Kitabiyyati 1988Yüklə 2,8 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə11/109
tarix24.12.2017
ölçüsü2,8 Kb.
#18062
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   109

33 
 
182.
 
 Качество  продукции:  ориентир  –  мировой  уро-
вень:  сборник  /сост.  Ю.М.Иванов;  Азерб  Респ.  Упр. 
Госстандарта  СССР;  газета  ЦК  КП  Азерб-на  «Вышка».- 
Баку: Коммунист, 1988.- 123 с.; 20 см.- 1000 экз.- [1-624885] 
183.
 
 Нуриев,  Э.С.  Развитие  строительного  комплекса 
Азербайджанской  ССР  /сост.  Эльдар  Нуриев.-  Баку: 
АзНИИНТИ,  1988.-  40  с.;  20  см.-  (Серия:  «Строительство  и 
стройиндустрия». Обз. Инф.).- 350 экз.- [1-618808] 
184.
 
 Проблемы совершенствования структуры народ-
ного  хозяйства  Азербайджанской  ССР  /сост.  А.Ю.Амир-
джанов.-  Баку:  АзНИИНТИ,  1988.-  73  с.;  20  см.-  (Сер. 
«Межотрасл.»  Обзор.  информ.).-  Библ.:  с.  73-74  (26  назв.).- 
[1-609914] 
185.
 
 Ресурсоснабжение  -  решающее  условие  перевода 
экономики на путь интенсивного уровня: тезисы докладов 
республиканской  научно-практической  конференции  (17-18 
ноября 1988 г.) /сост.: Гамлет Исмайлов [и др.].- Баку, 1988.; 
20 см.- [1-624869] 
186.
 
 Ресурсосбережение  в  экономике  Азербайджана 
/сост.  Р.А.Гусейнов,  М.Я.Имранов;  Гос.  Ком.  АзССР  по 
Материально-Техн.  Снабжению.-  Баку:  [б.  и.],  1988.-  31,[2] 
с.: ил.; 29 см.- [3-91339] 
187.
 
 Системный  подход  в  управлении  экономикой
учеб.  пособие  /сост.  Вахид  Ахундов  [и  др.];  Азерб.  Ин-т 
Управления Нар. Хоз-вом.- Баку: ИУНХ, 1988.- 84 с., схем.; 
19 см.- 500 экз.- [1-631017] 
188.
 
 Социально-экономические  проблемы  развития 
Азербайджанского  села:  материалы  конференции.-  Баку: 
Элм, 1988.- 152 с.; 20 см.- 1000 экз.- [2-685888] 
189.
 
 Ускорение  социально-экономического  развития 
и  проблемы  размещения  производственных  сил  Азер-
байджанской ССР /сост. А.А.Гусейнов; Отд. Пропаганды и 
Агитации ЦК КП Азерб-на.- Баку: [б. и.], 1988.- 19 с.; 20 см.- 
[1-614597] 


34 
 
 
330 Siyasi iqtisad 
 
190.
 
Əsaslı  vəsait  qoyuluşundan  istifadənin  iqtisadi 
səmərəliliyi:  informasiya  vərəqi  /tərt.  ed.:  V.M.Niftullayev, 
R.M.Abdinov;  red.  S.Mustafa  qızı;  Azərb.  SSR  Dövl.  Plan 
Komitəsinin Azərb.  Elmi-Tədqiqat Elmi  Texniki  İnformasiya və 
Texniki-İqtisadi Tədqiqatlar İn-tu.- Bakı: AzETETİİ, 1988.- 4 s.; 
22  sm.-  (“Kənd  təsərrüfatı”  seriyası  №47).-  300  nüs.- 
[Ar1988/891]  
191.
 
İxtisaslaşmanın  istehsalının  iqtisadi  faydalılığına 
təsiri: informasiya vərəqi /tərt. ed.: P.Q.Muradov, R.M.Rəhimov; 
red. S.Mustafa qızı; Azərb. SSR Dövl. Plan Komitəsinin Azərb. 
Elmi-Tədqiqat  Elmi  Texniki  İnformasiya  və  Texniki-İqtisadi 
Tədqiqatlar İn-tu.- Bakı: AzETETİİ, 1988.- 4 s.; 22 sm.- (“Kənd 
təsərrüfatı” seriyası №24).- 260 nüs.- [Ar1988/868] 
192.
 
 Seminar aparılmasına dair metodik göstəriş /tərt. ed. 
T.P.Məmmədov;  elmi  red.  R.M.Filiyev;  rəy.:  N.M.Məmmədov, 
C.M.Əliyev;  Azərb.  SSR  Ali  və  Orta  İxtisas  Təhsili  Nazirliyi; 
S.M.Kirov  ad.  ADU,  Siyasi  İqtisad  kafedrası.-  Bakı:  ADU, 
1988.- 7, [5] s., sxem; 20 sm.- 150 nüs.- [Ar1988/368]  
193.
 
 Siyasi  iqtisad  kursunun  proqramı  /tərc.  ed.: 
K.Zeynalov,  K.Sarıyev;  elmi  red.  T.S.Vəliyev;  Azərb.  SSR  Ali 
və  Orta  İxtisas  Təhsili  Nazirliyi;  S.M.Kirov  ad.  ADU.-  Bakı: 
ADU, 1988.- 26, [2] s.; 22 sm.- 1000 nüs.- [Ar1988/260]  
194.
 
 Siyasi  iqtisadın  tədrisi  prosesində  Sov.İKP  XXVII 
qurultayının  materiallarından  istifadə  edilməsi:  metodik 
göstəriş  /tərt.  ed.:  L.M.Sadıxova,  Q.E.Qitəliyev,  Ş.S.Qafarov; 
elmi red. K.A.Sarıyev; rəy.: R.Nəbiyev, X.Kərimov; Azərb. SSR 
Ali və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi, S.M.Kirov ad. ADU.- Bakı: 
[s.n.], ADU, 1988.- 55 s.; 21 sm.- 150 nüs.- [Ar1988/770] 
195.
 
 Şəxsi  yaradıcı  təsərrüfatların  ictimai  təsərrüfatlarla 
düzgün  əlaqələmdirilməsi:  informasiya  vərəqi  /tərt.  ed. 
V.M.Niftullayev;  red.  R.N.Kərimov;  Azərb.  SSR  Dövl.  Plan 


35 
 
Komitəsinin Azərb.  Elmi-Tədqiqat Elmi  Texniki İnformasiya və 
Texniki-İqtisadi Tədqiqatlar İn-tu.- Bakı: AzETETİİ, 1988.- 4 s.; 
22  sm.-  (“Kənd  təsərrüfatı”  seriyası  №33).-  190  nüs.- 
[Ar1988/877]  
196.
 
 Şirəliyev, A.İ. Aqrar-sənaye kompleksi sistemində iqti-
sadi  mənafelər  /Asif  Şirəliyev;  Azərb.  SSR  “Bilik”  Cəmiyyəti.- 
Bakı:  [s.n.],  1988.-  56  s.;  20  sm.-  Bibl.:  s.  51-  500  nüs.- 
[Ar1988/1102] 
197.
 
 Планы  семинарских  занятий  и  методические 
разработки  к  ним  по  курсу  политической  экономии  с 
использованием материалов /В.А.Исмайлов, И.Б.Саркисов; 
М-во  Высш.  и  Сред.  Спец.  Образования  АзССР,  АзИСИ.- 
Баку:  АзИСИ,  1988.-  Часть  1:  Политическая  экономия 
капитализма.- 88 с.; 20 см.- 150 экз. 
 
331 Əmək. Həmkarlar İttifaqı 
 
198.
 
 Abbasov,  M.Ə.  Yeni  cəmiyyət  quruculuğu  və  mühən-
dis-texniki  əməyi  /Məmməd  Abbasov;  red.  A.Rəsulov.-  Bakı: 
Azərnəşr,  1988.-  149,  [3]  s.;  17  sm.-  4000  nüs.-  ISBN  5-5520-
024-07.- [Ar1988/728] 
199.
 
Aqrosənaye kompleksi işçiləri  Həmkarlar İttifaqının 
I  Azərbaycan  Respublika  konfransının  qərarı:  20  dekabr 
1986-cı  il:  layihə.-  Bakı,  [s.n.],  1988.-  23  s.;  20  sm.-  300  nüs.- 
[Ar1988/1126] 
200.
 
Azərbaycan  Respublika  Həmkarlar  İttifaqları  Şura-
sının  IV  plenumunun  qərarı:  layihə:  Sov.İKP  XXVII  qurulta-
yının  və  SSRİ  Həmkarlar  İttifaqları  XXVIII  qurultayının 
tələbələri  ilə  əlaqədar  olaraq  həmkarlar  ittifaqı  təşkilatlarının 
fəaliyyətinin yenidən qurulmasına rəhbərlik işi haqqında AHİŞ-in 
Rəyasət  Heyətinin  hesabatı.-  Bakı:  [s.n.],  1988.-  [2]  s.;  20  sm.- 
nüs. yox.- [Ar1988/1134]  
201.
 
Azərbaycan  SSR  Maarif  Nazirliyi  sisteminin  tədris 
müəssisələrində yanğın təhlükəsizliyinə dair qaydalar: maarif 


Yüklə 2,8 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   109
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə