Kitabiyyati 1988Yüklə 2,8 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə6/109
tarix24.12.2017
ölçüsü2,8 Kb.
#18062
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   109

18 
 
/Məqsəd Səttarov; red. F.Köçərli.- Bakı: Elm, 1988.- 144, [4] s.; 
20 sm.- 500 nüs.- [Ar1988/1056] 
75.
 
Tağıyev,  Ə.M. Lenin Milli siyasəti və antikommunizm 
/Əlikram  Tağıyev;  rəy.  H.İmanov.-  Bakı:  Azərnəşr,  1988.-  102, 
[2] s.; 20 sm.- 4500 nüs.- ISBN 5-5520-003-90.- [Ar1988/184] 
76.
 
V.İ.Leninin imperializmə aid əsərlərinin öyrədilməsi
metodik  tövsiyə  /tərt.  ed.  N.H.Nərimanov;  red.  A.M.Babayev; 
Azərb.  SSR  Xalq  Təhsili  Nazirliyi,  V.İ.Lenin  ad.  APİ.-  Bakı: 
[s.n.], 1988.- 35 s.; 20 sm.- 200 nüs.- [Ar1988/1057] 
77.
 
Yenidənqurma  şəraitində  insan  amilini  fəallaşdır-
mağın  mahiyyəti  və  yolları  /müəl.  Ş.A.Qasımlı;  red. 
Q.Həsənov;  Azərb.  SSR  “Bilik”  Cəmiyyəti.-  Bakı:  [s.n.],  1988.- 
41, [2] s.; 20 sm.- Bibl.: s. 41.- 500 nüs.- [Ar1988/774]  
78.
 
Методические  рекомендации  по  спецкурсу  на 
тему:  «Марксистско-ленинская  концепция  личности  и 
эстетическое  воспитание»  /сост.  Н.Д.Жерова;  М-во  Высш. 
и  Сред.  Спец.  Образования  АзССР,  АПИРЯиЛ  им. 
М.Ф.Ахундова.-  Баку:  АПИРЯиЛ,  1988.-  72  с.;  20  см.-  150 
экз. 
79.
 
Османзаде,  Р.М.  Проблема  идеального  в  свете 
основного  вопроса  философии:  (Логико-методологический 
аспект)  /Расим  Османзаде;  АН  АзССР,  Ин-т  Философии  и 
Права.- Баку: Элм, 1988.- 181 с.; 20 см.- Библ. в примеч.: с. 
162-181.- 550 экз.- ISBN 5-8066-0045-9.- [1-628525] 
80.
 
Трофимчук,  Н.А.  Оружием  правды  /Н.А.Трофим-
чук;  Об-во  «Знание»  АзССР.-  Баку,  1988.-  45  с.;  20  см.-  (В 
помощь лектору).- 500 экз.- [1-624862] 
 
1.159 Psixologiya 
 
81.
 
Lebedev,  B.A.  Alkoqol  və  ailə  /Boris  Lebedev, 
V.V.Dunayevski;  rəy.  A.M.Şerşevski;  tərc.  ed.  S.Mustafayeva; 
red.  T.Məmmədov.-  Bakı:  Azərnəşr,  1988.-  141,  [3]  s.;  17  sm.- 
10000 nüs.- ISBN 5-5520-0135-4.- [Ar1988/555] 


19 
 
82.
 
Mehdizadə, Z.M. Uşaq psixologiyası: vəsait /Zəkəriyyə 
Mehdizadə;  elmi  red.  Q.E.Əzimov;  Azərb.SSR  Xalq  Təhsili 
Nazirliyi, V.İ.Lenin adına ADPİ.- Bakı, APİ, 1988.- Hissə 3.- 84, 
[2] s.; 20 sm., 500 nüs.- [Ar1988/988] 
83.
 
Методические  рекомендации  студентам-заочни-
кам к работе по психологии /сост. Р.М.Расулов [и др.]; М-
во Высш. и Сред. Спец. Образования АзССР, АПИРЯиЛ им. 
М.Ф.Ахундова.-  Баку:  АПИРЯиЛ,  1988.-  21  с.;  20  см.-  150 
экз. 
84.
 
Мусаев,  Э.Я. Сознательность как проявление поли-
тической  культуры  молодежи  /Э.Я.Мусаев;  О-во  «Знание» 
АзССР.- Баку, 1988.- 71.с; 20 см.- (В помощь лектору).- 500 
экз.- [1-609139] 
 
17 Etika 
 
85.
 
“Ailə  həyatının  etika  və  psixologiyası”  kursunun 
tədrisi  metodikasının  ümumi  məsələləri:  metodik  tövsiyələr 
/tərt. ed. Ə.Əlizadə; red. Ə.İmanov; Azərb. SSR Maarif Nazirliyi, 
Proqram-Metodika  İdarəsi.-  Bakı:  [s.n.]  1988.-  27  s.;  20  sm.- 
1000 nüs.- [Ar1988/566] 
86.
 
“Ailə  həyatının  etika  və  psixologiyası”  kursu  üzrə 
tapşırıqlar  sistemi:  metodik  tövsiyələr  /tərt.  ed.:  Ə.Əlizadə, 
A.Abbasov;  red.  Ə.İmanov;  Azərb.  SSR  Maarif  Nazirliyi; 
Proqram-Metodika  İdarəsi.-  Bakı:  [s.n.],  1988.-  18  s.;  20  sm.- 
1000 nüs.-[Ar1988/180] 
87.
 
Мамед-заде, И.Р. Политика и мораль [Тект] /Ильгам 
Мамед-заде.- Баку: Азернешр, 1988.- 198с.; 17 см.- 7500 экз.- 
[1-609942]
 
88.
 
Перестройка  и  нравственность  [Тект]:  сб.  статей 
/сост. Михаил Искров.- Баку: Азернешр, 1988.- 242 с.; 22 см.- 
5000 экз.- ISBN 5-552-00203-2 (в пер.).- [2-686009]
 
 
 


20 
 
2 Din. Teologiya 
 
89.
 
Cəlilov,  M.F.  Ateizm  və  mənəvi  tərbiyə  /Maqsud 
Cəlilov,  A.A.Məmmədov;  rəy.  Q.Mustafayev;  elmi  red. 
M.C.Məmmədov.-  Bakı:  Maarif,  1988.-  112  s.;  20  sm.-  3000 
nüs.-[Ar1988/216] 
90.
 
Konik,  V.V.  Vicdan  azadlığı  və  onun  saxta  müda-
fiəçiləri /Vaseliy Konik; tərc. ed. X.Abbasov; red. E.Fərruxzadə.- 
Bakı: Gənclik, 1988.- 173, [3] s., fotoşək.; 22 sm.- Bibl.: s. 172-
174.- 9000 nüs.- ISBN 5-8020-013-48.- [Ar1988/533] 
91.
 
Quran.  Qurani-Kərim.-  [İran]:  [s.n.],  1366  h.  1988.- 
606,  [6]  s.;  24  sm.-  Mətn  ərəb  dilindədir.-  30000  nüs.  (cilddə).- 
[Ar1988/1213] 
92.
 
Lütfullah,  Ə.  Həzrəti  Məhəmmədin  həyatı  və  qurduğu 
dinin  əsasları  /tərt.  ed.  Əhməd  Lütfullah;  çev.  Ə.M.Xamini.- 
Tehran:  [s.n.],  1988.-  536  s.,  portr.;  24  sm.-  Mətn  ərəb  əlifba-
sındadır.- 3000 nüs. (cilddə).- [Ar1988/1206] 
93.
 
Ахадов,  А.Ф.  Ислам  в  погоне  за  веком  /Абдулла 
Ахадов.-  М.:  Политиздат,  1988.-  80  с.;  17  см.-  (Библиотека 
атеиста).- 100000 экз.- ISBN 5-250-00086-Х.- [1-614567] 
94.
 
Катамидзе,  В.И.  Встречи  в  Баку:  Ислам.  форум 
глазами журналиста: перевод /Вячеслав Катамидзе.- М.: Изд-
во  Агентства  печати  «Новости»,  1988.-  78  с.:  [8]  л.  ил.;  17 
см.- Текст на арабск. языке. 
95.
 
Катамидзе,  В.И.  Встречи  в  Баку:  Ислам.  форум 
глазами журналиста: перевод /Вячеслав Катамидзе.- М.: Изд-
во  Агентства  печати  «Новости»,  1988.-  84  с.:  [8]  л.  ил.;  17 
см.- Текст на перс. языке. 
96.
 
Катамидзе,  В.И.  Встречи  в  Баку:  Ислам.  форум 
глазами журналиста: перевод /Вячеслав Катамидзе.- М.: Изд-
во  Агентства  печати  «Новости»,  1988.-  87  с.:  [8]  л.  ил.;  17 
см.- Текст на языке пушту. 
 
 


Yüklə 2,8 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   109
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə