Coğrafiya və təbii resurslar, №1, 2015Yüklə 5,19 Kb.

səhifə72/72
tarix30.04.2018
ölçüsü5,19 Kb.
1   ...   64   65   66   67   68   69   70   71   72

Coğrafiya və təbii resurslar, №1, 2015 
128                    AMEA akad. H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu, Azərbaycan Coğrafiya Cəmiyyəti 
 
 
ması"  mövzusunda  çıxış  edən  BMT-nin  İnkişaf 
Proqramının Kür çayı üzrə layihəsinin 2011-2014-
cü  illər  üçün  ABŞ-dan  olan  beynəlxalq  əlaqələn-
diricisi xanım Meri Metyu bildirdi ki, Azərbaycan 
hidrosiyasi  problemlərin  həlli  məqsədilə  trans-
sərhəd  əməkdaşlıq  sahəsində  lider  dövlətə  çev-
rilib.  Azərbaycan  hidrosiyasi  problemlərin  həlli 
sahəsində  əməkdaşlıqda  bütün dünya  üçün  qlobal 
model ola bilər. Azərbaycan üçün su resurslarının 
paylanması  və  idarə  edilməsi  sahəsində  trans-
sərhəd  əməkdaşlığın  genişləndirilməsinin  mühüm 
əhəmiyyəti  var:  “Azərbaycan  regionda  yeganə 
dövlətdir  ki,  əhalisi  yüksək  templə  artır.  Gürcüs-
tan və Ermənstanda isə əhali ya aşağı sürətlə artır 
və  ya  azalır.  Lakin  su  məsələsində  Azərbaycan 
yuxarı  axın  ölkələrinin  təsirinə  məruz  qalır". 
BMT-nin  İnkişaf  Proqramının  nümayəndəsi  daha 
sonra  qeyd  etdi  ki,  Kür  hövzəsi  ölkələrinin  su 
ehtiyatlarının  birgə  idarə  edilməsi  üçün  Fəaliyyət 
Planı  hazırlanmışdır.  Layihə  əlaqələndiricisinin 
sözlərinə  görə,  BMT-nin  İnkişaf  Proqramı  ilə 
birgə  həyata  keçirilən  layihənin  növbəti  hissəsi 
2015-2018-ci  illəri  əhatə  edəcək.  Bu  yaxınlarda 
Dünya  Bankı  ilə  4  illik  layihə  çərçivəsində 
Azərbaycan və Gürcüstan üçün 6 milyonluq qrant 
da təsdiq olunub. 
Sonra  konfrans  öz  işini  “Hidromünaqişələr 
və  beynəlxalq  hüquq”,  “Transsərhəd  su  axarları 
ilə  əlaqəli  problemlər  regional  sülh  və  təhlükə-
sizliyə  təhdiddir”  mövzularında  panel  iclaslarla 
davam etdirib. 
Beynəlxalq  Hidroloji  Proqram  üzrə  Azər-
baycan  Milli  Komitəsinin  sədri,  professor  Fərda 
İmanov  “Cənubi  Qafqaz  regionunda  transsərhəd 
su  ehtiyatlarının  istifadə  olunmasında  və  mühafi-
zəsində birgə əməkdaşlığın zərurəti” mövzusunda 
məruzəsində Azərbaycanın su ehtiyatları haqqında 
məlumat  verərək,  transsərhəd  su  ehtiyatlarımızın 
daha çox olduğunu göstərdi, su siyasətimizin əsa-
sını  sovet  su  siyasətinin  təşkil  etdiyini  vurğuladı. 
O,  daha  sonra  bildirdi  ki,  Azərbaycan  hər  sahədə 
tolerant  ölkə  kimi  tanınıb  və  su  siyasətimiz  də  
aqressiv deyil, biz su ehtiyatlarının qonşu  ölkələr 
arasında  ədalətli  bölüşdürülməsinin  tərəfdarıyıq. 
Məruzəçi  su  ehtiyatları  ilə  bağlı  təsərrüfat 
fəaliyyətinin  təsirini  qiymətləndirərək  qeyd  etdi 
ki,  Kür  çayının  real  su  ehtiyatları  təqribən  50%, 
Arazın isə 30% azalıb. Ölkənin fəaliyyət planı və 
strategiyası hazırlanarkən onların normal, effektiv 
həyata  keçirilməsi  üçün  qonşu  ölkələrdəki  vəziy-
yət, qısa və  uzunmüddətli planlar nəzərə alınma-
lıdır. 
 Tədbirin  sonunda  Birləşmiş  Millətlər  Təş-
kilatına,  onun  ixtisaslaşdırılmış  qurumlarına  və 
Ümumdünya  Su  Şurasına  ünvanlanan  “Bakı  bə-
yannaməsi” qəbul olundu. 
 
 
 
 
 


Coğrafiya və təbii resurslar, №1, 2015 
 
                    AMEA akad. H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu, Azərbaycan Coğrafiya Cəmiyyəti 
 129 
 
MÜNDƏRİCAT 
Baş redaktordan..............................................................................................................................................................3 
Geomorfologiya 
E.K.Əlizadə − Azərbaycanda müasir ekogeomorfoloji problemlər..............................................................................4 
H.A.Xəlilov - Kiçik Qafqazın faydalı qazıntı yataqlarının proqnozu və axtarışının morfostruktur meyarları 
 (Azərbaycan daxilində)..........................................................................................................................................12 
X.K.Tanrıverdiyev, A.S.Səfərov − Azərbaycan Respublikası ərazisində neft, yeraltı şirin su və tikinti 
 materialları yataqlarının formalaşması üçün əlverişli olan paleorelyef sahələri....................................................18 
Y.N.Tağıyeva, S.S.Vəliyev − Abşeron yarımadasının paleocoğrafiyası və onun insanla 
 məskunlaşması tarixi..............................................................................................................................................23 
Landşaftşünaslıq 
Y.Ə.Qəribov, N.S.İsmayılova − Böyük Qafqazın şimal – şərq yamacı aqroirriqasiya landşaftları 
  strukturunun tədqiqi..............................................................................................................................................29 
H.T.Haqverdiyev, T.B.Hüseynov − Landşaft tədqiqatlarında geofiziki metodlardan istifadənin 
 elmi-təcrübi əsasları...............................................................................................................................................33 
İqlimşünaslıq 
R.H.Qardaşov, R.M.Məmmədov − Yol boyunca Günəş elektromobilinin üzərinə düşən Günəş enerjisi 
 miqdarının modelləşdirilməsi.................................................................................................................................37 
X.Ş.Rəhimov − Azərbaycan ərazisində müasir və gözlənilən təbii rütubətlənmə şəraiti............................................41 
M.S.Həsənov − Bakıya düşən atmosfer yağıntıları haqqında......................................................................................49 
Hidrologiya 
R.M.Qaşqay − Azərbaycanda su problemləri.............................................................................................................53 
F.Ə.İmanov − Araz çayının illik axımının təbii və antropogen transformasiyası.......................................................58 
M.A.Abduyev − Kimyəvi axımın formalaşmasına fiziki-coğrafi amillərin təsiri 
 (Azərbaycan Respublikası daxilində).....................................................................................................................63 
İqtisadi və sosial coğrafiya 
Z.N.Eminov − Azərbaycanda kənd əhalisinin təbii artımının inkişaf meyilləri və nizamlanması istiqamətləri.........68 
V.Ə.Əfəndiyev − Müasir mərhələdə Azərbaycanın  şəhər əhalisinin sayının dinamikası...........................................74 
N.H.Əyyubov, G.İ.Abdullayeva  Şəki-Zaqatala iqtisadi-coğrafi rayonunda əhalinin yüksəklik 
 qurşaqları üzrə yerləşməsi: meyillər və təkmilləşdirilmə.......................................................................................79 
N.Ə.Paşayev − Azərbaycanın iqtisadi-sosial və siyasi coğrafiya elminin müasir inkişaf problemləri........................83 
Z.T.İmrani − Azərbaycan Respublikasının investisiya siyasəti və onun perspektiv istiqamətləri..............................87 
R.N.Kərimov − Lənkəran-Astara iqtisadi rayonunda kənd məskunlaşması 
 və onun davamlı inkişafı problemləri....................................................................................................................91 
Ekocoğrafiya və biocoğrafiya 
M.Y.Xəlilov − Şiblək qruplaşmaları meşə örtüyünün mövcudluq indikatorudur........................................................96 
Ə.A.Əliyev − Böyük Qafqazın şimali-şərq yamacının  intensiv mənimsənilən  ərazilərinin 
  ekocoğrafi  problemləri....................................................................................................................................... 104 
Geodeziya və kartoqrafiya 
Q.Ş.Məmmədov, M.H.Qocamanov − Coğrafi tədqiqatlarda geodeziya-kartoqrafiya elminin 
 yeri və əhəmiyyəti................................................................................................................................................109 
Coğrafi təhsil 
O.K.Alxasov, N.S.Seyfullayeva − Azərbaycan Respublikasında məktəb coğrafiyasının inkişafı............................115 
Maraqlı elmi məlumatlar 
E.Şaf − Heyvanlar zəlzələləri öncədən xəbər verə bilərmi?.......................................................................................119 
Yubileylər və tədbirlər 
Şahvələd Binnət oğlu Xəlilov − 75 ............................................................................................................................123 
Akademik Ramiz Mahmud oğlu Məmmədov − 65....................................................................................................124 
Azərbaycan Coğrafiya Cəmiyyətinin IX qurultayı.....................................................................................................125
 
BEAA-nın Fundamental Coğrafi Problemlər üzrə Birləşmiş Elmi Şurası və REA Fundamental Coğrafi 
 Problemlər üzrə Birləşmiş Şurasının XVIII birgə sessiyası.................................................................................126 
“Qlobal və regional hidrosiyasi problemlər beynəlxalq əməkdaşlıq və təhlükəsizlik kontekstində”  
 mövzusunda konfrans........................................................................................................................................... 127 
 
 
 


Coğrafiya və təbii resurslar, №1, 2015 
130                    AMEA akad. H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu, Azərbaycan Coğrafiya Cəmiyyəti 
 
 
CONTENTS 
From the editor-in-chief..................................................................................................................................................3 
Geomorphology 
E.K.Alizade, S.A.Tarikhazer − Modern ecogeomorphological problems of Azerbaijan............................................4 
H.A.Khalilov − Morphostructural criteria the prognosis and prospecting of mineral deposits of the  
Minor Caucasus (Within the borders of Azerbaijan)...........................................................................................12 
Kh.K.Tanryverdiyev, A.S.Safarov − The areas of palaeorelief with favourable conditions for formation 
 of deposits of oil, underground waters and building materials in the territory of the Azerbaijan Republic.........18 
Y.N.Taghiyeva, S.S.Veliyev − Paleogeography of the Absheron peninsula and history of its  settling by man........23 
Landscape science 
Y.A.Garibov, N.S.İsmayilova − Investigation of the structure of  agroirrigational landscapes  
of north-east slope of the Major Caucasus..............................................................................................................29 
A.T.Hagverdiyev, T.B.Huseynov − Scientific and practical bases the use of geophysical methods 
 in landscape researches........................................................................................................................................33 
Climatology 
R.G.Gardashov, R.M.Mammadov − Modelling of the amount of solar energy falling  
on the panel of solar car along the road................................................................................................................37 
KH.SH.Rahimov − The current and expected  natural  moistening  conditions in the territory of Azerbaijan........41 
M.S.Hassanov − On the atmospheric precipitations in Baku......................................................................................49 
Hydrology 
R.M.Kashkay − Water problems in Azerbaijan..........................................................................................................53 
F.A.Imanov − Natural and anthropogenic transformation of annual runoff of the Araz river....................................58 
M.A.Abduyev − Impact of physical and geographical factors on the formation of chemical flow 
 (Within the Azerbaijan Republic).......................................................................................................................63 
Economic and social geography 
Z.N.Eminov − Trendency of development and ways of regulation of natural growth 
 of the rural population of Azerbaijan..................................................................................................................68 
V.A.Efendiyev − Dynamics of the urban population of the Azerbaijan Republic in the contemporary period........74 
N.H.Eyyubov, G.I.Abdullayeva − Distribution of the population in high-altitude zones 
 in the Sheki-Zagatala economic region: tendencies and improvement...............................................................79 
N.A.Pashayev − Contemporary problems of economic-social and political geography of Azerbaijan…..................83 
Z.T.İmrani − Investment policy of the Republic of Azerbaijan and its future directions...........................................87 
R.N.Karimov − Distribution of rural population and problems of its sustainable development 
 in the Lankaran-Astara economic region............................................................................................................91 
Ecogeography and biogeography 
M.Y.Khalilov − Shibliak groupings – indicator the existence of forest vegetation....................................................96 
A.A.Aliyev − Some ecogeographical problems of the north-eastern slope of the Great Caucasus ..........................104 
Geodesy and cartography 
Q.Sh.Mammadov, M.H.Gojamanov − The place and importance of cartographic and geodetical science 
 in geographical researches................................................................................................................................109 
Geographical education 
O.K.Alxasov, N.S.Seyfullayeva − Development of school geography in the Azerbaijan Republic........................115 
İnteresting scientific information 
E.Shaf − Can animals beforehand predict earthquakes?..........................................................................................119 
Anniversaries and events 
Shahvalad Binnat oghlu Khalilov − 75 ......................................................................................................................123 
Academic Ramiz Mahmud oghlu Mammadov − 65...................................................................................................124 
IX Congress of the Azerbaijan Geographical Society................................................................................................125
 
XVIII joint session of the United Scientific Council on geographical issues of the Association of International 
 Academy of Sciences and the United Council on geographical problems 
 of the Russian Academy of Sciences.................................................................................................... ..............126 
 “Global and regional hydropolitical issues in the context of international cooperation and security”
  
conference. ..........................................................................................................................................................127
 
 
 
 


Dostları ilə paylaş:
1   ...   64   65   66   67   68   69   70   71   72


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə