BiBLİoqrafiya azərbayjan miLLİ elmlər akademiyasi məHƏMMƏd füzuli adına Əlyazmalar institutu məHƏMMƏd füzuliYüklə 3,81 Mb.
səhifə14/22
tarix24.12.2017
ölçüsü3,81 Mb.
#18131
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   22

 • Əlibəyli Ş.Ə. Füzulinin farsja divanında türk mənşəli sözlər və onların sinonimləri. Türk dünyası, Azərbayjan və Türkiyə mövzusunda Heydər Əliyevin xatirəsinə həsr olunmuş beynəlxalq elmi-praktik simpoziumun ma­teri­al­ları. Bakı: Azərbayjan Dövlət İqtisad Universiteti nəşriyyatı, 2004, s. 200-201.

 • Əlibəyli Ş.Ə. Füzulinin farsja divanında türk mənşəli sözlərin funksional təhlili. Tədqiqlər. AMEA-nın müxbir üzvü Ağamusa Axundovun 70 illik yubileyinə həsr olun­muş elmi konfransın materialları. Bakı: Nurlan, 2002, s.30-31.

 • Əlibəyli Ş.Ə. Füzulinin farsja divanında yanaşı təkrar. AMEA-nın Xəbərləri. Humanitar elmlər seriyası. Bakı: Elm, 2001, № 3-4, s. 36-42.

 • Əlibəyli Ş.Ə. Füzulinin farsja divanında zoonimlər. AMEA akad. Z.M.Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnsti­tutu, Elmi araşdırmalar. Bakı: Nurlan, 2004, s. 140-147.

 • Əlibəyli Ş.Ə. Füzulinin farsja divanındakı qəzəllərin tər­jüməsinə dair. Prof. Məmməd Mübariz Əlizadənin ana­dan olmasının 90 illiyi münasibətilə elmi konfransın ma­terialları. Bakı: BDU-nun nəşri, 2001, s. 467-475.

 • Əlibəyli Ş.Ə. Füzulinin farsja divanının dil sadəliyi. Mirzə Kazımbəy-200. elmi-nəzəri konfransının tezisləri. Bakı: ADU-nun nəşri, 2002, s. 76-78.

 • Əlibəyli Ş.Ə. Füzulinin farsja divanının linqvopoetik xüsusiyyətləri. Dilçiliyin və dillərin tədrisinin aktual prob­lemləri. Beynəlxalq konfransın materialları. Bakı: ADU-nun nəşri, 2007, s. 83-89.

 • Əlibəyli Ş.Ə. Füzulinin farsja irsi təzkirə və araşdır­ma­larda. Tarix və onun problemləri. Bakı: Adiloğlu, 2005, № 4, s. 241-247.

 • Əlibəyli Ş.Ə. Füzulinin təxəllüsünün avtoqraf epitetləri. AMEA akad. Z.M.Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnsti­tutu, Elmi araşdırmalar. Bakı: Nurlan, 2003, s. 180-184.

 • Əlibəyli Ş.Ə. Köməkçi nitq hissələrinin üslubi xüsu­siy­yət­ləri (Füzulinin farsja divanı əsasında). Şərq filolo­giyası məsələləri. V buraxılış. Bakı: Nurlan, 2009, s.309-321.

 • Əlibəyli Ş.Ə. Məjazi sözlərin semantik üslubi imkanları (Füzulinin farsja divanı əsasında). Şərq filologiyası məsələəlri. IV buraxılış. Bakı: Nurlan, 2007, s. 354-382.

 • Əlibəyli Ş.Ə. Nəsimi və Füzuli səpgisində ortaq mə­qam­­lar (fars divanı əsasında). Azərbayjan, 2006, № 3, s.177-182.

 • Əlibəyli Ş.Ə. Nəsimi və Füzulinin farsja divanlarında ortaq məqamlar. Azərbayjan, 2006, № 3, s. 177-183.

 • Əlibəyli Ş, Ə. Poetik təvazokarlıq və qürur vəhdəti (Fü­zulinin fars «Divan»ı haqqında). Azxərbayjan, 2003, № 6, s. 197-200.

 • Əlibəyli Ş.Ə. Sual qılma, Füzuli. AMEA akad. Z.M. Bün­yadov adına Şərqşünaslıq İnstitutu, «Elmi araşdır­ma­lar». Bakı: Elm, 2000, № 1-2, s. 141-147.

 • Əlibəyli Ş.Ə. Sükutun səsi… (Füzulinin farsja divanın­da sükutun üslubi və semantik çalarları). AMEA Nizami Gənjəvi adına Azərbayjan ədəbiyyatı Muzeyi, Risalə. Bakı: Nurlan, 2007, № 5.

 • Əlibəyli Ş. Ə. «Ümüd» motivinin leksik-semantik silsilə­si (Füzulinin fars divanı əsasında). AMEA-nın Xəbərləri. Hümanitar elmlər. № 1. Bakı: Elm, 2006, s. 164-178.

 • Əlibəyzadə E. Böyük söz ustadı (Füzulinin vəfatının 400 illiyi münasibətilə). Ədəbiyyat və injəsənət, 1957, 10 avqust.

 • Əlibəyzadə E. Ədəbi dilimizin inkişafında Füzulinin rolu. Azərbayjan qadını, 1958, № 4, s.185-186; Azərbay­jan, 1958, № 5, s.175-186.

 • Əlibəyzadə E. Füzuli Azərbayjan klassik ədəbi dilinin yaradıjısıdır. Şərqin Şəfəqi, 1958, 10 dekabr.

 • Əlibəyzadə E. Füzuli (Dilinin bədiliyi haqqında). Şərqin Şəfəqi, 1957, 15 dekabr.

 • Əlibəyzadə E. Füzulinin «Leyli və Məjnun» poemasının dili haqqında. Azərbayjan dili və ədəbiyyatı tədrisi, 1962, IV buraxılış, s. 23-40; 1960, buraxılış 4, s. 15-25.

 • Əlibəyzadə E. Füzulidə ümumxalq danışıq dilinə aid bəzi janlı fonetik hadisələr haqqında. Azərbayjan mü­əl­limi, 1958, 8 dekabr.

 • Əliquliyeva L.H. Füzuli və Hadi yaradıjılığında dünya kədəri. Elmi araşdırmalar (elmi-nəzəri məqalələr top­lusu). III buraxılış. Bakı, 2002, s. 80-85.

 • Əliquliyeva L.H. Füzuli və Məhəmməd Hadi yaradıjılı­ğında «Həyat və ölüm» konsepsiyası. Elmi araşdırmalar (elmi-nəzəri məqalələr toplusu). VI buraxılış. Bakı: Nur­lan, 2004, s. 49-55.

 • Əliquliyeva L.H. M. Füzuli və M. Hadi yaradıjılığında bədii obrazlar. Dil və ədəbiyyat. №2 (50), Bakı, 2006, s.127-128.

 • Əliquliyeva L.H. M.Füzuli və M.Hadi yaradjıjılığında bədii təsvir və ifadə vasitələri haqqında. Azərbayjan Dillər universitetinin Elmi əsərləri, № 3, Bakı, 2006, s.122-127.

 • Əliquliyeva L.H. Məhəmməd Hadi və Məhəmməd Fü­zuli yaradıjılığında sənət və sənətkara münasibət. Təd­qiqlər №3. AMEA-nın Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu, Bakı, 2006, s. 340-346.

 • Əliquliyeva L.H. Məhəmməd Hadinin Füzuliyə nəzirəsi. Tədqiqlər 1. AMEA - nın Nəsimi adına Dilçilik İnqstitutu. Bakı, 2002, s. 188-192.

 • Əlimirzəyev X. Fədakar aşiq (Məhəmməd Füzuli - 500). Azərbayjan, 1996, № 1-3, s. 35-38.

 • Əlimirzəyev X. Füzuli poeziyasında dünyəvilik. Əlimir­zəyev X. Klassiklərimizin ideal və poetik sənət dünyası. İki jilddə, jild I, Bakı: Elm və Təhsil, 2009, s. 245-277.

 • Əlioğlu M. Fəryadlı ürək və çağlayan könül: Füzuli şei­rin­də poetik fikirlə melodiyanın vəhdəti. M. Əlioğlu Məs­lək qardaşları. Bakı: Azərnəşr, 1966, s. 3-31.

 • Əlioğlu M. Füzuli kədəri. M.Əlioğlu. Ədəbi fraqmentlər. Bakı: Gənjlik, 1974, s. 12-17.

 • Əlioğlu M. Füzuli və müasir ədəbiy­­yat­şünaslığımız. Azərbayjan, 1958, № 12, s. 102-112.

 • Əlioğlu M. Füzuli və Üzeyir (fraqmentlər). Ədəbiyyat və injəsənət. 1971, 8 may.

 • Əlioğlu M (Vəliyev) Füzuli və Üzeyir Hajıbəyov Azər­bay­jan, 1965, № 1, s. 209-216.

 • Əlioğlu M. Füzulinin eşqi (Fraqmentlər). Ədəbiyyat və injəsənət, 1970. 8 avqust.

 • Əlioğlu M. Məhəbbət və qəhrəmanlıq. Bakı: Yazıçı, 1979, s. 53-69.

 • Əlioğlu M. Məslək qardaşları. Bakı, 1966, s. 3-31.

 • Əlioğlu S. Şairə məhəbbətlə dünyanın bu başından o başına. Füzuli – 500. (Yubiley münasibətilə səyahətə çıxmış Əlişir Sadiq oğlu Əhmədzadə haqqında). Res­pub­lika, 1993, 3 sentyabr.

 • Əlişanoğlu T. Füzulidən Vaqifə qədər (H.Jəfərovun ey­ni adlı kitabı haqqında). Elm, 1993, 5, 19 fevral.

 • Əliyev A. Heyrətamiz Füzuli (İraq ədəbiyyatşünasları M.Füzuli haqqında). Azərbayjan, 1991, № 2, s.169-171.

 • Əliyev A.M. Füzulidən təzmin. Gündoğar, 1994, 7 ok­tyabr.

 • Əliyev B. Füzuli uşaq yazıçısı kimi. Nuxa fəhləsi, 1958. 28 noyabr.

 • Əliyev J. Ərdəbil ulu şairi anır Ədəbiyyat qəzeti, 1994, 12 avqust.

 • Əliyev Ə. Bizi öyrədir. Azərbayjan gənjləri, 1958, 10 dekabr.

 • Əliyev Ə. «Şikayətnamə» əsərnin tədrisi təjrübəsin­dən. Azərbayjan müəllimi, 1958, 4 sentyabr.

 • Əliyev Ə. Yubley nəşrləri. Ədəbiyyat qəzeti, 1996, 6 de­kabr.

 • (Əliyev) Məmmədbağıroğlu Ə. XVII əsr Füzuli əlyazma­larında mətnşünaslıq məsələləri. Orta əsr əlyazmaları və Azərbayjan mədəniyyəti tarixi problemləri. V Res­publika elmi-nəzəri konfransının materialları. Bakı: Ör­nək, 1998, s. 88-91.

 • Əliyev Ə.M. XVII əsrdə köçürülmüş Füzuli əsərləri əlyaz­malarının paleoqrafik xüsusiy­yətləri. Orta əsr əl­yaz­maları və Azərbayjan mədəniyyəti tarixi problemləri IV Respublika elmi-nəzəri konfransının materialları. Bakı: Örnək, 1995, s. 88-92.

 • [Əliyev] Məmmədbağıroğlu Ə. Ulu ustada ithaf. Orta əsr əlyazmaları və Azərbayjan mədəniyyəti tarixi prob­lem­ləri IV Respublika elmi-nəzəri konfransının material­ları. Bakı: Örnək, 1995, s. 114-115.

 • Əliyev H. Azərbayjan prezidenti Heydər Əliyevin nitqi. Azərbayjan, 1996, 10 noyabr.

 • Əliyev H. Dahi Azərbayjan şairi Məhəmməd Füzulinin anadan olmasının 500 illiyi münasibətilə Dərbənd şəhə­rində keçirilən Beynəlxalq elmi konfransın iştirakçıları­na. Ədəbiyyat qəzeti, 1996, 19 iyul.

 • Əliyev H. Füzulinin anadan olmasının 500 illiyinə həsr edilmiş təntənəli yığınjaqda Azərbayjan Respublikası­nın prezidenti Heydər Əliyevin nitqi (Moskvada keçirilən yubleydə). Azərbayjan, 1994, 19 noyabr.

 • Əliyev H. Füzulinin yubileyini keçirməklə Azərbayjan xal­qını bir daha dünyaya tanıtmalıyıq (Dövlət komissi­yasının ijlasında çıxış). Azərbayjan, 1994, 3 avqust.

 • Əliyev H. Məhəmməd Füzulinin 500 illiyinə həsr olunmuş təntənəli yubiley mərasimi (Türkiyədə keçirilən yubiley mərasimində çıxış). Azərbayjan, 1994, 5 no­yabr, 8 noyabr.

 • Heydər Əliyevin çıxışı. Füzuli – 500 /Tərtib edənlər: N.İbrahimov və Y.Qarayev. Ankara, 1996.

 • Əliyev X. Füzuli düşündürür. Kirovabad kommunisti, 1958, 25 sentyabr.

 • Əliyev X. Füzulinin yubileyinə hazırlaşırlar. Azərbayjan müəllimi, 1958, 30 mart.

 • Əliyev X. Şairə ehtiramla: Füzuli – 500. Açıq söz, 1995, 20 yanvar.

 • Əliyev Q. H. Azərbayjan özbək ədəbi əla­qə­lərinə dair. Azərbayjan, 1964, № 10, s. 107-114.

 • Əliyev Q.H. «Poeziya günəşi» haqqında (A.Vəfalının «Füzuli öyrədir» kitabı haqqında). Kommunist, 1978, 19 sentyabr.

 • Əliyev Q.H. Poeziya işığı-Füzuli dünyası. Respublika, 1994, 19 iyul.

 • Əliyev Q.H. Billur şəxsiyyət: Füzuli-500. Respublika, 1994, 2 avqust.

 • Əliyev Q.H. Billur şəxsiyyəti: Poeziya işığı – Füzuli dünyası: Füzuli-500. Respublika, 1994, 2 avqust.

 • Əliyev H. M. Bir qəzəl və həmin qəzələ təxmis. Bir qəzəlin şərhi (Məhəmməd Füzuli-500). Azərbayjan, 1996, № 1-3, s. 46-47.

 • Əliyev M.İ. Füzuli divanının şərhi. Bizim əsr, 2003, 20 iyul; 2004, 22 may.

 • Əliyev M.İ. Füzuli dünyası: Mülahizələr, düşünjələr. Azərbayjan, 1992, № 7-8, s. 175-178.

 • Əliyev M.İ. Füzuli sözünün sehri. Şəhriyar, 1997, 24 aprel.

 • [Əliyev] Hajı M. Füzulidən təxmis. Azərbayjan, 1996, № 1-2, s. 47-48.

 • Əliyev M.İ.Füzulinin əsərlərindən insanlıq faydalanmalı. Tərjüman, 1990, 19 iyun.

 • Əliyev M.İ. Füzulinin üç şeiri. Ədəbiyyat və injəsənət, 1958, 18 iyul.

 • Əliyev M.H. Poeziya festivalında (Bağdadda keçirilən festivaldan bəhs edən məqalədə Füzulinin Kərbəladakı məqbərəsindən də danışılır). Ədəbiyyat və injəsənət, 1989, 17 fevral.

 • Əliyev N. «Bəngü-Badə» əsərində ijtimai motivlər. Şərq qapısı, 1958, 26 avqust.

 • Əliyev N. Füzuli dünyası, Füzuli nəsli davam edir. Əli­yev N. Ədəbiyyatın yüksək borju və amalı. Bakı, 1999.

 • Əliyev N. Füzuli türkləri birləşdirən şəxsiyyətdir. Əliyev N. Ədəbiyyatın yüksək borju və amalı. Bakı, 1999.

 • Əliyev R. Füzuli. Seçilmiş əsərləri. Bakı: 1985.

 • Əliyev R. Füzulinin təbabət və dərmanşünaslıq haqqın­da mülahizələri. Azərbayjan, 1958, № 9, s.181-185.

 • Əliyev R. «Söhbətül-əsmar» Füzulinindir. Azərbayjan, 1981, №7, s. 194-201.

 • Əliyev R. Söz mülkünün sultanı (M.Füzulinin anadan olmasının 500 illiyi münasibətilə). Şəhriyar, 1993, 4, 18, 25 noyabr; 9, 16 dekabr. Rüstəm körpüsü, 1995, 11 fevral;

 • Əliyev R. Söz mülkünün sultanı («Leyli və Məjnun» haqqında). Rüstəm körpüsü, 1995, 12 aprel.

 • Əliyev R. Türkmən-Azərbayjan ədəbi əlaqələri tarixin­dən. Azərbayjan, 1972, № 9.

 • Əliyev R., Təhməzov F. Füzulinin təbabət və dərman­şü­naslıq haqqında mülahizələri. Azərbayjan, 1958, № 9, s. 181-185.

 • Əliyev S. Azərbayjan alleqoriyasının zirvəsi. (Füzulinin «Bəngü-Badə» poeması haqqında). Füzuli. Bəng və Badə. Bakı: Azərnəşr, 1993, s. 3-28.

 • Əliyev S.X. Azərbayjan klassik poeziyasının formaları. Bakı, 1966.

 • Əliyev S. Bir sözün xətası (M.Füzulinin «Bəngü-badə» əsəri haqqında). Ədəbiyyat və injəsənət, 1980, 14 mart.

 • Əliyev S. Birjə sözün xətası… (M.Füzulinin əsərlərinin tərjümələrində və ayrı-ayrı beytlərinin şərhində buraxılmış fikir səhvləri haqqında). Azərbayjan, 1988, №4, s. 166-171; 1990. № 6, s. 178-182; 1994, № 1-3, s. 161-166.

 • Əliyev S. Biz… bəşəriyyətin bir parçasıyıq (Füzulinin elmi-ədəbi müddəa və mülahizələri, nəzəri baxış və an­layışları haqqında). Ədəbiyyat qəzeti, 1991, 4 yan­var.

 • Əliyev S. Böyük Füzulişünas (Türk alimi-Fuad Köprülü­zadə (1890-1966) haqqında). Azərbayjan, 1991, № 7, s. 121-122.

 • Əliyev S. Elmi tədqiqatın bədiiliyi. Azərbayjan, 1986, № 11, s. 187-189.

 • Əliyev S. Füzuli qəsidələrinin poetikası. Azərbayjan, 2005, № 2, s. 168-174.

 • Əliyev S. Füzuli və musiqi. Elm, 1991, 2 mart.

 • Əliyev S. Füzuli-Füzuli zirvəsindən (A. Babayevanın «Fü­zu­linin «Leyli və Məjnun» əsərinin nadir bir əlyaz­ma nüsxəsi» adlı məqaləsi haqqında). Azərbayjan. 1984. № 5, s. 169-173.

 • Əliyev S. Füzuli şeirinin dili. Nuxa fəhləsi, 1958, 10 de­kabr.

 • Əliyev S. Füzulinin beş jildi. Ulduz, 1990, № 2, s.92-96.

 • Əliyev S. Füzulinin bir sözü («Söz» rədifli qəzəldə veril­miş «tutduqda» sözü haqqında). Elm, 1993, 5 mart.

 • Əliyev S. Füzulinin Leylisi. 21 «Leyli və Məjnun» da bir məsələ. Azərbayjan, 1985, №12, s. 171-176.

 • Əliyev S. Füzuliyə məhəbbətlə (Y.E.Bertels Füzuli təd­qi­qatçısı kimi). Azərbayjan, 1991, № 4, s.185-188.

 • Əliyev S. İki Füzuli. Tərəqqi, 1979, 20 yanvar.

 • Əliyev S. Klassik şeirimizdə qitə canrı (Füzuli şeiri əsa­sında). Azərbayjan EA «Xəbərləri». Ədəbiyyat, dil və injəsənət seriyası, 1966, № 4, s. 47-56.

 • Əliyev S. «Leyli və Məjnun» əsərinin nəsr variantı haq­qında. Füzuli M. Leyli və Məjnun. Bakı: Maarif, 1991, s. 3-8. (Məktəb kitabxanası).

 • Əliyev S. Oricinal abidə (Füzulinin «Hədiqətüs-süəda» əsəri haqqında). Azərbayjan, 1991, № 11-12, s.48-53.

 • Əliyev S. «Söhbətül-əsmar» niyə Füzulinin deyildir? Azər­bayjan, 1981, № 6, s. 186-194.

 • Əliyev S. Söz sərrafı (M.Füzuli haqqında) Ədəbiyyat və injəsənət, 1981, 16 yanvar.

 • Əliyev S., Əlizadə S., Əliyev M., Göyüşov N., Əcdər O. Füzuli dünyası: Mü­la­­­hizələr, düşünjələr. Azərbayjan, 1992, № 7-8, s. 168-182.

 • Əliyev S. Yüzillərdir bir şam yanır… Ülfət, 1994, 31 dekabr.

 • Əliyev Z. Füzuli poeziyası… Səttar dünyası… Qobus­tan, 1983, № 4, s.21-26; Azərbayjan, 1995, 30 noyabr.

 • Əliyev Z. Füzuli yaradıjılığı təsviri sənətdə. Azərbay­jan, 1996, 12 yanvar.

 • Əliyeva D. Dahi şairimiz öyrənilir (E.Javelidzenin «Fü­zu­li» (gürj. dilində) monoqrafiyası haqqında). Ədəbiy­yat və injəsənət, 1973, 5 may.

 • Əliyeva D. Füzuli sərgisi. Bakı, 1958, 7 dekabr.

 • Əliyeva F. Füzuli musiqidə və rəssamlıqda. Azərbayjan xalqının milli özünütəsdiqində ədəbiyyat və mədəniy­yətin yeri. Beynəlxalq konfransın materialları. 29-30 noyabr. Bakı, 2010, Bakı Elm, 2010, s.281-282.

 • Əliyeva F. «Leyli və Məjnun» operası. Musiqi dünyası, 2006, № 1-2, s. 40-48; № 3-4, s. 3-7.

 • Əliyeva G.T. A.Sur və F.Köçərli Füzuli haq­qında, «Mədəniyyət dünyası XI», Bakı, 2006, səh. 361-366.

 • Əliyeva-Kəngərli G.T. Azərbayjan ədəbiy­yat­şünaslığın­da füzulişünaslıq. Filo­logi­ya məsə­lələri, № 2, Bakı, 2008, s. 221-230.

 • Əliyeva G.T. Azərbayjan füzulişünaslığının Füzuli mər­hə­ləsi yaxud M. Füzuli «Füzuli» və «yalan»ı haqqında. Risalə. Araşdırmalar top­lusu. № 4. Bakı: Nurlan, 2007, s. 41-52; Kredo, 2006, 4, 11 noyabr.

 • Əliyeva G.T. Azərbayjan füzulişünaslığında «Füzulinin dili» problemi. Azərbayjan, 2006, № 8, s. 176-179.

 • Əliyeva G.T. Azərbayjan füzulişünaslığında Mir Jəlalın rolu. «Filologiya məsələləri», 2008, № 8. səh. 475-486.

 • Əliyeva G.T. Azərbayjan füzulişünaslığının nəzəri problemləri. Türktyə. «Kardeş kalemler», 2008, Mayıs, s. 73-74.

 • Əliyeva G.T. Azərbayjan füzulişünaslığının tarixilik mər­hə­ləsi (məsələnin qoyuluşuna dair). AMEA Xəbər­lər. Humanitar elmlər , № 3. Bakı: Elm, 2007, s. 64-72.

 • Əliyeva G.T. Azərbayjan füzulişünaslığının təşəkkülün­də təzkirələrin rolu. «Mədəni maarif», 2006, № 4, s.48-51.

 • Əliyeva G.T. Azərbayjanda elmi fizuli­şünaslığın forma­laşması tarixindən. NDU, Xəbərlər, 2005, № 16, s.30-33.

 • Əliyeva G. T. Böyük ustadla sənət yarışı. Haqq yolu, 1999, 30 iyun-6 iyul.

 • Əliyeva G. T. Füzuli irsi S.Əliyevin araş­dırmalarında. Filologiya məsələləri. Bakı, 2008, № 1, s. 322-334.

 • Əliyeva F. Məhəmməd Füzuli əsərlərinin orta məktəb­lərdə tədrisinə dair. Risalə. Araşdırmalar toplusu. № 3. Bakı: Nurlan, 2006, s. 36-41.

 • Əliyeva-Gəngərli G.T. Dünya Füzulişünaslığı (İstiqa­mət­ləri və şəxsiyyətləri). Məhəmməd Füzuli-515. Ədə­biyyat qəzeti, 2010, 19 fevral.

 • Əliyeva G. T. Füzuli ənənələri və çağdaş Azərbayjan poeziyası. Azərbayjan, 1999, № 10, s. 184-187.

 • Əliyeva G.T. Füzuli poetikasının canrlar üzrə tədqiqi. Kredo, 2008, 17 may; Filologiya məsələləri, Bakı, 2007, № 7, s. 219-231.

 • Əliyeva Gəngərli G.T. Füzuli zirvəsində əbədiləşən imzalar. Ədəbiyyat qəzeti, 2009, 6 mart.

 • Əliyeva G.T. M.Füzulinin nəzəri görüşlərində Füzuli sə­nəti. Filologiya məsələləri. Bakı, 2007, № 3, s. 236-243.

 • Əliyeva G.T. Füzuliyə məhəbbətlə… (Azər­bayjan Fü­zulişünaslığında akademik H.Aras­lının rolu). Azərbay­jan, 2007, № 12, s.188-191.

 • Əliyeva G.T. Füzuli ənənələri və çağdaş Azərbayjan poeziyası. Azərbayjan, 1999, № 10. s.184-187.

 • Əliyeva G. T. Füzuli poetik sistemində dil. Nizami adına ədəbiyyat institutunun elmi əsərləri. Ədəbiyyat məj­muəsi, 2008, XXI jild, s.38-41.

 • Əliyeva G.T. Füzuli poetik şeirinin açarı (Mir Jəlalın «Füzuli sənətkarlığı» əsəri). «Mədəni-maarif», 2009, № 3, s. 68-71.

 • Əliyeva G.T. Füzuli poetikası haqqında ilk monoqrafiya. «Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri», 2008, № 2, s 128-135.

 • Əliyeva G.T. Füzuli poetikasının bədii sistem kimi təd­qiqi. «Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual prob­lem­ləri», 2009, № 1, s.95-103.

 • Əliyeva G.T. Füzuli poetikasının canrlar üzrə tədqiqi. Kredo, 2008, 17 may; Filologiya məsələləri, № 7, Bakı, 2008, s. 219-231.

 • Əliyeva G.T. Füzuli şeirinin bədii ifadə vasitələri. Nax­çıvan Dövlət Universiteti, Elmi əsərlər, 2004, № 13, s.36-37.

 • Əliyeva G.T. Füzuli şeirinin fəlsəfəsi. Xudafərin (Teh­ran), 2008, s. 18-20.

 • Əliyeva-Kəngərli G.T. Füzuli zirvəsində əbədiləşən im­za­lar. Ədəbiyyat qəzeti, 2009, 6 mart.

 • Əliyeva G.T. Füzulinin lirikası tarixilik müstəvisində. BDU. Dil və ədəbiyyat, № 5 (65), 2008, s.160-164.

 • Əliyeva G.T. Füzulinin nəzəri görüşlərində Füzuli sənə­ti. Filologiya məsələləri, № 3, Bakı 2007, s. 236-243.

 • Əliyeva G.T. Füzulinin sənət fəlsəfəsi (Akademik M.Jə­fə­rin füzulişünaslıq görüşləri haqqında). Naxçıvan Döv­lət Universiteti. Elmi əsərlər, 2008, s.16-20.

 • Əliyeva G.T. Füzulinin vəfatının 400 illiyi ilə bağlı araş­dırmalar füzulişünaslıq kontekstində. BDU, dil və ədə­biy­yat, Bakı 2007, № 5 (59), s.156-159.

 • Əliyeva G.T. Füzulişünaslıqda bədii canr və poetik key­fiy­yət münasibətləri. Filologiya məsələləri, № 9, 2008, s.486-498.

 • Əliyeva G. T. Füzulişünaslıqda Füzulinin dil sənətkarlığı prob­lemi. Azərbayjan Dillər Univer­sitetinin elmi Xəbər­ləri, 2008, № 1, s.49-58.

 • Əliyeva G.T. Füzulişünaslığın Füzuli mərhələsi, yaxud M.Füzuli « Füzuli» və «yalanı» haqqında, Kredo, 2006, 4-11 noyabr; Risalə. Araşdırmalar toplusu, № 4, Bakı, 2007, s.41-52.

 • Əliyeva G.T. Füzulişünaslığın mənşəyi, Varlıq, sayı 137, 2006, s. 88-95.

 • Əliyeva G.T. Füzulişünaslığın təskirəçilik tə­mayülü. Azərbayjan Dillər Universitetinin elmi Xəbərləri, 2007, № 7, s. 184-189.

 • Əliyeva G.T. Füzulişünaslığımızın korifeyləri. Ulduz, 2009, № 5, s.63-68.

 • Əliyeva G.T. Füzuliyə məhəbbətlə… (Azər­bayjan füzu­li­şünaslığında akademik H.Araslının rolu) Azərbayjan, 2007, № 12, s. 188-191.

 • Əliyeva G.T. İlahi sözdən nur alan elm. (Füzuli yara­dıjılığı dünya məxəzlərində). Kredo 2011, 5 fevral.

 • Əliyeva G.T. XX əsr Azərbayjan füzuli­şünaslığının tə­şək­külü. Azərbayjan, 2005, № 1, s.184-186.

 • Əliyeva G.T. XX əsrin realist-demokratik ədəbiyyatşü­nas­lığında Füzuli. BDU «Dil və Ədəbiyyat», 2006, № 2 (56), s. 86-88.

 • Əliyeva G.T. XX əsrin 20-30-ju illər ədəbiyyat tarixi konsepsiyalarında Füzuli AMEA Naxçıvan bölməsinin xəbərləri, 2006, № 2, s.167-175.

 • Əliyeva G.T. M.Füzuli özü haqqında. Mədəni maarif, 2006, № 7, s. 41-42.

 • Əliyeva G.T. M.Quluzadənin Azərbayjan füzulişünas­lı­ğında mövqeyi. Filologiya məsə­lələri, 2007, № 6, s.268-281; Kredo, 2009, 3-10 oktyabr.

 • Əliyeva G.T. XIX əsr maarifçi estetikasında Füzuli. Naxçıvan Dövlət Universiteti, Elmi əsərlər, № 2 (21), 2005, s.49-53.

 • Əliyeva G.T. XIX əsr maarifçilərinə M.Füzuli təsirinin fəlsəfi-poetik aspektləri. M ədəni-maarif 2006, № 11, s.39-41.

 • Əliyeva G.T. Şeir fəziləti də ayrı bir elmdir. Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri, 2009, 3 2, s. 94-104.

 • Əliyeva G.T. Təşəkkül dövrü füzulişünaslığında sufizm və eşq problemi. Elmi axtarışlar, № XIX, Bakı: Səda, 2006, s. 71-75.

 • Əliyeva L. Bombaçi Füzuli haqqında. Məhəmməd Füzuli – 500. Beynəlxalq Füzuli simpoziumunun mate­rial­ları (7-8 noyabr 1996). Bakı: Sabah, 1997, s. 92-97.

 • Əliyeva L. Füzuli ingilis şərqşünası Gibbin tədqiqatında. Azərbayjan EA-nın «Xəbərləri». Ədəbiyyat, dil və injə­sənət seriyası, 1981, № 2, s. 32-38.

 • Əliyeva L. Füzulinin ilk ingilis tərjümələrinə dair. Azər­bay­jan EA «Xəbərləri». Ədəbiyyat, dil və injəsənət seriyası, 1979, № 4, s. 44-50.

 • Əliyeva L. Füzulinin «Leyli və Məjnun» poeması ingilis dilində. Azərbayjan EA «Xəbərləri». Ədəbiyyat, dil və injəsənət seriyası. 1983. № 4, s. 22-27.

 • Əliyeva L. Gibb Füzulinin ilk ingilis tərjüməçisi kimi. Azərbayjan EA «Xəbərləri». Ədəbiyyat, dil və injə­sənət seriyası, 1982, № 3, s. 32-37.

 • Əliyeva N. Füzulişünaslıqda yeni mərhələ. Azərbayjan, 2008, № 2, s. 185-187.

 • Əliyeva T. Füzuli əsərlərindəki ijtimai-siyasi terminolo­gi­ya­nın orta əsr əlyazma lüğətlərində təsbiti. Orta əsr əlyazmaları və Azərbayjan mədə­niyyəti tarixi problem­ləri. IV Respublika elmi-nəzəri konfransının materialları. Bakı: Örnək, 1995, s. 103-108.

 • Əliyeva Z., Bağırov B. Məhəmməd Füzulinin «Söz» qə­zəlinin tədrisi. Azərbayjan dili və ədəbiyyat tədrisi, 1988, № 1, s. 7-13.

 • Əlizadə A. Füzulinin dilindəki bəzi söz birləşmələri haq­qında. AMEA-nın Xəbərləri. Humanitar elmləri seriyası, 2005, № 1, s. 85-92.

 • Əlizadə A. Elmi üslubun öyrənilməsində yazılı mənbə­lərin rolu. Azərbayjan EA «Xəbərləri». Ədəbiyyat, dil və injəsənət seriyası, 1990, № 2, s. 69-73.

 • Əlizadə A. Füzuli əsərlərində bir neçə söz haqqında. Azər­bayjan EA «Xəbərləri». Ədə­biyyat, dil və injəsə­nət seriyası, 1988, №4, s. 35-39.

 • Əlizadə A. Füzuli və Azərbayjan ədəbi dilinin elmi üs­lubu. Orta əsr əlyazmaları və Azər­bayjan mədəniyyəti tarixi problemləri. IV Respublika elmi-nəzəri konfransı­nın mate­rialları. Bakı: Örnək, 1995, s. 77-79.

 • Əlizadə A. Füzulinin əsərlərində təyini söz birləşmələri. Füzulinin dili (Məqalələr toplusu) Bakı: Elm, 1997, s.145-158.

 • Əlizadə X. Bəyaz bir gejəydi… Maarifçi, 1995, 14 iyul.

 • Əlizadə L. Bizim sorğu: Füzuli haqqında. Azərbayjan, 1992, № 5-6, s.166-168.

 • Əlizadə L. Bu qəmlər kim, mənim vardır (Məhəmməd Füzuli yaradıjılığı haqqında). Azərbayjan, 2002, № 3, s. 70-72; Yeni Azərbayjan, 2001, 7 iyun.

 • Əlizadə L. Jan sözüdür əgər… Azərbayjan, 1996, 8 noyabr.

 • Əlizadə L. Eşq və gözəlliyin alleqorik təjəssümü. Ulduz, 1986, № 3, s. 55-56.

  Yüklə 3,81 Mb.

  Dostları ilə paylaş:
 • 1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   22
  Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
  rəhbərliyinə müraciət

      Ana səhifə