M-61 I e. d prof., Zahid Fərrux MəmmədYüklə 2,11 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə1/98
tarix31.08.2018
ölçüsü2,11 Mb.
#65798
növüDərs
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   98


 
3
M-61  i.e.d. prof., Zahid Fərrux Məmmə
 
 
“Pul, Kredit, Banklar”
 
 
 
Bakı, Azərnəşr, 2010, səh 320. 
 
 
 
 
Dərslikdə  zəngin  faktiki  materialların  sistemləşdirilməsi  əsasında 
pul,  kredit  banklar  mövzuları  çox  geniş  formada  araşdırılmış  və  şərh 
edilmişdir. Kitabda pul siyasəti və nəzəriyyəsi, kredit, bank işi və kapi-
tal bazarı mövzularına xüsusi diqqət yetirilmişdir. 
Kitabda  “Pul,  kredir  banklar”  fənni  üzrə  Qərb  universitetlərində 
modern “banking and finance” fənni üzrə tədris edilən dərs proqramla-
rında yer alan mövzular geniş araşdırılmış və bunların Azərbaycan mü-
hitinə uyğun nəzəri-praktiki aspektləri tədqiq edilmişdir. 
Kitab  orijinallığı  ilə  fərqlənir  və  dərslikdə  mövzuların  çox  böyük 
bir hissəsi iqtisadi ədəbiyyatda ilk dəfə işlənmiş və araşdırılmışdır. 
Dərslik ali məktəb tələbələri, doktorantlar və pedaqoji işçilər üçün 
nəzərdə tutulmuşdur.  
 
 
M-61 
 
 
 
© i.e.d. prof., Z.F.Məmməd, 2010 
 
 
 
0605010204 
 
M-651 (07) 2010 
qrifli nəş


 
4
 
И И Ş 
 
Bütün  ölkələrdə  tətbiq  edilən  pul  siyasəti  üçün  vahid  model 
mövcud  deyildir.  Pul  siyasəti  ölkələrin  məqsədlərinə,  инситисионал 
strukturуна, tarixi inkişaflarına, cəmiyyətin davranışlarına bağlıol-
araq dəyişiklik göstərməkdədir. 
Pul  siyasətiни  tətbiq  edən  qurum  vəşəxslərin  qabiliyyət  və 
bacarıqlarına görə də nəticələri fərqli olur.  qtisad və ya pul elmin-
də  texniki  elmlərdən  fərqli  olaraq  ümumiyyətlə,  pul  nəzəriyyələrin 
irəli  sürdüyütəkliflərin  doğru  və  ya  yanlış  olub  olmadığını  isbat 
edəcək  bir  laboratoriya  mövcud  deyildir.  Laboratoriyadan  məh-
rum  olan  iqtisadçılar  çox  vaxt  özlərinin  daxili  və  xarici  müşa-
hidələrinə görə düşüncələrini cəmiyyətdə axtarır və təbii ki, bunlar 
da  öz  növbəsində  cəmiyyət  tərəfindən  müzakirə  obyektinəçevrilir. 
Bu səbəblə iqtisadçılar arasından müəyyən bir mövzunun ətrafında 
hər  zaman фяргли görüş  və  fikirlər ortaya  çıxır.  Ancaq  gerчəklərə 
nail olmanın yolu azad sərbəst bir düşüncəşəraitində və bilikli elm 
adamlarının geniş iştirakı və müzakirəsi ilə mümkündür. 
Pul, kredit və banklar mövzuları gündəlik həyatda ictimaiyyət tə-
rəfindən, özəlliklə də kütləvi informasiya vasitələrindəən çox müzakirə 
vəşərh  edilən  mövzulardır.  Əmanətlərə  və  kreditlərə  tətbiq  edilən  faiz 
dərəcəsi,  вalyuta  məzənnəsi,  pul  aqreqatları  və  s.  bu  kimi  mövzular 
sıravi vətəndaşları da yaxından maraqlandırmaqdadır. 
Çünki yuxarıda adıçəkilən göstəricilərdə baş verən dəyişikli-
klər  iqtisadi  vahidlərin  инвестисийа  qərarlarına  təsir  edəcəkdir. 
"Pul,  kredit  və  banklar"  mövzularını  bilmədən  digər  iqtisad  fənlə-
rini  öyrənmək  və  dərindən  mənimsəmək  qeyrimümkündür.  qtisad 
profиlli bütün ixtisaslarda, "Pul, kredit və banklar" fənni tədris edil-
məkdədir. Ümumiyyətlə dünya iqtisadi mövzularıüzrə kitab bazarı-
nın 50-60%-i "Pul, kredit və banklar" mövzularınıəhatə etməkdədir. 
Ümumi  professional  fənnlər  bloku  çərçivəsində  "Maliyyə-
kredit" ixtisasıüzrə "Pul, kredit və banklar" fənni təməl nəzəri kurs-
dur.  Daha  sonra  bu  ixtisas  üzrə  tədris  olanlar  üçün  "Bank  işi", 
"Beynəlxalq valyta kredit münasibətləri" kimi   fənnlər də tədris edi-
lir.Лакин,  "Beynəlxalq  iqtisadi  münasibətlər"  ixtisasıüzrə  oxu-
yanlar üçün "Pul kredit vəbanklar" fənni pul, kapital bazarı, kre-


 
5
dit,  bank  və  beynəlxalq  valyuta  kredit  münasibətləri  möv-
zularınıəhatə  edəcək  yeganə  məcburi  kursdur.  Bu  baxımdan  bu 
dərslikdə yuxarıda adıçəkilən mövzulara çox эениш yer verilmişdir. 
Kitabın  hazırlanmasında  çox  çeşidli  xarici  yayınlar  incələn-
miş və xarici   təcrübədən istifadə olunmuş və Azərbaycanın müa-
sir pul, kredit və bank sisteminin вязиййяти, problemi və perspektiv-
ləri xüsusi tədqiq edilmişdir. 
Dərslik V bölmədən təşkil eldilmişdir. 
I–bölmədə  "Pul"a aid mövzular, o cümlədən, pul iqtisadi-y-
yatının tarixi inkişafı: pulun klassik və modern funksiyaları; pulun 
tədavül sürəti; pul sistemləri; pulun təşkili və tələbi; pul miqdarı ilə 
qiymətlər arasındakı münasibətlər; inflyasiya, deflйasiya, staqflasiya 
və  devalvasiya;  inflyasiya  və  faiz  hədləri  arasındakı  münasibətlərin 
nəzəri yönlərinin təhlili; pul, faiz vəinflyasiya haqqında nəzəri baxış-
lar;  pul  siyasətinin  məqsəd  və  alətləri  mövzuları  işlənib  və  tədqiq 
olunmuşdur. 
II–bölmədə  Кредит,  фаиз,  инвестисийа  вя  кредит    системи    iqtisadi 
mövzuları işlənib hazırlanmışdır. Bu bölmədə kredit anlayışı, mahiy-
yət və prinsipləri; kreditin funksiyaları; kreditin məqsədləri; yığım вя 
иnvestisiya  əlaqəsi  və  finans  xidmətlər  iqtisadiyyatı;  finans  alətlərinin 
xarakteristikasına geniş yer verilmişdir. 
ЫЫЫ bölmə «bank işi» mövzusuna  həsr edilmişdir. Burada finans 
qurumları;  əmanət  qəbul  edən  fınans  qurumları;    Mərkəz  Bankının 
мягсяд  və  funksiyaları;  коммерсийа  банкларынын  fəaliyyətləriятрафлы 
формада тящлил едилмишдир.  
ЫВ bölmə pul və kapital bazarlarının fəaliyyəti haqqındadır. 
Bu bölmədə  pul və kapital bazarларının funksiyaları; pul bazarı ilə 
kapital bazarıarasındakıəlaqələrə diqqət yetirilmiş, qiymətli kağız 
bazarıüzərindədövlət tənzimlənməsi məsələlərinin işıqlandırılmasına 
geniş yer verilmişdir. 
 В  bölmə  beynəlxalq valyuta kredit münasibətlərinə həsr edil-
mişdir.  Bu  bölmədə beynəlxalq  valyuta  sistemi;  tədiyə  balansı;  val-
yuta bazarı, beynəlxalq finans bazarы; finans bazarının qloballaşma-
sı; beynəlxalq малиййя тяшкилатларынын, məqsəd və fəaliyyətləri araşdı-
rılmışdır.  
"Pul, kredit və banklar" dərsliyində yer alan mövzuların əksər-
iyyəti iqtisadi ədəbiyyatda ilk dəfə işlənmiş və hazırlanmışdır. Kitab Yüklə 2,11 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   98
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə