Kitabiyyati 1988Yüklə 2,8 Kb.

səhifə18/109
tarix24.12.2017
ölçüsü2,8 Kb.
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   109

55 
 
324.
 
Методические  рекомендации  по  трудовому  вос-
питанию,  организации  и  проведению  профориентаци-
онной  работы  предприятия  и  общеобразовательной 
школы /сост. Б.А.Аббасов, Т. Г.Овсиенко; М-во Просвеще-
ния АзССР.- Баку: [б. и.], 1988.- 151 с.; 20 см.- 500 экз. 
325.
 
Некоторые  вопросы  профессиональной  этики 
учителя: метод. рекоменд. /М-во Просвещения АзССР, Ин-т 
Усоверш. Учителей.- Баку: [б. и.], 1988.- 18 с.; 20 см.- 1000 
экз. 
326.
 
 Программа по русскому языку для V-VI классов 
одиннадцатилетней азербайджанской школы /М-во Прос-
вещения АзССР.- Баку: [б. и.], 1988.- 55 с.; 20 см.- 10000 экз. 
 
372.8 Müxtəlif tədris fənlərinin tədrisi 
 
327.
 
Ağayev,  İ.S.  Bədii  və  elmi  üslub:  müəllim  üçün  vəsait 
/İsmət  Ağayeva;  rəy.  M.Ş.Qasımov;  elmi  red.  Z.İ.Budaqova.- 
Bakı: Maarif, 1988.- 84, [4] s.; 20 sm.- 1000 nüs.- ISBN 5-5560-
001-15.-[Ar1988/505]   
328.
 
 Altı  yaşlıların  birinci  sinifində  riyaziyyatdan  əylən-
cəli  məşgələlərin  təşkili:  onbirillik  məktəblərin  I  siniflərində 
didaktik  materiallardan  istifadə  edilməsinə  dair  metodik  tövsiyə 
/tərt.  ed.:  S.Məmmədov,  Ə.Musayev;  red.  A.İbrahimov;  Azərb. 
SSR Maarif Nazirliyi  Azərb.  Elmi Tədqiqat Pedaqoji Elmlər  İn-
tu.- Bakı, 1988.- 18 s.; 20 sm.- 2000 nüs.- [Ar1988/469] 
329.
 
Ana dilinin (Azərb. dilinin) tədrisi prosesində ibtidai 
sinif  şagirdlərinin  peşə  təsəvvürlərinin  inkişaf  etdirilməsi
metodik tövsiyə /tərt. ed.: B.B.Əhmədov, F.N.Məmmədova; red. 
N.Ə.Abdullayev;  Azərb.  SSR  Maarif  Nazirliyi,  Proqram-
Metodika İdarəsi.- Bakı: [s.n.], 1988.- 32 s.; 20 sm.- Bibl.: s. 31-
32.- 5000 nüs.- [Ar1988/174] 
330.
 
Azərbaycan  dilində  sayın  tədrisinə  aid  metodik 
göstəriş:  universitetin  rus  bölməsi  üçün  /red.  X.Məlikova;  rəy.: 
A.Cahan-girov, Y.Əhmədov; Azərb. SSR Xalq Təhsili Nazirliyi, 


56 
 
Ali Təhsil Üzrə Tədris-Metodika Kabineti; S.M.Kirov ad. ADU.- 
Bakı:  [s.n.],  1988.-  30,  [2]  s.,  sxem;  21  sm.-  150  nüs.- 
[Ar1988/768] 
331.
 
Azərbaycan  SSR  ümumtəhsil  məktəblərinin  onuncu 
siniflərində  riyaziyyatdan  yazılı  imtahan  keçirmək  üçün 
məsələ  və  misallar  /tərt.  ed.:  A.A.Nuruşov,  Q.H.Həsənov;  red. 
A.İbrahimov;  Azərb.  SSR  Maarif  Nazirliyi,  Proqram-Metodika 
İdarəsi.-  Bakı:  [s.n.],  1988.-  66  s.;  20  sm.-  Mətn  Azərb.  və  rus 
dilərindədir.- 5000 nüs.- [Ar1988/376] 
332.
 
Azkomplektli məktəblərdə Azərbaycan dilinin tədrisi 
prosesində didaktik materiallardan istifadə: onbirillik məktəb-
lərin  II  sinifləri  üzrə  metodik  tövsiyə  /tərt.  ed.  S.H.Məmmədov; 
red.  Y.Ş.Kərimov;  Azərb.  SSR  Maarif  Nazirliyi,  Proqram-
Metodika İdarəsi.- Bakı: [s.n.], 1988.- 27 s.; 20 sm.- 1500 nüs.- 
[Ar1988/515] 
333.
 
Balıyev, H.B. Orta məktəbdə Azərbaycan dilinin tədrisi 
metodikası:  ali  məktəb  üçün  dərslik  /Həsən  Balıyev;  rəy. 
B.A.Əhmədov;  elmi  red.  Y.M.Seyidov.-  Bakı:  Maarif,  1988.- 
285, [3] s.; 20 sm.- 3000 nüs. (cilddə).- [Ar1988/102] 
334.
 
Bayramov,  İ.O.  Rus  məktəblərində  Azərbaycan  dili 
üzrə  nitq  inkişafı  metodikası:  müəllimlər  üçün  vəsait  /İlyas 
Bayramov;  rəy.:  Y.S.Əfəndiyev,  Ə.M.Abbasov.-  Bakı:  Maarif, 
1988.- 244, [4] s.; 21 sm.- Bibl. Azərb. və rus dillərində: s. 241-
244.- 2500 nüs. (cilddə).- [Ar1988/213]  
335.
 
Bədən  tərbiyəsi  dərslərində  təlimin  texniki  vasitələ-
rindən  istifadəyə  dair  metodik  işləmə  /tərt.  ed.:  N.N.Məm-
mədov,  Y.A.Kapılov,  R.M.Baxşəliyev;  Azərb.  SSR  Ali  və  Orta 
İxtisas Təhsili Nazirliyi; Ali Təhsil üzrə Tədris Metodik Kabinet, 
Y.H.Məmmədəliyev  ad.  Naxçıvan  Pedaqoji  İn-tu.-  Bakı:  APİ, 
1988.- 24 s., cədv.; 20 sm.- 150 nüs.- [Ar1988/225] 
336.
 
I-II  siniflərdə  şagirdlərin  rabitəli  nitqinin  inkişafı
metodik  tövsiyə  /tərt.  ed.:  A.N.Rəhimov,  Q.H.Yusifov;  red. 
H.M.Qafarov;  Azərb.  SSR  Maarif  Nazirliyi,  Proqram-Metodika 


57 
 
İdarəsi.-  Bakı:  [s.n.],  1988.-  27  s.;  20  sm.-  5000  nüs.- 
[Ar1988/1087] 
337.
 
Əmək  təlimi  dərsləri:  üçüncü  sinif  müəllimlər  üçün 
vəsait /tərc. ed. N.Quliyev; tərt. ed. İ.Q.Mayorova.- Bakı: Maarif, 
1988.-  185,  [3]  s.:  şək.,  cədv.;  22  sm.-  5500  nüs.  (cilddə).- 
[Ar1988/132] 
338.
 
Fizika  məsələləri:  VI  sinif:  metodik  tövsiyə  /tərt.  ed.: 
M.Ə.Ələsgərov;  F.F.İsmayılov;  red.  Ə.Ə.Gərayev.-  Bakı:  [s.n.], 
1988.- 18 s.: ill.; 20 sm.- Bibl.: s. 18.- 500 nüs.- [Ar1988/1227]  
339.
 
Fizika  məsələləri:  VII  sinif: metodik tövsiyə /tərt. ed.: 
M.Ə.Ələsgərov  [və  b.];  red.  Ə.Ə.Gərayev.-  Bakı:  [s.n.],  1988.- 
40 s.: şək.; 20 sm.- 500 nüs.- [Ar1988/1228]        
340.
 
Frank  və  hers  təcrübələri:  metodik  göstəriş  /tərt.  ed.: 
S.Ə.Hacıyev,  S.Q.Əbdülvahabova;  elmi  red.  M.Ş.Məmmədov; 
rəy.:  X.Ş.Abdullayev,  F.A.Əhmədov;  Azərb.  SSR  Xalq  Təhsili 
Nazirliyi,  S.M.Kirov  ad.  ADU.-  Bakı:  [s.n.],  1988.-  13,  [2]  s.: 
şək.; 20 sm.- Bibl.: s. 13.- 150 nüs.- [Ar1988/769] 
341.
 
Həmidov,  S.S.  “Cəbr  və  analizin  başlanğıcı”  kursunun 
tədrisi  metodikasına  dair:  dərsliyə  əlavə  /Seyidağa  Həmidov.- 
Bakı, Maarif, 1988.- 59, [2] s.; 22 sm.- 148000 nüs.- [Ar1988/3] 
342.
 
İbtidai  siniflərdə  təsviri  incəsənət  təliminin  təşkili
metodik  tövsiyə  /tərt.  ed.:  O.A.Abbasov,  Z.M.Səmədov;  red. 
S.H.Məmmədov; Azərb. SSR Maarif Nazirliyi, Proqram-Metodi-
ka İdarəsi.- Bakı, 1988.- 15 s.; 20 sm.- 5000 nüs.- [Ar1988/678] 
343.
 
İmlalar  üzərində  işin  səmərəli  təşkili:  onbirillik 
məktəbin  ibtidai  sinifləri  üçün  metodik  tövsiyə  /tərt.  ed. 
A.H.Abdullayev;  red.  A.A.Abdullayev;  Azərb.  SSR  Maarif 
Nazirliyi,  Azərb.  Elmi  Tədqiqat  Pedaqoji  Elmlər  İn-tu.-  Bakı: 
[s.n.], 1988.- 28 s.; 20 sm.- 1000 nüs.- [Ar1988/470]   
344.
 
Lenin haqqında: IV-VII siniflərin şagirdləri ilə işləmək 
üçün  /tərt.  ed.:  L.İ.Larina,  A.F.Solovyov,  Q.İ.Komarova;  red. 
A.T.Kinkulkin;  tərc.  ed.  M.M.Mirkişiyev;  red.  S.A.Aslanova.- 
Bakı:  Maarif,  1988.-  Kitab  2.-  407  s.:  şək.,  portr.;  22  sm.-  Ad 
göstəricisi: s. 390-397.- 11000 nüs. (cilddə).- [Ar1988/1011]  
Dostları ilə paylaş:
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   109


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə