Kitabiyyati 1988Yüklə 2,8 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə15/109
tarix24.12.2017
ölçüsü2,8 Kb.
#18062
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   109

45 
 
 
347.2/3
 Mülki hüququ
 
 
255.
 
 Azərbaycan SSR Mülki Məcəlləsi: 1987-ci il iyulun 1-
nə  kimi  olan  dəyşiklik  və  əlavələrlə  /burax.  məsul  R.Kazımov.- 
Bakı: Azərnəşr, 1988.- 183 s.; 20 sm.- 20000 nüs.- [Ar1988/528] 
256.
 
Azərbaycan SSR Mülki Prosessual Məcəlləsi: 1988-ci 
il yanvarın 1-nə kimi olan dəyişiklik və əlavələrlə /burax. məsul 
R.Kazımov.-  Bakı,  1988.-  189,  [3]  s.;  21  sm.-  14000  nüs. 
(cildli).- [Ar1988/1013] 
 
 
349.2 Əmək hüququ 
 
257.
 
Qənbərov, Ə.M. Zəhmətkeşlərin əmək hüquqları: məlu-
mat  kitabı  /Əli  Qənbərov,  Z.Zeynalov;  rəy.:  F.H.Əhmədov, 
Q.İ.Manayev, M.B.Rəsulov.- Bakı: Azərnəşr, 1988.- 174, [2] s.; 
20 sm.- 30000 nüs.- ISBN 5-5520-0684.- [Ar1988/382] 
 
347.6 Ailə hüququ 
 
258.
 
Azərbaycan  SSR  Nikah  və  Ailə  Məcəlləsi:  1987-ci  il 
iyulun  1-nə  kimi  olan  dəyşiklik  və  əlavələrlə  /burax.  məsul 
R.Kazımov.-  Bakı:  Azərnəşr,  1988.-  72,  [4]  s.;  20  sm.-  25000 
nüs.- ISBN 5-5520-002-77.- [Ar1988/419]  
 
347.9 Məhkəmə işi 
 
259.
 
Искендеров,  Р.Г.  Правовое  и  социальное  значение 
правосудного  приговора  /Р.Г.Искендеров;  АГУ  им.  С.М.Ки-
рова.-  Баку:  АГУ,  1988.-  122,[2]  с.;  21  см.-  500  экз.-  [2-
698975] 
 
 
 


46 
 
349.4 Torpaq hüququ 
 
260.
 
Манаев,  К.И.  Конституционное  право  советских 
граждан на жилище /Касим Манаев.- Баку: Азернешр, 1988.- 
255  с.;  17  см.-  6000  экз.-  ISBN  5-552-00064-1  (в  пер.).-  [1-
617106] 
 
35 Dövlət inzibati idarəetmə. Hərbi iş. 
351/354 Dövlət inzibati idarəetmə 
 
261.
 
Сейранов,  С.И.  Человек  на  рельсах:  о  трансп. 
милиции  МВД  АзССР  /Сергей  Сейранов.-  Баку:  Азернешр, 
1988.- 94,[2] с.: ил.; 21 см.- 40000 экз.- ISBN 5-552-00173-7 (в 
пер.).- [2-693016]  
 
355/359 Hərbi iş 
 
262.
 
Плечом  к  плечу:  сборник.-  Баку:  Азернешр,  1988.- 
112  с.:  [3]  л.  ил.;  20  см.-  (СССР-братство  народов).-  3000 
экз.- [1-122613]  
368 Sığorta 
 
263.
 
Könüllü əlavə pensiyanın aparılması qaydası haqqın-
da  metodiki  göstərişlər  /tərc.  ed.  Ə.C.Qədirov.-  Bakı:  [s.n.], 
1988.- 13, [2] s., cədv.; 20 sm.- 2000 nüs.- [Ar1988/1131]  
 
37 Təhsil. Tərbiyə. Təlim 
 
37.0 Ümumtəhsil 
 
264.
 
 Azərbaycan SSR Bilik Cəmiyyəti İdarə Heyətinin və 
Respublika  xalq  universitetiləri  şurasının  II birləşmiş  plenu-
munun  qərarı: layihə.- Bakı: [s.n.], AEA, 1988.- 10 s.; 20 sm.- 
Mətn Azərb. və rus dillərindədir.- 200 nüs.- [Ar1988/1136]  


47 
 
265.
 
Cavadova,  E.  Sətirlərdə  döyünən  ürək  /Esmira  Cava-
dova;  rəy.:  T.Bünyadov,  İ.Rüstəmov;  red.  T.Məmmədov.-  Bakı: 
Azərnəşr, 1988.- 159 s., portr.; 17 sm.- 5000 nüs.- [Ar1988/554] 
266.
 
Ədəbiyyat üzrə sinifdənxaric işlər zamanı şagirdlərin 
hərbi-vətənpərvərlik  ruhunda  tərbiyə  olunması:  metodik 
tövsiyə /tərt. ed. P.Əliyev; red. Ş.Mikayılov; Azərb. SSR Maarif 
Nazirliyi,  Proqram-Metodika  İdarəsi.-  Bakı:  [s.n.],  1988.-  28  s.; 
20 sm.- 1000 nüs.- [Ar1988/186] 
267.
 
Əliyev,  H.Ə.  Ailə  və  məktəb  ənənələri  sağlam  nəsil 
tərbiyə  edir  /Həmzə  Əliyev;  elmi  red.  Y.Talıbov.-  Bakı:  Maarif, 
1988.-  106,  [2]  s.;  20  sm.-  5000  nüs.-  ISBN  5-5560-0032-8.- 
[Ar1988/365]     
268.
 
Feyzullayeva,  A.H.  Maarif  carçıları  /Aida  Feyzullaye-
va; red. A.A.Hüseynov.- Bakı: Maarif, 1988.- 99, [5] s., portr.; 20 
sm.-  Əlavə:  s.  97-100.-  Bibl.:  s.  98-100.-  2500  nüs.- 
[Ar1988/1012] 
269.
 
İnternat  tipli  məktəblərdə  şagirdlərin  bəynəlmiləl 
tərbiyəsi:  metodik  tövsiyə  /tərt.  ed.  C.Məmmədov;  red. 
H.Əhmədov;  Azərb.  SSR  Maarif  Nazirliyi;  Azərb.  Mərkəzi 
Müəllimləri Təkmilləşdirmə İn-tu.- Bakı: [s.n.], 1988.- 15 s.; 20 
sm.- 1000 nüs.- [Ar1988/516]     
270.
 
Kiçikyaşlı məktəblilərdə  kommunist  əxlaqını  forma-
laşdıran  mühüm  yollar:  metodik  tövsiyə  /tərt.  ed.  A.Həsənov; 
red.  B.Əhmədov;  Azərb.  SSR  Maarif  Nazirliyi;  Proqram-
Metodika İdarəsi.- Bakı: [s.n.], 1988.- 28 s.; 20 sm.- 2000 nüs.-
[Ar1988/467]    
271.
 
 Makarenko,  A.S.  Seçilmiş  pedaqoji  əsərləri  /Anton 
Makarenko; tərt. ed. Ə.Ağayev; red. A.İ.Əzizova.- Bakı: Maarif, 
1988.-  Cild  2.-  327  s.;  22  sm.-  10000  nüs.  (cilddə).- 
[Ar1988/1010]  
272.
 
Məktəbəqədər  yaşlı  uşaqlarda  əməksevərlik  tərbiyə-
sinin  bəzi  məsələləri:  metodik  tövsiyə  /tərt.  ed.  Z.M.Aslanov; 
red.  R.Əliyev;  Azərb.  SSR  Maarif  Nazirliyi,  Proqram-Metodika 


48 
 
İdarəsi.-  Bakı:  [s.n.],  1988.-  16  s.;  20  sm.-  2000  nüs.- 
[Ar1988/705] 
273.
 
Məktəblilərin  sovet  vətənpərvərliyi  və  sosialist  bey-
nəlmiləlçiliyi tərbiyəsi: metodik tövsiyə /tərt. ed.: X.Q.Fətəliyev, 
S.M.Qurbanova;  red.  İ.N.İsayev;  Azərb.  SSR  Xalq  Təhsili 
Nazirliyi, V.İ.Lenin ad. ADPİ.- Bakı, 1988.- 51 s.; 20 sm.- Bibl.: 
s. 50-51.- 150 nüs.- [Ar1988/822] 
274.
 
Novruzov, H.X. Kommunist dünyagörüşünün formalaş-
dırılmasının elmi-pedaqoji əsasları: dərs vəsaiti /Hacı Novruzov; 
red.  T.İsmayılov;  rəy.:  Ə.Ağayev,  S.Quliyev,  İ.İsayev;  Azərb. 
SSR  Ali  və  Orta  İxtisas  Təhsili  Nazirliyi;  V.İ.Lenin  ad.  ADPİ.- 
Bakı:  APİ,  1988.-  87  s.;  20  sm.-  Bibl.:  s.  87.-  500  nüs.- 
[Ar1988/421]     
275.
 
Pedaqoji kadrların fasiləsiz təhsili haqqında: metodik 
tövsiyə  /yazan:  R.Məmmədzadə,  Ə.Əliyev;  red.  R.Mustafayeva; 
Azərb.  SSR  Xalq  Təhsili  Nazirliyi;  Proqram-Metodika  İdarəsi.- 
Bakı:  [s.n.],  1988.-  54  s.,  cədv.;  19  sm.-  3000  nüs.- 
[Ar1988/1118] 
276.
 
Rəhimov,  A.H.  Sovet  İttifaqı  Qəhrəmanlarıının  nümu-
nəsində  şagirdlərin  kommunist  tərbiyəsi:  vəsait  /Arif  Rəhimov; 
rəy.:  Ə.Ağayev,  Z.Atakişiyev;  elmi  red.  Y.Talıbov.-  Bakı: 
Maarif, 1988.-68, [4] s.; 20 sm.- 5000 nüs.- [Ar1988/532] 
277.
 
Seyidov,  F.Ə.  Qori  seminariyası  və  onun  məzunları 
/Fikrət  Seyidov;  ixt.  red.  H.M.Əhmədov;  rəy.  Ə.Ş.Həşimov.- 
Bakı:  Maarif,  1988.-  295  s.,  portr.;  20  sm.-  Bibl.:  s.  289-293.- 
4000 nüs. (cildli).- [Ar1988/567 ] 
278.
 
Şagirdlərin  vətənpərvərlik  tərbiyəsi:  rus  ədəbiyyatı 
nümunələrinin  tədrisi  əsasında:  metodik  tövsiyə  /tərt.  ed.: 
P.Əliyev,  S.Mövlayeva;  red.  Ş.Mikayılov;  Resp.  Tədris-
Metodika Kabineti.- Bakı: [s.n.], 1988.- 22 s.; 20 sm.- 1000 nüs.- 
[Ar1988/1117] 
279.
 
Təlim  prosesində  şagirdlərin  hərbi-vətənpərvərlik 
tərbiyəsi:  metodik  tövsiyə  /tərt.  ed.  M.Ağayev;  red.  R.Mus-
tafayev;  Azərb.  SSR  Maarif  Nazirliyi,  Mərkəzi  Müəllimləri 


Yüklə 2,8 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   109
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə