İ.Əliyev, N. Ağamalıyeva, Ş. Alışanh m ə s’ul redaktorYüklə 28,56 Kb.

səhifə1/112
tarix06.05.2018
ölçüsü28,56 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   112Red.ak.siya  hey'əti: 
F.Maqsudov,
İ.Əliyev,  N.Ağamalıyeva,  Ş.Alışanh
M ə s’ul  redaktor:  N.Ağamalıyeva 
ISBN-5-8066-0925-1
Azərbaycan  Cümhuriyyəti.  -  B akı:  "Elm",  1998,  336  s.
K itab  A zərbaycan  R espııblikasınm   p rezid en ti  H ey d ər  Ə liyevin  30 
yanvar 
1998-cı 
il 
ta rix li 
sərəncam ı 
ilə  
yarad ılm ış 
A zərbaycan 
CQ m huriyyətinin 
SO 
İUiyini 
keçirm ək 
iizrə 
D övlət 
K om issiyasının 
q ə ra rı  ilə  çap 
o ln n u r.
K itabda  XX 
ə sr  A zərbaycan m illi  h ə rə k a tın ın   təşək k iilü n ü n   əsas
m ərh ə lə ləri  və 
h u n u n   m ən tiq i  nəticəsi  kim i  y aran m ış  m iili 
dövlət
n əzərd ən   k eçirilir.
G ənc 
A zərbaycan 
C iim huriyyətinin 
m iix təiif 
sah əiərd ə 
ap ard ığ ı 
fəaliyyət,  onun 
siiq u tu n u n   səbəbləri,  ta rix i  ah əm iyyəti  elm i 
şək ild ə
araşd ırıltr.
©   "E lm "  nəşriy y atı,  1998
"Azərbaycan  Xalq  Cümhuriyyətinin  80 
illiyinin  keçirilməsi  haqqında"
Azərbaycan  Respublikası  Prezidentinin
SƏ R Ə N C A M I
1998-ci  il  m ayın  28-də  A zərbaycan  X alq  C ü m h u riy y ə tin in  yarad ılm asın ın  
80  iii  tam am   olu r.  B u  ta rix i  gUn  A zərbaycan  x a lq ın ın   h əy atın a  böyük  və 
ə la m ətd ar h ad isə k im i  d a x il o lm u şd u r. Ş ə rq d ə   ilk   dem o k ratik  döviət q u ru lu - 
şu n u   y a ratm ış  A zərbaycan  X alq  C U m huriyyəti  istiqlaliyyətim izi  e’lan   ed ərək  
x aiqım ızm   m ü stə q illik   əzm in i  nüm ay iş  etd irm iş d ir.
A zərbaycan  X alq  C ü m h u riy y əti  ö lk ən in   d a x ilin d ə   və  x a ric in d ə   y aran m ış 
g ə rg in  və m U rəkkəb ictim ai-siyasi ş ə ra itd ə  fəaliy y ət göstərm işd ir. Bu dövlətin 
qısa  b ir  m ü d d ətd ə   h ə y ata  k eçird iy i  tə d b irlə r  x alq ım ızın   ta rix in d ə   böyUk  iz 
b u ra x m ışd ır.  M illiy y ə tin d ə n , siyasi  və d in i m ən su b iy y ətin d ən , cin sin d ən  asılı 
olm ayaraq  b ü tü n   v ə tə n d a ş la ra   b ə ra b ə r  h ü q u q la r  verilm əsi,  dövlət  sərh əd lə - 
rin in  mUəyyən o lu n m ası, A zərbaycan d övlətçiliyi a trib u tla rın ın  q əb u l edilm ə- 
si,  an a  d ilin in   d ö v lət  d ili  e’lan   o lu n m ası  A zərbaycanın  g ələcək   mUstəqiIliyi 
üçü n   m öhkəm   zəm in  y a ratm ışd ır.  D em o k ratik   dövlət  q u ru c u lu ğ u ,  iqtisadiy- 
yat,  m ədəniyyət,  təh sil,  h ə rb i  q u ru c u lu q   sa h ə lə rin d ə   atılm ış  a d d ım lar  A zər- 
baycan  X alq  C ü m h u riy y ə tin in   23   a y lıq   fəaliy y y ə tin i  ək s  e td irə n   əsas 
istiq a m ətlə rd ir.
A zərbaycan Xalq C ü m h u riy y əti  1920-ci ilin  a p relin d ə  sü q u t etdi. A zərbay- 
canda  sovet  h ak im iy y əti  q u ru ld u .  1922-ci  ilin   d ek ab rın d a   Sovet  Sosialist 
R e sp u b lik a ları lttif a q ı y aran d ı və A zərbaycan bu  ittifa q a  d ax il oldu. SS R İ-nin 
tə rk b in d ə  o ld u ğ u  d ö v rd ə  A zərbaycan b ir çox  dövlətçilik  a tr ib u tla n n ı saxlaya 
bilm iş,  iq tisa d iy y atın ı,  elm ini  və  m əd ə n iy y ətin i  in k iş af  etd irm iş d ir.  1918-ci 
ildə  A zərbaycanda  y aran m ış  re sp u b lik a   m ü stəq il  dövlət  kim i  sü q u t  etsə  də, 
resp u b lik a   q u ru lu ş u   yaşam ış,  m ü stə q illik   h isslə ri  x alqım ızı  heç  v a x t  tə rk  
etm əm işdir.
1991-ci  ild ə  d ö v lət  m ü stəq illiy in i  b ə rp a   ed ən   x alqım ız  A zərbaycan  Xalq 
C ü m h u riy y ə tin in   q ısam ü d d ətli  fə aliy y ə tin in   z ən g in   ən ’ə n ə lə rin d ə n   istifad ə 
etm iş  və  bu  ta rix i  v a ris lik   ü z ə rin d ə   m ü stəq il  A zərbaycan  dö v lətin i  y aratm ış- 
dır.
A zərbaycan  X alq  C U m huriyyətinin  y a ran m asın ın   xalq ım ızın   ta rix   salna- 
m əsində  x ü su si  yer  tu td u ğ u n u   n ə z ə rə   a la raq   q ə ra ra   ah ram :
1.  A zərbaycan  X alq  C ü m h u riy y ə tin in   80  illiyi  re sp u b lik a d a   geniş  qeyd 
edilsin.
2.  Vubiley  tə d b irlə rin in   h a z ırla n ıb   h ə y ata  k eçirilm əsi  m əq səd ilə  Dövlət 
K om issiyası  y arad ılsın .
3.  A zərbaycan  R e sp u b lik a sın m   N a z irlə r  K abineti  bu  sə rən cam d an   irə li 
gələn  m əs ə lələ ri  h ə ll  etsin.
Heydər  Əliyev 
Azərbaycan  Respublikasının  Prezidenti
B akı  şə h ə ri,  30  y an v ar  1998-ci  il


SÖ Z Ö N Ü
Bu 
giin 
müstəqilliyo 
va 
suverenliyo 
qovuşmuş 
A zərbaycan 
xalqı 
dövlot 
həyatını 
qurm aq, 
iqtisadi
islahatları  h əy a ta   k eçirm ək  kimi  məsololəri  holl  edir. 
Uzun  onilliklorin  fiziki  vo  m o’novi  repressiyalarından 
sonra  y e n id ə n   öz  köküno,  tarixino,  on’ənələrino  qayıdır, 
gözüm üzün  qarşısında  baş  veron  hadisoiər,  proseslərlo 
yaxın  keçmişimiz  arasında  bir  oxşartıq,  paralel  axtarır, 
tarixi 
tə c r ü b ə d ə n  
fay d alan m ağ a 
çalışır. 
Azərbaycan
P rezidenti 
f l e y d ə r  
Əliyevin 
dediyi 
kimi, 
"dövlət
q u ru c u lu ğ u n d a   nəinki  tarixi  vo  milli  ə n ’ənolərimiz  nəzərə 
alınır, 
həm  
d ə  
dünya 
tocrübəsindən, 
d cm okra tik
prinsiplordən  istifadə  cdilir".  Təbii  olaraq,  yaddaş,  tarixi 
şüur  d a h a   çox  öz  keçmişimizo,  milli-mo’nəvi  sorvətlərə 
üz 
tu tu r. 
Bu 
baxım dan 
son 
ilo 
qodər 
istər 
geniş 
ictimaiyyot,  istorsə  do  tarix  elmi  üçün  qaranlıq  bir 
sohifo 
kimi 
qalan,  yaddaşım ızdan 
tam am ilo 
silinmiş
1918-20-ci  illər  d ö vrünün  obyektiv-elmi  şokildo  öyronil- 
mosi  böyük  m a ra q   kəsb  edir.
Bu,  hor  şeydon.  ovvəl,  onunla  olaqodardır  ki,  1918-20-ci 
iltordə 
A zo ıb a y can   bütün 
m üsəlm an 
Ş oıqində 
ilk
parla m cn tli,  d e m o k ra tik   respublika  form asında  dünyəvi 
dövlət  q u rm u şd u r.
İndiki 
m odəni 
d ünyada  osas  dem o k ra tik  
norm alar 
sayılan  xalq  hakimiyyəti,  insan  tıaqları,  milli  vo  irqi 
bəraborlik,  söz,  m ətb u at,  ittifa qlar  azadlığı  kimi  dəyorlər 
Yaxın  vo  O r t a   Ş ərqdo  ilk  dəfo  olaraq,  Azərbaycan  Xalq 
C ü m h u riy y o tin d ə  c ’lan  edilmiş  vo  əməli  hoyata  keçiril- 
mişdi.
Ç a r   Rusiyasının  d ağılm asından  sonra  onun  ucqarla- 
rında  y ara n m ış  siyasi  q u ru m la r  içərisindo  Azərbaycan 
X alq  C üm huriyyoti  ən  d c m o k ra tik   dövlotloıdon  biri  idi,
Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   112


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə