Fġqh təLĠMĠYüklə 3,35 Kb.

səhifə55/92
tarix08.03.2018
ölçüsü3,35 Kb.
1   ...   51   52   53   54   55   56   57   58   ...   92

 
 
231
 
 
 fiqh təlimi 
hə illəllahul əliyyul-əzim. Subhanəllahi rəbbisəmavatis-səb və rəbbil-
ərəzinəs-səb  və  ma  fihinnə  və  ma  bəynəhunnə.  Və  rəbbil-ərĢil  əzim. 
Vəl-həmdu lillahi rəbbil aləmin”.
1
  
1. Təqibat

 
Namazın təqibatını ərəbcə oxumaq Ģərt deyildir. Lakin məsum imam-
lardan (ə.s) nəql olunan duaları və zikrləri oxumaq tövsiyə olunur. O 
cümlədən “Xanım Zəhranın təsbihi” adlı zikrləri deməyin çox böyük 
savabı  vardır.  Bu  zikrlər  belədir:  34  dəfə  “Allahu  Əkbər”,  33  dəfə 
“Əlhəmdu lillah” və 33 dəfə “Subhanəllah”.
2
 
Diqqət: 

 
Dua  kitablarında  məsum  imamlardan  (ə.s)  ali  məzmunu  olan  çox 
dəyərli dualar mövcuddur.
3
 

 
Namazdan  sonra  Ģükr  səcdəsi  etmək  müstəhəbdir.  Yəni,  bütün 
nemətlərə görə, həmçinin namazı bizə nəsib etdiyinə görə Allaha Ģükr 
etmək niyyəti ilə alnı yerə qoymaq müstəhəbdir. YaxĢı olar ki, bu səc-
dədə üç dəfə “Ģukrən lillah” deyilsin.
4
 
 
 
 
 
 
                                         
1
 Rəhbərdən soruşulan suallar, Namaz bölümü,  343-cü məsələ 

 Namazdan sonra oxunulan zikrlər və dualar. 
2
 Rəhbərdən soruşulan suallar, Namaz bölümü,  345-ci məsələ 
3
 Rəhbərdən soruşulan suallar, Namaz bölümü,  345-ci məsələ 
4
 Rəhbərdən soruşulan suallar, Namaz bölümü,  346-cı məsələ 


 
 
231
 
 
 fiqh təlimi 
 
SUALLAR: 
1.  Əgər  namazqılan  səhvən  namazın  bir  rüknünü  qoyub  dıgər  bir 
rükrünü yerinə yetirsə, namazın hökmü nədir? 
2. Tərtiblə muvalatın fərqi nədir? 
3. Əgər namazda muvalata riayət olunmasa, namzın hökmü nədir? 
4. Fitir və Qurban bayramları namazının neçə qunutu var? 
5. Qunutda bir salavat deməklə kifayətlənmək olar? 
6. Namazın təqibində hansı dua və zikrləri oxumaq  yaxşıdır? 
 
 


 
 
232
 
 
 fiqh təlimi 
QIRX YEDDĠNCĠ DƏRS 
YOVMĠYYƏ NAMAZLARI (13) 
Namazın tərcüməsi 
11. Namazın tərcüməsi: 
YaxĢı  olar  ki,  namazqılan  Ģəxs,  namazın  sözlərini  və  zikirlərini 
deyərkən  onların  mənalarına  diqqət  yetirsin.  XüĢu  və  hüzuri-qəlblə 
namaz qılıb ruhunu paklaĢdırsın və bu yolla mehriban Allaha daha da 
yaxınlaĢsın. 
1) Həmd surəsinin tərcüməsi: 
1. Rəhmli, mərhəmətli Allahın adı ilə! 
2. Həmd (Ģükür və tərif) olsun Allaha – aləmlərin Rəbbinə, 
3.  (Bu  dünyada  hamıya)  rəhmli,  (axirətdə  isə  ancaq  möminlərə) 
mərhəmətli olana, 
4. Haqq-hesab (Qiyamət) gününün sahibinə! 
5. Biz yalnız Sənə ibaət edirik və yalnız Səndən kömək diləyirik! 
6. Bizi düz yola hidayət et! 
2. Nemət verdiyin kəslərin yoluna
8. Qəzəbə düçar olanların yoluna deyil.
1
 
2) Tovhid surəsinin tərcüməsi: 
1.  (Ya  Peyğəmbər!  Allahın  zatı  və  sifətləri  haqqında  səndən  soruĢan 
mələklərə) de ki: “(Mənim Rəbbim olan) O Allah birdir (Heç bir Ģəri-
ki yoxdur); 
                                         
1
 Rəhbərdən soruşulan suallar, Namaz bölümü 


 
 
233
 
 
 fiqh təlimi 
2. Allah (heç kəsə, heç nəyə) möhtac deyildir! (Hamı Ona möhtacdır; 
O əzəli və əbədidir!) 
3. O, nə doğmuĢ, nə də doğulmuĢdur! (Allah özünə heç bir övlad gö-
türməmiĢdir!) 
4. Onun heç bir tayı-bərabəri, bənzəri də yoxdur!”
1
 
3) Rüku və səcdənin, həmçinin bir sıra müstəhəb  zikrlərin tərcü-
məsi: 
1. “Subhənallah”, yəni, Allah pak və münəzzəhdir. 
2. “Subhanə rəbbiyəl əzimi və bihəmdihi”, yəni əzəmətli Allah pak və 
münəzzəhdir və mən Onu sitayiĢ edirəm. 
3. “Subhanə rəbbiyəl əla və bihəmdihi”, yəni, uca Allahım pak və mü-
nəzzəhdir və mən Ona sitaiĢ edirəm. 
4.  “Səmiəllahu  limən  həmidəh”,  yəni,  Allhın  lütfü  Onu  sitayiĢ  edən 
Ģəxsə Ģamil olsun. 
5. “Əstəğfirullahə rəbbi və ətubu iləyhi”, yəni, Rəbbim olan Allahdan 
bağıĢlanma diləyirəm və Ona doğru qayıdıram, tövbə edirəm. 
6.  “Bihəvlillahi  və  quvvətihi  əqumu  və  əqudu”,  yəni,  Allahın  iradəsi 
və qüvvəsi ilə ayağa qalxır və əyləĢirəm. 
4) Qunutun zikrlərinin tərcüməsi: 
1. “Rəbbəna atina fid-dünya həsənətən və fil axirəti həsənətən və qina 
əzabənnar”. Yəni, Ġlahi, bizə dünya və axirət xeyri əta et və bizi atəĢin 
əzabından qoru! 
2. “La ilahə illəllahul həlimul-kərim”, yəni, Həlim (səbirli) və Kərim 
(bəxĢ edən) Allahdan baĢqa məbud yoxdur. 


 
 
234
 
 
 fiqh təlimi 
3.  “La  ilahə  illəllahul  əliyyul-əzim”,  yəni,  uca  və  əzəmətli  Allahdan 
baĢqa məbud yoxdur. 
4.  “Subhanəllahi  rəbbis-səmavatis-səb  və  rəbbil  ərəzinəs-səb”,  yəni 
yeddi asimanın və yeddi yerin Rəbbi pak və münəzzəhdir. 
5. “Və ma fihinnə və ma bəynəhunnə”, yəni, onlarda (yerlərdə və göy-
lərdə) olan və onlar arasında olan hər Ģeyin Rəbbidir. 
6. “Və rəbbil ərĢil əzim”, yəni, O, əzəmətli ərĢin Rəbbidir. 
2. “Vəl həmdu lillahi rəbbil aləmin”, yəni, həmd, aləmlərin rəbbi olan 
Allaha məxsusdur.
2
 
5) Təsbihati-ərbəənin tərcüməsi: 
1. “Subhənallah”: Allah, pak və münəzzəhdir. 
2. “Vəl-həmdu lillah”: Həmd və səna Allaha məxsusdur. 
3. “Və la ilahə illəllah”: Allahdan baĢqa məbud yoxdur. 
4. “Vəllahu Əkbər”: Allah böyükdür. 
6) TəĢəhhüd və salamın tərcüməsi: 
1. “Əlhəmdu lillah”: Həmd və səna Allaha məxsusdur. 
2.  “ƏĢhədu  ənla  ilahə  illəllah”:  ġəhadət  verirəm  ki,  Allahdan  baĢqa 
məbud yoxdur. 
3. “Vəhdəhu la Ģərikə ləhu”: Yeganədir və Ģəriki yoxdur. 
4.  “Və  əĢhədu ənnə  Muhəmmədən əbduhu  və  rəsuluhu”:  Və  Ģəhadət 
verirəm ki, Məhəmməd, Onun qulu və elçisidir. 
5. “Allahummə səlli əla Muhəmmədin və ali Muhəmməd”: Ġlahi, Mu-
həmməd və Ali Məhəmmədə salam göndər. 
                                                                                                
1
 Rəhbərdən soruşulan suallar, Namaz bölümü 
2
 Rəhbərdən soruşulan suallar, Namaz bölümü 
Dostları ilə paylaş:
1   ...   51   52   53   54   55   56   57   58   ...   92


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə