Kitabiyyati 1988Yüklə 2,8 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə7/109
tarix24.12.2017
ölçüsü2,8 Kb.
#18062
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   109

21 
 
3 İctimai elmlər 
 
311 Statistika nəzəriyyəsi. Statistik metodlar 
 
97.
 
Sosial-iqtisadi  statistika:  dərs  vəsaiti  /tərt.  ed.: 
Q.H.Məmmədov,  İ.M.Həsənov,  S.M.Yaqubov  [və  b.];  red. 
Q.H.Məmmədov;  RSFSR,  Ali  və  Orta  İxtisas  Təhsili  Nazirliyi, 
N.A.Voznesenski  ad.  Leninqrad  Maliyyə-İqtisad  İn-tu,  Bakı 
Filialı.-  Bakı:  [s.  n.]  1988.-  Hissə  2.-  128  s.;  19  sm.-  500  nüs.- 
[Ar1988/185] 
98.
 
Məhsulun  keyfiyyətinin  statistik öyrənilməsi  məsələ-
ləri:  informasiya  vərəqi  /elmi  red.  C.M.Əliyev;  red.  R.N.Kəri-
mov; Azərb. SSR Dövl. Plan Komitəsinin Azərb. Elmi-Tədqiqat 
Elmi Texniki İnformasiya və Texniki-İqtisadi Tədqiqatlar İn-tu.- 
Bakı: AzETETİİ, 1988.- №90.- 4 s.; 21 sm.- (“Kənd təsərrüfatı” 
seriyası).- 100 nüs.- [Ar1988/1172] 
99.
 
Азербайджан в цифрах в 1987 году: крат. сборник 
статей  /Гос.  Ком.  АзССР  по  Статистике.-  Баку:  Азернешр, 
1988.-  157  с.;  16  см.-  2400  экз.-  ISBN  5-552-00092-7.-  [1-
609151] 
100.
 
 Народное  хозяйство  Азербайджанской  ССР  в 
1987  г.:  статистический  ежегодник  /Гос.  Ком  АзССР  по 
Статистике.-  Баку:  Азернешр,  1988.-  324  с.:  табл.;  22  см.- 
2000 экз.- ISBN 5-5520-093-5 (в пер.).- [2-696111]  
 
314 Demoqrafiya 
 
101.
 
 Əhalininin 1989-cu il ümumittifaq siyahıya alınması 
/A.Q.Volkov.-  Bakı:  Azərnəşr,  1988.-  77,  [3]  s.;  20  sm.-  9000 
nüs.- ISBN 5-5520-036-24.- [Ar1988/529] 
102.
 
 Mehrəliyev,  E.Q.  Azərbaycan  SSR-də  əhalinin 
məskunlaşması  məsələləri  /Eybalı  Mehrəliyev,  N.H.Əyyubov, 
M.O.Sadıqov; red. H.Əliyev; AEA, Coğrafiya İn-tu.- Bakı: Elm, 
1988.- 191, [4] s., cədv., xəritə; 21 sm.- 900 nüs.- [Ar1988/959] 


22 
 
 
316 Sosiologiya 
 
103.
 
 Azərbaycan  SSR-in  sosial-iqtisadi  inkişafının  sürət-
ləndirilməsi  /Q.Y.Əbdülsəlimzadə;  red.  X.Ş.Kərimov;  AEA, 
İqtisadiyyat  İn-tu.-  Bakı:  Elm,  1988.-  98,  [2]  s.;  20  sm.-  1400 
nüs.- [Ar1988/1054] 
104.
 
 Sosial-iqtisadi  inkişafın  sürətləndirilməsi  və  Azər-
baycan 
SSR-də 
məhsuldar 
qüvvələrin  yerləşdirilməsi 
problemləri:  mühazirəçiyə  və  siyasi  məruzəçiyə  kömək  üçün 
material  /müəl.  A.A.Hüseynov;  Azərb.  KP  MK-nın  Təbliğat  və 
Təşviqat  Şöbəsi;  Azərb.  SSR  “Bilik”  Cəmiyyəti.-  Bakı:  [s.n.], 
1988.- 21 s.; 20 sm.- 1000 nüs.- [Ar1988/724]
 
 
32 Siyasət 
 
323/324 Daxili siyasət 
 
105.
 
 Dağlıq Qarabağ və onun ətrafında hadisələr /tərt. ed. 
R.Məmmədov.- Bakı: [s.n.], 1988.- Kitab 1.- 493 s.: şək.; 20 sm.- 
Mətn  Azərb.,  rus  və  erməni  dillərindədir.-  1000  nüs.- 
[Ar1988/1195]  
106.
 
 Dağlıq Qarabağ və onun ətrafında hadisələr /tərt. ed. 
R.Məmmədov.-  Bakı:  [s.n.],  1988.-  Kitab  2.-  500  s.;  20  sm.- 
Mətn  Azərb.,  rus  və  erməni  dillərindədir.-  1000  nüs.- 
[Ar1988/1196]  
107.
 
Əhmədov,  N.A.  Səsimiz,  sorağımız:  xarici  publisis-
tikada Azərbaycan mövzusu /Nəsir Əhmədov; red. E.Qiyasbəyli.- 
Bakı: Azərnəşr, 1988.- 135 s.; 17 sm.- 7000 nüs.- ISBN 5-5520-
006-09.- [Ar1988/556] 
108.
 
 Nəcəfova,  S.H.  Biz  beynəlmiləlçilərik  /Svetlana  Nəcə-
fova;  rəy.  A.Mənsurzadə;  red.  E.Məmmədyarova.-  Bakı: 
Azərnəşr,  1988.-  109,  [3]  s.;  17  sm.-  7000  nüs.-  ISBN  5-5520-
005.-79.- [Ar1988/560] 


23 
 
109.
 
 Veteran  təşkilatları  fəaliyyətinin  strukturu  və  bəzi 
məsələləri  haqqında  /Azərb.  Resp.  Müharibə  və  Əmək 
Veteranları Şurası.- Bakı: [s.n.], 1988.- 37 s.; 20 sm.- 3000 nüs.- 
[Ar1988/720] 
110.
 
Гусейнов,  Р.Дж.  Ложь  на  коротких  ногах  /Рафаэль 
Гусейнов.-  Баку:  Азернешр,  1988.-  198  с.;  17  см.-  6000  экз.- 
ISBN 5-551-00061-7 (в пер.).- [1-619857] 
111.
 
Инструкция о проведении выборов руководящих 
органов /ЦК КПСС.- Баку: Коммунист, 1988.- 18 с.; 16 см.- 
20000 экз. 
112.
 
 Муслимов,  И.С. Партийный комитет - орган поли-
тического руководства /И.С.Муслимов.- Баку: О-во «Знание» 
АзССР, 1988.- 35 с.; 20 см.- (В помощь лектору).- 1200 экз.- 
[1-628279] 
113.
 
 На  страже  завоеваний  Великого  Октября:  к  70-
летию  Советской  Армии  и  ВМФ  /сост.  В.Г.Калинин;  Отд. 
Пропаганды  и  Агитации  ЦК  КП  Азерб-на.-  Баку:  О-во 
«Знание» АзССР, 1988.- 33 с.; 20 см.- (В помощь лектору).- 
1000 экз.- [1-610867] 
 
327 Beynəlxalq əlaqələr. Xarici siyasət. Diplomatiya 
 
114.
 
 Artemov,  V.L.  Yalan  haqqında  həqiqət:  müasir 
imperialist  antisovet  təbliğatına  dair  tənqidi  oçerklər  /Vladimir 
Artyomov;  tərc.  ed.  R.Əsgərov.-  Yenidən  işl.  və  tamaml.  II 
nəşri.- Bakı: Azərnəşr, 1988.- 221, [2] s.: ill.; 20 sm.- 7000 nüs.- 
ISBN 5-5520-006-25- [Ar1988/798]
 
115.
 
 Вердиева,  З.Н.  Мексика  становится  ближе:  очерк 
/Земфира Вердиева; О-во «Знание» Азерб. ССР.- Баку, 1988.- 
33 с.: 20 см.- (В помощь лектору).- 1000 экз.- [1-612990]
 
116.
 
 Материалы  научно-
практической 
конференции 
«Проблемы  Персидского  залива».  Баку,  17-19  декабря 
1987  г.  /под  ред.:  З.М.Буниятова,  Г.М.Садыхзаде;  Диплома-
тич.  Академия  МИД  СССР;  АН  АзССР,  Ин-т  Востоковеде-


Yüklə 2,8 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   109
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə