BiBLİoqrafiya azərbayjan miLLİ elmlər akademiyasi məHƏMMƏd füzuli adına Əlyazmalar institutu məHƏMMƏd füzuliYüklə 3,81 Mb.
səhifə12/22
tarix24.12.2017
ölçüsü3,81 Mb.
#18131
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   22

 • Aslan M.Füzuli divanının şərhi. Füzuli – 500. Ədəbiyyat və injəsənət. 1986, 4 iyul.

 • Aslanov İ. Füzuli təlim və tərbiyə haqqında. Azərbayjan müəllimi, 1958, 30 noyabr.

 • Aslanov M. Məhəmməd Füzulinin vəfatının 400 illiyinə yaxşı hazırlaşaq. Azərbayjan məktəbi, 1958, № 4, s.74-80.

 • Aslanov V.İ. Bu sevdadan usanmarıq (Türk alimi Əli Nihad Tarlanın «Füzuli divanının şərhi» kitabından 2-ji çıxarış). Gənjlik, 1989, №7, s.14-15.

 • Aslanov V.İ. Feyz qapısının açarı. Füzuli – 500. Ədə­biyyat qəzeti, 1993, 1 oktyabr.

 • Aslanov V.İ. Füzuli «Divan»ının Agçaj nəşri. Ədəbiyyat qəzeti, 1991, 28 iyun.

 • Aslanov V.İ. Füzuli dühası (Ümüdlər). Füzulinin dili (məqalələr). Bakı: Elm, 1997, s. 23-42

 • Aslanov V.İ. Füzuli poetik orbiti. Ədəbiyyat qəzeti, 1993, 12 fevral.

 • Aslanov V.İ. Klassik ədəbi irsimizin trans­literasiyasına dair. Orta əsr əlyazmaları və Azərbayjan mədəniyyəti tarixi problemləri. IV Respublika elmi-nəzəri konfran­sının mate­rialları. Bakı: Örnək, 1995, s. 22-23.

 • Aslanov V.İ. Poliqlot şairimiz: Füzuli-500. Ədəbiyyat qə­zeti, 1993, 9 yanvar.

 • Atakişiyev H. Ulu xalqın ölməz sənətkarı. Bakı, 1996, 28 oktyabr.

 • Ayaz qızı S. Təsviri sənətdə Füzuli mövzusu. (Nizami muzeyinin ekspozisiyası əsasında). Azərbayjan xalqı­nın milli özünütəsdiqində ədəbiyyat və mədəniyyətin yeri. Beynəlxalq konfransın materialları. 29-30 noyabr, Bakı, 2010. Bakı: Elm, 2010, s.270-272.

 • Aydəmirova R. Füzulinin Bahar Şirvaniyə təsirləri. Azər­bayjan Respublika EA Nizami Gənjəvi adına Azərbayjan Ədəbiyyatı Muzeyi. Məhəmməd Füzulinin 500 illiyinə həsr edilmiş Respublika Konfransının ma­terialları. Bakı, 1996.

 • Aytən H.N. Böyük Füzuli haqqında. Varlıq, h. 1366 (m.1987), № 3 (64), s. 101-104. Ərəb əlifbasında.

 • Aytən H.N. Böyük Füzuliyə dair ədəbi təhlillər. Varlıq, 1366 (m.1987), № 4 (65) s. 64-75. Ərəb əlifbasında.

 • Azadə R. Azərbayjan epik şeirinin inkişafında Füzuli ya­radıjılığı; Şair və müasirlik; Füzuli şeirində alleqoriya ölməz məhəbbət dastanı lirik psixoloci roman; Etik şeir­də «Atalar və oğullar» problemi; Tragik xarakter, kon­flikt və kolliziya: Dövrün fajiəsi və ideal qəhrəman. Aza­də R. Azərbayjan epik şeirinin inkişaf yolları (XII-XVII əsrlər). Bakı, Elm, 1975, s. 196-222.

 • Azadə R. Bir daha Füzuli yaradıjılığında sufizm prob­le­minə dair. Məhəmməd Füzuli – 500. Beynəlxalq Füzuli simpoziumunun materialları (7-8 noyabr 1996). Bakı: Sabah, 1997, s. 18-32.

 • [Azadə] Rüstəmova A. «Fəna səhrasının çıx seyrinə…» (Məhəmməd Füzulinin yaradıjılıq metodu. Haqqında bəzi qeydlər). Azərbayjan, 1996, № 1-3, s. 17-21.

 • [Azadə] Rüstəmova A. Füzuli jazibəsi. Qəni H. Füzu­liyə təxmislər. Bakı: Biz Oğuz, 1997, s. 18-19.

 • Azadə Rüstəmova. Füzuli haqqında tədqiqat (V.Feyzul­la­yevanın «Füzulinin qəsidələri» kitabı haqqında). Ədə­biyyat və injəsənət, 1986, 1 may.

 • Azadə R. Füzuli şeir və şair haqqında. Azərbayjan EA-nın Xəbərləri. Ədəbiyyat, dil və injəsənət seriyası. Mə­həmməd Füzulinin anadan olmasının 500 illiyinə həsr olunmuş xüsusi buraxılış. Bakı, 1996.

 • Azadə R. Füzuli və Nizami «Leyli və Məjnun»ları. Ədə­biyyat və injəsənət, 1958, 12 aprel.

 • Azadə Rəhimova (Rüstəmova). Füzuli və onun «Leyli və Məjnun» poeması. Füzulinin 400 illiyi. Bakı, 1958, s.39-90.

 • Azadə Rəhimova (Rüstəmova). «Leyli və Məj­nun»un­da qadına münasibət. Aəzrbayjan qadını, 1958, № 7, s.16-17.

 • Azadə Rəhimova (Rüstəmova). Füzuli yaşayır. Azər­bay­jan müəllimi, 1958, 5 aprel.

 • Azadə R. Füzulinin fəlsəfi-ürfani görüşlərinə dair («Mət­ləül-etiqad» risaləsi əsasında). Orta əsr əlyazmaları və Azərbayjan mədəniyyəti tarixi problemləri. IV Respub­lika elmi-nəzəri konfransının materialları. Bakı: Örnək, 1995, s 39.

 • Azadə R (Rüstəmova). Füzulinin «Leyli və Məjnun» poe­masının ideya və bədii xüsusiyyətləri haqqında. Mə­həmməd Füzuli. Vəfatının 400 illiyi münasibətilə elmi-tədqiqi məqalələr. Bakı: Azərnəşr, 1958, s. 139-173.

 • Azadə Rəhimova. Füzulinin lirikası. Bakı, 1958, 14 av­qust.

 • Azadə R.M. Füzulinin ürfani fəlsəfi görüşləri. Elm və hə­yat, 1993, № 3-4, s.1-3.

 • Azadə R. İman baxçaları (Füzulinin fəlsəfi görüşlərinə dair). Ədəbiyyat qəzeti, 1995, 17 fevral.

 • Azadə Rüstəmova. XX əsrin Füzulisi. Məhəmməd Fü­zuli 500. Beynəlxalq Füzuli simpoziumunun materialları (7-8 noyabr 1996). Bakı: Sabah, 1997, s. 10-17.

 • Azadə Rüstəmova. Klassik Azərbayjan poeziyasında qəzəl (Canrın tarixi və poetikası XII-XVI əsrlər). Bakı: Elm, 1990, s. 71-90; 95-97.

 • Azadə R. Qəzəl (Füzuli haqqında). Azərbayjan ədəbiy­yatının tarixi poetikası. II kitab. Poetik fikrin təkamülü. Bakı: Elm, 2006, s. 338-346.

 • Azadə Rüstəmova. Məhəmməd Füzuli (Müqəddiəm). Fü­zuli M. Seçilmiş əsərləri. 2 jilddə. j.1. Lirika. Bakı: Azərnəşr, 1988, s. 5-20.

 • Azadə Rüstəmova. Məhəmməd Füzulinin qəzəlləri haq­qında. Rüstəmova A. Klassik Azərbayjan poeziyasında qəzəl. Bakı: Elm, 1990, s. 71-90.

 • Azadə R. Təkrarsız qəzəl ustası. Füzuli 500. Yeni Azər­bayjan, 1996, 6 noyabr.

 • Azərbayjan ədəbiyyatı. Şərq mənbələrində (İrak, İran, Əfqanıstan, Türkiyə, Bolqarıstan). Biblioqrafiya. Tərtib edəni: M.Q.Muradova. Bakı, 1980, 200 s. (Müxtəlif sə­hi­fələrdə).

 • Azərbayjan ədəbiyyatı tarixi. Ən qədim dövrdən XVIII əsrin sonuna qədər. Ped-ları: H.Araslı, M.Quluzadə, M.J.Jəfərov. Üç jilddə, j.1. Bakı: Azərbayjan, SSR EA Nəşriyyatı, 1960.

 • Azərbayjan xalq yaradıjılığı evində (M.Füzuli ilə əla­qə­dar görülən işlər haqqında). Kommunist, 1958, 22 ok­tyabr.

 • Azərbayjan xalqının böyük şairi Məhəmməd Füzuliyə həsr edilmiş yubiley gejəsində. Kommunist, 1958, 10 de­­kabr; Azərbayjan gənjləri, 1998, 12 dekabr; Kiro­va­bad Kommunisti, 1958, 16 dekabr.

 • Azərbayjan KP MK-da (Füzulinin 400 illiyi münasi­bə­tilə). Ədəbiyyat və injəsənət, 1958, 1 mart.

 • Azərbayjan KP MK-da. Məhəmməd Füzulinin vəfatının 400 illiyini keçirmək haqqında. Azərbayjan müəllimi, 1958, 27 fevral.

 • Azərbayjan kitabı. (1780-1920). Biblioqrafiya. Tərtib edə­ni: Ə.Əliyev. 3 jilddə, j.1. Bakı, 1963, 220 s. (müx­təlif səhifələrdə).

 • Azərbayjan prezidenti Heydər Əliyevin sədrliyi ilə Mə­həmməd Füzulinin yubileyi üzrə Dövlət komissiyasının növbəti ijlası. Azərbayjan, 1996, 24 iyul.

 • Azərbayjan Respublikası Elmlər Akademii­yasının Əl­yazmalar İnstitutuna Məhəmməd Füzuli adının veril­mə­si haqqında: Azərbayjan Respublikası Prezidentinin sə­rənjamı: Azər­bayjan, Xalq qəzeti, 1996, 14 sen­tyabr.

 • Azərbayjan sovet ədəbiyyatşünaslığı (1920-1975). Bib­lioqrafiya. Bakı, 1983, s. 10-906 (müxtəlif səhifələrdə).

 • Azərbayjan şairi Məhəmməd Füzuli. Azərbayjan, h.1337 (m.1958), № 1109 (1510), s.2.

 • Azərbayjan şeirində irəliyə doğru adı füzuli olmayan bir Füzuli addımlayır (Sabir Əliyevlə müsahibəni apardı. Vaqif Yusifli). Dünya, 1993, № 3, s.4.

 • Azərbayjan yazıçılarının həyatından dəqiqələr (Füzuli­dən də bəhs olunur). Ulduz, 1966, №7, s. 58-61; 1968, № 3, s.50-51; 1969, №5, s. 34-42; Azərbayjan gənj­ləri, 1969, 7 iyun.

 • Azərbayjan zəhmətkeşləri Füzulinin yubileyini qeyd edirlər (Bakı, Kirovabad və Sumqayıtdan xəbərlər). Kom­munist, 1958, 10 dekabr.

 • Azərbayjanın böyük şairi M.Füzulinin vəfatının 400 illiyi qarşısında. Azərbayjan dili və ədəbiyyat tədrisi, 1958, 3-jü burax, s. 98-99).

 • Babaxanlı G. Poemalarda klassiklərin obrazları. Risalə. Araş­dırmalar toplusu. Bakı: Nurlan, 2005, № 2, s.109-115.

 • Babanlı T. Füzuli tədqiqatlarda. Risalə. Araşdırmalar top­lusu. Bakı: Nurlan 2005, № 2, s. 15-25.

 • Ba­bayev B. «Şikayətnamə»nin bədii strukturu. Klassik Azərbayjan ədəbiyyatının ideya-mövzu problemləri: Elmi əsərlərin mövzu toplusu. Bakı: Bakı Universitet nəş­riyyatı, 1990, s. 82-86.

 • Babayev J. Füzulinin əsərlərində tibbi məlu­matlar. Fizu­linin 400 illiyi. Azərbayjan SSR EA-nın Xəbərləri curnalının xüsusi nömrəsi. Bakı: Azərbayjan SSR EA nəşriyyatı, 1958, s. 143-153.

 • Babayev H. Azərbayjan ədəbiyyatının beynəlmiləl əla­qələri. Biblioqrafiya. (1920-1973). Bakı: Elm nəşriyyatı, 1978, s 196-197; 586-592.

 • Babayev H.X. Füzuli yaradıjılığında islam maarifçiliyi. Filologiya məsələləri. № 3. Bakı, 1903, s. 152-156.

 • Babayev İ. Azərbayjan xalqının ölməz şairi (M.Füzu­li­nin vəfatının 400 illiyi münasibətilə). Azərbayjan dili və ədəbiyyatı tədrisi, Bakı, 1958, I buraxılış, s. 103-119.

 • Babayev İ. Böyük Azərbayjan şairi Məhəmməd Füzuli (Dövrü, həyatı və yaradıjılığı). V.İ. Lenin ad. APİ-nin «Elmi əsərləri», 1959, IX j, s. 13-48.

 • Babayev İ. Füzuli ədəbi ənənələrinin davamçısı haqqın­da. B.İ. Lenin ad. APİ-nin «Elmi əsərləri», 1960, XIII j, s. 109-121.

 • Babayev İ. Füzuli və şifahi xalq ədəbiyyatı. V.İ.Lenin adına APİ-nin «Əsərləri», 1959, j. 7, s. 73-79.

 • Babayev K. Füzuli yaradıjılığında Peyğəmbərin (s.ə.s.) mədhi və Peyğəmbər (s.ə.s.) obrazının bədii təqdimi-İslam maarifçiliyinin poetik ifadəsi kimi. Filologiya mə­sə­lələri, 2009, № 11, s. 443-447.

 • Babayev N. Bizim sorğu: Füzuli haqqında. Azərbayjan, 1992, № 5-6, s. 170-171.

 • Babayev N. Füzuli. Bizim elmlər. Şəfəq, 1969. 23 av­qust.

 • Babayev N. Füzuli məsləkli şairimiz: M.Hadinin anadan olmasının 100 illiyi. Azərbayjan, 1979. № 12, s.141-144.

 • Babayev N. Füzuli poetikasına yeni baxış. Azərbayjan SSR EA Xəbərləri. Ədəbiyyat, dil və injəsənət, 1988, № 3, s. 27-29.

 • Babayev N. Füzuli şeirinin musiqisi. Azər­bayjan, 1990. № 1, s. 177-179; Azərbayjan türkləri, 1990, № 4, s.36-38.

 • Babayev N. Füzuli və xalq poetikası Azərbayjan ədə­biy­yatının tarixi poetikası: I kitab. Bakı: Elm, 1989, s.84-102.

 • Babayev N. M.Füzuli və XX əsr Azərbayjan roman­tiz­mi. Filologiya elmləri namizədinin dissertasiyası. Bakı, 1984.

 • Babayev N. 1. Füzuli yubley ərəfəsində. 2. Şairə layiq məhəbbətlə. Ulduz, 1993, № 9-10, s. 79.

 • Babayev N. Füzulinin bir arzusu var idi… (Əruz vəzni haqqında). Azərbayjan. 1983, № 10, s.170-174.

 • Babayev N. Füzulinin bir beyti haqqında. Azərbayjan, 1979, № 2, s. 204-207.

 • Babayev N. Füzulişünaslığa töhfə (Vəjihə Feyzullaye­vanın 1985-ji ildə «Elm» nəşriyyatı tərəfindən çap edilmiş «Füzulinin qəsidələri» kitabı haqqında). Azər­bay­jan EA «Xəbərləri». Ədəbiyyat, dil və injəsənət se­riyası, 1987, № 2, s.146-148.

 • Babayev N. Romantik məhəbbət meyarı (Füzuli yaradı­jı­lığında). Azərbayjan SSR EA-nın Xəbərləri. Ədə­biy­yat, dil və injəsənət seriyası, 1983, № 4, s.34-39.

 • Babayeva A. Bu haqda indidən düşünməliyik (M.Füzu­linin «Leyli və Məjnun» poemasının əlyazma nüsxələri və onun elmi-tənqidi mətni haqqında). Elm, 1987, 30 aprel.

 • Babayeva A. Füzulinin «Leyli və Məjnun» əsərinin nadir bir əlyazma nüsxəsi. Əlyazmalar xəzinəsində, j.5. Bakı, 1979, s. 78-84.

 • Babayeva A. Füzulinin «Leyli və Məjnun» əsərinin tekstoloci tədqiqi problemləri. Orta əsr əlyazmaları və Azərbayjan mədəniyyəti tarixi problemləri. IV Res­pub­lika elmi-nəzəri konfran­sının materialları. Bakı: Örnək, 1995, s. 60-65.

 • Babayeva A. «Leyli və Məjnun»un maraqlı bir əlyaz­ması (İnstitutun əlyazma xəzinələrində saxlanan B-154 şifrəli nüsxə haqqında). Elm, 1987, 31 avqust.

 • Babayeva A. Füzulinin «Leyli və Məjnun» poemasının daha bir əlyazma nüsxəsi haqqında (B-4362 şifrəli nüsxə haqqında). Orta əsr əlyazmaları və Azərbayjan mədəniyyəti tarixi problemləri. V Respublika elmi-nəzəri konfran­sının materialları. Bakı: Örnək, 1998, s. 34-36.

 • Babayeva A. M.Füzulinin «Leyli və Məjnun» poeması­nın nəfis bir əlyazması haqqında (Britaniya muzeyində saxlanan nüsxənin bədii tərtibatı haqqında). Elm, 1993, 30 dekabr.

 • Babayeva A. Nizami, Füzuli və Nakam yaradıjılığında paralellər haqqında. Yaxın və uzaq keçmişimiz və əl­yaz­malarımız. Elmi-nəzəri konfransın materialları (Bakı, 25 may 1993-jü il/. Bakı: Örnək, 1993, s. 89-91.

 • Babayeva E. Füzulinin rübailəri. Azərbayjan Respub­lika EA Nizami Gənjəvi adına Azərbayjan Ədəbiyyatı Muzeyi. Məhəmməd Füzulinin 500 illiyinə həsr edilmiş Respublika konfransının materialları (Tezislər). Bakı, 1996, s. 23-24.

 • Babazadə H. Ölməz sənətkar (M.Füzulinin 400 illiyi qarşısında). Sosialist Sumqayıtı, 1958, 10 iyul.

 • Bağdadda Füzuli festivalı: 15-17 sentyabr 1994-jü il: (Füzuli-500). Ədəbiyyat qəzeti, 1994, 29 iyul.

 • Bağırov Ə.D. Füzuli nəsrinin Bakı nüsxələri. Bakı, 1987; 9 iyun.

 • Bağırov Ə.D. Seyid Əzimin ruhanilik və mövhumat əley­hinə satiraları (S.Əzimin və M.Füzulinin ruhanilik fikir­lə­rinin müqayisəsi). Azərbayjan, 1959, № 1, s.208-217.

 • Bağırov Ə.D.Əlizadə L. Füzulinin yeni əlyazması. Ul­duz, 1988, № 9, s. 88-89.

 • Bağırov Q. Füzulinin Azərbayjan ədəbi dilinin inkişa­fın­da rolu. Azərbayjan məktəbi, 1958 № 12, s. 31-40.

 • Bağırova K. Şəxsi fondlar və Füzuli. Orta əsr əlyaz­ma­ları və Azərbayjan mədəniyyəti tarixi problemləri. VII Res­publika elmi-nəzəri konfransının materialları. Bakı: Örnək, 2000, s. 231-235.

 • Bağırova S. «Həmdəmim qüssəm məlhəmim qəmdir». Həyat, 1994, 5 avqust.

 • Bağırzadə S.B. Füzuli təxəllüslü iki qəzəl. Azərbayjan, 1967, № 11, s. 207-208.

 • Bağırzadə S.B. Füzulinin çap olunmamış qəzəli. Azər­bay­jan 1967, № 11.

 • Baxşəliyeva G. ««Leyli və Məjnun» və «Kitab əl-əğa­ni». Füzuli -500. Ədəbiyyat qəzeti, 1993, 30 aprel.

 • Baxşəliyeva S. «Fərhəngi-türki» də Füzuli şeiri. Füzuli-500. Ədəbiyyat qəzeti, 1992, 10 iyul.

 • Bakıxanova N. Füzuli şeirində frazoloci ifadələr. Azər­bayjan Respublika EA Nizami Gənjəvi adına Azərbay­jan Ədəbiyyatı Muzeyi. Məhəmməd Füzulinin 500 illiyinə həsr edilmiş Respublika Konfransının materialları (Tezislər). Bakı, 1996, s. 24.

 • Basqallı B., Qurbansoy F.Füzuli ulduzlar aləmində. Azər­bayjan Respublika EA Nizami Gənjəvi adına Azər­bayjan Ədəbiyyatı Muzeyi. Məhəmməd Füzulinin 500-illiyinə həsr edilmiş Respublika Konfransının mate­rialları (Tezislər). Bakı, 1996, s. 24-25.

 • Bayat M.M. Füzuli əl-Bağdadinin ərəbjə qəsidələrinin yeni qiraəti. Birlik səsi, 1987, № 44, s. 16-20.

 • Bayramlı Z.N. Azərbayjan intibahşünaslığı və Füzuli. Azərbayjan Respublikası EA Xəbərləri, 1993, № 1-2.

 • Bayramlı Z.N. Bəşəri kədər. Ədəbiyyat qəzeti, 1993, 26 fevral.

 • Bayramlı Z.N. Füzuli irsi və romantizm. Azərbayjan respublikası ali məktəbləri gənj tədqiqatçılarının XIV respublika elmi konfransının tezisləri (26-27 dekabr, 1991, I hissə). Bakı, 1993, s. 141.

 • Bayramlı Z.N. Füzuli romatizminin başlıja özəllikləri haq­qında. Azərbayjan Demokratik Jumhuriyyətinin ildönümünə həsr olunmuş gənj ədə­biy­yatşünasların respublika konfransının materialları. Bakı, 1994, s. 5-6.

 • Bayramlı Z.N. Füzuli şeirinin renessans özəlliyi haqqın­da. Azərbayjan EA aspirantlarının elmi konfransının materialları (aprel, 1993). Bakı, 1993, s. 143-150.

 • Bayramlı Z.N. Məjnun sevgisi-tanrı sevgisi. Azərbay­jan EA-nın Xəbərləri. Ədəbiyyat, dil və injəsənət se­riyası. Məhəmməd Füzulinin anadan olmasının 500 il­li­yinə həsr olunmuş xüsusi buraxılış. Bakı: Sabah, 1996, s. 84-92.

 • Bayramlı Z.N. Məhəmməd Füzuli irsi və dövrünün sufi-panteist görüşləri. Müstəqil Azərbayjan Respublikasına həsr olunmuş Azərbayjan tarixi problemlərinin javan tədqiqatçılarının II respublika elmi konfransının məru­zə­ləri (27-28 mart 1992). Bakı, 1992, s. 263-265.

 • Bayramlı Z.N. Məhəmməd Füzuli yara­dı­jılığında bədii təzadlar. Azərbayjan Demok­ratik Jumhuriyyətinin ildö­nü­münə həsr olunmuş gənj ədəbiyyatşünasların res­pub­lika konfran­sı­nın materialları (26-28 may). Bakı, 1992, s. 3-9.

 • Bayramlı Z.N. Məhəmməd Füzulinin məhəbbət fəlsəfəsi haqqında («Leyli və Məjnun» əsəri üzrə). Azərbayjan ədəbiyyatşünaslığı problemləri (məruzələrin tezisləri). Bakı, 1993, s. 16-18.

 • Bayramov T. Şairin şikayəti: Füzulinin «Şikayətnamə» əsəri əsasında şeir dərj edilmişdir. Azərbayjan müəl­limi, 1958, 23, 27 noyabr.

 • Beqbay R. Füzuli qonaqları (Başqırdıstan xalq şairinin təəssüratı). Ədəbiyyat qəzeti, 1996, 6 dekabr.

 • Bertels Y. Füzuli külliyyatının yeni əlyazması. SSRİ EA bülleteni. Hümanitar seriyası, 1930, № 5, s. 297-306.

 • 500 illiyə indidən hazırlaşmalı: Füzuli poeziya günlərinin rəhbəri prof. Ə.Səfərli ilə müsahibə. Azərbayjan mü­əllimi, 1988, 26 oktyabr.

 • Bədəlbəyli Ə. Füzuli və Azərbayjan musiqisi. Böyük Azərbayjan şairi Füzulinin vəfatının 400 illiyi münasi­bə­tilə elmi sessiyanın məruzələrinin tezisləri. Bakı: Azər­bayjan EA nəşriyyatı, 1958, s. 10-12.

 • Bədəlbəyli Ə. «Şəbi hijran yanar janım». Ü.Hajıbə­yo­vun operası haqqında. Ədəbiyyat və injəsənət, 1973, 27 yanvar.

 • Bədri S. İlk baharın ilk çağında (Füzuli gejəsi haq­qın­da). Füzuli. Bakı: Azərbayjan ədəbiyyatı jəmiyyəti nəş­ri, 1925. s. 95.

 • Bəhmənli V. Heykəllər önündə (Füzuliyə həsr olunur). Azərbayjan, 1978, № 8, s. 45.

 • Bəhruz İ. Füzulinin İranda basın tarixinə qısa bir baxış və bir qəzəlin açıqlanması. Janını jananına feda edən ozan Füzuli/ hazırlayanlar: Gulağ Öz, İvkin Hayrettin. Ankara, 2010, s. 189-191.

 • Bəkirov R. Dəyərli kitab (Rəşid Məmmədovun «Füzuli­nin sosial fəlsəfəsi kitabı haqqında). Həyat, 1995, 31 mart.

 • Bəndəroğlu Ə. Böyük şair-böyük dərd: Füzuli 500. Ədə­biyyat qəzeti, 1996, 25 oktyabr.

 • Bəylərli T. Türkiyədə Beynəlxalq Füzuli simpoziumu keçirildi. Elm, 2009, 15 iyul.

 • Billuri H. Böyük Azərbayjan şairi/M.Füzulinin vəfatının 400 illiyi münasibətilə). Azərbayjan, 1956, 20 oktyabr.

 • Billuri H. Böyük Azərbayjan şairi (M.Füzulinin 400 illiyi münasibətilə). Azərbayjan, 1335 (1959), № 89 (1290) s. 3. Ərəb əlifbasında.

 • Bir iki söz. Füzuli (Ədəbi fəaliyyətinin 400 illiyi müna­si­bətilə). Bakı: Azərbayjan ədəbiyyat jəmiyyəti nəşri, 1925, s. 3-4.

 • Bir iki söz. Məhəmməd Füzuli. Vəfatının 400 illiyi müna­si­bətilə elmi-tədqiqi məqalələr. Bakı: Azərnəşr, 1958, s.3-8.

 • Böyük Azərbayjan şairi Məhəmməd Füzuliyə Bakıda qoyulajaq abidənin layihəsini tərtib etmək üçün müsa­hi­bə. Kommunist, 1958, 13 mart.

 • Böyük Füzulinin 500 illiyi şərəfinə yaxın şərqə səyahət. Füzuli – 500. Elm və həyat, 1993, № 1-2 (oblocka).

 • Böyük Füzulinin yubileyi Dağıstan torpağında qeyd edi­lir. Xalq qəzeti, 1996, 18 iyul.

 • Böyük Füzuliyə abidə. Kommunist, 1962, 3 iyun.

 • Böyük Füzuliyə ehtiram. Azərbayjan, 1994, 28 oktyabr.

 • Böyük poeziya zirvəsi. Azərbayjan yazıçılar İttifaqı İda­rə heyətinin birinji katibi İmran Qasımovun məruzəsi. Ədəbiyyat və injəsənət, 1976, 4 dekabr.

 • Böyük sənətkar. Kirovobad kommunisti, 1958, 11 de­kabr.

 • Böyük şair Məhəmməd Füzuli. Azərbayjan məktəbi, 1958, № 12, s. 1-5.

 • Böyük şair və mütəfəkkir (M. Füzuli haqqında). Azər­bayjan müəllimi, 1958, 8 dekabr.

 • Böyük şairin yubileyi qarşısında (M.Füzulinin vəfatının 400 illiyi qarşısında). Azərbayjan kommunisti, 1958, № 11, s. 133-139.

 • Böyük şairin yubileyini qeyd edirlər (Bakı, Noraşen və Lənkərandan xəbərlər). Azərbayjan gənjləri, 1958, 10 dekabr.

 • Braqinski İ. Böyük mütəfəkkir (M.Füzuli haqqında). Kom­munist, 1958, 10 dekabr.

 • Bunları bilmək marpaqlıdır (M.Füzulinin «Füzuli» təxəl­lü­sünü qəbul etməsi haqqında). Azərbayjan dili və ədə­biyyatı tədrisi, 1988, № 1, s. 60.

 • Bülbül. «Bağa gir, bülbülə ərzi-gülü-ruxsar eylə». Ədə­biyyat və injəsənət 1958, 10 dekabr.

 • Bünyadov Z. M. Füzuli dühasının işığı. Ön söz. Füzuli. Mətləül-etiqad. Bakı, 1987, s. 3-4.

 • Bütün dövrlərin məhəbbət himni/M.Füzulinin əsərlərinin ispan dilində ilk nəşri). Kommunist, 1983, 24 aprel.

 • Jabbarlı J. Füzuli haqqında. Məhəmməd Füzuli (elmi-təd­qiqi məqalələr). Bakı: Azərnəşr, 1958, s. 375-376.

 • Jabbarlı J. Mirzə Fətəli Axundov haqqında (M.Füzuli haqqında). – Jabbarlı J. Əsərləri. 3 jilddə, j.3. Bakı, 1949, 1958, s. 259-260; Bakı, 1969, s. 381-382; Re­vo­lyusiya və kultura, 1938, № 6, 7, s. 24-25.

 • Jabbarlı N. Füzuli Azərbayjan ədəbiy­yatşünaslığında. Məhəmməd Füzuli-500. Beynəlxalq Füzuli simpoziu­mu­nun materialları (7-8 noyabr 1996). Bakı: Sabah, 1997, s.127-133.

 • Jabbarlı S. Füzulinin «Səhhət və Mərəz» əsərinin yeni tapılmış bir əlyazma nüsxəsi. Məhəmməd Füzulinin 500 illiyi ilə əlaqədar Respublika konfransının tezisləri. Bakı, 1996 s. 57-59.

 • Jabbarov X. M. Şeirin-sənətin əbədi tonqalı. Ziya, 1994, 12 may.

 • Jabbarlı Ş.X. Füzulinin şeir dili. Tədqiqlər. № 3-4. Bakı: Elm, 2008, s. 229-237.

 • Jabbarova Ş.X. Füzuli poetik görüşləri. Filologiya mə­sələləri. № 8. Bakı, 2008, s. 310-315.

 • Jabbarova Ş.X. Füzuli poeziyasında antonim və təzadlar. Dil, etnos, etnonimiya. Bakı: Örnək, 1994, s.110-112.

 • Jabbarova Ş.X. M.Füzuli poeziyasında xüsusi adların etimoloci şərhi. Azərbayjan ono­mass­tikası problemləri. V. Bakı:, N.Tusi adına ADPU-nin nəşri, 1995, s. 44-46.

 • Jabbarova Ş.X. M.Füzulinin bədii dilində müqayisə va­sitələri və üsulları. Füzulinin dili (məqalələr). Bakı: Elm, 1997, s. 186-193.

 • Jabbarova Ş. Füzuliin dilində mejazlar. Janını jana­nına feda edən ozan Füzuli/ hazırlayanlar: Gulağ Öz, İvkin Hayrettin. Ankara, 2010, s. 93-99.

 • Jabbarova Ş.X. M.Füzuli dahi söz rəngkarı, söz me­marıdır. Anna sözü, 1993, № 1-6, s. 25-27.

 • Jabbarova Ş.X. M. Füzuli dilində üslub əlvanlığı. Elmi axtarışlar. IV. Bakı: Nurlan, 2008, s. 84-88.

 • Jabbarova Ş.X. Füzulinin fərdi üslubu haqqında. Elmi-mədəni tərəqqi və qadın mövzusuna həsr olunmuş elmi konfransın materialları. Bakı, 2003, s. 84-88.

 • Jabbarova Ş.X. Söz sənətimizdə anna müdrikliyi. Azər­bayjan qadını, 1992, № 5-6, s. 25-27.

 • Jabbarzadə H. Gözəl sənət əsəri /M.Füzulinin Əli və Hüseyn Paryb tərəfindən hazırlanan portret-tablosu haqqında). Kommunist, 1958, 10 dekabr.

 • Jahangiroğlu. Bir əvvəl var, bir axır var deyirlər… Ədə­biyyat qəzeti, 1995, 3 mart.

 • Jahangirov M. Füzulinin əsərlərində sadə jümlənin növləri. Məhəmməd Füzuli. Vəfatının 400 illiyi münasi­bə­tilə elmi-tədqiqi məqalələr. Bakı: Azərnəşr, 1958, s.181-210.

 • Javad H. Azərbayjan ədəbiyyatına bir baxış. Varlıq, 1979, № 3-4, s. 26-28. Əski əlifbada.

 • Javad H. Füzulinin dili. Varlıq, 1366 (m. 1987), № 3, s.15-26; № 4, s. 17-40. Əski əlifbada.

 • Javad H. Füzulinin ədəbi şəxsiyyəti. Varlıq, 1366 (m.1987), № 5, s. 21-35. Əski əlifbada.

 • Javad H. Füzulinin ədəbi təsiri. Varlıq, 1367 (m.1988), № 1, s. 22-38. Əski əlifbada.

 • Javad H. «Məhəmməd Füzuli» oçerki. Doktor Javad Heyət. Azərbayjan ədəbiyyatına bir baxış. Bakı, 1993, s. 49-61.

 • Javadova M. Məhəmməd Füzuli əsərlərinin leksik se­mantik və üslubi xüsusiyyətləri haqqında. Azərbay­jan EA «Xəbərləri». Ədəbiyyat dil və injəsənət seriyası, 1987, № 2, s. 64-70.

 • Javadova M. Məhəmməd Füzuli və onun əsərlərinin dili (Leksik, semantik və üslubi xüsusiyyətlər). Füzulinin dili (məqalələr toplusu). Bakı: Elm, 1997, s. 117-145.

 • Javadova M. Söz sərrafı (Füzulinin şeir dili haqqında). Ədəbiyyat və injəsənət, 1986. 22 avqust.

 • Jəfər Ə. Füzulinin əsərlərini öyrənirik. Füzulinin vəfatı­nın 400 illiyi qarşısında (Ədəbiyyat və Dil İnstitutu tərə­findən çap edilmiş Füzuli əsərlərinin I jildinə daxil edil­miş bir tərkib – bəndi və bir qəzəli haqqında). Azərbay­jan gənjləri, 1958, 17 avqust.

  Yüklə 3,81 Mb.

  Dostları ilə paylaş:
 • 1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   22
  Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
  rəhbərliyinə müraciət

      Ana səhifə