MahirəNərimanqızıYüklə 5,95 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə218/219
tarix17.09.2017
ölçüsü5,95 Mb.
#20
1   ...   211   212   213   214   215   216   217   218   219

www.elmler.net

 - 


Virtual İnternet R

esurs M

ərkəzi

 

              Ümumi psixologiya. Psixologiya

 

424 424 

Əliyev  R.Ġ.  Məktəbə  psixoloji  xidmətin  aktual 

məsələləri. – Bakı, 2004. Quliyev E.M. UĢaq və yaĢ psixologiyası. Testlər-300. 

                      - Bakı, 2006. 

Məmmədov  Ġ.Ə.    Azərbaycan  məktəblərində  psixoloji 

xidmətin  təĢkili  təcrübəsi  və  elmi-

metodik problemləri. – Bakı, 1996 

Məmmədzadə  R.H.    Təhsil  müəssisələrində  psixoloji 

xidmət. – Bakı, 1996. 

Psixoloqiçeskaə  slujba  v  Ģkole  /  Pod  red.  

Ġ.V.Dubrovina. – M., 1984 

Roqov E.Ġ. Nastolğnaə kniqa praktiçeskoqo psixoloqa v 

obrazovanii. – M., 1995. 
www.elmler.net

 - 


Virtual İnternet R

esurs M

ərkəzi

 

Ümumi psixologiya.

 

Psixologiya

 

 425 

425 


425 

425 


425 

425 


425 

425 


425 

 

Mündəricat  

 

 

Ön söz ....................................................................................... 5 

BĠRĠNCĠ HĠSSƏ   7 

PSĠXOLOGĠYAYA  GĠRĠġ ................................................... 7 

1 - c i     F Ə S Ġ LPSĠXOLOGĠYANIN PREDMETĠ VƏ METODLARI ....... 7 

I. 1.1. Psixologiyanın predmeti

 ............................................... 9 

I. 1.2.   Psixologiyanın elmlər sistemində   

12 

yeri və sahələri

 ....................................................................... 12 

I.1.3.  Psixologiya  elminin inkiĢaf  mərhələləri

 .................. 20 

I.1.4.  Azərbyacanda psixoloji fikrin və elmi

 

psixologiyanın yaranması, inkiĢafı ...................................... 25 

I.1.5.   Psixologiyanın  tədqiqat metodları

 .......................... 53 

2 - c i   F Ə S Ġ L

 

PSĠXĠKANIN FĠLOGENEZDƏ ĠNKĠġAFI ....................... 64 

ĠKĠNCĠ HĠSSƏ 

FƏALĠYYƏT VƏ ÜNSĠYYƏT ............................................ 73 

3 - c ü   F Ə S Ġ L

 

FƏALĠYYƏT ......................................................................... 73 


www.elmler.net

 - 


Virtual İnternet R

esurs M

ərkəzi

 

              Ümumi psixologiya. Psixologiya

 

426 426 

II.3.1.   Fəaliyyət  haqqında anlayıĢ

 ..................................... 73 

II.3.2.  Fəaliyyət və fəallıq

 .................................................... 74 

II.3.3.  Fəaliyyətin  quruluĢu

 ................................................ 76 

II.3.4. Fəaliyyətin  mənimsənilməsi

 ..................................... 79 

II.3.5.  Fəaliyyətin əsas növləri

 ........................................... 101 

4 - c ü   F Ə S Ġ L

 

ÜNSĠYYƏT .......................................................................... 107 

II.4.1. Ünsiyyət haqqında anlayıĢ

 ...................................... 107 

II. 4.2.  Ünsiyyət informasiya mübadiləsi kimi

 ................. 115 

II. 4. 3. Ünsiyyət Ģəxsiyyətlərarası  qarĢılıqlı

 

təsir  kimi

 ............................................................................. 137 

II. 4. 4. Ünsiyyət insanların bir-birini qavraması

 

və anlaması kimi

 .................................................................. 147 

ÜÇÜNCÜ HĠSSƏ 

ġƏXSĠYYƏT, QRUPLAR VƏ ġƏXSĠYYƏTLƏRARASI  

MÜNASĠBƏTLƏR ............................................................. 154 

5 - c i       F Ə S Ġ L

 

ġƏXSĠYYƏT ....................................................................... 154 

III. 5. 1. ġəxsiyyət haqqında anlayıĢ

 .................................. 155 

III.5.2. Ġnsan, fərd, Ģəxsiyyət və fərdiyyət

 ......................... 157 

III.5.3. ġəxsiyyətin psixoloji strukturu

 .............................. 159 

III. 5. 4. ġəxsiyyət haqqında əsas nəzəriyyələr

 ................. 165 

III. 5. 5.   ġəxsiyyətin fəallığı və istiqaməti

........................ 176 

III. 5. 6. ġəxsiyyətin mənlik Ģüuru

 ..................................... 181 


www.elmler.net

 - 


Virtual İnternet R

esurs M

ərkəzi

 

Ümumi psixologiya.

 

Psixologiya

 

 427 

427 


427 

427 


427 

427 


427 

427 


427 

III.5.7.Hisslər, iradə, fəaliyyət

 ............................................ 184 

6-cı  F Ə S Ġ L

 

QRUPLARIN  PSĠXOLOGĠYASI

 .................................... 189 

III. 6. 1.  Qruplar haqqında anlayıĢ

................................... 190 

III. 6. 2. Qrupların  təsnifatı

 ............................................... 193 

III.6.3.  Kiçik qrupların fenomenologiyası və strukturu

 . 197 

III. 6.4.     ġəxsiyyətlərarası münasibətlər

 ......................... 212 

III.   6. 5.   Qruplarda Ģəxsiyyətlərarası  seçmə

 ................ 217 

DÖRDÜNCÜ HĠSSƏ 

PSĠXĠ PROSESLƏR VƏ HALLAR .................................... 11 

7-ci FƏSĠL

 

DĠQQƏT ................................................................................ 11 

IV. 7. 1. Diqqət haqqında anlayıĢ

 ........................................ 12 

IV. 7. 2. Diqqətin fizioloji mexanizimləri

 ............................ 14 

IV. 7. 3. Diqqətin növləri

 ...................................................... 15 

IV. 7. 4. Diqqətin xarakterik xüsusiyyətləri

........................ 18 

IV.7.5. Diqqətin inkiĢafı və dərsdə Ģagirdin diqqətinin

 

səmərəli təĢkili haqqında

 ...................................................... 22 

8 - c i   F Ə S Ġ L

 

DUYĞULAR.......................................................................... 26 

IV.8.1. Duyğular haqqında anlayıĢ

 ...................................... 26 

I V . 8 . 2 .     D u y ğ u l a r ı n   t ə s n i f a t ı

 .................... 28 

IV.8.3. Duyğuların ümumi qanunauyğunluqları

 ............... 32 


Yüklə 5,95 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   211   212   213   214   215   216   217   218   219
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə