Microsoft Word Aile Mecellesi docYüklə 0,63 Mb.

səhifə1/28
tarix26.10.2017
ölçüsü0,63 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   28


 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ AİLƏ MƏCƏLLƏSİ  

MÜNDƏRİCAT 

(Fəslin başlanğıcına getmək üçün müvafiq fəslin adının üzərində sol düyməni basın) 

 

 BÖLMƏLƏR (Fəsillər) 

 

1.  ÜMUMİ MÜDDƏALAR

 (1-2)


 

2

.  NİKAHIN BAĞLANMASI VƏ NİKAHA XİTAM VERİLMƏSİ (3-5) 

3. 


ƏR-ARVADIN HÜQUQ VƏ VƏZİFƏLƏRİ

 (6-9)


 

4. 


VALİDEYNLƏRİN VƏ UŞAQLARIN HÜQUQ VƏ VƏZİFƏLƏRİ

 (10-12) 

5. 

AİLƏ ÜZVLƏRİNİN ALİMENT ÖHDƏLİKLƏRİ (13-17) 

6. 


VALİDEYN HİMAYƏSİNDƏN MƏHRUM OLAN UŞAQLARI TƏRBİYƏ FORMALARI

 

(18-20) 7. 

AİLƏ QANUNVERİCİLİYİNİN ƏCNƏBİLƏRİN VƏ VƏTƏNDAŞLIĞI OLMAYAN 

ŞƏXSLƏRİN İŞTİRAKI İLƏ AİLƏ MÜNASİBƏTLƏRİNƏ TƏTBİQİ

  

8.  VƏTƏNDAŞLIQ VƏZİYYƏTİ AKTLARI

 (21-26) 

 

İSTİFADƏ OLUNMUŞ MƏNBƏ SƏNƏDLƏRİNİN SİYAHISI 

 

  

 

  


 

FƏSİLLƏR (Maddələr) I. 

ÜMUMİ MÜDDƏALAR

  

1. 


AİLƏ QANUNVERİCİLİYİ 

 (1-5) 


 

2. 


AİLƏ HÜQUQLARININ HƏYATA KEÇİRİLMƏSİ VƏ MÜDAFİƏSİ 

(6-8)


 

II. 


NİKAHIN BAĞLANMASI VƏ NİKAHA XİTAM VERİLMƏSİ

 

3. NİKAHIN BAĞLANMA QAYDASI VƏ ŞƏRTLƏRİ 

(9-3)


 

4. 


NİKAHA XİTAM VERİLMƏSİ (

14-24)


 

5. 


NİKAHIN ETİBARSIZLIĞI 

(25-28)


 

III. 


ƏR-ARVADIN HÜQUQ VƏ VƏZİFƏLƏRİ

 

6. ƏR-ARVADIN ŞƏXSİ HÜQUQ VƏ VƏZİFƏLƏRİ 

(29-30)


 

7. 


ƏR-ARVADIN ƏMLAKININ QANUNİ REJİMİ 

(31-37)


 

8. 


ƏR-ARVADIN MÜLKİYYƏTİNİN MÜQAVİLƏ REJİMİ 

(38-40)


 

9. 


ƏR-ARVADIN ÖHDƏLİKLƏRİ ÜZRƏ MƏSULİYYƏT 

(41-42)


 

IV. 


VALİDEYNLƏRİN VƏ UŞAQLARIN HÜQUQ VƏ VƏZİFƏLƏRİ

 

10. UŞAQLARIN MƏNŞƏYİNİN MÜƏYYƏN OLUNMASI 

(43-48)


 

11. 


AİLƏDƏ UŞAQLARIN HÜQUQLARI 

(49-55)


 

12. 


VALİDEYNLƏRİN HÜQUQ VƏ VƏZİFƏLƏRİ

 (56-73)


 

V.  


AİLƏ ÜZVLƏRİNİN ALİMENT ÖHDƏLİKLƏRİ

 

13. VALİDEYNLƏRİN VƏ UŞAQLARIN ALİMENT ÖHDƏLİKLƏRİ 

(75-83)


 

14. 


ƏR-ARVADIN VƏ KEÇMİŞ ƏR-ARVADIN ALİMENT ÖHDƏLİKLƏRİ 

(84-87)


 

15. 


AİLƏNİN BAŞQA ÜZVLƏRİNİN ALİMENT ÖHDƏLİKLƏRİ 

(88-93)


 

16. 


ALİMENTİN ÖDƏNİLMƏSİ BARƏDƏ SAZİŞ

 (94-98)


 

17. 


ALİMENTİN ÖDƏNİLMƏSİ VƏ TUTULMASI QAYDASI 

(99-113)


 

VI. 


VALİDEYN HİMAYƏSİNDƏN MƏHRUM OLAN UŞAQLARI TƏRBİYƏ FORMALARI

 

18. VALİDEYN HİMAYƏSİNDƏN MƏHRUM OLAN UŞAQLARIN AŞKAR OLUNMASI VƏ 

YERLƏŞDİRİLMƏSİ 

(114-116)

 

19. ÖVLADLIĞA GÖTÜRMƏ 

(117-135)

 

20. 


UŞAQLAR ÜZƏRİNDƏ QƏYYUMLUQ VƏ HİMAYƏ 

(136-145)

 

VII.  


AİLƏ QANUNVERİCİLİYİNİN ƏCNƏBİLƏRİN VƏ VƏTƏNDAŞLIĞI OLMAYAN 

ŞƏXSLƏRİN İŞTİRAKI İLƏ AİLƏ MÜNASİBƏTLƏRİNƏ TƏTBİQİ

 

(146-157) VIII. 

VƏTƏNDAŞLIQ VƏZİYYƏTİ AKTLARI

 

21. 


ÜMUMİ QAYDALAR

 (158-165)

 

22. 


DOĞUMUN QEYDƏ ALINMASI 

(166-170)

 

23. 


NİKAHIN QEYDƏ ALINMASI 

(171-175)

 

24. 


ÖVLADLIĞA GÖTÜRMƏNİN QEYDƏ ALINMASI 

(176-178)

 

25. 


NİKAHIN POZULMASININ QEYDƏ ALINMASI 

(179-185)

 

26. 


ATALIĞIN MÜƏYYƏN EDİLMƏSİNİN QEYDƏ ALINMASI 

(186-188) 

27. 

 

ADIN, ATA ADININ VƏ SOYADIN DƏYİŞDİRİLMƏSİNİN QEYDƏ ALINMASI 

(189-192) 

 

28. 


ÖLÜMÜN QEYDƏ ALINMASI

  

(193-195)  


 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ AİLƏ MƏCƏLLƏSİ i[1]

 

Bu  məcəllə  Azərbaycan  Respublikası  Konstitusiyasında  nəzərdə  tutulan  əsas  insan  və vətəndaş  hüquqlarına  və  azadlıqlarına  uyğun  olaraq  ailə  münasibətlərinin  yaranmasının  və 

möhkəmlənməsinin, 

onlara 

xitam 


verilməsinin 

prinsiplərini, 

ailə 

münasibətlərinin iştirakçılarının  hüquq  və  vəzifələrini,  dövlət  orqanlarının  bu  sahədə  vəzifələrini,  habelə 

vətəndaşlıq  vəziyyəti  aktlarının  qeydə  alınması  qaydalarını  tənzimləyən  normaları  müəyyən 

edir. 

 

BİRİNCİ BÖLMƏ ÜMUMİ MÜDDƏALAR 

1-ci fəsil 

AİLƏ QANUNVERİCİLİYİ 

Maddə 1. Azərbaycan Respublikasının ailə qanunvericiliyi və onun əsasları  

1.1.  Azərbaycan  Respublikasının  ailə  qanunvericiliyi  Azərbaycan  Respublikasının 

Konstitusiyasından,  bu  Məcəllədən,  bu  Məcəlləyə  uyğun  olaraq  qəbul  edilmiş  digər  müvafiq 

qanunvericilik  aktlarından  və  Azərbaycan  Respublikasının  tərəfdar  çıxdığı  beynəlxalq 

müqavilələrdən ibarətdir. 

1.2.  Azərbaycan  Respublikasında  ailə  dövlətin  himayəsindədir.  Analıq,  atalıq,  uşaqlıq 

qanunla mühafizə edilir. 

1.3. Ailə qanunvericiliyi ailənin möhkəmləndirilməsi zəruriyyətindən, ailə münasibətlərinin 

qarşılıqlı  məhəbbət  və  hörmət  hissləri  əsasında  qurulmasından,  ailənin  işinə  hər  kəsin 

qarışmasının  yolverilməzliyindən,  ailə  üzvlərinin  ailə  qarşısında  qarşılıqlı  yardım  və 

məsuliyyətindən, onların hüquqlarının maneəsiz həyata keçirilməsinin təmin olunmasından və 

bu hüquqların məhkəmədə müdafiəsi imkanlarından irəli gəlir. 

1.4.  Azərbaycan  Respublikasında  nikah  və  ailə  münasibətlərinin  hüquqi  baxımdan 

tənzimlənməsi dövlət tərəfindən həyata keçirilir və yalnız müvafiq icra hakimiyyəti orqanında 

bağlanmış nikah tanınır. 

1.5.  Dini  kəbinkəsmə  (dini nikah) hüquqi əhəmiyyətə  malik  deyildir.  Bu  müddəa  müvafiq 

icra hakimiyyəti orqanının yaradılmasınadək bağlanmış dini nikahlara və onların təsdiqinə dair 

sənədlərə,  doğum,  nikahın  bağlanması,  nikahın  pozulması  və  ölüm  haqqında  sənədlərə  aid 

deyildir. 

Maddə 2. Azərbaycan Respublikasının Ailə Məcəlləsi ilə tənzimlənən münasibətlər  

2.1.  Azərbaycan  Respublikasının  Ailə  Məcəlləsi  (bundan  sonra  —  bu  Məcəllə)  nikahın 

bağlanması, nikaha xitam verilməsi və onun etibarsız sayılması qaydaları və şərtlərini müəyyən 

edir,  ailə  üzvləri  (ər-arvad,  valideynlər  və  uşaqlar),  eləcə  də  ailə  qanunvericiliyində  nəzərdə 

tutulmuş hallarda və həddə başqa qohumlar və digər şəxslər arasında yaranan əmlak və şəxsi 

qeyri-əmlak  münasibətlərini  tənzimləyir,  habelə  valideyn  himayəsindən  məhrum  olan 

uşaqların tərbiyəyə götürülməsi qaydalarını müəyyən edir. 

2.2. Ailə münasibətlərinin hüquqi tənzimi qadınla kişinin nikahının könüllülüyü, ər-arvadın 

hüquq bərabərliyi, ailədaxili məsələlərin qarşılıqlı razılıq əsasında həll olunması, uşaqların ailə 

tərbiyəsinin üstünlüyü, onların rifahına və inkişafına qayğı, ailənin yetkinlik yaşına çatmayan 
: media -> legal%20module -> natfr
natfr -> Noyabr tarixli 928 saylı qərarı ilə təsdiq edilmişdir
natfr -> Əmək miqrasiyası kvotasının müəyyən edilməsi Qaydası
natfr -> Azərbaycan Respublikası Dövlət Miqrasiya Xidmətinin yaradılması haqqında
natfr -> I f ə s I l ümumi MÜDDƏalar
natfr -> F ə s I l Ümumi MÜDDƏalar
natfr -> "Azərbaycan Respublikası hökuməti və Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri hökuməti arasında diplomatik pasportlara malik olan şəxslərin giriş vizasından azad edilməsi haqqında" Anlaşma Memorandumunun təsdiq edilməsi barədə
natfr -> Azərbaycan Respublikasının Qaçqınların və Məcburi Köçkünlərin İşləri üzrə Dövlət Komitəsi haqqında Əsasnamənin təsdiq edilməsi barədə
natfr -> Məcburi köçkünlərin və onlara bərabər tutulan şəxslərin sosial müdafiəsi haqqında


Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   28


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə