Kitabiyyati 1988Yüklə 2,8 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə19/109
tarix24.12.2017
ölçüsü2,8 Kb.
#18062
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   109

58 
 
345.
 
Məktəblilərin  elmi-ateizm  tərbiyəsi  işinin  təşkili 
yolları: metodik tövsiyələr /tərt. ed. Ə.Ağayev; red. A.Abbasov; 
Azərb.  SSR  Maarif  Nazirliyi,  Proqram-Metodika  İdarəsi.-  Bakı: 
[s.n.], 1988.- 15 s.; 20 sm.- 2000 nüs.- [Ar1988/259]  
346.
 
Nəcəfov,  N.H.  Müasir  şəraitdə  əmək  tərbiyəsinin  əsas 
istiqamətləri:  metodiki  vəsait  /Nizami  Nəcəfov;  Azərb.  SSR 
“Bilik” Cəmiyyəti.- Bakı, [s.n.], 1988.- 59, [3] s.; 20 sm.- Bibl.: 
s. 58-59.- 500 nüs.- [Ar1988/233] 
347.
 
Oxu  dərslərinin  səmərəli  təşkili:  onbirillik  siniflərin 
III-IV  sinifləri  üçün  metodik  tövsiyə  /red.:  S.H.Məmmədov, 
H.M.Qafarov;  Azərb.  SSR  Maarif  Nazirliyi,  Proqram-Metodika 
İdarəsi.-  Bakı:  [s.n.],  1988.-  16  s.;  20  sm.-  5000  nüs.- 
[Ar1988/1099] 
348.
 
Onbirillik  məktəbin  ibtidai  IV  sinifdə  Azərbaycan 
dili  təliminin  səmərəli  təşkili:  metodik  tövsiyə  /tərt.  ed. 
A.H.Abdullayev;  red.  S.H.Məmmədov;  Azərb.  SSR  Maarif 
Nazirliyi,  Azərb.  Elmi  Tədqiqat  Pedaqoji  Elmlər  İn-tu.-  Bakı: 
[s.n.], 1988.- 37 s.; 20 sm.- 1000 nüs.- [Ar1988/466] 
349.
 
Onbirillik  məktəbin  IV  sinfində  riyaziyyatın  tədri-
sinə  dair  planlaşdırma  /tərt.  ed.:  Z.A.Osmanov,  V.M.Məm-
mədov,  H.H.Əhmədov,  N.R.Abbasov;  red.  R.Əliyeva;  Azərb. 
SSR  Maarif  Nazirliyi,  Proqram-Metodika  İdarəsi.-  Bakı:  [s.n.], 
1988.- 20 s.; 20 sm.- 5000 nüs.- [Ar1988/708] 
350.
 
Onbirillik  məktəblərin  ibtidai  siniflərində  qramma-
tik  təhlilin  aparılması  yolları:  metodik  tövsiyə  /tərt.  ed. 
A.A.Abdullayev;  red.  S.H.Məmmədov;  Azərb.  SSR  Maarif 
Nazirliyi,  Azərb.  Elmi  Tədqiqat  Pedaqoji  Elmlər  İn-tu.-  Bakı: 
[s.n.], 1988.- 20 s.; 20 sm.- 1000 nüs.- [Ar1988/465]    
351.
 
Onbirillik  məktəbin  I-II  siniflərində  oxu  dərslərinin 
səmərəli  təşkili:  Azərbaycan  dili:  metodik  tövsiyə  /hazır. 
A.Abdullayev; red. S.Məmmədov; Azərb. SSR Maarif Nazirliyi, 
Proqram-Metodika  İdarəsi.-  Bakı:  [s.n.],  1988.-  32  s.;  20  sm.- 
1000 nüs.- [Ar1988/1064] 


59 
 
352.
 
Onbirillik məktəbin III sinfində təbiətşünaslıq təlimi-
nin  təşkili:  metodik  tövsiyə  /hazır.  B.F.Apoyev,  red. 
O.A.Abbasov;  Azərb.  SSR  Maarif  Nazirliyi,  Azərb.  Elmi-
Tədqiqat Pedaqoji Elmlər İn-tu.- Bakı: [s.n.], 1988.- 18 s., cədv.; 
20 sm.- 5000 nüs.- [Ar1988/1062] 
353.
 
Onbirillik  məktəbin  IV  sinifləri  üçün  Azərbaycan 
dilindən  didaktik  materiallar  /hazır.: A.N.Rəhimov,  S.H.Qası-
mova;  red.  S.H.Məmmədov;  Azərb.  SSR  Maarif  Nazirliyi, 
Azərb. Elmi-Tədqiqat Pedaqoji Elmlər İn-tu.- Bakı: [s.n.], 1988.- 
50 s.: cədv.; 20 sm.- 2000 nüs.- [Ar1988/1063] 
354.
 
 Onbirillik  məktəblərin  III  siniflərində  əmək  təlimi-
nin  təşkili:  metodik  tövsiyə  /tərt.  ed.:  Z.M.Səmədov,  O.A.Ab-
basov;  red.  S.H.Məmmədov;  Azərb.  SSR  Maarif  Nazirliyi, 
Proqram-Metodika  İdarəsi.-  Bakı:  [s.n.],  1988.-  28  s.;  20  sm.- 
1000 nüs.- [Ar1988/1089] 
355.
 
Riyaziyyat  təliminə  məktəbdaxili  nəzarətin  təşkili 
haqqında: metodik tövsiyə /tərt. ed.: R.Cabbarov, Ə.Əliyev; red. 
B.Vəliyev;  Azərb.  SSR  Maarif  Nazirliyi,  Mərkəzi  Müəllimləri 
Təkmilləşdirmə İn-tu.- Bakı: [s.n.], 1988.- 27 s.; 20 sm.- Bibl.: s. 
27.- 1000 nüs.- [Ar1988/268] 
356.
 
Riyaziyyatdan  sinifdənxaric  işlərin  təşkilinə  dair 
metodik  göstərişlər  /tərt.  ed.:  A.D.Teymurov,  T.M.Əliyeva; 
Azərb.  SSR  Maarif  Nazirliyi,  Proqram-Metodika  İdarəsi.-  Bakı: 
[s.n.], 1988.- 32 s.; 20 sm.- 3000 nüs.- [Ar1988/1100]
 
357.
 
Savad  təlimi  məşğələlərinin  təşkili  onbirillik  məktə-
bin  I  sinfi  üçün:  metodik  tövsiyə  /tərt.  ed.:  A.N.Rəhimov, 
Ş.İ.Qaralov,  T.A.Hüseynova;  red.  H.M.Qafarov;  Azərb.  SSR 
Xalq  Təhsili  Nazirliyi,  Proqram-Metodika  İdarəsi.-  Bakı:  [s.n.], 
1988.- 21 s.; 20 sm.- 5000 nüs.- [Ar1988/1116]  
358.
 
Sinifdənxaric  oxunun  səmərəli  təşkili:  onbirillik 
məktəbin  ibtidai  sinifləri  üçün:  metodik  tövsiyə  /tərt.  ed.: 
A.N.Rəhimov,  S.H.Məmmədov;  red.  O.A.Abbasov;  Azərb.  SSR 
Maarif Nazirliyi, Proqram-Metodika İdarəsi.- Bakı: [s.n.], 1988.- 
27 s.: cədv.; 20 sm.- 5000 nüs.- [Ar1988/1113] 


60 
 
359.
 
Şükürov,  Ə.H.  I-III  siniflərdə  əmək  təlimi  albomu: 
müəllimlər  üçün  dərs  vəsaiti  /Əliağa  Şükürov;  Azərb.  Dövlət 
Elmi  Tədqiqat  Pedaqoji  İn-tu.-  Bakı:  Maarif,  1988.-  40  s.:  şək.; 
22 sm.- 7000 nüs.- [Ar1988/485] 
360.
 
Tətbiqi  kimya  kursunun  tədrisi  prosesində  nəzəri 
məlumatların  verilməsi  yolları  və  pedaqoji  kadrların  bu 
istiqamətdə  ixtisasının  artırılması:  orta  məktəblərin  kimyanı 
dərinləşdirilmiş  proqramlarla  öyrənən  sinifləri  üçün  metodik 
tövsiyə  /tərt.  ed.  M.Fərəcov;  Azərb.  SSR  Maarif  Nazirliyi, 
Mərkəzi  Müəllimləri  Təkmilləşdirmə  İn-tu.-  Bakı:  [s.n.],  1988.- 
66 s., cədv.; 20 sm.- Bibl.: s. 66.- 1000 nüs.- [Ar1988/1086]     
361.
 
Yeddinci  sinifdə  riyaziyyatdan  fakültativ  kursun 
tədrisinə  aid  metodik  göstərişlər  /tərt.  ed.:  İ.F.Əliyev, 
T.M.Əliyeva; red. İ.B.İsgəndərov; Azərb. SSR Maarif Nazirliyi, 
Proqram-Metodika İdarəsi.- Bakı: [s.n.], 1988.- 37 s.: şək., cədv.; 
19 sm.- 2000 nüs.- [Ar1988/1084] 
362.
 
Воспитание учащихся в духе интернационализма 
и  дружбы  народов  на  уроке  истории  Азербайджана
метод.  рекомендации  /М-во  Просвещения  АзССР,  Прогр.-
Метод. Упр-е.- Баку, 1988.- 32 с.; 20 см.- 2000 экз. 
363.
 
Гулиев,  А.А.  Формирование  способов  оформления 
речевых  высказываний  при  обучении  русскому  языку  в 
азербайджанской  школе:  метод.  рекомендации  /А.А.Гулиев, 
М.Мамедов;  М-во  Нар.  Образования  АзССР,  Прогр.-Метод. 
Упр-e.- Баку: [б. и.], 1988.- 30с.; 20 см.- Библ.: с. 30 (6 назв.). 
364.
 
Методические  рекомендации  по  основам  прог-
раммирования на микрокалькуляторах БЗ-34: для ссузов 
/сост.  К.С.Шихалиев,  К.К.Гусейнов.-  Баку,  1988.-  27  с.;  20 
см.- 1000 экз. 
365.
 
Обучающая  программа  овладения  гимнастичес-
кими  упражнениями:  для  учащихся  4-5  классов  /сост. 
Н.И.Абдинова;  Гос  Ком  АзССР  па  Физ  Культуре  и  Спорту; 
Азерб.  Гос.  Ин-т  Физ  Культуры  им.  С.М.Кирова.-  Баку: 
ГИФК, 1988.- 81 с.; 20 см.- Библ.: с. 80 (7 назв.).- 200 экз. 


Yüklə 2,8 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   109
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə