Kitabiyyati 1988Yüklə 2,8 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə4/109
tarix24.12.2017
ölçüsü2,8 Kb.
#18062
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   109

12 
 
36.
 
“Gənclik”  nəşriyyatının  1989-cu  il  ədəbiyyat  bura-
xılışının  tematik  planı  /red.:  T.Məmmədova,  T.Rüstəmova; 
Azərb. SSR Dövl. Nəşriyyat, Poliqrafiya və Kitab Ticarəti İşləri 
Komitəsi,  Azərb.  Kitab  Ticarəti  Birliyi  “Azərkitab”.-  Bakı: 
Gənclik,  1988.-  125,  [3]  s.;  20  sm.-  Əlifba  göstəricisi:  s.  115-
126.- Mətn Azərb. və rus dillərindədir.- 5000 nüs.- [Ar1988/578] 
37.
 
İşıq:  annotasiyalı  tematik  ədəbiyyat  buraxılışı  planı-
1989 /burax. məsul: A.Musyev, H.Sadıqova; Azərb. SSR Dövlət 
Nəşriyyat,  Poliqrafiya  və  Kitab  Ticarəti  İşləri  Komitəsi,  Azərb. 
Resp.  Kitab  Ticarəti  Birliyi  “Azərkitab”.-  Bakı:  İşıq,  1988.-  36, 
[13]  s.;  20  sm.-  Əlifba  göstəricisi:  s.  34-36  s.-  3000  nüs.- 
[Ar1988/577] 
38.
 
26  Bakı  komissarı:  tövsiyə  ədəbiyyat  siyahısı  /red. 
T.Ağamirova;  Azərb.  SSR  Mədəniyyət  Nazirliyi;  M.F.Axundov 
ad. Azərb. Dövlət Kitabxanası.- Bakı: [s.n.], 1988.- 20 s.; 21 sm.- 
(Həlak  olmalarının  70  illiyi  münasibətilə).-  500  nüs.- 
[Ar1988/615] 
39.
 
Kənd təsərrüfatına dair yeni kitablar: məlumat göstə-
ricisi:  1987  /tərt.  ed.:  T.B.Həsənova,  T.S.Yefimova;  red.: 
S.M.Şəmsizadə,  D.Y.Kərimova;  Azərb.  SSR  Mədəniyyət 
Nazirliyi,  M.F.Axundov  ad.  Azərb.  Dövl.  Kitabxanası.-  Bakı: 
[s.n.];  1988.-  32,  [2]  s.;  20  sm.-  Göstərici:  s.  25,  32.-  300  nüs.- 
[Ar1988/1169] 
40.
 
Maarif: 1989-cu il üçün ədəbiyyat buraxılışı planı /red.: 
B.Q.Balakişiyev,  N.Q.Suxomyas;  Azərb.  SSR  Döv.  Nəşriyyat, 
Poliqrafiya  və  Kitab  Ticarəti  İşləri  Komitəsi;  Kitab  Ticarəti 
Birliyi “Azərkitab” və Azərittifaqın Kitab Ticarəti İdarəsi.- Bakı: 
Maarif, 1988.- 109, [3] s.; 20 sm.- Əlifba göstəricisi: s. 102-111.- 
2000 nüs.- [Ar1988/575] 
41.
 
RETK-nın  və  Azərbaycan SSR elmi-texniki kitabxa-
nalarının mübadilə fondlarının göstəricisi /Azərb. SSR Dövlət 
Plan  Komitəsi;  Azərb.  Elmi-Tədqiqat  Elmi-Texniki  İnformasiya 
və  Texnik-İqtisadi  Tədqiqatlar  İn-tu,  Resp.  Elmi-Texniki  Kitab-


13 
 
xanası.- Bakı: AzETETİ, 1988.- Buraxılış 3.- 29, [6] s.; 20 sm.- 
200 nüs.- [Ar1988/464]  
42.
 
SSRİ-dən  göndərilən Azərbaycan  kitabları:  sifarişlər 
üçün  kataloq  /tərt.  ed.  M.Həsənov;  red.  L.Ələkbərova.-  Bakı: 
Azərnəşr,  1988.-  CK  №  6-89.-  128,  [4]  s.;  17  sm.-  Əlifba 
göstəricisi:  s.  116-129.-  1000  nüs.-  ISBN  5-5520-038-02.- 
[Ar1988/612] 
43.
 
Universitetdə  nəşr  olunmuş  əsərlərin  biblioqrafiyası 
1987  /tərt.  ed.  və  red.  K.H.Həsənov;  Azərb.  SSR  Ali  və  Orta 
İxtisas  Təhsili  Nazirliyi,  S.M.Kirov  ad.  ADU.-  Bakı:  ADU, 
1988.- 85, [2] s.; 21 sm.- 250 nüs.- [Ar1988/139] 
44.
 
Z.M.Bünyadov:  biblioqrafiya  /tərt.  ed.  H.Ə.Zülalova; 
red.  Z.V.Mustafayeva;  AEA,  Şərqşünaslıq  İn-tu.-  Bakı:  Elm, 
1988.-  85,  [3]  s.,  portr.;  17  sm.-  Göstərici:  s.  76-84.-  (Azərbay-
canın elm və mədəniyyət xadimləri).- 800 nüs.- [Ar1988/974] 
45.
 
Библиографический указатель научных публика-
ций  Института  Математики  и  Механики,  1979-1985  гг. 
/сост.:  Л.Г.Мустафаева,  Н.В.Панюкова;  АН  АзССР,  Ин-т 
Математики  и  Механики,  Комплексн.  Отд.  Научно-Техн. 
Информации.- Баку: Элм, 1988.- 206 с.; 20 см.- 500 экз. 
 
02 Kitabxana işi. Kitabşünaslıq 
 
46.
 
Kitabxana-biblioqrafiya  və  məlumat  işi  məsələləri
məqalələr  məcmuəsi  /Azərb.  SSR  EA,  Əsaslı  Kitabxana.-  Bakı: 
Elm, 1988.-185 c.; 20 sm.- Mətn Azərb. və rus dillərindədir.- 350 
nüs.- [Prezident k/x] 
47.
 
Kitabxana  proseslərinin  mexanikləşdirilməsinin  və 
avtomatlaşdırılmasının texniki vasitələri: kitabxanaçılıq fakül-
təsinin  tələbələri  üçün  metodiki  göstərişlər  /tərt.  ed.  Ə.M.Rüs-
təmov;  rəy.:  R.Ə.Kazımov,  X.İ.İsmayılov;  Azətb.  SSR  Ali  və 
Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi, S.M.Kirov ad. ADU.- Bakı: [s.n.], 
1988.- 16 s.; 21 sm.- Bibl.: s. 15-16.- 150 nüs.- [Ar1988/825] 


14 
 
48.
 
Mərkəzləşdirilmiş 
kitabxana  sistemlərində  işin 
təşkili:  təlimatlar  və  uçot  formaları  /tərc.  ed.:  K.M.Tahirov, 
B.M.Səfiyev;  red.: L.Y.Qafurova,  S.İ.Allahverənov;  Azərb. SSR 
Mədəniyyət  Nazirliyi,  M.F.Axundov  adına  Azərb.  Dövlət 
Kitabxanası.-  Düzəldilmiş  və  təkmil.  2-ci  nəşri.-  Bakı:  [s.  n.], 
1988.-  174,  [2]  s.;  21  sm.-  Əlavələr:  s.  119-172.-  Bibl.:  s.  173-
174.- 4500 nüs. (cilddə).- [Ar1988/272] 
49.
 
Sənədlərin  biblioqrafik  təsvir  qaydaları  haqqında
7.1-84  Dövlət  standartı  əsasında:  metodik  göstəriş  /tərt.  ed.: 
M.Həsənov,  A.Abbasova;  red.  İ.Qaracayev;  Azərb.  SSR 
Mədəniyyət  Nazirliyi,  M.F.Axundov  ad.  Azərb.  Dövl. 
Kitabxanası;  Azərb.  SSR  Ali  və  Orta  İxtisas  Təhsili  Nazirliyi, 
S.M.Kirov ad. ADU.- Bakı, [s.n.], 1988.- 46, [2] s.; 20 sm.- Bibl.: 
s. 46.- 500 nüs.- [Ar1988/979] 
50.
 
Şagirdlərin  əmək  tərbiyəsi,  ictimai-faydalı  əməyi  və 
peşəyönümü işinin təşkilində məktəb kitabxanalarının vəzifə-
ləri:  metodik  tövsiyə  /yazanı  N.Rzayeva;  red.  R.Hüseynzadə; 
Azərb.  SSR  Xalq  Təhsili  Nazirliyi,  Proqram-Metodika  İdarəsi.- 
Bakı:  [s.n.],  1988.-  24  s.,  cədv.;  20  sm.-  3000  nüs.- 
[Ar1988/1088] 
 
030 Sorğu nəşrləri 
 
51.
 
Dədə  Qorqud  təqvimi  1989  /tərt.  ed.  və  red. 
E.Quliyev.- Bakı: Yazıçı, 1988.- [4] s.: şək.; 27 sm.- Mətn Azərb. 
və rus dillərindədir.- 20000 nüs.- [Ar1988/740] 
52.
 
Kənd  əməkçisinin  təqvimi  /red.  hey.:  M.Babayev  [və 
b.]; Azərb. SSR Dövlət Aqrar-Sənaye Komitəsi.- Bakı: Kommu-
nist,  1988.-  207  s.,  portr.,  fotoşək.:  şək.;  21  sm.-  27379  nüs.- 
[Ar1988/62] 
53.
 
Lerik  şəhər  və  kənd  telefon  şəbəkəsi  abonentlərinin 
məlumat  kitabçası  /tərt.  ed.  S.N.Ağayev;  Azərb.  SSR  Rabitə 
Nazirliyi;  Lerik  rayon  Rabitə  Qovşağı.-  Bаkı:  [s.n.],  1988.-  112 
s.; 15 sm.- 2000 nüs.- [Ar1988/122]
 


Yüklə 2,8 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   109
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə