İnzibati idarəetmə kafedrası Azərbaycan Respublikasının Dövlət Xidməti və Yerli Özünü İdarəetmə fənnindən test sualları. (500 sual)


AR-nın Dövlət Torpaq və Xəritəçəkmə Komitəsi Sədri eyni zamanda daha hansı vəzifəni daşıyır?Yüklə 0,75 Mb.
səhifə9/9
tarix14.02.2018
ölçüsü0,75 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

439. AR-nın Dövlət Torpaq və Xəritəçəkmə Komitəsi Sədri eyni zamanda daha hansı vəzifəni daşıyır?

A) AR-nın torpaqlarından istifadə və onların mühafizəsi üzrə, habelə geode¬ziya və kartoqrafiya fəaliyyətinə dövlət nəzarəti üzrə Baş Dövlət Müfəttişidir

B) AR-nın torpaqlarından istifadə və onların mühafizəsi üzrə, habelə geode¬ziya və kartoqrafiya fəaliyyətinə dövlət nəzarəti üzrə Baş Dövlət Müfəttişinin müavinidir

C) Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestri Xidmətininin sədridir

D) Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestri Xidməti sədrinin müavinidir

E) Heç bir vəzifəni daşımır440.Mojaritar seçki sisteminin neçə növü var?

A)2


B)3

C)4


D) 5

E) 1


441.” Veto hüququ” nə deməkdir?

A) dövlət başçısının qanunu imzalamadan imtina etməsi deməkdir

B) dövlət başçısının dövlət qulluqçularını işdən azad etməsi deməkdir

C) dövlət başçısının Ölkənin xarici dövlətdə fəaliyyət göstərən səfirini geri çağırması deməkdir

D) dövlət başçısının Milli Məclisi buraxması deməkdir

E) dövlət başçısının istefası deməkdir442.AR Konstitusiyasının hansı maddəsində qanunların imzalanmasından bəhs olunur?

A) 110


B)55

C)54


D)88

E)33


443.Mojaritar seçki sisteminin növləri hansılardır?

A) mütləq səs çoxluqlu majoritar sistem və nisbi səs çoxluqlu majoritar sistem

B) mütləq səs çoxluqlu majoritar sistem

C) nisbi səs çoxluqlu majoritar sistem

D)gizli majoritar sistem

E)Gizli və açıq majoritar sistem444. “Azərbaycan Respublikası Prezidentinin şərəf və ləyaqəti qanunla qorunur” müddəası AR Konstitusiyasının hansı maddəsində ifadə olunmuşdur?

A)106


B)105

C)107


D)108

E)111


445. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya Məhkə- məsi neçə hakimdən ibarətdir?

A)9


B)7

C)4


D)5

E)10


446.Naxçıvan Muxtar Respublikasının statusu Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının neçənci fəsli ilə müəyyən olunmuşdur?

A)VIII


B)VII

C)VI


D)IV

E)IX


447. Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 134-cü maddəsinin I hissəsində Naxçıvan Muxtar Respublikasın statusu necə müəyyən olunmuşdur?

A) Naxçıvan Muxtar Respublikası Azərbaycan Respublikasının tərkibində muxtar dövlətdir

B) Naxçıvan Muxtar Respublikası Azərbaycan Respublikasının tərkibində muxtar vilayətir

C) Naxçıvan Muxtar Respublikası Azərbaycan Respublikasının tərkibində müstəqil federasiyadır

D) Naxçıvan Muxtar Respublikası Azərbaycan Respublikasının tərkibində respublikadır

E) Naxçıvan Muxtar Respublikası Azərbaycan Respublikasının tərkibində muxtar dairədir448. Qanunvericilik təşəbbüsü qaydasında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin, Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsinin, Azərbaycan Respublikası Prokurorluğunun və ya Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinə təqdim etdiyi qanun və ya qərar layihələri nə qədər müddət ərzində səsə qoyulur?

A)iki ay müddətində

B) üç ay müddətində

C) bir ay müddətində

D) 20 gün müddətində

E) 25 gün müddətində449. Bank işi, mühasibat və sığortaya dair ümumi qaydaları hansı orqan müəyyən edir?

A) Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi.

B) Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti

C) Azərbaycan Respublikasının Ali Məhkəməsi

D) Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya Məhkəməsi

E) Azərbaycan Respublikasının Prezidenti450. Azərbaycan dövlətinin başçısı hansı subyekt hesab edilir?

A) Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

B) Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinin sədri

C) Azərbaycan Respublikasının Baş Naziri

D) Azərbaycan Respublikasının Ali Məhkəməsi

E) Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya Məhkəməsi451. Mülkiyyətin hansı növünə üstünlük verilir?

A)Heç bir növünə

B)Şəxsi mülkiyyətə

C)Dövlət mülkiyyətinə

D)bələdiyyə mülkiyyətinə

E)dövlət və bələdiyyə mülkiyyətinə452.Bələdiyyə nədir ?

A)Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına, Azərbaycan Respublikasının Seçki Məcəlləsinə, bələdiyyə üzvlərindən ibarət olan seçkili yerli özünüidarə orqanlarıdır.

B)Azərbaycan Respublikasının Seçki Məcəlləsinə əsasən üzvləri yerli icra hakimiyyəti tərəfindən təyin olunan orqandır.

C)Azərbaycan Respublikasının Seçki Məcəlləsinə və Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına əsasən təşkil edilən orqanlarıdır.

D)Azərbaycan Respublikasının Seçki Məcəlləsinə əsasən üzvləri prezident tərəfindən seçilən orqandır.

E)Azərbaycan Respublikasının Seçki Məcəlləsinə əsasən üzvləri yerli əhali tərəfindən təyin olunan orqandır453.Bələdiyyə üzvü kimdir ?

A)Bələdiyyə seçkilərində seçilmiş, mandatı ərazi seçki komissiyası tərəfindən təsdiq edilmiş şəxsdir.

B)Əmək haqqını bələdiyyədən alan hər bir şəxsdir

C)Bələdiyyə fəaliyyət göstərən hər bir şəxsdir.

D)Bələdiyyənin iclasları zamanı yaınız həmin iclaslarda iştirak edən şəxsdir.

E)Yerli əhali tərəfindən seçilən şəxsdir454.Bələdiyyənin sədri və sədr müavini necə seçilir ?

A)Bələdiyyənin üzvləri sırasından açıq və ya gizli səsvermə yolu ilə seçilir.

B)Qabaqcadan məlum olur

C)Mərkəzi Seçki komissiyası açıq və ya gizli tərəfindən seçilir

D)Yerli əhali tərəfindən nəticəsində seçilir

E)İcra Hakimiyyəti tərəfindən yerli əhali arasında keçirilən seçkilərin nəticəsinə uyğun seçilir.455.Bələdiyyənin sədri və onun müavinləri hansı hallarda vaxtından əvvəl vəzifədən azad edilə bilərməzlər ?

A)Əmək qabiliyyətinin fasiləsiz olaraq 6 həftədən çox müddətdə tam itirməsi ilə əlaqədar vəzifəsini yerinə yetirə bilmədikdə;

B)öz arzusu ilə vəzifədən çıxmaq barədə yazılı müraciət etdikdə;

C)bələdiyyə iclasının səlahiyyətlərinə aid olan məsələlər barədə təkbaşına sərəncam verdikdə;

D)bələdiyyə qərarlarının icrasını təmin etmədikdə (qanunvericiliyə zidd olan və həlli imkan səlahiyyətlərindən kənar qərarlar istisna olmaqla);

E)qanunvericilikdə və bələdiyyənin nizamnaməsində nəzərdə tutulmuş digər hallarda.456.Bələdiyyə üzvünün səlahiyyət müddəti neçə ildir ?

A)beş ildir.

B)ömürlükdür

C)üç ildir

D)yeddi ildir

E)dörd ildir457.Bələdiyyə üzvlərinin səlahiyyətləri hansı hallarda itirilmiş hesab edilmir ?

A)bələdiyyənin iclaslarında bələdiyyə üzvünün müzakirə olunan məsələlər barəsində çıxış etdikdə, təkliflər və düzəlişlər verdikdə.

B)barəsində məhkəmənin qanuni qüvvəyə minmiş ittiham hökmü və ya tibbi xarakterli məcburi tədbirlərin tətbiqinə dair qərarı olduqda;

C)fəaliyyət qabiliyyətsizliyi və ya məhdud fəaliyyət qabiliyyəti məhkəmə tərəfindən müəyyən edildikdə;

D)Azərbaycan Respublikası vətəndaşlığından çıxdıqda, başqa dövlətin vətəndaşlığını qəbul etdikdə və ya digər dövlət qarşısında öhdəlik götürdükdə;

E)məhkəmə tərəfindən ölmüş elan edildikdə və ya itkin düşmüş hesab edildikdə458.Bələdiyyə üzvlərinin səlahiyyətlərinə hansı hallarda xitam verilmir ?

A)Bələdiyyə üzvlərinin səlahiyyətlərinə onların səlahiyyət müddəti qurtardıqda xitam verilmir.

B)Bələdiyyə seçkiləri zamanı səslərin düzgün hesablanmadığı aşkar edildikdə.

C)öz arzusu ilə bələdiyyə üzvlüyündən çıxmaq barədə yazılı ərizə verdikdə

D)bələdiyyə üzvlüyünə namizədlər üçün qanunla müəyyən edilmiş tələblərə uyğun gəlmədiyi aşkar edildikdə

E)qanunvericilik, icra və məhkəmə hakimiyyəti orqanlarında məsul vəzifə tutduqda və ya bələdiyyə qulluqçusu kimi vəzifə tutduqda459.Seçki əraziləri üzrə əhalisi 500-dən az olan ərazilərdə hansı sayda bələdiyyə üzvü seçilir ?

A)5 bələdiyyə üzvü

B)3 bələdiyyə üzvü

C)6 bələdiyyə üzvü

D)8 bələdiyyə üzvü

E)10 bələdiyyə üzvü460. bələdiyyənin büdcə fəaliyyətinə müdaxiləsinə yol verilirmi?

А) xeyr


B)bəli

C)qanunvericiliyə uyğun olaraq

D) nəzərdə tutulmuş məbləğdə

Е) az miqdarda461.Növbəti büdcə ili üzrə yerli büdcənin layihəsi bələdiyyənin qərarı ilə hansı vaxta qədər təsdiq edilir?

А) 25 dekabrdan gec olmayaraq

B) 13martdan gec olmayaraq

C) 1 yanvardan gec olmayaraq

D) 10 sentyabrdan gec olmayaraq

Е) 1 dekabrdan gec olmayaraq462. Yerli rəy sorğusu nədir ?

A) yerli əhəmiyyətli məsələlər barəsində vətəndaşların rəyinin öyrənilməsi

B) yerli əhəmiyyətli məsələlər barəsində bələdiyyə üzvlərinin rəyinin öyrənilməsi

C) yerli əhəmiyyətli məsələlər barəsində icra hakimiyyətinin rəyinin öyrənilməsi

D) yerli əhəmiyyətli məsələlər barəsində Milli Məclisin rəyinin öyrənilməsi

E) yerli əhəmiyyətli məsələlər barəsində qonşu bələdiyyələrin rəyinin öyrənilməsi463. Bələdiyyə orqanının ünvanı necə təyin edilir ?

А) onun yerləşdiyi, şəhər, şəhərdə rayon, qəsəbə, kənd, binanın nömrəsi ilə

Б) rayon adı ilə

Д) şəhər ilə

Ъ) bələdiyyənin orqanı ilə

Е) təsərrüfat ilə.464Bələdiyyənin hüdudları necə müəyyənləşdirilir ?

А) yerləşdiyi ərazinin sərhədlərinə görə

B) bələdiyyə adı ilə

C) bələdiyyənin kitabçası ilə

D) bələdiyyənin torpağı ilə

Е) bələdiyyənin yerləşdiyi şəhərlə465. Bələdiyyənin daimi komissiyaları kimlərdən ibarətdir ?

А) bələdiyyə üzvlərindən

B) məhkəmələrdən

C) yerli əhali tərəfindən seçilmiş üzvlərdən

D) hökumət üzvlərindən

Е) sədrlərdən466. Bələdiyyənin icra orqanı hansıdır ?

А) icra aparatı

B) icra hakimiyyəti

C) icra təşkilatı

D) icra dairəsi

Е) icra birliyi467. Bələdiyyə orqanlarının seçkili vəzifəli şəxslərinin statusu neçə il davam edir?

А) 5 il


B) 6 il

C) 3 il


D) 1 il

Е) 4 il


468. Bələdiyyə üzvlərinin səlahiyyətlərinə xitam verilməsi əsasları və qaydası nə zaman baş verir ?

А) müddəti qurtardıqda

B) üzvlər imtina edikdə

C) nöqsan olmadıqda

D) vəzifə müddətində

Е) müdiriyyət əmr vermədikdə469. Bələdiyyənin mövcud olması, онун səmərəli fəaliyəti üçün nə daha vacibdir?

А) torpaq payı

B) bina payı

C) su payı

D) hava payı

Е) tikinti payı470.Ölkə bələdiyyələrinin fəaliyyətində İKT-dən istifadənin genişləndirilməsi üçün hansı tədbirlər vacibdir ?

А) müasir texnologiya ilə təmin olunma

B) informasiyanı çoxaltmaq

C) rabitə yolu ilə

D) İnformasiya yaymaqla

Е) internet yolu ilə471. Bələdiyyənin informasiya texniki bazası vəziyyəti necə adlanır ?

А) Bələdiyyə pasportu

B)Bələdiyyə bileti

C) Bələdiyyə sənədi

D)Bələdiyyə kimliyi

Е) Bələdiyyə kitabçası472. Bələdiyyələr öz fəaliyyətini hansı əsas istiqamətlərə yönəltməlidirlər?

АBələdiyyənin sosial-iqtisadi inkişafı

B) Bələdiyyənin təsərrüfat fəaliyyətinin təmin olunması

C) bələdiyyənin normativ bazasının yaradılması.

D) məşğulluğun təmin olunması

Е) Bələdiyyənin əhali ilə birgə görüşləri473. Bələdiyyə sədrinin əmr və sərəncamlarının, bələdiyyə aparatlarının layihəsinə dair hər hansı bir məsələnin dəqiq və aydın olması üçün nə etməlidir?

А)layihə hazırlanmalıdır

B) sərəncam hazırlanmalıdır

C) əmr hazırlanmalıdır

D) qərar hazırlanmalıdır

Е) ərizə hazırlanmalıdır474. hal-hazırda bələdiyyənin icra aparatında aşağıdakılardan hansı vəzifədə çalışır?

А) Sədr


B) Katib

C) Rəhbər

D) müdir müavini

Е) Dəftərxana müdiri


475.Vahid bələdiyyə informasiya idarəetmə sistemi hansıdır?

А) sənədlərin hazırlanmasında, uçot işlərində, maliyyə hesabatlarının aparılması

B) müəssisələrində sənəd işlərinin aparılması

C) müəssisələrdə hesabatların aparılması

D) rayon və şəhərlərdə hesabatların aparılması

Е) qəsəbə və şəhərlərdə hesabat işlərinin yerinə yetirilməsi.476. Bələdiyyə mülkiyyətində olan torpaqların hər hansı hüquqla hüquqi və fiziki şəxslərə verilməsi bələdiyyələrin qərarı və tərəflər arasında bağlanmış hansı əsasda həyata keçirilir.

A) müqavilə əsasında

B) əl sıxmaqla

C) razılaşma yolu ilə

D) sözləşmə əsasında

E ) tanışlıq əsasında477. Elektrik, rabitə, neft-qaz və nəqliyyat xətləri və sənaye müəssisələrinin sanitariya-mühafizə zonaları altındakı bələdiyyə torpaqlarının çoxmərtəbəli, çoxmənzilli, fərdi yaşayış və bağ evlərinin, qarajların tikintisi və sahibkarlıq fəaliyyəti məqsədilə zəruri tikililərin inşası üçün, habelə çoxmənzilli yaşayış evlərinə aid torpaq sahələrinin kənar məqsədlər üçün xüsusi mülkiyyətə, istifadəyə və icarəyə verilməsinə yol verilmirmi ?

A) verilmir

B) verilir

C) qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş qaydada

D) bələdiyyə üzvlərinin razılığı ilə

E) icra hakimiyyəti ilə razılaşdıqdan sonra478. Torpaq sahəsi əldə etmək istəyən hüquqi və fiziki şəxslər bələdiyyələrə ərizə ilə müraciət edirlər. Bələdiyyələr həmin ərizəyə neçə gün müddətində baxır ?

A) 10 gün

B) 7 gün

C) 14 gün

D) 3 gün

E) 1 ay


479. Qanunun neçənci maddəsinə görə bələdiyyə torpaqları qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada icarəyə, ümumi istifadəyə, habelə daimi və ya müvəqqəti istifadəyə verilə bilər.

A) 11-ci maddə

B) 1-ci maddə

C) 7-ci maddə

D) 15-ci maddə

E) 14-cü maddə480. Su təsərrüfatı obyektləri üzərində bələdiyyə mülkiyyəti hansı şərtlərlə yaradıla bilər ?

A) Qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada dövlət mülkiyyətində olan su təsərrüfatı obyektlərini bələdiyyə mülkiyyətinə verməklə;

B) Bələdiyyələr tərəfindən yeni su təsərrüfatı obyektləri yaratmaqla;

C) Hüquqi və fiziki şəxslərin mülkiyyətində olan su təsərrüfatı obyektlərini əqdlər əsasında bələdiyyələrin mülkiyyətinə almaqla.

D) Qanunvericiliklə müəyyən edilməmiş qaydada dövlət mülkiyyətində olan su təsərrüfatı obyektlərini bələdiyyə mülkiyyətinə verməklə;

E) Yerli İcra hakimiyyəti ilə razılaşdırılmaqla

a) 1; 2; 3 b) 1; 2; 4 c) 1; 3; 5 d) 2; 3; 4 e) 1; 3; 5

481. Seçki əraziləri üzrə əhalisi 50.000-dən 99.999-dək olan ərazilərdə hansı sayda bələdiyyə üzvü seçilir ?

A)17 bələdiyyə üzvü

B)11 bələdiyyə üzvü

C)9 bələdiyyə üzvü

D)10 bələdiyyə üzvü

E)15 bələdiyyə üzvü482. Əhalisi 99.999–dən çoxolan ərazidə müvafiq seçki ərazisi üzrə bələdiyyə üzvlüyünə namizəd kimi qeydə alınmaq üçün neçə seçici imzası toplamalıdır?

A) 150


B) 15

C) 100


D) 50

E) 75


483.Azərbaycan Respublikasının Seçki Məcəlləsində bələdiyyə seçkiləri neçənci bölməni əhatə edir ?

A) VII bölməni

B) V bölməni

C) X bölməni

D) IV bölməni

E) VI bölməni484. Azərbaycan Respublikasının Seçki Məcəlləsində bələdiyyə seçkiləri neçənci fəslidə əhatə edir ?

A) 34


B) 24

C) 37


D) 30

E) 19


485. Bələdiyyə üzvlüyünə qeydə nalınmış namizəd hansı halda məsuliyyətə cəlb edilə bilər ?

A) Yalnız müvafiq rayon prokurorunun razılığı ilə

B) Yalnız yerli icra orqanının razılığı ilə

C) MSK-nın qərarı ilə

D) Yalnız Milli Məclisin qərarı ilə

E) Məsuliyyətə cəlb edilə bilməz486. Bələdiyyə seçkilərinin təyin edilməsi barədə qərar qəbul edildiyi gündən ən geci neçə gün ərzində kütləvi informasiya vasitələrində rəsmi dərc edilməlidir ?

A) 2 gün


B) 1 həftə

C) 10 gün

D) 14 gün

E) 1 ay


487. Əhalisi 4.999–dən çox olan ərazidə müvafiq seçki ərazisi üzrə bələdiyyə üzvlüyünə namizəd kimi qeydə alınmaq üçün neçə seçici imzası toplamalıdır?

A) 30


B) 150

C) 100


C) 50

D) 75


E) 55

488. Əgər göstərilən müddətdə bələdiyyə üzrə heç bir namizəd qeydə alınmayıbsa və ya bələdiyyə üzvlərinin sayından az sayda namizəd qeydə alınıbsa, əlavə namizədlərin irəli sürülməsi və növbəti seçki həyata keçirilməsi məqsədi ilə müvafiq bələdiyyə üzrə seçkilər MSK tərəfindən neçə gün müddətinə təxirə salınır ?

A) 2 ay


B) 30 gün

C) 45 gün

D) 21 gün

Ee) 3 ay


489. Bələdiyyə seçkiləri zamanı səsvermə bələdiyyə seçkiləri haqqında Məcəllənin neçənci maddəsinə uyğun olaraq aparılır ?

A) 104-cü

B) 14-cü

C) 111-ci

D) 5-ci

E) 99-cu


490. Seçki əraziləri üzrə əhalisi 10.000-dən 19.999-dək olan ərazilərdə hansı sayda bələdiyyə üzvü seçilir ?

A)13 bələdiyyə üzvü

B)11 bələdiyyə üzvü

C)9 bələdiyyə üzvü

D)10 bələdiyyə üzvü

E)19bələdiyyə üzvü491. Dairə seçki komissiyasında səslərin hesablanması bələdiyyə seçkiləri haqqında Məcəllənin neçənci maddəsinə uyğun olaraq aparılır?

A) 107-ci

B) 17-ci

C) 25-ci


D) 14-cü

E) 57-ci


492. Səsvermə günündən ən geci neçə gün keçənədək dairə seçki komissiyası çoxmandatlı seçki dairəsi üzrə seçkilərin yekunlarını müəyyən edir ?

A) 2 gün


B) 5 gün

C) 7 gün


D) 14 gün

E) 21 gün493. Dairə Seçki Komissiyası qeydə alınmış namizədlərin lehinə verilən səslərin sayı bərabər olduqda məsələni hansı yolla həll edir ?

A) seçkiləri baş tutmamış hesab edir

B) hamısı bələdiyyə üzvlüyünə seçilir

C) bu halda sədr üzvləri özü təyin edir

D) MSK seçim edir

E) əhali ilə ralaşdırılır494. Yerli özünü idarəni aşağıdakılardan hansı həyata keçirir ?

A) bələdiyyələr

B) yerli icra hakimiyyəti

C) prezidentin fərmanlarına əsasən yerli icra orqanları

D) yerli dövlət idarələri

E) prezident aparatı495. Bələdiyyələr nə əsasında yaradılır ?

A) seçkilər

B) təyin etmələr

C) yerli rəy sorğusu

D) tapşırıq

E) rəqabət496. Bələdiyyələr öz fəaliyyətini hansı vasitə ilə həyata keçirir ?

A)İclaslar, daimi və başqa komissiyalar

B)Göstərişlər

C)Əmrlər


D)Yerli rəy sorgusu

E)Fərmanlar497. Bələdiyyənin daimi və başqa komissiyalarının əsas vəzifələrinə aid deyildir ?

A) yerli əhəmiyyətli məsələlərin həllində bələdiyyə və onun sədrinin qarşısında hesabat verməmək

B) yerli əhəmiyyətli məsələləri müzakirə etmək, arayışlar, qərar layihələri başqa materiallar hazırlamaq

C) bələdiyyə və onun icra aparatı üçün təkliflər hazırlamaq

D) seçicilərin tapşırıqlarının yerinə yetirilməsinin təşkilinə və yoxlanılmasına kömək etmək

E) daimi və başqa komissiyalar onları seçmiş bələdiyyə arşısında məsuliyyət daşıyır və ona hesabat verir.498. Bələdiyyə qulluqçusu kimdir ?

A) bələdiyyə orqanlarında vəzifə tutan şəxslər

B) əhali tərəfindən seçilmiş şəxslər

C) seçki yolu ilə bələdiyyələrə seçilmiş şəxslər

D) təyin olunmuş şəxslər

E) bələdiyyədə işləyən hər bir şəxs499. Bələdiyyənin nizamnaməsi hansı yolla tərəfindən qəbul edilir ?

A) Bələdiyyə iclasları və ya vətəndaşların yığıncaqları tərəfindən

B) Bələdiyyə sədri tərəfindən

C) Bələdiyyə qulluqçuları tərəfindən

D) bələdiyyə üzvləri tərəfindən

E) Mərkəzi Seçki Komissiyası tərəfindən500. Yerli büdcə gəlirlərinə aşağıdakılardan biri aid deyildir ?

A) Bələdiyyə sədrinin təyin etdiyi torpaq vergisi ;

B) Fiziki şəxslərdən əmlak və torpaq vergisi;

C) Yerli əhəmiyyətli tikinti materialları üzrə mədən vergisi;

D) Bələdiyyə mülkiyyətində olan müəssisələrdən olan mənfəət vergisi;

E) Bələdiyyə mülkiyyətində olan torpaqlarda, binalarda və digər obyektlərdə yerləşdirilən küçə reklamlarına görə ödəniş;501. Bələdiyyə torpaqlarının tərkibi hansıdır ?

A) qanunvericiliklə müəyyən olunmuş qaydada dövlət mülkiyyətində saxlanılmış və xüsusi mülkiyyətə verilmiş torpaqlar çıxılmaqla qalan torpaqlar

B) qanunvericiliklə müəyyən olunmuş qaydada dövlət mülkiyyətində saxlanılmış torpaqlar

C) xüsusi mülkiyyətə verilmiş torpaqlar çıxılmaqla qalan torpaqlar

D) xüsusi mülkiyyətə verilmiş torpaqlar

E) yararsız torpaqlar502. Bələdiyyə torpaqlarının idarə edilməsi aşağıdakı prinsiplərə əsaslanmır ?

A) torpaqların məqsədli təyinatı üzrə istifadə edilməsi və dövriyyədən əsassız çıxarılmasına yol verilməsi

B) torpaqların münbit qatının bərpası, artırılması, mühafizəsi, təbii və antropogen təsirlərdən qorunması,

C) torpaqların xüsusi mülkiyyətə, istifadəyə və icarəyə verilməsində qanunvericiliyə və sosial ədalət prinsiplərinə əməl edilməsi,

D) torpaqdan haqqı ödənilməklə istifadə edilməsi;,

E) müxtəlif məqsədlər üçün mülki dövriyyəyə cəlb edilən torpaqlar barədə əhalinin məlumatlandırılması.503. Yerli büdcələrin icrası zamanı qəbul edilmiş öhdəliklər üzrə əməliyyatlar büdcə ili qurtardıqdan sonra neçə gün ərzində başa çatdırılmalıdır ?

A) 1 ay


B) 10 gün

C) 21 gün

D) 14 iş günü

E) 7 iş günü


Kafedranın müdiri: prof. Məmmədov F.Ə

Kafedranın müəllimi: b/m. Əlizadə Ş.S.
: user data -> files
files -> Ə.Ə. NƏBİyev, E. N. Dostiyari xurma meyvəSİNDƏn müXTƏLİF ÇEŞİDDƏ Qİda məhsullari istehsali texnologiyasinin təDQİQİ baki “elm” 2010 Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Azərbaycan Texnologiya Universiteti
files -> Dərslik Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi tərəfindən tarixli saylı əmri ilə dərc olunması üçün qrif verilmişdir
files -> «Mexanika və metallurgiya» kafedrası «ƏMƏk mühafiZƏSİ» fənnindən
files -> Azərbaycan texnologiya universiteti Qİda müHƏNDİSLİYİ VƏ ekspertiza fakultəSİ Qİda müHƏNDİSLİYİ kafedrasi
files -> Azərbaycan Texnologiya Universiteti “Qida və tekistil mühəndisliyi” fakultəsi
files -> TiKİŞ MƏmulatlarinin keyfiYYƏt göSTƏRİCİLƏRİ” FƏnnindən imtahan testləri


Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə