BiBLİoqrafiya azərbayjan miLLİ elmlər akademiyasi məHƏMMƏd füzuli adına Əlyazmalar institutu məHƏMMƏd füzuliYüklə 3,81 Mb.
səhifə20/22
tarix24.12.2017
ölçüsü3,81 Mb.
#18131
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22

Əsərlərinin şərhi


 1. Abdulkadiroğlu. Abdulkerim, «Fuzulinin Su Kasidesin­den bir beytin şerhi», Türk Edebiyatı, 1985, s. 37.

 2. Afet Çalışkan. Fuzulinin Su Kasidesi ve Şerhi, Ankara: TDSB Yayımı 1992.

 3. Akar Metin. Su Kasidesi Şerhi. Ankara: TDV-yay, 2000.

 4. Akyol İbrahim. «Fuzulinin Su Kasidesinin İlk On Bey­tinin Şerh Denemesi», İslami Edebiyat, 1991, s. 12.

 5. Fuzulinin divanı Şerhi, I-III jiltler. Hazırlayan: Ali Nihat Tarlan, 1958, 1985, 2001, Ankara, 1985, 938 s. (350+ 300+278); Ankara, Akçağ Ya­yın­ları, 2005.

 6. Mehmed Mihri (Avukat). Ulu türk ulusunun şanlı şairi Fuzulinin şerh ve tefsirli divanı. Kitab 1. İstanbul, Aydın­lıq basımevi, 1937, 126 s.

 7. Müteneviyye /M.Fuzulinin bir qezelinin şerhi). Xezinei fünun, 1934, № 9, s. 75.

 8. Terzibaşyan G. Şerqin mistik şirine numune, yaxud Fuzuli şerhi. İstanbul, 1928. j. 1. 450 s; İstanbul, 1929. j.2. 720 s.

2. Özbək dilində


 1. Abdullaev V.A. Fizuli va Uzbek adabieti. Toşkent Tevlet universtetinin ilmiy asarlari, 1964, № 258, bet 148.

 2. Abdullaev V.A. Muxammed Suleyman oqlu Fizuli. Fan va turmuş, 1958, № 12, bet 12-15.

 3. Aliev Q. Ozarbayjon – uzbek adabiy alokolar tarixidin. Toş. QU elmi asarlari, Toşkent, 1964.

 4. Arasli X. Navoiy va Ozorbayjan adabieti. Uzbek tili va adabieti, 1968, № 3; 44-bet.

 5. Arasli X. Uluq Ozorbayjan şoiri Fuzuliy «Devon»ininq Toşkent nuskasi. Kizil Uzbekistan, 1957, 11 bet.

 6. Erkinov S. Lutfiy. Toşkent, Uz SSR, «FAN» naşriei, 1965, 56-66 betlar.

 7. Jalolov T. Fizuli (1498-1556). Fizuli. Devon. Toş­kent, 1959, bet. 5-11.

 8. Fattax T. Ozarbayjan uluk şoir Muxammed Fizuli. Şark yulduzi, 1950, № 1, bet. 146-148.

 9. Muxammedxocaev X. Füzuli və Furkat. Uzbek tili va adabieti, 1971, № 5, 13-16 bet, Toşkent, 1972.

 10. Muxammedxocaev X. Füzuli va uzbek adabieti. Toş­kent, 1972.

 11. Muxammedxocaev X. Fizulininq «Xaft-con» asari. Druj­ba narodov–drujba literatur. Nauçnıe trudı Taş QU im. V.İ. Lenina. Vıpusk 258. Taşkent, 1964, s. 224-230.

 12. Muxammedxocaev X. Uzbek adabietida Fizuli anarnala­rı­na dair. «Uzbek Filoloqiesininq aktual masalaları», Toş­kent. 1977, (89-95), 215 bet.

 13. Narzulloeva S.A. Navoiy va Majnun «dos­tanlarini kiesiy urqaniş tajribasi», Uzbek filo­logiesi masalalari» ilmiy asarlar, 362 çikiş, Toşkent, 1970 (21-29), 142 bet.

 14. Xolid Rəsul. Muxammad Füzuli. Muxammad Füzuli. Asarlar. İkki cildlik, birinji cild Devon. Toşkent, 1968, s.5-16.

 15. Zarifov X.T. Fozillar fazilati. Toşkent, 1969.


3. Türkmən dilində


 1. Alıyev R. Füzuli. Sovet Turkmenistanı, 1958, 28 dekabr.

 2. Meredov A. Azerbayjan poeziəsının beyik klassıki. Edebiət ve sunqat, 1958, 30 avqust.

 3. Redjebov R. Fuzulı ve Andalıp deneşdirilende. Leyli ve Mejnun. Poema/Terjime gden. R.Rejebov. Aşqabat, 1963, s.22-56.

 4. Redjebov R. Fuzuli. M. Fuzuli Leyli ve Mejnun. Aşqabat, 1968.

 5. Redjebov R. Fuzulı xed-de onun Leyli ve Mejnun poeması. Leyli ve Mejnun poema /Terjime gden: R. Redjebov. Aşqabat, 1963, s. 5-21.


Rus dilində

Kitablar 1. Azada R. Postup stoletiy. Baku, 1977.

 2. [Azade] A. Pogma « Leyli i Medjnun» Fizuli. Avtore­fe­rat disssertaüii… kandedata filolo­qiçeskix nauk. Moskva, 1956, 13 s.

 3. Aliev S. Literaturno-gstetiçeskie vzqlədı Fizuli. Avtoreferat doktorskoy dissertaüii. Baku, 1990, 53 s.

 4. Alieva – Kenqerli Q.T. Fizulivedenie: İstoriə i Teo­riə. Baku: Çaşıoğlu, 2008, 152 s.

 5. Alieva Q.T. Fizulivedenie: istoriə i teoriə. Baku: Çaşıoğlu, 2008, 152 s.

 6. Alieva L. Fizuli v anqloəzıçnom literatu­rovedenii. Avtoreferat kandidata filoloqi­çeskix nauk! Baku, 1984, 25 s.

 7. Alizade L. Alleqoriə v tvorçestve Fizuli. Avtore­fe­rat. dissertaüii kandedata filoloqi­üeskix nauk. Baku, 1984, 24 s.

 8. Araslı Q. Velikiy azerbaydjanskiy poet Fizuli. Red.: L.A. Novaqadova. Moskva: İzd-vo Znanie, 1958, 32 s.

 9. Araslı Q. Velikiy azerbaydjanskiy pogt Fizuli /Jiznğ i tvorçestvo) /Perevel s azerbaydjanskoqo: Ösif Ziəə Şirvan. Baku: Detönizdat, 1958, 236 s.

 10. Asadullaev S. «Leyli i Medjnun» v farsoə­zıçnoy li­te­rature. Biblioqrafiçeskiy obzor. Duşanbe, 1981.

 11. Askerov M.S. İzuçenie jizni i tvorçestva Fizuli v sredney şkolı. Avtoreferat dissertaüii kandedata pedaqoqiçeskix nauk. Baku, 1968.

 12. Askerov M.S. İzuçenie jizni i tvorçestva Muxammeda Fizuli v sredney şkole Baku. 1968; Avtoreferat dis­ser­taüii kandidata pedoqoqi­çeskix nauk. Baku, 1968.

 13. Babaev İ.A. Tvorçestvo Fizuli i eqo mesto v istorii Azerbaydjanskoy literature. Avto­referat dissertaüii kand. filol. nauk. Baku, 1944.

 14. Babaev N. Fizuli i azerbaydjanskiy romantizm naçala XX veka. Avtoreferat dissertaüii kandedata. Filolo­qi­çeskix nauk. Baku, 1985, 23 s.

 15. Kasumov A.M. Paleoqrafiçeskie i orfoq­rafiçeskie osobennosti proizvedeniə Fizuli «Xadiqat-us-suada». Avtorefarat dissertaüii kandedata filoloqiçeskix nauk. Baku, 1975, 32 s.

 16. Quliev Q.M. Fizuli: Karavan poetiçeskix jemçujin. Baku: Azerbaydjanskaə gnüik­lope­diə, 1996, 69 s. Azer­bay­djan, 1994, 8 aprelə.

 17. Kulu-Zade Z.A. Problemı Fizulivedeniə. Baku: Səda, 2006, 160 s.

 18. Quluzade M. Lirika Fizuli. Avtorefarat dissertaüii uçennoy stepeni doktora filo­loqi­çeskix nauk. Baku, 1966, 74 s.

 19. Dadaşzade A.İ. Estestvenno-nauçnıe vzqlədı Muxam­meda Fizuli. Baku, 1970, 21 s.

 20. Djafarov A. Fizuli i folğklor. Avtoreferat disser­taüii kandedata filoloqiçeskix nauk. Baku, 1972.

 21. Kasımzade F.F. Mirovozzrenie Fizuli. Avto­referat na doktorskie dissertaüii. Baku, 1965.

 22. Zeynalov A. Muxammed Fizuli. Baku: Ministerstvo kulğ­turı Azerbaydjanskoy SSR, 1959, 12 s.

 23. Kraçkovskiy İ.Ö Ranəə istoriə povesti o Medjnune i Leyli v arabskoy literature. İzbrannıe soçineniə. T. 2. Moskva 1956.

 24. Krımskiy A. İstoriə Persii ee literaturı i der­vişiskoy teosofie. II t. Moskva, 1912.

 25. Kurbanov F.A. Ulıbka Fizuli. Materialı konferen­üii molodıx uçenıx. Baku: Glm, 1987.

 26. Kurbanov F.A. Poetiçeskiy obraz i xudojes­tvenno-izobrazitelğnıe sredstva v stixot­vornom tvorçestve Fizuli. Avtoreferat disser­taüii kandedata filoloqi­çeskix nauk. Baku, 1991, 23 s.

 27. Kəzım-bek. M.A. Uçebnoe posobie dlə vremen­noqo kursa tureükoqo əzıka dlə voennoy akade­mii. Spb., 1954.

 28. Kəzimova L.T. Qazeli Fizuli v azerbayd­janskoy muzı­ke: Avtoreferat dissertaüii kandidata iskusstvove­de­niə. Tbilisi, 1989, 26 s.

 29. Kəzimova L.T. Qazeli Fizuli v azerbayd­janskoy muzı­ke. Baku, 1997, 184 s.

 30. Lazarev L.İ. Razbor pogmı Fizuli «Leyli i Medjnun». Moskva, 1862.

 31. Mamedov R.A. Soüialğno-politiçeskie i gti­çes­kie vozzreniə Muxammeda Fizuli. Baku, 1963.

 32. Mamedov R.Q. Soüialğno-politiçeskie i gste­tiçeskie vozzreniə Muxammada Fizuli. Avtoreferat disserta­üii kandedata filoso­fii­çeskix. nauk. Baku, 1963.

 33. Maxammadxodjaev X. Fizuli i Uzbekskaə literatura. (Avtoreferat). Taşkent. 1972. 20 s.

 34. Mir Djalal (Paşaev). Poetiçeskie osoben­nosti Fizu­li. Avtoreferat dissertaüii kandedata filoloqiçeskix nauk. Baku, 1939.

 35. Muxammed Suleymanoqlu Fizuli (İssledovaniə jizni i tvorçestva). Baku, 1996.

 36. Namazov N.N. Qlaqolı v pogme M.Fizuli «Leyli i Medjnun». Avtoreferat dissertaüii na soiskanie uçenoy stepeni kandedata filoloqiçeskix nauk. Baku, 1965, 33 s.

 37. Narzullaeva S.N. Tema «Leyli i Medjnun» v istorii literatur narodov Sovetskoqo Vostoka. Avtoreferat dissertaüii doktora filolo­qiçeskix nauk, Baku: Glm, 1980.

 38. Stanislova Pləskoviüka – Rımkeviç. Muxammed Suley­manoqlu Fizuli (İssledovaniə jizni i tvorçestva). Perevod s polğskoqo Q.Abdullabekova. Baku: Ozan, 1996, 128 s.

 39. Said R. Persidskiy divan Fizuli. Avtoreferat disser­taüii kandedata filoloqiçeskix nauk. Baku, 1983, 28 s.

 40. Feyzullaeva V. Kasıdı Fizuli: Avtoreferat disser­taüii kandedata filoloqiçeskix nauk. Baku, 1970, 24 s.

 41. 400-letie Fizuli . Speü. nomer jurnala «İzvestiə AN Azerb. SSR. Soderjanie: M.İbraqimov. Poet bolğşix idealov, bolğşoy löbvi i bolğşoqo iskustva; A.A.Seid-Zade. O doboqdadskom periode tvorçestva Fizuli; R.Azade. Fizuli i eqo poema «Leyli i Madj­nun», M.Ö.Quluzade. O proizvedenii Fizuli «Rind-u-Zaxid»; Akrem Djafar. Metrika stivotvornıx otrıv­kov v soçinenii Fizuli «Xadiqat-us-suada»; A.K.Zaku­ev. Muxammed Fizuli i ideoloqiçeskie teçeniə v Azer­baydjane i na Bilijnem Vostoke v srednie veka; Dj.Babaev Mısli o mediüine v proizvedeniəx Fizuli; A.A.Seid-Zade. İz istorii izuçeniə Fizuli v russkom vostokovedenii; R.A. Qaibov. Muxammed Fizuli v is­sledovaniəx anqliyskix vostokavedov. Baku: İzd-vo AN Azerb. SSR, 1958, 182 s.

 42. Gfendiev İ. Muxammed Fizuli. Uçebnıe posobie dlə studentov vısşıx uçebnıx zavedeniy. Baku, 1966, 32 s.

Məqalələr


 1. Abdullabekova Q. Q. Fizuli v polğskoy törkoloqii. Sta­nis­lava Pləskoviüka-Rımko­viç. Muxammed Suley­man­oqlu Fizuli (İssledovanie jizni i tvorçestva). Baku: Ozan, 1996, s. 4-16.

 2. Abdullaev V.A. Fizuli i uzbekskaə literatura. Vop­rosı uzbekskoqo əzıka i literaturı, 1958, № 4.

 3. Abdullaev K. Opera «Fizuli» Djanqira Djanqirova: O masterstve qazeley Fizuli. Baku, 1992, 14 ənvar.

 4. Abdulzade R. Filğm o Fizuli. Bakinskiy raboçiy, 1959, 29 aprel.

 5. Aqa-zade R.Vse stixii vselennoy slovo moe ne sotrut…: K itoqam prezdnovaniə 500 letie Muxammeda Fizuli v Baqdade. Bakinskiy raboçiy, 1994, 21 oktəbrə.

 6. Aqqəx Sırı Levend. V dar azerbaydjanskomu narodu. Bakinskiy raboçiy, 1958, 10 dekabrə.

 7. Azade R. «Leyli i Medjnun». Vışka, 1958, 10 dekabr.

 8. Azade R. Fizuli i eqo poema. Leyli i Medjnun» /İz is­to­rii izuçeniə Fizuli). 400-letie Fizuli. Baku, 1958, s.40-42.

 9. Azade R. Fizuli i eqo pogma «Leyli i Medjnun». 400 le­tie Fizuli. Speüialğnıy nomer jurnala «İzvestiə» AN Azerbaydjanskoy SSR, 1958, s. 39-90.

 10. Aziz M. Qazeli Fizuli: rezöme. Trudı İnstituta Lite­ra­turı im. Nizami AN Azerb. SSR Baku, 1946, T. 11, s.63-80.

 11. Akiev S. Velikiy peveü löbvi: K 500-letiö Fizuli. Molodejı Azerbaydjana, 1993, 8 dekabr.

 12. Akkordı domoy jizni. Vışka, 1994, 3 dekabr.

 13. Alekperli M. Literatura Azerbaydjana (Doklad na per­vom Vsesoönom sğezde Sovetskix pisateley). O Fi­zuli. Moskva: Qos. İzd-vo «Xudojetvennaə lite­ra­tura», 1934, s. 9-11.

 14. Alekperov F.U. «Banqu-Bade» i sufiyskie medjlisı. Azerbaydjan – İrs, 2001, № 7, s. 110-114.

 15. Aleskeroqlu R. Rossiə atmeçaet öbiley Fizuli. Azerbaydjan, 1994, 26 noəbrə.

 16. Aleskeroqlu F. 1994-y qod Fizuli (Pətsotletie sodnə rojdeniə velikoqo Azerbaydjanskoqo pogta Muxammeda Fizuli budet prazdnovatğsə osenğö 1994 qoda). Azerbaydjan, 1993, 13 fevralə.

 17. Alibeyli. Ş.A. O persidskom divane Fizuli. Litera­turnıy Azerbaydjan, 2006, s. 115-120.

 18. Alibeyli Ş.A. Əzıkovıe osobennosti persidskoqo di­vana Fizuli. 300 let iranistiki v Sankt-Peterburqe. Materialı mejdunarodnoy konferanüii, Sankt-Peter­burq. Vostoçnıy fakultet, 2003, s. 8-10.

 19. Aliev Qeydar. Mejdunarodnomu simpoziumu, posvehen­nomu 500 letnemu öbileö Muxammedu Fizuli (Privet­stvie Prezidenta Azerbayd­janskoy Respubliki). Azer­baydjan, 1996, 8 noəbrə.

 20. Aliev Qeydar. Reçğ Prezidenta Azerbaydjana Qeydara Alieva 8 noəbrə 1996 q. Na torjestvennom öbileynom veçere, posvəhen­nom 500-letiö velikoqo pogta mısli­te­le Muxammeda Fizuli. Bakinskiy raboçiy, 1996, 14 noəbrə.

 21. Aliev Qeydar Uçastnikam Mejdunarodnoy nauçnoy kon­ferenüii 500-letiö sodnə rojdeniə velikoqo azerbay­djan­skoqo pogta Muxammeda Fizuli (Privetstvie Pre­zi­denta Azerbaydjanskoy Respubliki). Azerbay­djan, 1996, 20 noəbrə.

 22. Aliev Q. Ö. Nesin Aziz /V kaçestve istoçnika A.Nesin na sobstvennuö kniqu izbral pogmu «Leyli i Medjnun» azerbaydjanskoqo lirika Fizuli). V. kn. Aliev Q.Ö. Temı i söjetı Nizami v literaturax narodov vostoka. Moskva: Nauka, 1985, s. 170.

 23. Aliev Q.Ö. O kasıde Fizuli «Anisul-kalb» (Druq serdüa). Literaturnıy Azerbaydjan, 1958, № 11, s.109-111.

 24. Aliev Q.Ö. Fizuli. V kn. Aliev Q.Ö. Temı i söjetı Nizami v literaturax narodov Vostoka. Moskva: Nauka, 1985, s. 225-228.

 25. Aliev R. Vstupitelğnaə statğə k kniqe Fizuli « Leyli i Medjnun». Moskva, 1958.

 26. Aliev R. Fizuli i turkmenskaə literatura. Aliev A.R. Turkmeno-Azerbaydjanskie literaturnıe svəzi. Avto­re­ferat dissertaüii doktora filoloqiçeskix nauk. Baku, 1969, s. 21-31.vç

 27. Aliev R. Fizuli. M.Fizuli. İzobrannoe. Baku, 1958, s.5-39.

 28. Aliev S. Nauka i poeziə: K 500 letiö Fizuli. Vışka, 1996, 8 noəbrə.

 29. Aliev S. Nauka Fizuli. Literaturnıy Azerbaydjan, 1990, № 11, s. 119-121.

 30. Alieva Q.T. Fizuli v polğskoy orientalistike. Filolo­giya məsələləri. Bakı, 2008, № 4, s. 319-325.

 31. Alieva Q.T. Fizulivedenie v trudax evro­peyskix issle­dovateley. Jurnal nauçnıx pub­li­kaüiy aspirantov i doktorantov. Kurskaə oblastğ, 2008, № 12, s. 51-53.

 32. Alieva Q.T. Fizulivedenie kak nauka. Mejdunarodnıy nauçnıy jurnal, Moskva, 2007, № 3, str. 69-71.

 33. Alieva Q.T. İzdanie i klassifikaüiə naslediə Fizuli kak problema fizulivedeniə. Mejdunarodnıy nauçnıy jurnal, Moskva, 2008, № 2, s, 69-71.

 34. Alieva Q.T. İstorizm Azerbaydjanskoqo fizulive­de­niə. Jurnal nauçnıx publikaüiy aspirantov i dokto­ran­tov. Kurskaə oblastğ. 2009, № 1, s. 82-83.

 35. Alieva Q.T. Net slov bessmertiö slova! Uçenıy Fizuli o pogte Fizuli. Hümanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri. 2008, № 6, səh. 173-187.

 36. Alieva Q.T. Problemı issledovaniə naslediə Fizuli. Strana oqney. Novosibirsk, 2009.

 37. Alieva Q.T. Gtap istorizma Azerbaydjanskoqo fizuli­ve­deniə. Mir kulğturı. Nauçno-teoretiçeskiy sb. XVI, s. 399-412.

 38. Alizade A. Dj. Leksiko-semantiçeskiy analiz nekoto­rıx slov Azerbaydjanskoqo litera­turnoqo əzıka /İ o literaturnoqo əzıka proizvedenii M. Fizuli). Sovet­skaə törkoloqiə, 1987, № 1, s 57-66.

 39. Alizade A. Dj. Fizuli i rodnoy əzık. Törkoloqiə, 1996, № 1-6, s. 61-65.

 40. Alizade D.V. Şveüii uznaöt velikoqo Fizuli. Gxo, 2004, 2 sentəbrə.

 41. Alizade R. Bessmertnıy stix Fizuli: O dnəx pogzii Fizuli v Baku. Bakinskiy raboçiy, 1989, 30 noəbrə.

 42. Alizade R. Zvuçit stixi Fizuli… (Dni pogzii Fizuli v Baku). Bakinskiy raboçiy, 1988, 4 oktəbrə.

 43. Ali-zade R. Öbileö pogta posvəhaetsə: O meropriə­tiəx v Sabunçinskom rayone, posvəh. 500-letiö Fizu­li. Baku, 1994, 12 mart.

 44. Allaxərov K. Pogziə mısli i muzıki. Literaturnıy Azerbaydjan, 1994, № 11-12, s. 38-42.

 45. Anar. Peçalğ pogta (O tvorçestve Fizuli). Bakinskiy raboçiy, 1996, 8 noəbrə.

 46. Anar. Peçalğ pogta: Gsee /Perevod: V. İbraqim oqlı. Literaturnıy Azerbaydjan, 1994, № 11-12, s. 3-28.

 47. Antokolğskiy P. Vseqda jivoy mudreü. «Molodejğ Azer­baydjana», 1958, 10 dekabrə.

 48. Antokolğskiy P. Naş sobesednik i druq. Bakinskiy raboçiy, 1958, 10 dekabrə.

 49. Antoloqiə azerbaydjanskoy pogzii /Sosta­viteli Q. Araslı, M.Arif, M. Rafili. Baku: Azerneşr, 1939; V 3tomax. Tom 1, Moskva, 1960.

 50. Arabskie stixi Fizuli. Bertelğs E. İzbrannıe trudı. Nizami i Fizuli. Moskva-Leninqrad: Vostoçnaə lite­ratura, 1962, s. 513-522.

 51. Araslı Q. Velikiy Azerbaydjanskiy pogt (K 400-letiö so dnə smerti M. Fizuli). Vışka, 1958, 10 dekabrə.

 52. Araslı Q. Velikiy azerbaydjanskiy pogt Fizuli. «Drujba narodov», 1958, № 11, s. 184-187; v kn.: «İz istorii literaturı narodov Zakavkazğə». Erevan, İzd-vo Erevanskoqo qos. Universiteta, 1960, s. 43-78.

 53. Araslı Q. Velikiy mıslitelğ qenialğnıy xudojnik Muxammed Fizuli. Azerbaydjanskiy mediüinskiy jurnal, 1958, № 11, s. 49-56.

 54. Araslı Q. Velikiy pogt /K 400-letiö so dnə smerti M.Fizuli). Literaturnıy Azerbaydjan, 1958, № 10, s.83-97.

 55. Araslı Q. Velikiy pogt Azerbaydjana (K 400-letiö so dnə smerti M.Fizuli). Komsomolğskaə pravda, 1958, 10 dekabrə.

 56. Araslı Q. Velikiy pogt-qumanist: K. 400-letiö so dnə smerti M.Fizuli. İzvestiə, 1958, 10 dekabrə.

 57. Araslı Q. Velikomu pogtu Vostoka (O M.Fizuli). Li­teraturnaə qazeta, 1964, 7 aprelə.

 58. Araslı Q. Vsemirnoe znaçenie tvorçestva Fizuli. Tezi­sı dokladov 400 letie so dnə smerti velikoqo Azerbay­djanskoqo pogta Fizuli. Baku: İzd-va AN Azerbay­djan­skoy SSR, 1958, s. 27-29.

 59. Araslı Q. Drevneyşaə i polnaə rukopisğ «Divan» Fi­zu­li i ee izdanie. İzvestiə AN Azerbaydjanskoy SSR, 1945, № 4, s. 132-133.

 60. Araslı Q. Neopublikovannıe proizvedeniə Fizuli. «Tezisı dokladov konferanüii universitetov Zakav­kazğə, posvəhennıx 40 letiö Velikoy Oktəbrğskoy so­üialistiçeskoy revolöüiy». Baku: İzd-vo AQU im. S.M.Kirova, 1957, s. 84-86.

 61. Araslı Q. O proizvedeniəx Fizuli tipa Muamma: Rezöme. Trudı İnstituta literaturı im. Nizami, 1946, T. 1, s. 33-34.

 62. Araslı Q. Pogziə azerbaydjanskoqo naroda. Antoloqiə azerbaydjanskoy pogzii. Moskva: Xudojestvennaə lite­ratura, 1939, s. XXVI-XXX.

 63. Araslı Q. Tvorçestvo Fizuli. Literaturnıy Azerbay­djan», 1939, № 4, s. 61-69.

 64. Araslı Q. Fizuli Maqomed Suleyman oqlı /1500-1502-1563). Literaturnaə gnüiklopediə, t. 2. Moskva: İzd-vo xudojestvennoy lite­raturı, 1939, s. 715-718.

 65. Axmedov D., Baluxin A. Vırazitelğ peredovıx idey. Vışka, 1958, 9 dekabrə.

 66. Axmedov N. Velikiy azerbaydjanskiy pogt: K 400-letiö so dnə smerti Muxammeda Fizuli. Minqeçaur­skiy raboçiy, 1958, 14 maə.

 67. Axmedtina R. Fizuli v Uzbekistane. Qunay (Gunay), 1995, 14 ənvarə.

 68. Babaev D. Mısli o mediüine v proizvedeniəx Fizuli. V kn: 400 letie Fizuli. Baku, 1958, s. 143-155.

 69. Babaev İ. Fizuli i ustnoe narodnoe tvorçestvo: Rezö­me. Trudı (Azerb. Qos. Ped. İnstituta im. V.İ. Lenina). Baku, 1959. T. VII, s. 80.

 70. Babazade Q. Eqo stixi bessmertnı. Bakinskiy raboçey, 1958, 10 dekabrə.

 71. Badalbeyli A. Fizuli i Azerbaydjanskaə muzıka. Te­zi­sı dokladov 400 letie so dnə smerti velikoqo Azer­baydjanskoqo pogta Fizuli. Baku: İzd-vo AN Azerbay­djanskoy SSR, 1958, s. 35-37.

 72. Badalov R. Kniqa ob azerbaydjanskoy lite­rature. Kritika i biblioqrafiə. İzvestiə AN Azerbay­djan­skoy SSR. Seriə literatura, əzıka i iskusstve, 1973, № 4, e. 140-144.

 73. Barskiy N. Peşkom – çerez 12 stran blijneqo vostoka: Fizuli – 500. Vışka, 1993, 27 marta.

 74. Baxramoqlu Ş. Sostoitsə li tretğe puteşes­tvie Ali­şira Azeri? /K. moqile Fizuli). Azerbaydjan, 1994, 20 avqusta.

 75. Bertelğs E.G. İzbrannıe trudı. Nizami i Fizuli. T. 2. Moskva, 1962, s. 303-307.

 76. Bertelğs. E.G. Arabskie stixi Fizuli. Zapiski kolle­qii vostokovedov pri Azitekom muzee Akademi nauk SSSR. 1930, t. s, s 39-71.

 77. Bertelğs E.G. Literaturno-xudojestvennıe vzqlədı Fizuli. Tezisı dokladov. Baku: AN Azerb. SSR, 1959, s.46-48.

 78. Bertelğs E. G. Novaə rukopisğ kulliata Fizuli (Takje statğe dano obzor spiskov proizvedeniy M.Fizuli vo vsex qlavneyşix kniqoxranilihax mira). İzvestiə AN SSSR, otdolenie qumanitarnıx nauk, seriə 7, 1930, № 5, s. 297-306.

 79. Bertelğs E. G. Fizuli (Statği: Novaə rukopisğ kulliya­ta Fuzuli; Arabskie stixi Fizuli), Bertelğs E.G. İz­bran­nıe trudı. Nizami i Fizuli Moskva: İzd-vo vos­toçnıy literaturı, 1962, s. 503-521.

 80. Bertelğs E. G. Fizuli i istoriə eqo izuçeniə. Azərbay­jan EA Nizami adına Ədəbiyyat və dil İnstitutunun elmi arxivi. № 33.

 81. Biblioqrafiçeskiy putevoditelğ (O Fizuli). Baku, 1994, 1 oktəbrə.

 82. Biblioqrafiə Muxammeda Fizuli (O vıxode v svet bib­lioqrafii, podqotovlennoy İnstitutom rukopisey AN Azerbaydjana k 500-letiö poeta). Bakinskiy raboçiy, 1996, 7 avqusta.

 83. Bıçkov B. Fizuli zvuçit na russkom. Sodrujestvo, 1994, 28 maə.

 84. Bolotin N. Paməti pogta. Molodejğ Azerbayjana, 1958, 10 dekabrə.

 85. Bombaçi A. Törkskie literaturı. V vedenie i istoriə i stilğ Zarubejnaə törkoloqiə. Drevnie törkskie əzı­ki i literatura. Moskva, 1986, s. 191-194.

 86. Budaqov V.B. O strukturno-semantiçeskix osobennostəx linqvistiçeskix terminov Arabs­koqo proisxojdeniə v Azerbaydjanskom əzıke /O nekotorıx linqvo-filolo­qi­çeskie terminı voşedşie v əzık azerbaydjanskoy klassi­çeskoy xudojestvennoy literaturı i vstre­çaöhie­sə v proizvedeniəx Fizuli i dr.) Sovetskaə tör­koloqiə, 1987, № 1, s. 75-83.

 87. Buniatzade A. Veçno jivıe obrazı. Bakinskiy raboçiy, 1958, 10 dekabrə.

 88. V qorodax i selax Naqornoqo Karabaxa (O M. Fizuli). Bakinskiy raboçiy, 1958, 11 dekabrə.

 89. V Kolonnom zale Doma Soöza. Bakinskiy raboçiy, 1958, 11 dekabrə; Molodejğ Azerbaydjana, 1958, 12 dekabrə.

 90. V komitete po provedeniö öbileö velikoqo azerbay­djanskoqo pogta. Vışka, 1958, 4 noəbrə.

 91. V Komitete po provedeniö 400-letie so dnə smerti Fizuli. Bakinskiy raboçiy, 1958, 28 oktəbrə.

 92. V çestğ öbileə qenialğnoqo pogta i mıslitele (İzloje­niə ukaza Prezidenta Azerbaydjanskoy Respublike, k podqotovke i provedeniy 500 letiö öbileə Muxammeda Fizuli). Bakinskiy raboçiy, 1994, 25 marta.

 93. Velieva Z. Prazdnik pogzii: Fizuli-500. Vışka, 1994, 22 oktebrə.

 94. Velikiy azerbaydjanskiy pogt. Peredovaə. Molodejğ Azerbaydjana, 1958, 10 dekabrə.

 95. Velikiy pogt azerbaydjanskoqo naroda. Na öbileynom veçere posvəhennom Muxammedu Fizuli. Bakinskiy Ra­boçiy, 1958, 11 dekabrə.

 96. Velikalepnaə pəterka (Vıstavka o Fizuli). Vışka, 1995, 11 marta.

 97. Velikomu azerbaydjanskomu pogtu mıslitelö Fizuli. Bakineü, 1994, 25 avqusta-3 sentebrə.

 98. Venok pogtu mısli /Raqim M, Rustam S., Göbov T., Ziətay A., Perovod: S azerbaydjanskoqo V. Kafarova, D.Markita). Literaturnıy Azerbayd­jan 1958, № 12, s.39-41.

 99. Vesela-Perenosilova Z. Nekotorıe zameçeniə ob ana­lize Stixov M.Fizuli (Sokrahennıy perevod Q.Kerimova i N. Kalantarovoy iz çeşskoqo jurnala «Arxiv orientalğni», pomehennoy v qazete pod zaqla­viem «Dva zarubejnıx materiala ob Azerbaydjane»). Baku, 1968, 18 dekabrə.

 100. Veçer posvəhennıy Fizuli. Vışka, 1958, 11 dekabrə.

 101. Vizit Prezidenta Azerbaydjana v Moskvu. Vışka, 1994, 19 noəbrə.

 102. Vıskazıvaniə o Fizuli: Qibb Xammeda, Dj.Mamed­kuli­zade, E.Bertelğsa, Dj.Djabbarlı. Molodejğ Azer­bay­djana, 1958, 10 dekabrə.

 103. Vıstavka v çestğ öbileə (O Fizuli). Azerbaydjan, 1996, 9 noəbrə.

 104. Vıstavka posvəhena v çestğ öbileə [Muxammeda Fizuli]. Azerbaydjan, 1996, 8 noəbrə.

 105. Vıstavka posvəhennaə 500-letiö Fizuli. Bakinskiy raboçiy, 1996, 10 noəbrə.

 106. Vıstavka posvəhennoe Fizuli. Bakinskiy raboçiy, 1958, 11 dekabrə.

 107. Voploşenie mudrosti qlaşatoy idey çeloveçnosti ve­li­çayhiy master slova torjestvennıy öbileynıy ve­çer, posvəhennıy 500 letiö so dnə rojdeniə vı­daö­he­qosə azerbaydjanskoqo pogta i mıslitelə Muxam­me­da Fizuli. Bakinskiy raboçiy, 1996, 14 noəbrə.

 108. Vse o Fizuli. Vışka, 1995, 26 avqusta.

 109. Qaibova R.A. Muxammed Fizuli v issledovaniəx an­qliy­skix vostokovedov. 400 letie Fizuli speüialğnıy nomer jurnala İzvestiə AN Azerb. SSR. Baku: İzd-vo AN Azerbaydjanskoy SSR, 1958, s. 173-180.

 110. Qamzatov Q.Q. Pogt i mıslitelğ Kavkaza, Vostoka i vseqo mira. Məhəmməd Füzuli – 500. Beynəlxalq Füzuli simpoziumunun materialları (7-8 noyabr 1996). Bakı: Sabah, 1997, s. 54-57.

 111. Qanbarlı Dj. Dokumentalğnaə proza Fizuli i Fizuli v dokumentalğnoy proze Anara. Azərbayjan Respublika EA Nizami Gənjəvi adına Azərbayjan Ədəbiyyatı Mu­ze­yi. Məhəmməd Füzulinin 500 illiyinə həsr edilmiş Respublika Konfransının materialları (Tezislər). Bakı, 1996, s. 25-26.

 112. Qani X. Ehe raz o pogzii velikoqo pogta: K 500-letiö Fizuli. Molodejğ Azerbaydjana, 1993, 30 oktəbrə, 6 noəbrə.

 113. Qani X. O nekotorıx mediüinskix voprosox v tvor­çestve Fizuli. Molodejğ Azerbaydjana, 1993, 26 iönə-3 iölə.

 114. Qeöşov N.D. Mistiçeskie motivı v lirike Fizuli. Literaturnıy Azerbaydjan, 1992, № 2, s. 115-120.

 115. Qeöşov N.D. Prinüip binarnostiyv strukture sred­neve­koqoqo xudojestvennoqo soznaniə. Lukamorğe: Odes­skiy naüionalğnıy universitet iskustvo, Folğklo­ris­tiki i Gkonomiy. Öjno Ukrainskiy üentr gtniçeskix i politiçeskix issledovaniy. Odessa, 2008, vıp. 2, s.156-159.

 116. Qeöşov N.D. Svetovaə simvolika i srednevekovoe xudo­jestvennoe soznanie. Glm, 1991 № 31-32, s. 5-6.

 117. Qeöşov N.D. Simvol bessmertiə v xudojestvennom vospriətia Fizuli. Şərq filologiyası məsələləri (məqa­lələr toplusu). AMEA akademik Z.M.Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutu. Bakı, 2006, s. 457-475; Vestnik Kazakskiy Naüionalğnıy Universitet Alğ-Farabi, Almaata, 2007 № 4, str 66-73.

 118. Qeöşov N.D. Simvol löbvi u Djalaladdina Rumi i Muxammada Fizuli. Sovetskaə törkoloqiə, Baku, 1988, № 2, s. 51-62.

 119. Qeöşov N.D. Gvolöüiə duxovnoqo ideala Nizami i Fizuli. İzvestiə AN Azerbaydjana. Seriə leteratura, əzık i isskustva, 1991, № 1, s. 66-73.

 120. Qeöşov N.D. Gvolöüiə duxovnıx istokov xudojes­Tven­noqo mışleniə. Elmi araşdırmalar. AMEA Adəbiyyat İnstitutu, Bakı, 2002, № 3-4, s. 108-114.

 121. Qimn löbvi vsex vremen (O pervoe izdanie proizve­deniy Fizuli na ispanskom əzıke. Bakinskiy raboçiy, 1983, 24 aprelə; Baku, 1983, 25 aprelə.

 122. Qodjieva N. Pogziə Muxammeda Fizuli v gstetiçeskom vozzrenii Nabi Xazri. AMEA Nizami Gənjəvi adına Azərbayjan Ədəbiyyatı Muzeyi. Məhəmməd Füzulinin 500 illiyinə həsr edilmiş Respublika konfransının Mate­rial­ları (Tezislər). Bakı, 1996, s.54-55.

 123. Qovorət naşi zarubejnıe qosti: Vıskazıvaniə o Fizu­li zarubejnıx uçenıx i pisateley. Bakinskiy raboçiy, 1958, 10 dekabrə.

 124. Qodmanlı Z. U pamətnika Fizuli. Literaturnıy Azer­baydjan, 1990, № 8, s. 39.

 125. Qordostğ azerbaydjanskoqo naroda: Peredovaə statğə. Vışka, 1958, 10 dekabrə.

 126. Qorelişvili T. Velikiy pogt-uçenıy. Zarə Vostoka, 1958, 10 dekabrə.

 127. Qosti iz Tatarstana. Panorama, 1996, 8 noəbrə.

 128. Qraşi A. Velikiy pogt. Kommunist /Erevan/, 1958, 10 dekabrə.

 129. Qraşi A. Moquçiy talant. Bakinskiy raboçiy, 1958, 10 dekabrə.

 130. Qulak N.İ. Reüenziə (Primeçanie k svoey reüenzii na nemeükie perevodı pogmı Ş. Rustaveli «Vitəzğ, nosəhiy barsovuö koju»). Novoe obozrenie, Tiflis, 1891, 1 maə, № 2529.

 131. Quliyev Q. M. Eqo bezumüem tolğko tı sçital… K vop­rosu o xudojestvennom metode «Leyli i Medjnuna» Fizuli. Literaturnıy Azerbaydjan, 1976, № 12, s.121-127.

 132. Quliev Q. M. Karavan pogtiçeskix jemçujin: K 500-le­tiö so dnə rojdeniə Muxammeda Fizuli. Azerbaydjan, 1994, 8 aprelə.

 133. Quliev Q.M. Muxammed Fizuli (1494-1556). Q.Quliev. Azerbaydjanskaə literatura. İstoriçeskiy oçerk. Uçeb­noe posobie. Baku: Tafakkör, 2000, s. 60-81.

 134. Quliev Q. M. Pogt neprexodəhix üennostey: Fizuli-500. Azerbaydjan, 1995, 14 ənvarə.

 135. Quliev Q.M. Tvorçestvo Muxammeda Fizuli. Q.Quliev. Azer­baydjanskaə literatura (İstoriçeskiy oçerk). Uçeb­noe posobie. Baku: Tafakkör, 2000, s. 44-46.

 136. Qulieva L.D. Gstgtiçeskie vozzreniə Fizuli. Azər­bay­jan EA-nın Xəbərləri. Ədəbiyyat, dil və injəsənət seri­yası. Məhəmməd Füzulinin anadan olmasının 500 illi­yi­nə həsr olunmuş xüsusi buraxılış. Bakı: Sabah, 1996, s.103-107.

 137. Quluzade M.Ö. Azerbaydjanskaə literatura. İstoriə vsemirnoy literaturı. V devəti tomax, t. 3. Moskva: İzd-vo Nauka, 1985, s. 542-544.

 138. Qulizade M. Ö.Veçno v serdüax lödey. Sovetskaə kulğ­tura, 1958, 9 dekabrə.

 139. Qulizade M. Ö. literaturno-xudojestvennıe vzqlədı Fizuli. Tezisı dokladov 400 letie so dnə smerti veli­koqo Azerbaydjanskoqo pogta Fizuli. Baku, İzd-va AN Azerbaydjanskoy SSR, 1958, s. 46-48.

 140. Qulizade M.Ö. Muxammed Fizuli. Soüionalğ­nıy Sum­qait, 1958, 10 dekabrə.

 141. Quluzade M.Ö. Osnovnıe motivı liriki Fizuli. Literaturnıy Azerbaydjan, 1958, № 12, s. 28-38.

 142. Quseyn Mudjib Alğ-Mısri. Gmir drevney tureükoy pog­zii Fizuli iz Baqdada. Kair, 1967, Azerbaydjan za rubejom. Baku: Glğm, 1972, s. 73-77.

 143. Quseynov Q.N. O filosofskom traktate Fizuli «Mat­laul Gtiqad». Sm. Statği po istorii razvitiə filosof­skoy i obhestvennoy mısli v Azerbaydjane. Baku, 1948, s.51; Doklodı AN Azerbaydjanskoy SSR, 1947, t. 3, № 3, s.133-138.

 144. Quseynzade A. Persidskiy divan Muxammeda Fizuli. İzvestiə AN Azerbaydjanskoy SSR. Seriə literatura, əzıka i iskusstva, 1967, № 1, s.112-118.

 145. Dadaşzade A.İ. Voprosı estestvoznaniə v trudax Mu­xam­meda Fizuli. Letopisğ nauki v Azerbaydjane (ES­tes­tvoznanie). Ç. 1, Baku, İzd-vo «Glğm», 1969, s.110-117.

 146. Dadaşzade M.A. Fizuli. V kn: Dadaşzade M.A. İstoriə Azerbaydjanskoy literaturı (drevneyşix vremen do seredenı 70-x qodov XX v.). Baku: İzd-vo Maarif, 1987, s. 55-65.

 147. Devitt V.V Zolotaə korona «Serebrənoqo veka: Fizuli-500. Baku, 1994, 19 oktəbrə.

 148. Devitt V.V Motivı pogzii Fizuli tvorçestve russkix pogtov XX veka (V. Xlebnikov, V.Malkovskiy, S. Ese­nin) Orta əsr əlyazmaları və Azərbayjan mədəniyyəti tarixi problemləri. IV Respublika elmi-nəzəri konfran­sı­nın materialları. Bakı: Örnək, 1995, s. 100-101.

 149. Devitt V.V. Russkoe vostokovedenie - o naşem klassike: Fizuli-500. Baku, 1994, 6 avqust.

 150. Devitt V.V. Fizuli v gstetiçeskom mire russkix pogtov XX veka. Azərbayjan Respublika EA nizami Gənjəvi adına Azərbay­jan ədəbiyyatı muzeyi. Məhəmməd Fü­zu­linin 500 illiyinə həsr edilmiş Respublika konfransının materialları (Tezislər). Bakı, 1996, s. 28-29.

 151. Demirçizade A.M. Fizuli-osnovopolojnik klassiçes­koqo Azerbaydjanskoqo literaturnoqo əzıka. Tezisı dok­ladov 400 letie velikoqo Azerbaydjanskoqo pogta Fizuli. Baku, İzd-vo AN Azerbaydjanskoy SSR, 1958, s.38-41.

 152. Dexoti A. İllöstraüiə qazeley Fizuli (Azi Pariə­bom). Baku, 1983, 26 noəbrə.

 153. Dexoti A. Na gkrane – Fizuli: O xudojestvenno-doku­men­talğnom filğme «Muxammed Fizuli» studii Azerbaydjan filğm. Molodejğ Azerbaydjana, 1958, 10 dekabrə.

 154. Dexoti A. Novıe portretı Fizuli: O konkursa jivo­pisüev Azerbaydjana, obğəvlennom ministerstvom kulğ­­turı Azerbaydjanskoy SSR i Soözom Sovetskix. Xudojnikov na sozdanie portreta velikoqo azerbay­djan­skoqo pogta Fizuli. Bakinskiy raboçiy. 1958, 3 oktəbrə.

 155. Dexoti A. Novıy kover, posvəhennıy Fizuli: O sozda­nii kovra po gskizu xudojnika Kamilə Alieva v arteli «İndjesenet» Azxalçasoöza. Bakinskiy raboçiy, 1958, 21 noəbrə.

 156. Dexoti A. Obraz bessmertnoqo Fizuli. Novıy uspex molodoqo skulğptora Elğdjana Şamilova. Vışka, 1958, 1 avqusta.

 157. Dexoti A. Otkrıtıy konkurs na sozdanie obraza Mu­xammeda Fizuli: K 400-letiö so dnə smerti. Bakinskiy raboçiy, 1958, 23 mart.

 158. Dexoti A. Pamətnik velikomu Fizuli. Bakinskiy rabo­çiy, 1962, 3 iönə.

 159. Dexoti A. Pesni Fizuli jivut v Tadjikistane. Bakin­skiy raboçiy, 1958, 10 dekabrə.

 160. Djabbarova Ş.X. Fizulinskiy gtap v razvitie azer­bay­djanskoqo literaturnoqo əzıka. Obğedinennıy nauçnıy jurnal, Moskva, 2008, № 12. str. 13-19.

 161. Djanqirov İ. İmeni velikoqo pogta. Kirovabadskiy raboçiy, 1958, 12 dekabrə.

 162. Djanqirov İ. Muxammed Fizuli: K 400-letiö so dnə smerti. Kirovabadskiy raboçiy, 1958, 21 sentəbrə.

 163. Djafar A. Velikiy azerbaydjanskiy pogt: K 400-letiö so dnə smerti M.Fizuli. Molodejğ Azerbaydjana, 1958, 30 noəbrə.

 164. Djafar A. Velikiy Fizuli. Bakinskiy raboçiy. 1958, 9 dekabrə.

 165. Djafarzade A. İ seqodnə blizkiy nam. Molodejğ Azerbaydjana, 1958, 10 dekabrə.

 166. Djafarzade A. Ob odnom stixotvorenii Fizuli. Bakin­skiy raboçiy, 1958, 8 dekabrə.

 167. Djafaroqlu İ. Veçnıy qimn löbvi: Fizuli-500. Vışka, 1994, 29 oktəbrə.

 168. Djafarov A. Naşa qordostğ. Bakinskiy raboçiy, 1958, 10 dekabrə.

 169. Djafarov M.J. Pogt-qumanist, pogtmıslitelğ. Bakinskiy raboçiy, 1958, 10 dekabrə.

 170. Djafarova G. Naxodka-rukopisğ «Divana» Fizuli v semeynoy biblioteke jiteley Nardarana Alievıx. Baku, 1977, 21 oktəbrə.

 171. Dimitriev N.K. «İstoriə azerbaydjanskoy litera­tu­rı», t. II, İzv. AN Azerbaydjanskoy SSR, 1945, № 10, s.124-127.

 172. Enikoloqov İ.K. İzvestnıy ukrainskiy prosvetitelĞ i pisatel N.İ. Kulak ob azerbaydjanskoy kulğture. Dok­ladı AN SSSR, 1954, t. 10, № 7, s. 518-520.

 173. Etim Gmmin – perevodçik M. Fizuli. Əraxmedov M. Azerbaydjanskaə pogzie i Etim Gmmin. Baku: Glğm, 1992, s. 16-27.

 174. Jiznğ ne provodi v löbovnoy qrusti…, Uznik peçali vinom uteşatsə… /Perevod: Vl. Kafarova. Bakinskiy raboçiy, 1996, 12 ənvarə.

 175. Zabolotskix B. «Leyli i Medjnun». V kn.: B.Zabolot­skix. Solovey iz Şuşi. Moskva, 1987, s. 11-15.

 176. Zakladki pamətnika Fizuli. Bakinskiy raboçiy, 1958, 11 dekabrə; Vışka, 1958, 11 dekabrə; Molodejğ Azer­baydjana, 1958, 12 dekabrə.

 177. Zakuev A.K. Muxammed Fizuli i ideoloqiçeskie te­çeniə v Azerbaydjane i na Blijnem Vostoke v srednie veka. 400 letie Fizuli. Speüialğnıy nomer jurnala İz­ves­tiə AN Azerbaydjanskiy SSR, 1958, s. 127-140. Oçerk po istorii Azerbaydjanskoy filosofii. T. 1, Baku, 1966.

 178. Zakuev A.K. Muxammed Fizuli kak vıdaöşiysə mıs­li­telğ i uçenıy. Tezisı dokladov 400 letie so dnə smerti velikoqo Azerbaydjanskoqo pogta Fizuli. Baku, İzd-vo AN Azerbaydjanskoy SSR, 1958, s. 42-45.

 179. Zakuev A.K. Filosofskie vozzreniə Fizuli. Trudı İns­tituta istorii i filosofii. 1955, t. 8, s. 49-84.

 180. Zarinezade Q.K voprosu o fonetiçeskoy svəzi v əzıke Fizuli: Rezöme. Uçenoy zapiski. İnstituta Vosto­ko­vedeniə Akad. Nauk Azerbaydjana. Baku, 1959, T. 1, s.30-31.

 181. Zvuçali stixi (O veçere pogzii Fizuli v Qermanii). Vışka, 1994, 17 dekabrə.

 182. Zvuçat stixi Fizuli /Dni pogzii Fizuli v oktəbrğskom rayone v Baku/. Baku, 1988, 4 oktəbrə.

 183. Zeynalova K. Qamid Araslı kak issledovatelğ Fizuli. Azərbayjan Respublika EA Nizami Gənjəvi adına Azərbayjan ədəbiyyatı Muzeyi. Məhəmməd Füzulinin 500 illiyinə həsr edilmiş Respublika konfransının mate­rialları (Tezislər). Bakı 1996, s. 32-33.

 184. İbraqimov M. Velikiy pogt Azerbaydjanskoqo naroda (K 400-letiö so dnə smerti M.Fizuli). Bakinskix rabo­çiy, 1958, 10 dekabrə.

 185. İbraqimov M. Löbimeü naroda (K 400-letiö so dnə smerti M. Fizuli). Oqonek, 1958, № 50, s. 21; Bakinskiy raboçiy, 1958, 8 dekabrə.

 186. İbraqimov M. Muxammed Fizuli: K 400-letiö so dnə smerti. Russkiy əzık v ne russkoy şkole, 1958, № 10, s.3-17.

 187. İbraqimov M. Poeziə dobra i löbvi /K 400-letiö so dnə smerti M.Fizuli). Literaturnıy qazeta, 1958, 10 dekabrə.

 188. İdet podqotovka k öbileö. Fizuli-500. Baku, 1994, 1 oktəbrə.

 189. İz liriki Fizuli. Vışka, 1958, 10 dekabrə.

 190. İz liriki Muxammeda Fizuli /Perevod: Vl. Kafarova, Azerbaydjan, 1996, 9 noəbrə.

 191. İzdanie k öbileö (Kniqa-alğbom «Fizuli» izdannoy v Ankare k 500-letiö Fizuli). Azerbaydjan, 1996, 7 dekabrə.

 192. İnostrannıe qosti-na öbiley Fizuli. Bakinskiy rabo­çiy, 1958, 8 dekabrə.

 193. İskenderova A. Spektalğ, posvəhennıy paməti Fizuli. Molodojğ Azerbaydjana, 1958, 10 dekabrə.

 194. İsmaqulov J. Tradiüii Fizuli i Kazaxskaə pogziə. Məhəmməd Füzuli – 500. Beynəlxalq Füzuli simpoziu­mu­nun materialları (7-8 noyabr 1996). Bakı: Sabah, 1997, s.98-105.

 195. İsmailov R. Drevnəə i srednevekovaə Azerbaydjanskaə literatura v issledovaniəx uçenıx Franüii. V. kn.: İsmailov Rauf. Azerbaydjansko-franüuzskie litera­tur­nıe svəzi. Bakı: Yazıçı, 1983, s. 71-72.

 196. K öbileö Fizuli (Konkurs na luçşi ispolnenie muqa­mov i stixov Fizuli). Vışka, 1958, 6 sentəbrə.

 197. Kaqramanov Dj. V. Naxodka-rukopis «Divana» Fizuli. Baku, 1977, 21 oktəbrə.

 198. Kajdoe slovo moe iz isitnı silu bereş: Fizuli-500. Bakinskiy raboçiy, 1996, 8 noəbrə.

 199. Karakmazli D.Meçom pogzii pokoril ə mir… Bakin­skiy raboçiy 1997, 20 fevralə.

 200. Kasimov K. Neisçerpaemıy rodnik. Molodejğ Azer­bay­djana, 1958, 10 dekabrə.

 201. Kafarov V. Qeniy Vostoka: K 500 letiö Fizuli. Baki­neü, 1994, 17-27 dekabrə.

 202. Kafarov V. Kak çitatelğ-çitateləm: Fizuli-500. Baku, 1994, 4 iönə.

 203. Kafarov V. Löbimıy peveü naroda: Vıskazıvaniə çita­teley, posveh. 400-letiö so dnə smerti Fizuli. Bakin­skiy raboçiy, 1958, 10 dekabrə.

 204. Kafarov V. Polstraniçki perevoda: Fizuli-500. Bakin­skiy raboçiy, 1994, 5 aprelə.

 205. Kafarov V. Priçahenie k vısote: Fizuli-500. Bakin­skiy raboçiy, 1996, 8 noəbrə.

 206. Kafarov V. Sredğ tipov butonı voznikaöt: Fizuli-500. Bakinskiy raboçiy, 1994, 7 iönə.

 207. Kafarov V. Umeniem löbitğ ə bolee Medjnun nadelen. Fizuli-500. Azerbaydjan, 1996, 9 noəbrə.

 208. Kaxramon İ. V şkolox Turüii izuçaöt pogziö Fizuli. Panorama, 1996, 9 noəbrə.

 209. Krımskiy A.E. İstoriə Persii, ee literaturı i der­vişeskoy teosofii. Moskva, 1914-1917, s. 144-145.

 210. Krımskiy A.E. Fizuli. Sm. Gnüiklopediə Brokqauza i Efrona. t XXXVI (67-y polutom). S. 159-168; t. XXXVI (72- y polutom). S. 858.

 211. Krımskiy A.E. Fizuli Baqdadskiy (1362), kak lirik i gpik. İzvleçeniem iz prozaiçeskoy gpistolı «Şika­yet-name». Sm. Krımskiy A.E. İstoriə Turüii i ee literaturı ot rasüveta do naçala upadka. Moskva, 1910, 1916, s. 132-141.

 212. Kurbanov F. A. Akkupunkturnıe svedeniə kak xudojes­tvenno-vırazitelğnıe sredstva v pogzii Muxammeda Fizuli. Tezisı i proqrammı u Respublikanskoy konfe­renüii molodıx literaturovedov. Baku: Glm, 1987.

 213. Kurbanov F.A. Madjaz v pogzii Fizuli. Poetiçeskoy obraz sveçi. İzvestiə AN Azerbaydjana, 1988, № 3.

 214. Kurbanov F.A. Şax İsmail Xatai v zerkaee iskusstva Muxammeda Fizuli. Sbornik statey. Baku, Glğm, 1988.

 215. Kəzimova L. Qazeli Fizuli v tvorçestve Azerbay­djan­skix kompozitorov. Azərbayjan Respublika EA Nizami Gənjəvi adına Azərbayjan Ədəbiyyatı Muzeyi. Məhəm­məd Füzulinin 500 illiyinə həsr edilmiş Respublika kon­fransının materialları (Tezislər). Bakı, 1996, s.35-36.

 216. Kəzimov M.D. O nekotorıx çertax ideynoy osnovı «Xa­di­­katus-suada» Fizuli. Məhəmməd Fizuli-500. Bey­nəl­xalq Fizuli simpoziumunun materialları (7-8 noyabr 1996). Bakı: Sabah, 1997, s.190-200.

 217. Kəzimova L.T. Qazelğ Fizuli «Məni jandan usandırdı». İzvestiə AN Azerbaydjanskaə SSR. Seriə literaturı, əzıka i iskusstva, 1986, № 2, s. 120-126.

 218. «Leyli i Medjnun» vstretətsə v Ankare. Vıhka, 1994, 17 sentəbrə.

 219. Lukənova S. K istorii perevoda pogmı M.Fizuli. «Leyli i Medjnun» na russkiy əzık. Literaturnıy Azerbaydjan, 1966, № 5, s. 117-119.

 220. Lökimson Petr. Ot Baxmanəra do Fizuli Glm, 1990, 24 fevralə.

 221. M.Fizuli: Bioqrafiçeskaə siravka. Pogtı Azerbay­djana. Moskva-Leninqrad: Sov. Pisa­telğ, 1962, s. 131.

 222. Maqerram T. Novaə vstreça s volşebnikam slova. O dvux izdaniəx nauçno-kritiçeskix tvoreniy Fizuli. Günay, 1997, 11 fevralə.

 223. Mamedzade S. Poklonenie v Kerbele: Fizuli – 500. Vışke. 1993, 6 marta.

 224. Mamedzade S. Fizuli v qostəx u Rustaveli. Bikinskiy raboçiy, 1996, 5 noəbrə.

 225. Mamedzade S. Çitaə Fizuli. Vışka, 1993, 18 sentəbrə.

 226. Mamedzade S. «Ə stonom podjeq nebesa… «/ O russkom. Perevode trex qazeley Fizuli. Literaturnıy Azer­bay­djan, 1994, № 4-5-6, s. 163-168.

 227. Mamedova A. V çestğ velikoqo mıslitelə (O veçere paməti Fizuli). Baku, 1995, 13 maə.

 228. Mamedova A. «Leyli i Medjnun», pervıy perevod… (O pervom perevodçike pğesı na rus. əzık. N.Qulake). Baku, 1974, 2 marta.

 229. Mamedova B. Çudesnaə sila slova. Bakinskiy raboçiy, 1958, 10 dekabrə.

 230. Mamedova M. Çudesnaə sila slova. Bakinskiy raboçiy, 1958, 10 dekabrə.

 231. Mamedova S. A. İtalənskiy uçenıy Alessio Bombaçi o nekotorıx voprosax tvorçestva Fizuli. Uçenıy zapiski APİƏ, seriə 12. Əzık i literatura, 1972, № 2, s.102.

 232. Maxammadxodjaev X. Alişer Navoi i Azerbaydjan. «Filoloqiçeskie issledovaniə». Nauçnıe trudı Taş. QU im. V.İ. Lenina, Taşkent, 1970, vıp. 376, s. 271-275.

 233. Maxammadxodjaev X. «Banqu Bada» Fizuli i «Çay i kuknar» anonimnoqo avtora iz Andindjana. Proqramma otçetnoy konferanüii profeseorsko prepodavatelğ­sko­qo sostava universiteta po itoqam nauçno issledova­telğ­skix rabot za 1971, Taşkent, 1972.

 234. Maxamadxodjaev X. İz istorii izuçeniə problemı «Fizuli i uzbekskaə literatura». Voprosı uzbekskoy i russkoy filoloqii. Trudı Taş. QU im. V.İ.Lenina. Taşkent, 1971, vıp. 412, s. 49-69.

 235. Maxamadxodjaev X. Nekotorıe zametki o poemax «Ley­li i Medjnun» Navoi i Fizuli. Voprosı literatu­rovedeniə i əzıkoznaniə. Kniqa 4, sb. statey, Taşkent: İzd-vo AN Uz SSR, 1962, s. 94-106.

 236. Maxamadxodjaev X. Poklonniki talanta Fizuli. Stra­niüı Azerbaydjansko-Uzbekskix literaturnıx vzaimo­svə­zey. Baku: Glm, 1985, s. 155-162.

 237. Maxamadxodjaev X. Fizuli i uzbekskaə demokratii­çeskaə literatura. «Polojitelğnıy qeroy v uzbekskoy literature». Nauçnıe rabotı aspirantov TaşQu im. V.İ. Lenina. Taşkent, 1970, vıp. 378, s. 37-58.

 238. Mir Djalal. Barğba novoqo i staroqo v «Rind i Zaxid» Fizuli: Rezöme. İzvestiə Azerb. Filial AN SSSR, 1942, № 2, s. 44.

 239. Mir Djalal. Voprosı masterstva v tvorçestve Fizuli. Tezisı dokladov 400 letie so dnə smerti velikoqo Azer­baydjanskoqo poeta Fizuli. Baku, İzd-vo AN Azer­bay­djanskoy SSR, 1958, s. 30-34.

 240. Mir Djalal. Naş velikiy sovremennik /K 400-letiö so dnə smerti M.Fizuli). Literaturnıy Azerbaydjan, 1958, № 12, st. 18-21.

 241. Mir Djalal. Nekotorıe paralleli v pogzii Nizami i Fizuli: Rezöme. Trudı İnstituta literaturı im. Nizami AN Azerb. SSR, 1946, T. 11, s. 32-33.

 242. Mir Djalal. Pamətnik velikomu Fizuli. Bakinskiy ra­boçiy, 1962, 3 iönə.

 243. Mirzoeva S. Vperedi-kulğminaüiə torjestv v çestğ Fizuli: Oçerednoe zasedanie qosudarstvennoy öbiley­noy komissii pod predsedatelğstvom prezidenta Azer­baydjana Qeydara Alieva. Bakinskiy raboçiy, 1996, 25 iölə.

 244. Mirzoeva S. Kulğminaüiə bolğşix torjestva. Posvə­hen­nıy 500-letiö Fizuli. Bakinskiy raboçiy, 1996, 5 noəbrə.

 245. Mirkin R. Xudojestvennaə oprava dlə poetiçeskoy jem­çujinı. Azerbaydjan, 1996, 25 marta.

 246. Movlaeva S. K istorii izuçeniə naslediə Fizuli. Azər­bayjan Respublika EA Nizami Gənjəvi adına Azərbayjan Ədəbiyyatı Muzeyi. Məhəmməd Füzulinin 500 illiyinə həsr edilmiş Respublika konfransının ma­terialları (Tezislər). Bakı, 1996, s. 44-45.

 247. Musaev V. Slöbovğö k velikomu Fizuli. Vışka, 1994, 10 oktəbrə.

 248. Musaev V. V qorode «1001 noçi» (Poslanüı iz Azerbay­djane uçastniki öbileynoqo festivalə v İrake, pos­vehennıy 500-letiö sodnə rojdeniə M.Fizuli). Günay. 1994. 3 dekabrə.

 249. Musaev K. Velikaə sila poezii (O torjestve i prove­denie meropriətiy v Derbente, posvəhen­nom Fizuli). Azerbaydjan, 1996, 6 ənvarə.

 250. Musaev K. M. K obheçeloveçeskomu i mirovoy znaçeniö fenomena Fizuli. Məhəmməd Füzuli – 500. Beynəlxalq Füzuli simpoziumunun materialları (7-8 noyabr 1996). Bakı: Sabah, 1997. s. 60-65.

 251. Muxammed Fizuli: K 400-letiö so dnə smerti. Sov­remennıy Vostok, 1959, № 1, s. 37.

 252. Muxammed Fizuli. V kn.: Oçerki po istorii Azer­bay­djanskoy filosofii. T. 1. Baku: İzd-vo AN Azerb. SSR, 1966, s. 236-274.

 253. Na gkrane Fizuli. Molodejğ Azerbaydjana, 1958, 10 dekabrə.

 254. Na öbileynom veçere posvəhennom Muxammedu Fizuli: Obzor. Bakinskiy raboçiy, 1958, 11 dekabrə.

 255. Naqiev M.Z. Sopostavitelğnıy analiz «Xadikatus-sua­da» M.Fizuli i Rouzatuş-şuxada» Kaşifi. Törkolo­qiə, 1992, № 5-6, s.29-33.

 256. Naqieva Dj. M. O nekotorıx sovmestnıx rukopisəx «Divanov» Navoi i Fizuli. Prinüipı nauçnoqo opisa­niə arxeoqrafiçeskix pamətnikov narodov Vostoka. Ma­terialı Vsesoöznoqo sovehaniə. Baku, 11-12 oktəbrə 1977. Baku: Glğm, 1977, s. 108-114.

 257. Naqieva Dj. M. O nekotorıx sovmestnıx divanax Navoi i Fizuli. V sokrovihniüe rukopisey RRF AN Azerb. SSR, 1983, t. 6, s. 108-114.

 258. Na öbileynom veçere, posvəhennom Muxam­medu Fizu­li: /Obzor/. Bakinskiy raboçiy, 1958, 11 dekabrə.

 259. Nazim A. Azerbaydjanskaə literatura. Peçatğ i revo­lö­üiə, 1929, № 7, s. 101-102.

 260. Nauçnaə sessiə v İnstitute əzıka i literature im. A.S.Puşkina AN Uzb. SSR, posvəhennaə tvorçestvu A.Navoi. Obhestvennıe nauki v uzbekistane, 1961, № 4, s. 62-63 (V çastnosti, o doklade M.Quluzade «Navoi i Fizuli»).

 261. Nauçnaə sessiə posvəhennaə Fizuli (v Akademii Nauk Azerbaydjan SSR). Bakinskiy raboçiy, 1958, 9 dekabrə.

 262. Nedelə pogzii Fizuli (V oktəbrğskom rayone q. Baku). Baku, 1981, 3 iönə.

 263. Novıe izdaniə proizvedeniy Fizuli. Bakinskiy rabo­çiy, 1958, 8 dekabrə.

 264. Novıe portretı Fizuli. O konkurse xudo­jnikov na sozdanii portreta velikoqo Fizuli. Bakinskiy rabo­çiy, 1958, 3 oktəbrə.

 265. Novıy kover, posvhennıy Fizuli. Bakinskiy raboçiy, 1958, 21 noəbrə.

 266. Novruzova S. Nasledie Fizuli v russkoy literatu­ro­ved­çeskoy mısli v perevodax. Azərbayjan Respublika EA Nizami Gənjəvi adına Azərbayjan Ədəbiyyatı Mu­zeyi. Məhəmməd Füzulinin 500 illiyinə həsr edilmiş Respublika konfransının materialları (Tezislər). Bakı, 1996, s. 49-50.

 267. O provedenii 400-letiə so dnə smerti Muxammeda Fi­zu­li: Postanovlenie ÜK KP Azerbaydjana. Bakinskiy raboçiy, 1958, 25 fevralə; Molodejğ Azerbaydjana, 1958, 20 fevralə.

 268. O 500-letii so dnə rojdeniə Muxammeda Fizuli. Ukaz ot 16 marta, 1994 q. Azerbaydjan, Bakinskiy raboçiy, 1994, 26 marta.

 269. [O Fizuli]. V kn: Lukənova S.L. Voprosı literaturı v russkoy periodiçeskoy peçati Azerbaydjana 1917- 1920 q. Baku: İzd-vo Glğm, 1976, s. 114-123.

 270. O Fizuli. Smirnov V. Oçerk istorii tureükoy litera­turı. Tip. M. Stasöleviça. SPb., 1891. s.53.

 271. Obraz bessmertnoqo Fizuli: Novıy uspex molodoqo skulptora (O skulptore Şamilev G). Vışka, 1958, 1 avqusta.

 272. Obraz velikoqo pogta na ekrane. Bakinskiy raboüiy, 1958, 10 dekabrə.

 273. Obğəvlenii (Ob izdanii otdelğnımi knijkami vmeste s azerbaydjanskim tekstom pogmı « Leyli i Medjnun» M.Fizuli s perevodom N.Qulaka na russkiy əzık. Vıpusk 1-6). Keşkul, 1889, 20 aprelə № 86; 4 sentəbrə, № 92; 2 dekabrə, № 96; 1890, 10 dekabrə, № 97.

 274. Ot komissii po mejdunarodnoy premii imeni Fizuli. Bakinskiy raboçiy, 1997, 15 noəbrə.

 275. Otkrıtie vıstavka. Molodejğ Azerbaydjana, 1958, 12 dekabrə.

 276. Paməti velikoqo pogta. Molodejğ Azerbaydjana, 1958, 21 noəbrə.

 277. Paməti pogta (V AQU im S.M.Kirova zakon. Sessiə nauçnoy studençeskoy obşestva posvəh. Fizuli). Mo­lo­dejğ Azerbaydjana, 1958, 8 dekabrə.

 278. Paməti Fizuli. Vışka, 1958, 21 oktəbr; 20 noəbrə.

 279. Pamətnik velikomu Fizuli. Bakinskiy raboçiy, 1962, 3 iönə.

 280. Pesni marta i pogma «Fizuli» (O üikle proizvedeniy Ramiza Mustafaeva). Azerbaydjan, 1994, 17 maə.

 281. Po motivam qazeley Fizuli. Vışka, 1994, 10 sentəbrə.

 282. Polojenie o mejdunarodnoy premii imeni Fizuli. Bakinskiy rabrçiy, 1997, 23 sentəbrə.

 283. Poçtovaə marka, posvəhennaə Fizuli. Vıhka, 1958, 4 noəbrə.

 284. Pogziə dobra i löbvi. (O Muxammede Fizuli) M.İbra­qimov Po zakonom krasotı. Baku: Azerneşr, 1964, s.172-181.

 285. Premiə Fizuli u uzbekskoqo pogta. Bakinskiy raboçiy, 1996, 3 maə.

 286. Proekt pamətnika zameçatelğnomu pogtu. Bakinskiy Ra­boçiy, 1958, 9 dekabrə.

 287. 500 letie Fizuli otmeçaet ÖNESKO (Otkrıtie v Pa­rije v ştab-kvartire ÖNESKO vıstavki, o 500 letiö Fizuli). Bakinskiy raboçiy, 1996, 23 fevralə.

 288. Pətitomnoe izdanie soçineniy velikoqo pogta. K 400-letiö so dnə smerti M.Fizuli. Bakinskiy raboçiy, 1958, 3 iölə.

 289. Rasporəjenie Prezidenta Azerbaydjanskoy Respubliki o mejdunarodnoy premii imeni Fizuli i sostave ko­missii po mejdunarodnoy premii, imeni Fizuli. Bakinskiy raboçiy, 1997, 19, 23 sentəbrə.

 290. Rasulov R. Velikiy pogt azerbaydjanskoqo naroda. Pravda Vostoka, 1958, 8 dekabrə; Sovetskaə Moldaviə, 1958, 13 dekabrə.

 291. Rasulov R. Klassik azerbaydjanskoy pogzii. Sovetskaə Moldaviə, 1958, 13 dekabrə.

 292. Rafili M. Oçerk po istorii Azerbaydjanskoy lite­raturı. Literaturnıy Azerbaydjan, 1940, № 1, s. 50.

 293. Rafili M. Fizuli. V kn.: Rafili M.İzbrannoe. Baku, Azerneşr, 1973, s. 156-168.

 294. Rza Rasul. Otkrıtoe pisğmo Nasimi, Fizuli, Sabiru (S löbovğö k nim, v nazidanğe inım). Bakinskiy raboçiy, 1970, 5 aprelə.

 295. Rza Rasul. Ohuhenie /Perevod Anisima Kronqauza Ba­kin­skiy raboçiy, 1958, 10 dekabrə.

 296. Respublikanskiy konkurs na luçşie vokalğnıe, kamer­nıe, oratorialğnıe i simfoniçeskie proizvedeniə, pos­vəhennıe Muxammedu Fizuli. Bakinskiy raboçiy, 1958, 22 marta.

 297. Rustam N. Nemerknuhiy svet Fizuli. Azerbaydjan, 1994, 30 aprelə.

 298. Rustamov G.R. Znal li Fizuli pogmu Navoi «Leyli i Medjnun»? Kratkoe soobhenie İnstituta narodov Azii i Afriki, 1954, vıpusk 65, s. 144-146; Moskva: Nauka, 1964, 184 s.

 299. Rustamov G. M.Fizuli: Bioqrafiçeskaə sprav­ka. Pogtı Azerbaydjana. Moskva-Leninqrad: So­vets­kiy pisatelğ, 1962, s. 131.

 300. XV veka. Moskva, 1963, s. 200-228.

 301. Sabsay P. «Silğnıy voyskami slov…». O pamətnike Muxammedu Fizuli skulğtorov T.Mamedova i O.Glğdarova. Bakinskiy raboçiy. 1964, 14 marta.

 302. Savelğev S. Na plohadi v Baku (O pamətnike Fizuli v Baku). Bakinsiy raboçiy, 2004, 8 sentəbrə.

 303. Salamzade O. Bojestvennoe slovo pogta. K 500 letiö Fizuli. Vışka, 1996, 26 oktəbrə.

 304. Salamova S. Gnüiklopediə Fizuli. Vışka, 2005, 9-15 sentəbrə.

 305. Salaxzade S. Muxammed Fizuli kak kritik. Vışka, 1990, 15 aprelə.

 306. Seid-zade A.A. İz istorii izuçeniə naslediə Fizuli v russkom vostokovedenii. 400 letie Fizuli. Speüialğ­nıy nomer jurnala «İzvestiə» AN Azerb. SSR. Baku: İzd-vo AN Azerbaydjanskiy. SSR, 1958, s. 155-172.

 307. Seid-zade A.A. Kniqa irankskoqo uçenoqo o Fizuli (o kniqe Xuseyna Ali Maxfuza «Fizuli Baqdadi», vışed­şiy v 1959 q. v Baqdade na arabskom əzıke). İzvestə AN Azerbaydjanskoy SSR. Seriə obhestvennoy nauk, 1960, № 6, s. 173-175.

 308. Seid-zade A.A. N.İ. Qulak kak perevodçik Fizuli (O russkom perevode pogmı «Leyli i Medjnun). Trudı ins­tituta Literaturı i əzıka im. Nizami AN Azerb. SSR. 1958, t. 13, s. 109-126; prilojenie s. 127-130.

 309. Seid-zade A.A. O date napisaniə pogmı «Leyli i Medj­nun» Fizuli. Dokladı AN Azerbaydjanskoy SSR, 1958, № 1. s. 91-96.

 310. Seid-zade A.A. O dvux samıx rannıx pogmax Fizuli. Dokladı AN Azerbaydjanskoy SSR, 1955, № 12, s.879-883.

 311. Seid-zade A.A. O dobaqdadskom periode tvorçestva Fi­zu­li. 400 letie Fizuli. Speüialğnıy nomer jurnala «İzvestiə. AN Azerbaydjanskaə SSR». Baku: İzd-vo AN Azerbaydjana, 1958, s. 9-37.

 312. Seid-zade A.A. Proleqomena k izuçeniö filosofskix vzqlədov Fizuli: Rezöme. Dokladı AN Azerbay­djan­skoy SSR, 1957, № 7, s. 809-813.

 313. Seid-zade A.A. Fizuli (O perevode N.İ. Qulaka na rus­skiy əzık poemı «Leyli i Medjnun»). Nizami Qən­dje­vi (Sbornik statey). Baku: İzd-vo AN Azerbaydjanskoy SSR, 1947, s. 190-191.

 314. Seid-zade A.A. Fizuli i eqo sın Fezli: Rezöme. Dok­ladı AN Azerbaydjanskoy SSR, 1958, № 11, s. 947-950.

 315. Seydov A. Ö. Pedaqoqiçeskie vzqlədı Fizuli (1498-1556) [Azerbaydjanskiy pogt i mıslitelğ]. Sovetskaə pedaqoqika, 1971, № 10, s. 114-119.

 316. Seidov İ. Muxammed Fizuli naş sovremennik. Vışka, 1995, 26 avqusta.

 317. Semenova T. K znamenatelğnoy date. Vışka, 1958, 10 dekabrə.

 318. Skulğptura voplohaöhaə obraz velikoqo pogtam M.Fi­zuli ustanovlena v bolğşom zale Muzeə istorii azer­baydjanskoy literaturı im Nizami. Avtor skulpturı G.Şamilov (Soobhenie). Bakinskiy raboçiy, 1958, 10 dekabrə.

 319. Smirnov V.D. Oçerk istorii tureükoy literaturı. Vseobhaə istoriə literaturı. Pod redak. V.F.Korşa i A.İ.Kirpiçnikova. SPb., 1892, t. 4, s. 53.

 320. Sostaəlosğ pervoe zasedanie orqkomiteta po provede­niö öbileə Fizuli. Bakinskiy raboçiy, 1993, 9 fevralə.

 321. Spiridonov M. Oqni veçnosti (o poeme Fizuli «Leyli i Medjnun», i ee perevode na russkiy əzık). Azer­bay­djan, 1920, 7 fevralə.

 322. Sultanov M. Fizuli o vospitanii molodeji. Molodejğ Azerbaydjana, 1958, 10 dekabrə.

 323. Sultanov G. Poverxnostnoe sujdenie o velikom poete (o statğe «Oqni veçnosti» M.Spiridonova). Vozrojdenie, 1920, 17 fevralə.

 324. Taqizade Ş. Dni pogzii Fizuli v Baku. Baku, 1984, 17 maə; Bakinskiy raboçiy, 1985, 17 maə.

 325. Taqizade Ş. Torjestva posvəhennıe Fizuli V Moskve. Bakinskiy raboçiy, 1958, 8 dekabrə.

 326. Talıblı M. Puteşestve za strokoy Fizuli. Vışka, 1987, 5 maə.

 327. Tbilisi torjestvenno otmetil öbiley Fizuli. Azer­baydjan, 1996, 9 noəbrə.

 328. Tixonov N. Velikiy qumanist Vostoka: K 400 letiö so dnə smerti Muxammeda Fizuli. Bakinskiy raboçiy, 1958, 29 noəbrə.

 329. Torjestva, posvəhennıe Fizuli v Moskve. Bakinskiy raboçiy, 1958, 8 dekabrə.

 330. Xalilulla Xalili. Fizuli löbət vse afqanüı. Bakinskiy raboçiy, 1958, 10 dekabrə.

 331. Xikmet Nazim. Blaqorodnaə missiə pogta. Bakinskiy raboçiy, 1958, 10 dekabrə.

 332. Xudojniki – k öbileö Fizuli: K 400-letiö. Bakin­skiy raboçiy, 1958, 2 noəbrə.

 333. Xusain Ali Maxfuz Gto veliçayşaə çest dlə menə. Bakinskiy raboçiy, 1958, 10 dekabrə.

 334. Ukaz Prezidenta Azerbaydjanskoy Respubliki 0 500-letii so dnə rojdeniə Muxammeda Fizuli. Azerbay­djan, 1994, 26 marta.

 335. Unsi-Zade Dj. Redaküionnaə statğə (O pogmı «Leyli i Medjnun» M.Fizuli). Keşkul, 1887, 11 sentəbrə, № 54.

 336. Uçastnikam mejdunarodnoy nauçnoy kon­ferenüii v Derbente, posvəhennoy 500-letiö so dnə rojdeniə ve­likoqo azerbaydjanskoqo pogta Muxammeda Fizuli. Poz­dravlenie Q. Alieva. Azerbaydjana, 1996, 20 iölə.

 337. Fatullaev Ş. Arxitektura Gpoxi Fizuli. Azərbayjan Respublika EA Nizami Gənjəvi adına Azərbayjan Ədəbiyyatı Muzeyi. Məhəm­məd Füzulinin 500 illiyinə həsr edilmiş Respublika Konfransının materialları (Tezislər) Bakı, 1996, s. 53-54.

 338. Feyzullaeva V. Nasimi i Fizuli. Sbornik statey/ Sostavitelğ: B.A.Nabiev Baku: İzd-vo «Glğm», 1973, s.139-149.

 339. Feyzullaeva V. «Ə-sveça v qluxoy noçi Razluki.» Fizu­li-500. Bakinskiy raboçiy, 1994, 21 iönə.

 340. Fizuli. Antoloqiə pedaqoqiçeskoy mısli Azerbay­djan­skoy SSR /Sostaviteli: A.A. Aqa­ev, A.Ş. Qaşimov. Moskva: Pedaqoqika, 1989, s. 179-180.

 341. Fizuli (Bioqrafiçeskie spravka). Poetı Azerbay­dja­na. Leninqrad: Sovetskiy pisatelğ, 1970, s. 201-202.

 342. Fizuli. V kn.: Bolğşaə sovetskaə gnüik­lopediə. Vtoroe izdanie. Moskva: Qos. nauç. İzd-vo BSG, 1956, t. 45, s.81-82, t. 27, Moskva, 1977, s. 382-383.

 343. Fizuli. İstoriə Azerbaydjana. V 3-x tomax, tom 1. Baku: Akad. Nauk Azerbaydjanskoy SSR, 1968, s.252-255.

 344. Fizuli: Karotkaə bioqrafiçeskaə spravka. Pogtı Azer­baydjana. Moskva: Sovetskiy Pisatelğ, 1970, s.201-202.

 345. Fizuli – Fizuli Muxammed Suleyman oqlı. Ma­me­dov R. Sooteçestvenniki Azerbaydjan – drevnəə muzıka. Bakı: Şirvanneşr, 2007, s.12-13.

 346. Fizuli-moy Kumir (Vıstavka rabot xudojnika Adilə Rustamova). Bakinskiy raboçiy, 1996, 29 oktəbrə.

 347. Fizuli. Gnüiklopediçeskiy slovarğ. İzdateli: F.A.Brok­qauz, İ.A. Efronğ. SPb.; 1902, t. XXXVI (A), s.858.

 348. Çobanzade B. Jivuhiy çetıresta let (K 400-letiö so dnə smerti pogta Fizuli). Bakinskiy raboçiy, 1925, 18 maə.

 349. Çudesnıy kover. Vışka, 1958, 26 oktəbrə.

 350. Şakulaşvili Q. Fizuli v Qruzii. Reüenziə na kniqu iz serii «Jiznğ zameçatelğnıx lödey». O klassika azer­bay­djanskoy pogzii Muxammeda Fizuli. «Literatur­nıy Azerbaydjan», 1972, № 12. s.145-146.

 351. Şarif A. O lirike Fizuli (O kniqe M. Kulizade). Kri­ti­ka i biblioqrafiə. Bakinskoy raboçiy, 1966, 18 oktəbrə.

 352. Şenqelaə D. Eqo poeziə doroqa nam. Bakinskiy raboçiy, 1958, 10 dekabrə.

 353. Şixaliev R. Veçer poməti Fizuli. Molodej Azer­bay­djana, 1994, 31 dekabrə.

 354. Şukulaşvili Q. Fizuli v Qruzii. Lite­raturnıy Azer­baydjan, 1972, № 12.

 355. Gyvazov A. Velikiy azerbaydjanskiy poet Muxammed Fizuli. Fizkulğturnik Azerbayd­jana, 1958, 10 dekabrə.

 356. Glğçin. Koravan, iduhiy vo vremeni. Azerbaydjan, 1987, № 7, s. 115-128.

 357. Gtiçeskaə mıslğ v Azerbaydjane v XV-XVIII vv. Qeö­şev Z. Gtiçeskaə mıslğ v azerbaydjane (İstoriçeskie oçerki). Baku: Qəndjlik, 1968, s. 124-138.

 358. Gfendiev İ. Muxammed Fizuli / K 400-letiö so dnə smer­ti). Uçenıe zapiski AQU. Qumanitarnıx seriy, 1958, № 2. s.41-64.

 359. Gfendiev İ. Peveü jizni i löbvi. K 400 letiö so dnə smerti. M.Fizuli. Bakinskiy raboçiy, 1958, 2 noəbrə.

 360. Gfendiev İ. Proza velikoqo pogta. O proze Fizuli. Li­teraturnıy Azerbaydjan, 1972, № 3, s. 118-123.

 361. Gfendieva A. K problematike tekstoloqi­çeskoqo izuçe­niə perevodnıx Azerbaydjanskix skazok, Sobrannıx v SMOMPKe. Orta əsr əlyazmaları və Azərbayjan mədə­niy­yəti tarixi problemləri IV Respublika elmi-nəzəri kon­fran­sının materialları. Bakı: Örnək, 1995, s.128-133.

 362. Öbiley velikoqo Fizuli na zemle Daqestana. Azerbay­djan, 1996, 20 iölə; Bakinskiy raboçiy, 1996, 23 iölə.

 363. Öbileynıy plenum posvəhennıy Fizuli v AN Azer­baydjana. Bakinskiy raboçiy, 1958, 11 dekabrə.

 364. Öbileynoe torjestvo na bakinskoy plahadi Fizuli. Bakinskiy raboçiy, 1996, 14 noəbrə.

 365. Ösifli A.X. Nasledie Fizuli i tvorçestvo M.Muş­fika. Kutaisskiy Nauçnıy Üentr. «Novaüiə». Periodi­çeskiy nauçnıy jurnal, Kutaisi, 2010, № 6, s.153-157.

 366. Ösufov M.Q. Fizuli osvehaə putğ mnoqim Daqes­tan­skim poetam. Məhəmməd Füzuli – 500. Beynəlxalq Fi­zu­li simpoziumunun material­ları (7-8 noyabr 1996) Bakı: Sabah, 1997, s. 58-60.

 367. Əraxmedov M.Etim Gmin-perevodçik M. Fizuli. Ərax­me­dov M.Azerbaydjanskaə poeziə i Etim Gmin. Baku: Glğm, 1992, s. 16-27.

Yüklə 3,81 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə