Journal of selcuk communicationYüklə 5,01 Kb.

səhifə65/108
tarix22.07.2018
ölçüsü5,01 Kb.
1   ...   61   62   63   64   65   66   67   68   ...   108

1960-2000 Döneminde Türkiye’de Elit Zihniyeti (117-134) 
 
133 
Divitçioğlu  S  (2010)    Asya    Üretim  Tarzı  ve 
Osmanlı  Toplumu,  Türkiye  İş  Bankası  Yayın-
ları, İstanbul. 
Eroğlu  M  (2005)  Yüz:  1981,  Agora  Kitaplığı, 
İstanbul. 
Gökalp  Z  (1970)  Türkçülüğün  Esasları,  MEB 
Yayınları, İstanbul. 
Güngör E (2006) Türk Kültürü ve Milliyetçilik, 
Ötüken Yayınları, Ankara. 
İnalcık H (2005) Şair ve Patron, Doğu ve Batı 
Yayınları, Ankara. 
Karaosmanoğlu  Y  K  (2007)  Yaban,  İletişim 
Yayınları, İstanbul. 
Komşuoğlu  A  (2009)  Birimiz  Hepimiz,  Hepi-
miz  Birimiz  İçin  mi-  Dağınık  Bir  Siyasetin 
Topluma 
Sunduğu 
Elde 
Kalan 
Tutkal: 
Klientalist  Ağlar,  Toplum  ve  Bilim  Dergisi, 
116, 21-54. 
Laçiner  Ö  (2005)  Merkez(ler)  ve  Taşra(lar) 
Dönüşürken, Taşraya Bakmak, Tanıl Bora (ed), 
İletişim Yayınları, İstanbul. 
Lewis  B  (2004)  Modern  Türkiye’nin  Doğuşu, 
Metin  Kıratlı  (çev),  Türk  Tarih  Kurumu  Bası-
mevi, Ankara. 
Mardin  Ş  (2003a)  Tabakalaşmanın  Tarihsel 
Belirleyicileri:  Türkiye’de  Toplumsal  Sınıf  ve 
Sınıf  Bilinci,  Türkiye’de  Toplum  ve  Siyaset 
Makaleler 1, İletişim Yayınları, İstanbul. 
Mardin  Ş  (2003b)  Türk  Siyasasını  Açıklayabi-
lecek  Bir  Anahtar:  Merkez  Çevre  İlişkileri, 
Türkiye’de  Toplum  ve  Siyaset  Makaleler  1, 
İletişim Yayınları, İstanbul. 
Mardin  Ş  (2004a)  Tanzimattan  Sonra  Aşırı 
Batılılaşma, Türk  Modernleşmesi  Makaleler  4, 
İletişim Yayınları, İstanbul. 
Mardin  Ş  (2004b)  Türkiye:  Bir  Ekonomik 
Kodun Dönüşümü, Türk Modernleşmesi Maka-
leler 4, İletişim Yayınları, İstanbul. 
Mardin Ş (2005) Jön Türklerin Siyasi Fikirleri, 
İletişim Yayınları, İstanbul. 
Mardin  Ş  (2006)  İdeoloji,  İletişim  Yayınları, 
İstanbul. 
Meriç  C  (1983)  Batı’da  ve  Bizde  Aydının  Se-
rüveni,  Cumhuriyet  Dönemi  Türkiye  Ansiklo-
pedisi (1), İletişim Yayınları, İstanbul. 
Meriç  N  (2005)  Adab-ı  Muaşeret:  Osmanlı’da 
Gündelik Hayatın Değişimi (1894-1927), Kapı 
Yayınları, İstanbul. 
Naima  Mustafa  Efendi  (1967)  Naima  Tarihi 
(1), Zuhuri Danışman Yayınevi, İstanbul. 
Oktay  A  (1995)  80’lerde  Türkiye’de  Kültürel 
Değişim,  Cumhuriyet  Dönemi  Türkiye  Ansik-
lopedisi (13), İletişim Yayınları, İstanbul. 
Oyan  O  (1995)  1980  Sonrasının  Mali-İktisadi 
Yapısı,  Cumhuriyet  Dönemi  Türkiye  Ansiklo-
pedisi (13), İletişim Yayınları, İstanbul. 
Ödman  P  J  (2007)  Hermeneutics  in  Research 
Practice, 
The 
Principles 
of 
Knowledge        
Creation, Mpg Books, Cornwall. 
Pamuk O (2009) Kara Kitap, İletişim Yayınla-
rı, İstanbul. 
Pekdemir  M  (2005)  Taşranın  Taşı  Toprağı 
Altında  Ne  Vardır?  ,  Taşraya  Bakmak,  Tanıl 
Bora (ed), İletişim Yayınları, İstanbul. 
Püsküllüoğlu  A  (2007)  Türkçe  Sözlük,  Can 
Yayınları, İstanbul. 
Şenel  A  (2001)  Siyasal  Düşünceler  Tarihi, 
Bilim ve Sanat Yayınları, Ankara. 
Sezer  B  (2000)  Doğu-Batı  Ayrımı,  Doğu  Batı 
Dergisi, 2, 31-37.  
Şenatalar B (1995) 1980’li Yıllarda Türkiye’de 
Devlet  Harcamaları,  Cumhuriyet  Dönemi  Tür-
kiye  Ansiklopedisi  (13),  İletişim  Yayınları, 
İstanbul. 
Şimşek A (2005) Yeni Orta Sınıf, L Yayıncılık, 
İstanbul. 
Tanpınar  A  H  (2007)  19.  Asır  Türk  Edebiyatı 
Tarihi, Yapı ve Kredi Yayınları, İstanbul. 
Tekeli İ (2004) Türkiye’de Siyasal Düşüncenin 
Gelişimi  Konusunda  Bir  Üst  Anlatı,  Modern 
Türkiye’de  siyasi  düşünce  (3),  İletişim  Yayın-
ları, İstanbul. 
Turhan  M  (1959)  Garplılaşmanın  Neresinde-
yiz? , Türkiye Basımevi, İstanbul. 
Türkeş  A  Ö  (2005)  Orda  Bir Taşra  Var  Uzak-
ta... , Taşraya  Bakmak,  Tanıl  Bora  (ed),    İleti-
şim Yayınları, İstanbul. 
Ülgener  S  (2006a)  İktisadi  Çözülmenin  Ahlak 
ve Zihniyet Dünyası, Derin Yayınları, İstanbul. 
 


Selçuk İletişim, 7, 3, 2012 
 
134
Ülgener  S  (2006b)  Zihniyet,  Aydınlar  ve 
İzm’ler, Derin Yayınları, İstanbul. 
Ülken H Z (1994) Türkiye’de Çağdaş Düşünce 
Tarihi, Ülken Yayınları, İstanbul. 
Yavuz H (2000) Batılılaşma Değil, Oryantalist-
leşme, Doğu Batı Dergisi, 2, 100-102.  
Zürcher  E  J  (2006)  Modernleşen  Türkiye’nin 
Tarihi,  Yasemin  Saner  Gönen  (çev),  İletişim 
Yayınları, İstanbul. 
 


YEREL BASINDA ETNİK ÇATIŞMA SÖYLEMİ: MERSİN İLİ ÖRNEĞİ 
Erhan Arslan

 - Berna Arslan

 
 
ÖZET 
Temelinde  etnik  çatışmaların  olduğu  olaylar  farklı  dönemlerde,  farklı  gruplar  arasında  yaşana 
gelmiştir. Bu çatışmalardan biri de; Mersin İli Çilek Mahallesi’nde 21 Mayıs 2011 tarihinde do-
ruk  noktasına ulaşan  Kürt  kökenli vatandaşlarla,  Cono  aşiretine  mensup vatandaşlar  arasındaki 
çatışmalardır. Bir kişinin yaşamını yitirdiği, 45 kişinin yaralandığı, evlerin kundaklandığı bu olay-
ların sonucunda, Cono aşiretine mensup vatandaşlar güvenlik güçlerinin nezaretinde Çilek mahal-
lesinden alınarak bir başka mahalleye yerleştirilmiştir. Etnik temelli ve sonuçları ağır söz konusu 
çatışmalar tarihsel ardalanı içerisinde değerlendirildiğinde; gerginliği besleyen/körükleyen çeşitli 
nedenlerin  varlığını  görmek  olanaklıdır.  Toplumsal  barış  ortamını  olumsuz  yönde  etkileyen  ve 
etnik gruplar arasındaki tahammülsüzlüklerde bir domino etkisi yaratan söz konusu çatışmaların; 
varlığının yanı sıra kitle iletişim araçları ile kamuoyuna nasıl duyurulduğu da büyük önem taşı-
maktadır.  Günümüz  modern  yerel  basını,  kitle  iletişimi  açısından  toplumun  en  öncelikli  ve  en 
önemli  araçlarıdır.  Bu  noktada  yerel  kamuoyunun  oluşumunda  başat  rol  oynayan  yerel  basın; 
gerginliği arttırıcı ya da barış ortamını sağlayıcı bir aktör olarak ön plana çıkabilmektedir.  Bu 
çalışma,  yerel  basında  barış  gazeteciliği  normlarının  ne  kadar  uygulandığını  ortaya  koymayı 
amaçlamaktadır. Çalışmanın kuramsal bölümünde; Mersin ilinin etnik yapısı, toplumsal yaşamda 
etnik gruplar, barış gazeteciliği ve Mersin yerel basınının niceliksel yapısı ile haber söylemi konu-
ları ele alınmıştır. Çalışmanın uygulama bölümünde ise “söylem analizi” tekniği ile yerel basın-
daki  18-24  Mayıs  2011  tarihleri  arasındaki  Mersin  İlinde  yaşanan  olaylara  ilişkin  haberlerin 
çözümlemesi gerçekleştirilmiştir. Mersin İlinde yayınlanan 12 günlük gazete  çalışmanın örnekle-
mini  oluşturmaktadır.  Bu  çalışmada;  örneklemi  oluşturan  gazetelerde  yayınlanan  etnik  boyutlu 
çatışmalar ile ilgili haberler, Teun van Dijk’ın söylem analizi yöntemiyle barış gazeteciliği açısın-
dan incelenmiştir.  
Anahtar sözcükler:  Barış gazeteciliği, söylem analizi, yerel basın, etnik çatışma 
DISCOURSE OF ETHNIC CONFLICT IN LOCAL PRESS: CASE STUDY OF 
MERSİN 
ABSTRACT 
Events which are based on ethnic-conflicts have been occured in different periods between distinct 
groups.  One  of  these  conflicts  is;  the  conflict  that  reached to  its  peak  point on  21  May  2011  in 
Mersin Çilek neighborhood between Kurdish citizens and citizens that belong to Cono tribe. As a 
result of these events, in which one people died, fourty-five people were injured and houses were 
sabotaged,  citizens  of  Cono  tribe  were  taken  from  Çilek  neighborhood  under  the  control  of 
security  forces  and  they  were  placed  to  another  neighborhood.  When  the  conflicts  which  are 
ethnic-based and have heavy balance sheets, are evaluated within its historical background; it is 
possible to see various reasons that support/ incite tension. The conflicts which affect social peace 
atmosphere negatively and create a domino effect in intolerances between ethnic groups; have an 
importance both because of its presence and its way of being announced to public opinion through 
mass media devices. Today’s modern local media is the most privileged and most important device 
of the society in terms of mass communication. At this point, local press which plays a dominant 
role  in  the  constitution  of  local  public  opinion;  can  come  into  prominence  as  an  actor  who 
increases  tension  or  provides  a  peaceful  atmosphere.  The  goal  of  this  study  is  to  show  how 
                                                             

Yrd. Doç. Dr., Mersin Üniversitesi İletişim Fakültesi
 

Yrd. Doç. Dr., Mersin Üniversitesi İletişim Fakültesi
 
 
Dostları ilə paylaş:
1   ...   61   62   63   64   65   66   67   68   ...   108


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə