M. M. MusayevYüklə 3,61 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə1/171
tarix20.09.2017
ölçüsü3,61 Mb.
#871
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   171


 

M. M. Musayev  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Türkoloji dilçilik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bakı-2012 


 

AӘRBAYCAN RESPUBLİKASI TӘHSİL NAZİRLİYİ BAKI SLAVYAN UNİVERSİTETİ 

 

 

 

 

 

 

M. M. MUSAYEV  

 

 

 

TÜRKOLOJİ DİLÇİLİK 

 

 

 

Dәrslik 

 

 

 

 

Azәrbaycan Respublikası Tәhsil Nazirliyinin  

23.01.2012-ci il tarixli 107 No-li әmri ilә tәsdiq edilmişdir 

 

  

 

 BAKI-2012 

 

 


 

Bakı Slavyan Universiteti Elmi Şurasının qәrarı ilә çap olunur  

 

Elmi redaktor:   Әmәkdar elm xadimi, 

                             Azәrbaycan Milli Elmlәr Akademiyasının müxbir üzvü, filologiya     

                             elmlәri doktoru, professor KAMAL ABDULLAYEV 

 

Rәyçilәr:             filologiya elmlәri doktoru, professor 

                             Ahmet Bican Ercilasun 

                             filolologiya elmlәri doktoru, professor  

                             Tofiq Hacıyev 

                              filologiya elmlәri doktoru, professor 

                              İkram Qasımov 

                              Filologiya elmlәri namizәdi, dosent 

                              Şaban Hüseynov 

                        

Mehman Musayev. Türkoloji dilçilik. Bakı, 2012. 

 

Dәrslikdә ümumtürk mәdәniyyәti, türkologiya vә türkoloji dilçilik qavramları açıqlanır, türk  әdәbi  dillәrinin  sosiolinqvistik  tәsnifi  vә  xәritәsi  verilir.  Türkoloji  dilçiliyin  Mahmud 

Qaşqarlıdan günümüzә qәdәrki tarixi iki mәrhәlә vә dörd dönәmdә dövrlәşdirilir. Türkologiyaya 

dair  әsәrlәr  müqayisәli,  müqayisәli-tarixi;  tәsviri,  tәsviri-normativ  vә  tarixi-müqayisәli  türkoloji 

dilçilik metodologiyası baxımından öyrәnilir. Әrәb vә Hind-Avropa dilçilik mәktәbi әnәnәlәri vә 

1970-ci  illәrdәn  bәri  türkologiyada  istifadә  edilәn  yeni  linqvistik  yönüm  vә  yöntәmlәrin  tәtbiq 

olunması  qiymәtlәndirilir.  Filologiya  elmindә  yeni  olan  linqvistik  mәsәlәlәr  dә  dәrslikdә 

gündәmә  gәtirilir.  Azәrbaycan  türk  әdәbi-bәdii  mәtninin  koqnitiv-konseptual,  intellektual 

özәlliklәrindәn,  qavramlar  dünyasından  vә  özәl  mәtnqurucu  işarәlәrindәn  bәhs  olunur.  Bәdii 

mәtnin әdәbi-, üslubi-, semiotik- vә konseptual-linqvistik tәhlillәri verilir.    

  

  


 

  

Әziz müәllimim, Azәrbaycan Milli Elmlәr Akademiyasının akademiki, filologiya elmlәri 

doktoru, professor Ağamusa Axundovun anadan olmasının 80 illiyinә ithaf edirәm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KİTABIN İÇİNDӘKİLӘR 

 

Ön söz 

Giriş 


 

1. Türklük vә türk dili qavramları 2. Ümumtürk mәdәniyyәtinin koqnitiv-konseptual layihәsi 

3. Koqnitiv vә kompüter-mühәndis linqvistikası yönümlәri vә yöntәmlәri    

3.1. Koqnitiv elm,  koqnitiv linqvistika vә metalinqvistika qavramları 

3.2. Linqvistik qavram   

4. Türkologiya vә türkoloji dilçilik qavramları 

4.1. Ortaq türk dili qavramı 

4.1.1.  Qohum dillәr, yaxın vә әn yaxın qohum dillәr qavramları 

4.1.1.1. Türk dillәrinin tәsnifi   

4.1.1.2. Müasir türk әdәbi dillәri vә xәritәsi  

Girişә dair yoxlama sualları vә tapşırıqlar  

ӘDӘBİYYAT 

 

I HİSSӘ 

TÜRKOLOJİ DİLÇİLİYİN TARİXİ 

1. Türkoloji dilçiliyin keçdiyi tarixi inkişaf yolu  

1. 1. I mәrhәlә 

1.1.1. XI-XVIII yüzillәrdә türkoloji dilçilik: ilk lüğәtlәr vә qrammatika kitabları 

1.1.2. XIX-XX yüzillәrdә tәsviri vә tarixi-müqayisәli araşdırmalar 

1.2. II mәrhәlә 

1.2.1. XX yüzil: tәsviri-normativ vә müqayisәli-tarixi araşdırmalar   

1.2.2. XX yüzilin sonu vә XXI yüzil: yeni linqvistik yönümlәr vә yöntәmlәr   

2.  Türk  dillәrinin  müqayisәli,  müqayisәli-tarixi  vә  tәsviri-linqvistik  yöntәmlәrlә 

öyrәnilmәsi  

2.1.  Qohum  vә  әn  yaxın  qohum  türk  dillәrinә  dair  müqayisәli  fonetik,  fonoloji, 

qrammatik, leksikoloji, leksikoqrafik, frazeoloji vә mәtnlinqvistik araşdırmalar 

2.1.1. Fonetika vә fonologiya 

2.1.1.1. Dilçiliyin fonetika vә fonologiya şöbәsi  

2.1.1.2. Müqayisәli türkoloji dilçilikdә fonetika vә fonologiyaya dair araşdırmalar 

2.1.2. Morfologiya 

 2.1.2.1. “Morfem” vә “morfologiya” terminlәri haqqında 
Yüklə 3,61 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   171
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə