyası, 1900, 167 s.

  28. Divani-Füzuli /Naşiri: Z.Məhəmməd oğlu. Daşkənd, 1900, 119 s. Daş basması.

  29. Divani-Füzuli /Naşiri: Mirzə Əzim Mirsultan oğlu. Daş­kənd, Portsev mətbəəsi, 1901, 167 s. Daş basması.

  30. Divani-Füzuli /Naşiri: Şirkəti-xeyriyyə-jədidi, xətti: Mirzə Əhməd. Daşkənd, Türkistan hərbi okruq mətbəəsi, 1903, 168 s. Daş basması.

  31. Divan /Naşiri: Hajı Abdulla bini Əsədulla. Daşkənd: İlin mətbəəsi, 1905, 167 s. Xattatı: Şah İsmayıl. Daş basması.

  32. Divan /Molla Kamal xan bini İslam xan mərhumun xiramı ilə. Daşkənd: Qulam­həsən Arifjanovun litoqrafiyası, h. 1323 (m. 1905). 119 s.

  33. Divani-mövlana Füzuli\Naşiri: Seyid Ək­bər Xajə ibn Ömər Xajə. Daşkənd: İlin mətbəəsi, 1907, 130 s. Daş basması.

  34. Divani mövlana Füzuli. Daşkənd: İlin mətbəəsi, 1907, 130 s.

  35. Divani-Füzuli /Naşiri: Zəfər bəy Məhəmməd oğlu. Daşkənd, 1907, 119 s. Daş basması.

  36. Divani-Füzuli /Naşiri: Z.Məhəmmədoğlu. Daş­kənd, 1908, 119 s. Daş basması.

  37. Divani-Füzuli. Daşkənd: Türkistan hərbi okruq mət­bə­əsi, 1908, 168 s.

  38. Divani-Füzuli /Naşiri: Z.Məhəmmədoğlu. Daşkənd, 1909, 167 s. Daş basması.

  39. Divani-Füzuli. Təbriz, h. 1329 (m.1911).

  40. Divani-Füzuli. Daşkənd: Qulamhəsən Arifja­no­vun daş basması, 1912, 160 s.

  41. Divani-Füzuli/Naşiri: Məhəmməd Naseh Əli Məhəm­məd. Daşkənd, 1914, 120 s. Daş bas­ması.

  42. Divani-Füzuli/Naşiri: Teymur Xajə Xo­jəndi. Daşkənd, 1914, 119 s. Daş bas­ması.

  43. Divani-Füzuli. Təbriz, 1915, 96 s.

  44. Divani-Füzuli /Naşiri: Məhəmməd Naseh Əli Məhəm­məd. Daşkənd, 1915, 95 s. Daş basması.

  45. Türk divanı /Tərtibçisi: Ə.Siddiqi. Tehran, h.1374 (m.1954/55), 548 s.

  46. Divan (Qəzəllər, rübailər, müxəmməslər, «Bəngü-Badə»). Təbriz, 1954, 161 s.

  47. Divan. Bakı, 1958, 160 s. Əski əlifbada.

  48. Füzuli divanı. /Redaktoru: H.Araslı (Şairin ana dilində yazdığı «Divan»ın ən qədim və mükəmməl nüsxə­lə­rindən birinin foto-surəti). Bakı: Azərbayjan EA nəş­riyyatı, 1959, 160+10 s.

  49. Türk divanından (qəzəl, müxəmməs, tərkibənd, rübai). GIBB E.J.W. Histori of Ortomon poetry. Vol. 6. London, 1904, 1965, p. 133-140. Ərəb əlifbasında.

  50. «Divan»dan, Fəzliyə nəsihət. Babaların hikmət və nəsihətləri /Tərtib edəni: M.Sultanov. Bakı: Gənjlik, 1980.

  51. Füzuli divanının dibaçəsi. Hajıyev T.İ., Vəliyev K.N. Azərbayjan dili tarixi (Oçerklər və materiallar). Bakı: «Maarif» nəşriyyatı, 1983, s. 156-161.

  52. Divani-Türki /Toplayanı və çapa hazırlayanı: Mir Saleh Hüseyni. Tehran, 1987, 1992, 518 s. Kitab h. 1257 (m. 1841/42)-ji il tarixli əlyazma əsasında çap olunub. Əski əlifbada.

  53. Divani-Türki. Tehran: Fəxrizər nəşriyyatı, h.ş. 1371 (m. 1992), 228 s. Azərb. dilində. Əski əlifbada.

  54. Divan /Elmi-tənqidi mətnin tərtibi və müqəddimə: H.M.Əliyevindir. Bakı: Şərq-Qərb, 1996, 532 s. Ərəb qrafikasında.

  55. Türk divanı: Mükəmməl tənqidi mətn /Tərtib edəni: Əmin Sədiqi. Tehran, 1996, 530 s.

  56. Türkjə divanın dibaçəsi. Bakı: Yurd, 1999, 35 s.


  5. Fars Divanı


  1. Fars Divanı. Tehran, 1374.


  6. «Divan» və «Leyli və Məjnun»


  1. Divan. Leyli və Məjnun. Bəngü badə və qəzəllər. Təbriz, 1850, 145 s.

  2. Divani-Füzuli məə «Leyli və Məjnun» /Naşiri: Zakir Xajə Məhəmməd Xaj oğlu. Daşkənd: Braydenbax mətbəəsi, h. 1302 (m. 1884), 160 s. Daş basması.

  3. Divani-Füzuli məə Leyli və Məjnun. Daşkənd, 1889, 144 s. Daş basması.

  4. Divani-Füzuli məə Leyli və Məjnun. Daşkənd, Laxtinin basmaxanası, 1889, 160 s. Daş basması.

  5. Divani-Füzuli məə Leyli və Məjnun /Naşiri: Şahmərdan Şah Nemət. Daşkənd, 1891, 160 s. Daş basması.

  6. Divani-Mövlana Füzuli məə Leyli və Məjnun. İkinji çapı. Daşkənd, Laxtinin mətbəəsi, 1891, 160 s. Daş basması.

  7. Divani-Füzuli məə Leyli və Məjnun /Naşiri: Hajı Əbdül­məlik. Daşkənd, 1893, 160 s. Daş basması.

  8. Divani-Füzuli məə Leyli və Məjnun /Naşiri: Arifjan bini Salehjan. Daşkənd: Kamenski mətbəəsi, 1893, 159 s. Daş basması.

  9. Divani-Mövlana Füzuli məə Leyli və Məjnun. Daşkənd, h. 1312 (m. 1894).

  10. Divani-Füzuli məə Leyli və Məjnun. Daşkənd: Brail mətbəəxanası, 1895, 168 s.

  11. Divani-Füzuli məə Leyli və Məjnun /Naşiri: Hajı Əbdülməlik ibn Əbdülnəbi. Daşkənd, 1895, 167 s. Daş basması.

  12. Divani-Füzuli məə Leyli və Məjnun /Naşiri: Hajı Əbdülməlik. Daşkənd, 1896, 167 s. Daş basması.

  13. Divani-Füzuli məə Leyli və Məjnun. Daşkənd: P.F.Braydenbax litoqrafiyası, h. 1314 (m. 1896), 168 s.

  14. Divani-Füzuli məə Leyli və Məjnun. Daşkənd: Kosmetoloviçin litoqrafiyası, 1897, 119 s.

  15. Divani-Füzuli məə Leyli və Məjnun /Naşiri: Hajı Əbdülməlik. Daşkənd, 1897, 160 s.

  16. Divani-Füzuli məə Leyli və Məjnun /Naşiri: Yaqub Xajə Paşa Xajə. Daşkənd, 1899, 166 s. Daş basması.

  17. Divani-Füzuli məə Leyli və Məjnun /Naşiri: Qulam Rəsul xajə. Daşkənd: Türkistan hərbi okruq mətbəəsi, 1900, 159 s. Daş basması.

  18. Divani-Füzuli məə Leyli və Məjnun /Naşiri: Yaqub Xajə Səhhaf. Daşkənd: Portsev mətbəəsi, 1900, 119 s. Daş basması.

  19. Divani-Füzuli məə Leyli və Məjnun /Naşiri: Şirkəti – «Xeyriyyə». Daşkənd, 1901, 159 s. Daş basması.

  20. Divani-Füzuli məə Leyli və Məjnun. Daşkənd: Portevin Daş basmaxanası, h. 1320 (m. 1902), 159 s.

  21. Divani-Füzuli məə Leyli və Məjnun. Daşkənd, 1907, 160 s. Daş basması.

  22. Divani-Füzuli məə Leyli və Məjnun. Daşkənd, h. 1325 (m. 1908).

  23. Divani-Füzuli. Qəzəliyyat məə Leyli və Məjnun. Şərif Xajə İşan Xojəndinin ehtimalları ilə, Molla Müh­yəddin Xo­jəndinin xətti ilə. Daşkənd: Qulamhəsən Arifja­novun Daş basmaxanası, h. 1331 (m. 1912), 160 s.

  24. Divani-qəzəliyyat məə Leyli və Məjnun filhaşiyyə /Naşiri: Şərif Xajə Xojandi. Daşkənd: «Qulamiyyə» (Arifjan) mətbə­əsi, 1913, 159 s. Daş basması.

  25. Divani-Füzuli məə Leyli və Məjnun. Hajı Əbdül-Məlik ibn Əbdülnəbi ehtimamları ilə. Daşkənd, Braydenbax basmaxanası, Q.Y.Yakovlevin litoqrafiya mətbəəsi, Mola Yusifin xətti ilə, 1913, 160 s.

  26. Divan-Füzuli məə «Leyli və Məjnun». Daşkənd, 1913, 110 s.

  27. Divani-Füzuli məə «Leyli və Məjnun». Yaqub Xajə İşan, Padşah Xajə İşan oğlu sifarişi ilə Qulami mət­bə­əsində müzəyyən olunmuşdur. Daşkənd: «Türküstan­skiy kur­yer» qəzeti mətbəəsi, h. 1335 (m. 1916), 160 s. Daş basması.

  28. Divani-Füzuli məə Leyli və Məjnun. Daşkənd, h. 1335, (m. 1917).

  29. Divani-Füzuli məə Leyli və Məjnun /Naşiri: Teymur Xa­jə Xojəndi. Daşkənd, «Qulamiyyə» mətbəəsi, 159 s.

  30. Divani – Füzuli məə Leyli və Məjnun /Naşiri: Yaqub Xajə Paşa Xajə. Daşkənd, 160 s. Daş basması.

  31. Divani-Füzuli məə Leyli və Məjnun. Daşkən: Arifjano­vun «Qulamiyyə» mət­bəəsi, 158 s.


  7. Leyli və Məjnun


  1. Leyli və Məjnun. Təbriz, 1819, 131 s. Daşbasması. Xəttatı: Yusif əl-Musəvi.

  2. Leyli və Məjnun. Kətəbeyi-Məhəmməd Əli Xiyabani əlmütəxəllis bə Dilxun. Təbriz; Məşədi Əbdülhəmidin karxanası, h. 1260 (m. 1844), 136 s. Daş basması.

  3. Leyli və Məjnun. Mənzum. Misir: Astana, h.1264 (m. 1847/48).

  4. Leyli və Məjnun. Təbriz, h. 1266 (m. 1849), 137 s. Şəkilli. Daş basması.

  5. Kitabi-«Leyli və Məjnun». Təbriz, h. 1267 (m. 1850/51), 132 s. Şəkilli. Daş basması.

  6. Leyli və Məjnun. Təbriz, 1851.

  7. Müxtəsər məzmuni «Leyli və Məjnun». Bax: Kazım bey M.A. Uçebnoe posobie dlə vremennoqo kursa tureükoqo əzıka, s vısoçayşeqo razreşeniə otkrıtoqo v İmpera­torskoy voennoy Akademii, h. 2. Spb, 1854, s. 125-140.

  8. Leyli və Məjnun. Təbriz, h. 1272 (m. 1855), 118 s. Şəkilli. Daş basması.

  9. Leyli və Məjnun («Bu tuğrayi-misali-məhəbbətdir və dibaçeyi-divani-meh­nət­dir» bölməsindən başlayaraq 21 müxtəlif bölmələr verilib). Vazeh M.Ş. Müntəxəbat. Təbriz: Ağa Məhəmməd Rzanın daşbas­ması, h. 1272, (m. 1855/56), s. 201-239.

  10. «Leyli və Məjnun». Təbriz, h. 1273 (m. 1856), 122 s. Şəkilli, Daş basması.

  11. Leyli və Məjnun, h. 1273, (m. 1856/57), 237 s.

  12. Leyli və Məjnun (Təbrizli Məşədi Hajı Ağanın xahişinə görə Təbrizdə yaşayan Ordubadlı Əsgər ibn hüseyn bəy tərəfindən yazılmışdır). Təbriz, h. 1274 (m. 1857), 224 s.

  13. Leyli və Məjnun. Təbriz, h. 1274 (m. 1857), 131 s. Daş basması.

  14. Leyli və Məjnun. Təbriz, h. 1274 (m. 1857/58), 244 s.

  15. Leyli və Məjnun. Təbriz, 1858, 224 s.

  16. Leyli və Məjnun. Təbriz, 1858, 132 s.

  17. Leyli və Məjnun. Təbriz: Əhməd xələfi-Hajı İbrahim Basmaçı mətbəəsi, h. 1280 (m. 1863), 132 s. Daş basması.

  18. Leyli və Məjnun. Təbriz: Dər karxaneyi-Əşrəf Hajı Abbas Əli Basmaçı, h. 1286 (m. 1869), 125 s. Daş bas­ması.

  19. Leyli və Məjnun. Təbriz: Hajı İbrahim basmaxanası, h. 128(?), 132 s. Daş basması.

  20. Leyli və Məjnun. Təbriz, 1890, 42 s.

  21. Leyli və Məjnun. Təbriz, h. 1315 (m. 1895), 72 s.

  22. Leyli və Məjnun. 1315/1897, 98 s. Şəkilli. Azərbayjan dilində. Daş basması.

  23. Leyli və Məjnun. Təbriz: Usta Abdulla karxanasında Ağa Məhəmməd Tağı b. Mirzə Əhməd Həsən Təbrizi xəttilə təliq daşbasması, h. 1315 (m. 1897/1898), 98 s.

  24. Leyli və Məjnun. Müsəvvər /Naşiri: Əbdür­rəh­man Hajı Əkbərov. Daşkənd, Çarsubazarda «İrşad» kitabxanası, h. 1335 (m. 1916), 23 s. Daş basması.

  25. Leyli və Məjnundan bir parça. Qasımzadə R. Ədə­biyyat müntəxəbatı: Orta məktəbin 8-ji sinfi üçün. Bakı: Azərnəşr, 1936, s. 52-56.

  26. Leyli və Məjnundan bir parça. Ədəbiyyat xrestomatii­yası: Orta məktəbin 8-ji sinfi üçün. Bakı: Azərnəşr, 1937, s. 87-92.

  27. Mürəbbə («Leyli və Məjnun»dan). Ədə­biyyat qəzeti, 1938, 2 fevral.

  28. Leyli və Məjnun /Yazıya olanı: A.Tahirov. Bakı: Azər­bayjan sui nəşriyyatı, 1938.

  29. Leyli və Məjnundan (qəzəl). Ədəbiyyat qəzeti, 1938, 12 fevral.

  30. «Anasının Leyliyə nəsihəti» (Leyli və Məjnun­dan). Rzaquluzadə M. Ədəbiyyat xrestomatiyası: Natamam orta və orta məktəbin 6-jı sinfi üçün. Bakı: Azərnəşr, 1938, s. 3-4.

  31. Leyli və Məjnun /Çapa hazırlayanı: H.Araslı. Bakı: Azərnəşr, 1940, 232 s.

  32. Anasının Leyliyə nəsihəti: (Leyli və Məjnundan). Ədəbi qiraət kitabı: Natamam orta və orta məktəbin 6-jı sinfi üçün. /Tətib edəni Rzaquluzadə M. 3-jü çapı. Bakı: Azər­nəşr, 1942, 1943, 1944, s. 5-6.

  33. «Leyli və Məjnun»dan bir parça. Ədəbiyyat müntəxə­batı: Orta məktəbin 8-ji sinfi üçün /Tərtib edəni: F.Qasımzadə. Bakı: Azərnəşr, 1945, s. 269-289.

  34. Şeir («Leyli və Məjnun»dan). Kommunist, 1947, 3 sen­tyabr.

  35. Anasının Leyliyə nəsihəti: («Leyli və Məjnun»dan). Ədəbiyyat: Yeddiillik və orta məktəblərin 6-jı sinfi üçün /Tərtib edəni: Mikayıl Rzaquluzadə. Bakı: Azərnəşr, 1947, s. 28-29.

  36. «Leyli və Məjnun»dan parçalar. Ədəbiyyat müntəxa­batı: Orta məktbətin 8-ji sinfi üçün /Tərtib edəni: F.Qasımzadə. Bakı: Azərnəşr, 1948, 1949, s. 274-300.

  37. Anasının Leyliyə nəsihəti («Leyli və Məj­nun»dan). Rzaquluzadə M. Ədəbi qiraət kitabı: Yeddiillik və orta məktəbin 6-jı sinfi üçün. Bakı: Azərnəşr, 1948, s.51-52.

  38. Anasının Leyliyə nəsihəti («Leyli və Məjnun»dan). Rzaquluzadə M. Ədəbi qiraət: VI sinif üçün.Bakı: Azər­nəşr, 1949, s. 51-53.

  39. Leyli və Məjnundan. Ədəbiyyat müntəxəbatı: Orta məktəbin 8-ji sinif üçün /Tərtib edəni: F.Qasımzadə. Bakı: Azərnəşr, 1951, s. 289-327.

  40. «Leyli və Məjnun»dan (İxtisarlar). Ədəbiyyat müntəxə­batı: Orta məktəbin 8-ji sinfi üçün /Tərtib edəni: F.Qa­sımzadə. Bakı: Azərnəşr, 1954, s. 193-268.

  41. «Leyli və Məjnun» dan (İxtisarla). Ədə­biyyat müntəxə­batı: Orta məktəbin 8-ji sinfi üçün /Tərtib edəni: F.Qa­sımzadə. Bakı: Azərnəşr, 1955, s. 152-213.

  42. «Leyli və Məjnun»dan (İxtisarla). Ədə­biyyat müntəxə­batı: Orta məktəbin 8-ji sinfi üçün /Tərtib edəni: F.Qa­sımzadə. Bakı: Azərnəşr, 1956, 1957, 1958, s.146-207.

  43. Qəzəllər («Leyli və Məjnun»dan). Azər­bayjan müəl­limi, 1958, 3 iyul.

  44. Leyli və Məjnun /Tərtibi, müqəddiməsi və redaktoru: H.Araslı. Bakı: Uşaqgənjnəşr, 1958, 294 s., 9 şəkil.

  45. Leyli və Məjnun /Tərtib edəni və redak­toru: H.Araslı. Bakı: Uşaqgənjnəşr, 1958, 258 s. Ərəb əlifbasında.

  46. «Leyli və Məjnun»dan (İxtisarla). Ədə­biyyat müntə­xəbatı. Orta məktəbin 8-ji sinfi üçün /Tərtib edəni: F.Qasımzadə. Bakı: Azərnəşr, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, s. 144-205.

  47. «Anasının Leyliyə nəsihəti» («Leyli və Məjnun» poemasından). Ədəbiyyat: 8-ji sinif üçün: Müntəxəbat /Tərtib edəni: M.Axundov. İkinji nəşri. Bakı: Azər­bay­jan Dövlət Tədris-Pedaqoci Ədəbiyyatı Nəşriy­yatı, 1963, s. 52-54.

  48. «Leyli və Məjnun»dan (İxtisarla). Ədə­biyyat müntəxə­batı: 9-jü sinif üçün dərslik /Tərtib edəni: F.Qasımzadə. Bakı: Azər­nəşr, 1963-1964, s. 104-150.

  49. «Leyli və Məjnun» poemasından parçalar (Anasının Leyliyə nəsihəti). Qarabağlı Ə., Aslanov M. Ədəbiyyat: 8-ji sinif üçün dərslik. Bakı: Azərtədrisnəşr, 1964, 1965, 1966, 1967, s. 57-59.

  50. Leyli və Məjnun (Bir parça). Bax: Gibb E. Osmanlı şei­rinin tarixi. 6 jilddə. London, 1904, 1965, s. 142-145. Azərb. dilində ərəb əlifbasında.

  51. «Leyli və Məjnun»dan (İxtisarla). Ədə­biyyat müntəxə­batı: 9-jü sinif üçün dərslik /Tərtib edəni: F.Qasımzadə. Bakı: Maarif, 1967, s. 104-150.

  52. «Leyli və Məjnun»dan (İxtisarla). Ədəbiyyat müntəxə­batı: 8-ji sinif üçün /Tərtib edəni: F.Qasımzadə. Bakı: Maarif, 1968, s. 104-150.

  53. «Leyli və Məjnun»dan (İxtisarla). Ədə­biyyat müntəxə­batı: 8-ji sinif üçün /Tərtib edəni: F.Qasımzadə. Bakı: Maarif, 1969, 1970, 1971, s. 199-246.

  54. Qəzəllər («Leyli və Məjnun» poema­sından – «Aşiq oldur kim, qılır janın fəda jananına» və «Vəfa hər kim­sədən kim, istə­dim, ondan jəfa gördüm»). Bən­dəroğlu Əbdül Lətif. Türkmən şairi Füzuli Bağdadi (araşdırma). Bağdad, 1971, s. 36, 42-43.

  55. Leyli və Məjnun (İxtisarla). Ədəbiyyat müntəxəbatı: 8-ji sinif üçün /Tərtib edəni: F.Qasımzadə. Bakı: Maarif, 1973, 1975, 1977, 1979, 1981, s. 182-224.

  56. Leyli və Məjnun. Bakı: Gənjlik, 1977, 212 s. Şəkilli.

  57. Leyli və Məjnun (Ön söz) /Redaktoru: H.Araslı, rəssa­mı: M.Abdullayev. Moskva: SSRİ NS-nin mətbəəsi, 1978, 212 s.

  58. Leyli və Məjnun (Bir parça: «Bu, minajat dəryasından bir jövhərdir və təzərro mədənindən bir gövhərdir», «Bu, vajibül-vüjüd isbatına bürhani-qatedir və Bəqai-sair mövjudata dəlili-manedir», «Bu izhari-etirafi-jəha­lət­dir və iqrari-israfi-məsiyətdir» hissələri tam verilib). Köçərli F.B. Azərbayjan ədəbiyyatı, 2 jilddə, 1 j. Bakı: Elm, 1978, s. 94-97.

  59. «Leyli və Məjnun»dan (Qəzəllər). İnqilab yolunda, 1971, h. 1359 (m. 1980), № 2, s. 16-18.

  60. «Leyli və Məjnun»dan (Qəzəllər). İnqilab yolunda, h. 1359, (m. 1980), №5, s. 21-22, 26-27.

  61. «Leyli və Məjnun»dan (Qəzəllər). İnqilab yolunda, h. 1359 (m. 1980), №3, s. 26-27.

  62. «Bu aləm kim..»; «Ney rişteyi-gövhəri-muradım»; «Dünya ki, nigari-dülbiradır»; «Leyli və Məjnun»dan. Gəlimli, gedimli dünya. Bakı: Gənjlik, 1983, s. 95-97.

  63. «Ol dəm ki, bu xakdanə düşdü…»: «Leyli və Məj­nun»dan. Gəlimli, gedimli dünya… Bakı: Gənjlik, 1983, s. 20.

  64. Leyli və Məjnun (parçalar). Hajıyev T.İ., Vəliyev K.N. Azərbayjan dili tarixi (oçerklər və materiallar). Bakı: «Maarif», 1983, s. 161-167.

  65. Leyli və Məjnun (İxtisarla). Ədəbiyyat müntəxəbatı: 8-ji sinif üçün: Doqquzunju nəşri: Yenidən işlənmiş və tək­mil­ləşdlirilmişdir /Tərtib edənləri: F.Qasım­zadə, Ş.Mika­yılov, A.Səmə­dov. Bakı: Maarif, 1985, s.112-146.

  66. Leyli və Məjnun (İxtisarla). Poemalar. Bakı: Ya­zıçı, 1988, s. 231-308. Azər­bayjan ədəbiyyatı injiləri.

  67. Məjnun yanğısı: «Leyli və Məjnun»dan parçalar /Tərjümə edəni: Ağasəfa. Karvan: Roman-qəzet, 1990, № 13, s. 112.

  68. Leyli və Məjnun. Məktəblinin kitab­xanası seriyasından nəsrlə /Çapa hazırlayanı, müqəddiməsi və lüğətləri: S.Əliyev. Bakı: Maarif, 1991, 160 s.

  69. «Leyli və Məjnun»dan. Az söylə, söz söylə: (Şərqin şifahi və yazılı sənət abidələrində tərbiyəvi fikirlər). Bakı: Maarif, 1992, s. 202-203.

  70. Leyli və Məjnun (poema). Bakı: Gənjlik, 1993, 232 s.

  71. Leylinin anasının Leyliyə nəsihəti. Azərbayjan qadını, 1994, №10-12, s. 5.

  72. Leyli və Məjnun /Elmi-tənqidi mətnin tərtibi və mü­qəddiməsi: A.Babaye­va­nındır. Bakı: Şərq-Qərb, 1996, 568 s. Ərəb qrafikasında.

  73. Leyli və Məjnun. Bakı, 1998, 106 s. Ərəb əlifbasında.

  74. «Leyli və Məjnun» poemasından şeirlər. Minbeş yüz ilin oğuz şeiri. Antologiya /Tərtib edəni və çapa hazır­layanı: Anar, N.İbrahimov. I kitab. Bakı: Azər­bayjan, 1999, s. 149-156.

  75. «Leyli və Məjnun». (Qəzəllər). Azər­bayjan klassik ədəbiyyatından seçmə­lər. 3 jilddə, II jild (XIII-XVI əsr­lər Azərbayjan şeiri). /Tərtib edəni: J.V.Qəh­rə­manov. Bakı: Şərq-Qərb 2005, s. 367-377.
  Dostları ilə paylaş:
 • 1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22


  Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
  rəhbərliyinə müraciət

      Ana səhifə