M. M. MusayevYüklə 3,61 Mb.

səhifə76/171
tarix20.09.2017
ölçüsü3,61 Mb.
1   ...   72   73   74   75   76   77   78   79   ...   171

187 

 

Zemahşerî (Ebu’l-Ķāsım Cārullāh Mahmud Bin ‘Omar Bin Muhammed Bin Ahmed Ez-Zamahşari  El-Hvarizmi)  2009,  Mukaddimetü’l-Edeb.  Moğolca-Çağatayca  çevirinin  sözlüğü, 

Hazırlayan:  N.  N.  Poppe,  Tercüme  eden:  Musatafa  S.  Kaçalin,  Türk  Dil  Kurumu  Yayınları, 

Ankara, 191. 

Zeynalov F. R. 1970, Müasir türk dillәrindә kömәkçi nitq hissәlәri, Bakı, 262 s.  

Zeynalov F. R. 1974; 1975, Türk dillәrinin müqayisәli qrammatikası, I, 140 s; II, 130 s, 

Bakı, Azәrbaycan Dövlәt Universiteti Nәşriyyatı. 

Zeynalov  F.  R.  1981,  Türkologiyanın  әsasları,  Ali  mәktәblәrin  filoloji  fakültәlәrinin 

tәlәbәlәri üçün dәrslik, “Maarif” Nәşriyyatı, Bakı, 445 s. 

 

Mәnbәlәr 

Adıvar H. E. 1958, Akile Hanım Sokağı, İstanbul, 247 s. 

Ağayev  F. 1981, İldırım ömrü, roman. Bakı, Gәnclik, 303 s.  

Axundov  M. F. 1961, Әsәrlәri, II. Azәrb. SSR EA nәşri, Bakı, 573 s.  

ANAR 1981, Beşmәrtәbәli evin altıncı mәrtәbәsi,. Povest vә roman. Bakı, Yazıçı, 356 s. 

Azady,  Döwletmämmed  1962,  Wagzy-azat.  Aşgabat:  TSSR  Ilymlar  Akademiýasynyň 

neşirýaty, 118 s. 

“Azәrbaycan” jurnalı, 1983, No 5. 

“Azәrbaycan gәnclәri” qәzeti, 31 may 1983-cü il; 25 iyun 1983-cü il. 

Бaбаоглу Н. Н. 1962, Гагауз дили, 7-8 класлар ичин. Kишинев, “Kaртя Moлдовеняске”, 

256 s.  

 Бaбаоглу Н. Н.. 1979, Вужяк ежеллери. Kишинев, “Литература артистике”, 209 s. 

Babayev  A. 1971, Bir parça hәyat. Bаkı, Gәnclik, 96 s. 

Baýram Han 1970, Saýlanan eserler. Aşgabat: “Türkmenistan” neşirýatу, 157 s.  

Буджактан сеслäр 1959, Литература йазылары. Kишинев, “Kaртя Moлдовеняскэ”, 227 s. 

Cәlal  M. 1969, Seçilmiş әsәrlәri, 4 c, Bakı, Gәnclik, 474 s.  

Дмитрий Кара Чобан 1977, Таманнык. Kишинев, “Литература артистикэ”,158 s.  

DTS: Дрeвнeтюркcкий cлoвaрь. Л: “Наука”, Лeнингрaдское отделение, 676 c. 

“Әdәbiyyat vә incәsәnәt” qәzeti, 20 may 1983-cü il; 26 aprel 1985-ci il. 

Әfәndiyev İ. 1959, Seçilmiş әsәrlәri. Bakı, Azәrnәşr, 402 s.  

Füzuli M. 1988, Seçilmiş әsәrlәri, 2, Bakı, Azәrb. Dövlәt Nәşriyyatı, 590 s.  188 

 

Гaгaуз  фoлкьлoру  1964,  coбирaтeль  и  cocтaвитeль  Н.  И.  Бaбaoглу.  Кишинeв:  “Кaртя Мoлдoвeняcкэ”, 259 c. 

Görogly 1958, Aşgabat: Türkmenistan Döwlet Neşirýaty, 627 s. 

Hikmet N. 1965, Yeşil Elmalar, Roman, İstanbul: Pınar Yayınevi, 280 s.  

Kemal O.  1967, Bereketli Topraklar Üzerinde. Sofya: NP, 66 s.  

Kemal Y. 1978, Ağrıdağı Efsanesi, Milliyet Yayınları, Ağaoğlu Yayınevi, 144 s.  

Kerbabaew B. 1957,  Nebitdag, Aşgabat: Türkmenistan Döwlet Neşirýaty, 571 s. 

Kәrimzadә F. 1982, Xudafәrin köprüsü, Bakı. 

KDQ:  Kitabi-Dәdә Qorqud. 1962, Bakı,  Azәrb. Dövlәt Nәşriyyatı, 175 s.  

Kişvәri 1984, Әsәrlәri, B.: Yazıçı, 163 s. 

“Kommunist” qәzeti, 30 iyun 1983-cü il; 12 yanvar 1985-ci il; 13 iyun 1991-ci il. 

Magtymguly 1983, Saýlanan eserler, iki tomluk, I, II, Aşgabat: “Türkmenistan”, 264 s.; 299 s.  

Mәlikzadә İ. 1989, Yaşıl gecә. Roman vә povestlәr, Bakı, Yazıçı, 305 s.  

Mәsihi 1977, Vәrqa vә Gülşa. Bakı, Azәrb. Dövlәt Nәşriyyatı, 286 s. 

Нaджип Э. Н. 1975, Тюркoязычный пaмятник XIV вeкa “Гулиcтaн” Ceйфa Caрaи и eгo язык, ч. II. Aлмa-Aтa: Изд-во “Наука” Кaзax. ССР, 299 s.  

Нaртыeв  Н.  1988,  Cтрoй  сложного  предложения  в  coврeмeннoм    туркмeнcкoм  языке

Aшxaбaд: Ылым, 200 c. 

Nәsimi İ. 1985, Әsәrlәri, V. Bakı, Elm, 355 s. 

Ordubadi M. C. 1983, Qılınc vә qәlәm. B.: Azәrb. Dövlәt Nәşriyyatı, 663 s. 

Rәhimov S. 1971, Qafqaz qartalı. Bakı, Gәnclik, 202 s. 

Seýтäkow B. 1972, Bedirkent, roman. Aşgabat: “Türkmenistan” Neşirýaty, 442 s. 

Шeрбaк  A.  М.  1959,  Oгузнaмe.  Муxaббaтнaмe.  Пaмятники  дрeвнeуйгурcкoй  и cтaрoузбeкcкoй пиcьмeннocти. M.: Изд-во “Вocтoчнoй литeрaтуры”, 170 s. 

“Ulduz” jurnalı,  1990, No 12. 

Vurğun S. 1976, Seçilmiş әsәrlәri, I c., Şeirlәr. B.: Azәrnәşr, 286 s.   

Yusifoğlu  Ә. 1981, Düşmәnimin düşmәni, roman. Bakı, Yazıçı, 336 s.  

 

 

 


189 

 

II HİSSӘ TÜRKOLOJİ DİLÇİLİK BU GÜN: PROBLEMLӘR, PERSPEKTİVLӘR VӘ 

YENİLİKLӘR 

 

1. Türkoloji dilçilikdә әnәnәvi vә yeni linqvistik yöntәmlәr  

Türk dillәrinә dair qrammatika kitablarının yazılmasında tәdbiq edilәn linqvistik yönüm 

vә  yöntәmlәr  Hind-Avropa  dilçiliyi  әnәnәlәri  vә  axınları  ilә  çox  yaxından  bağlı  olmuşdur. 

Bununla  bәrabәr,  daha  Mahmud  Qaşqarlı  tәrәfindәn  tәtbiq  edilәn  әrәb  dilçiliyi  mәktәbi 

әnәnәlәrinә görә dә orta әsrlәrdә türk dillәrinin  qrammatikasına dair klassik tәsviri yöntәmlәrlә 

kitablar  yazılmışdır.  XIX  yüzildәn  başlayaraq  türk  dillәrinә  dair  qrammatika  kitablarının 

hazırlanması vә digәr önәmli türkoloji araşdırmaların aparılmasında hәm tәsviri, hәm dә tarixi-

müqayisәli vә ya müqayisәli-tarixi yöntәmlәrdәn istifadә olunmuşdur. 1970-ci illәrdәn bәri türk 

dillәri materiallarına görә yeni dilçilik yöntәmlәri ilә aparılan çağdaş linqvistik araşdırmalar öncә 

Avropada  vә  Rusiyada,  sonra  Türkiyәdә  vә  digәr  Türk  cümhuriyyәtlәrindә  gözәçarpacaq 

dәrәcәdә  sürәtlәnmişdir.  Ancaq  türkoloji  dilçilikdә  orijinal  bir  yeni  elmi  qrammatikanın 

yazılmasını tәmin edәn şәrtlәrin elmi-praktiki baxımdan sözün tam mәnasında ortaya çıxdığından 

isә hәlәlik söhbәt gedә bilmәz.  

Türk  dillәrinin  elmi  qrammatikasının  yazılması  vә  ümümiyyәtlә  çağdaş  türkoloji 

kontekstdә  linqvistik  araşdırmaların  aparılması  günümüzdә  vә  gәlәcәkdә  әn  yeni  dilçilik 

yönümlәri vә yöntәmlәrinin dә tәtbiq olunması ilә mümkündür.  Bunun üçün, hәr şeydәn öncә, 

sözügedәn әnәnәvi vә yeni dilçilik yönüm vә yöntәmlәrinin indiyә qәdәr davam etdirilmiş olan 

tәdbiqi obyektiv  olaraq  qiymәtlәndirilmәlidir.  Onların  çatışmazlıqları  vә tutarsızlıqları  yeni  bir 

elmi-konseptual kontekstdә düzgün müәyyәnlәşdirilmәlidir.  

 

1.1. Әnәnәvi-tәsviri türkoloji dilçiliyin çatışmazlıqları vә ya tutarsızlıqları 

Sözügedәn  çatışmazlıqlara  vә  ya  tutarsızlıqlara  örnәk  olaraq  göstәrilә  bilәn  ayrı-ayrı 

linqvistik  vә  qrammatik  açıqlanmalar  әslindә  yuxarıda  da  bu  vә  ya  digәr  şәkildә  söhbәtin 

mövzusu  olmuşdur.  Türkologiyada  bunlardan  әn  çox  türk  dillәri  qrammatikasının  mübahisәli 

mәsәslәlәri kimi bәhs edilmişdir. Hәmin mübahisәli mәsәlәlәrә örnәk olaraq isә, hәr şeydәn öncә,  

aşağıdakıları göstәrmәk olar:  

Dostları ilə paylaş:
1   ...   72   73   74   75   76   77   78   79   ...   171


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə