M. M. MusayevYüklə 3,61 Mb.

səhifə74/171
tarix20.09.2017
ölçüsü3,61 Mb.
1   ...   70   71   72   73   74   75   76   77   ...   171

181 

 

Musaoğlu, Mehman 2008a, Dede Korkut Metni’nin Sentaksı üzerine. –Dil, Әdәbiyyat vә onların  tәdrisi  metodikasının  aktual  problemlәri,  Prof.  F.  Veysәlliyә  hәsr  olunur.  Bakı,  s.  108-

128. 


Musaoğlu, Mehman 2008b,  Türkçede Çatı.–Prof. Dr. Ahmet Bican Ercilasun Armağanı, 

Akçağ Yayınları, Ankara, s. 207-234. 

Musaoğlu,  Mehman.,  Kirişçioğlu,  Fatih  2008c,  Türk  Dil  Biliminde  Görünüş 

Kategorisinin İncelenmesi Üzerine.–Türkologiya, No 1-2, s. 32-54. 

Musaoğlu, Mehman 2009, Türk Dil Bilimi Çalışmaları.–Türkologiya, No 1-2, s. 3-28. 

Musaoğlu,  Mehman  2009,  Türk  Lehçelerinin  Bilgisayar  Ortamında  Aktarımı  Mümkün 

Mü?. –TÜRKSOY. Türk Dünyası Kültür ve Sanat Dergisi, Sayı 29//2, s. 14-19. 

Нaртыeв  Н.  1988,  Строй  сложного    предложения  в  современном  туркменском языке. Ашхабад: Ылым, 200 с.  

Нoвoе  в  зaрубежнoй  лингвистикe  1987,  Проблемы  современной  тюркологии,  

Выпуск XIX, Москва“Прогресс” 490 с.   

Novruzova N. 2002, Mәtn sintaksisi, “Tәhsil” Nәşriyyatı, Bakı,  183 s.  

Нұрмаханова  Е.  Н.  1971,  Түркі  тілдерінің  салыштырмалы  грамматікасы, 

“Мектеп” Баспасы, 288 с. 

Nurmanov  A.,  Mahmudov  N.,  Ahmedov  A.  1992,  Uzbek  tilinin  mazmuniy  sintaksisi

Toshkent. Очерки сравнительной лексикогии алтайских языков 1972, Ленинград

Oğuz qrubu türk dillәrinin müqayisәli qrammatikası 2002, III hissә, Sintaksis, Bakı, 192 

s. 


Ömer,  Mustafa  1998,  Bugünkü  Kıpçak  Türkçesi  (Tatar,  Kazak  ve  Kırgız  Lehçeleri 

Karşılaştırmalı Grameri, Ankara.  

Покровская  Л. А. 1964, Грамматика   гагаузского  языкaФонетика и морфолгия. 

М.: Изд-во “Наука”,  157 с.  

Покровская    Л.  А.  1978,  Синтаксис    гагаузского    языкa  в  сравнитeльном освещении, М.: Изд-во “Наука”,  204 с.  

PHILOLOGIAE  TURCICAE  FUNDAMENTA.  TOMUS  PRIMUS,  1959,    Wiesbaden 

Bd. I., 810 s. 
182 

 

Поцелуевский А. Р. 1948, К вопросу о происхождении формы настоящего времени в тюркских языках юго-западной группы. Ашгабат.  

Poppe, Nikalaus 1994, Altay dillerinin Karşılaştırmalı Grameri, 1. Kısım: Karşılaştırmalı 

Ses Bilgisi. Әsәri alman dilindәn türk dilinә Zeki Yılmaz tәrcümә etmişdir, Ankara, 269 s. Alman 

dilindә  “Vergleichende  Grammatik  der  altaischen  Sprachen”  (Altay  dillәrinin  müqayisәli 

qrammatikası)  adı  ilә  adlanan  böyük  әsәrin  “Vergleichende  Lautlehre,  Wiesbaden  1960.  Porta 

Linguarum  Orientalium,  199  s.”  adlı  birinci  bölmәsi  (Müqayisәli  fonetika)  alman  dilindәn  türk 

dilinә tәrcümә edilmişdir.  

 Radloff  W.  1882,  Vergleihende  Grammatik  der  nördlichen  Türksprachen,  I.  Phonetik der nördlichen Türksprachen. Leipzig. 

Radloff  W.  1888-1911,  Versuch  Eines  Wörterbuches  Der  Türk-Dialecte,  1,  2,  3,  4. 

“Türk  dialektlәrinin  lüğәt  tәcrübәsi”  adlı  çoxcildli  әsәr  rus  vә  alman  dillәrindә  1888-1911-ci 

illәrdә  S.  Petersburgda  nәşr  edilmişdir.  1960-cı  ildә  isә  sözügedәn  әsәr  Almaniyada  tәkrarәn 

yayımlanmışdır. 

Radloff W. 1999-2000, Türklerin Kökleri. Dilleri ve Halk Edebiyatından Denemeler.  I, 

II,  III,  IV,  V,  VI  cildlәr.  V.  Radlovun  мәşhur  “Probren”  (Образцы  народных  литератур 

тюрков) vә ya “Türklәrin şifahi xalq әdibiyyatı  nümunәlәri” adlı әsәri (1866-1907) bütövlükdә 

10  cilddәn  ibarәtdir.  Göstәrilәn  cildlәr  hәmin  böyük  әsәrdәn  alınaraq  Ankara  Univesiteti 

TÖMӘR-dә  lazımi  filoloji-linqvistik  açıqlanmalar  vә  әlavәlәrlә  alman  dilindәn  türk  dilinә 

tәrcümә  edilmişdir. Sözügedәn cildlәr Ankarada EKAV vәqfi tәrәfindәn  yayımlanmışdır. Әsәri 

ilk  dәfә  olaraq  türk  dillәrindәn  birindә  çapa  hazırlayan  yaradıcı-tәrcümәçi  heyәtin  üzvlәrindәn 

biri dә bu sәtrlәrin müәllifi olmuşdur. Mәhz bu sәtrlәrin müәllifi sözügedәn әsәrin I, II, III, IV vә 

VI  cildlәrinә  Qurum  adından  “Ön  söz”  dә  yazmışdır.  Beşinci  cilddә  “Manas”  dastanı  yer 

almaqdadır. Hәmin cildin “Ön Söz”ünü isә Zeyneş İsmayıl qәlәmә almışdır. 

Рассадин  В.  И.  1978,  Морфология  тофаларского  языка  в  сравнительном освещении, Москва.  

Räsänen M. 1949, Materialen zur Lautgeschichte der türkischen Sprachen. Sto. XV. 249 

s.    Eseri  A.  A.  Yuldaşev  alman  dilindәn  rus  dilinә  tәrcümә  etmişdir:  “Материалы  по 

исторической  фонетике  тюркских  языков”,    Москва,  1955.  Әsәrin  adı  Azәrbaycan  dilinә 

aşağıdakı şәkildә tәrcümә oluna bilәr: “Türk dillәrinin tarixi fonetikası üzrә materiallar”. 183 

 

Räsänen  M.  1957,  Materialen  zur  Morphologie  der  türkischen  Sprachen.  StO  XXI, Helsinki, 256 s.  

Räsänen M. 1969-1971, Versuch eines etymologischen Wörterbuchs der Türksprachen, Helsinki. 

Русско-турецкий  словарь  1972,  47  700  слов,  Составили  Э.  Мустафаев  и  В.  Г. 

Щербинин, “СОВЕТСКАЯ ЭЦИКЛОПЕДИЯ”, Москва, 1028 с. 

Rusсa-Azәrbaycanca lüğәt, I, 1982; II, 1975; III, 1978, “Elm” Nәşriyyatı, Bakı.  

Rusça-Türkmenje Sözlük, I, 1981; II, 1987, Москва,  “Русский Язык”.  

Sadıqov  Ә.  Ş  1980,  Azәrbaycan  orijinal  nәsr  abidәlәrinin  dilindә  qoşulma konstruksiyalar.  –Azәrbaycan  SSR  EA  Xәbәrlәri,  Әdәbiyyat,  dil  vә  incәsәnәt  seriyası,  No  1,  s. 

104-108. 

Самойлович  А.  М.  1925,  Краткая  учебная  грамматика  совремнного  османско-

турeцкoгo  языкa. Москва, 154 с. 

Сартбаев К. К. 1962, Түрк тилдеринин салыштырма грамматикасы, Фрунзе.  

Seyidov  Y.  M.  1958,  Qrammatik  cәhәtdәn  cümlә  üzvlәri  ilә  әlaqәdar  olmayan  sözlәr. 

B.: ADU nәşri, 74 s. 

Сыздыкова Р. 1984, XVIII-XIX ğğ.  Қазақ едебi тілінің тарыхы, Алматы“Meктeп”, 

246 с. 


Sinor  D.  1990,  Essays  in  Comparative  Altaic  Linguistics.  Indiana  University  Researh 

Institute for Inner Aslan Studies. Bloomington. Indiana, 464 p.  

Сoeгoв 


M. 

1991, 


Рaзвитиe 

cинтаксичecкoй 

cиcтeмы 

туркмeнcкoгo 

литературнoгo  языкa  в  coвeтcкую  эпoxу  (в  cвязи  c  рacширeниeм  cфeр  eгo  примeнeния). 

AДД. Aшxaбaд, 55 c. 

Söýegow  M.  1981,  Türki  dilleriň  günorta-günbatar  toparynda  hal  işlikler,  Aşgabat, 

“Ylум”. 


 Сравнительно-историческая  грамматика  тюркских  языков  1984;  1986;  1988; 

1997;  2002;  2006,  Фонетика;  Морфология;  Синтaксис;  Лексика;  Региональные 

реконструкции,  прa- и прoтoязык, Москва  “Наука”.  

Стеблева И. В. 1965, Поезия тюрков VI-VII веков. М.: Изд-во “Наука”, 147 с.  

Сулейманов    О.  2002,  Тюрки  в  доистории.  О  происхождении  древнетюркских 

языков и письменностей, Алматы, “АТАМҰРА”,  319 с.  

Dostları ilə paylaş:
1   ...   70   71   72   73   74   75   76   77   ...   171


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə