Microsoft Word Audit Ataholding ifrs cons fs 2013-az revised docYüklə 1,4 Mb.

səhifə34/41
tarix14.09.2018
ölçüsü1,4 Mb.
1   ...   30   31   32   33   34   35   36   37   ...   41

 

65

 ehtimalı kimi müәyyәn olunur. Kreditin ayrılması öhdәliyi üzrә kredit riskinә gәldikdә isә, Qrup yerinә 

yetirilmәmiş belә öhdәliklәrin ümumi mәblәğinә bәrabәr potensial zәrәr riski ilә üzlәşir. Lakin kreditin 

ayrılması  üzrә  öhdәliklәrin  әksәriyyәti  müştәrilәrin  xüsusi  kredit  standartlarına  davamlı  qaydada 

cavab  verә  bilmәsindәn  asılı  olduğundan  ehtimal  edilәn  zәrәr  mәblәği  istifadә  edilmәmiş  kredit 

öhdәliklәrindәn azdır. Qrup maliyyә vәziyyәti haqqında konsolidә edilmiş hesabat vә maliyyә alәtlәri 

halında olduğu kimi, riskin tәsir nәticәlәrinin yumşaldılması üçün limitlәri vә cari monitorinq prosesini 

tәtbiq  etmәklә  kreditlәrin  verilmәsinin  tәsdiqlәnmәsi  proseduruna  әsaslanan  eyni  kredit  siyasәtini 

şәrti  öhdәliklәrә  dә  qarşı  istifadә  edir.  Qrup  balansdankәnar  uçotda  әks  etdirilәn  şәrti  öhdәliklәrin 

ödәniş müddәtinә qәdәr dövrü nәzarәtdә saxlayır, çünki daha uzunmüddәtli öhdәliklәr qısamüddәtli 

kredit öhdәliklәri ilә müqayisәdә daha çox kredit riski dәrәcәsinә mәruz qalır.   

 

Kredit riskinә maksimal mәruzqalma hәddi  

 

Qrupun  kredit  riskinә  maksimum  mәruzqalma  hәddi  әhәmiyyәtli  dәrәcәdә  dәyişir  vә  hәm  fәrdi risklәrdәn, hәm dә ümumi bazar iqtisadiyyatı risklәrindәn asılıdır. 

 

Aşağıdakı  cәdvәldә  balans  hesabatı,  elәcә  dә  balansdankәnar  hesabatda  әks  etdirilәn  maliyyә aktivlәri  ilә  bağlı  kredit  riskinә  maksimum  mәruzqalma  hәddi  göstәrilir.  Maliyyә  vәziyyәti  haqqında 

konsolidә  edilmiş  hesabatda  әks  etdirilәn  maliyyә  aktivlәri  halında  kredit  riskinә  maksimum 

mәruzqalma hәddi hәmin aktivlәrin hәr hansı әvәzlәşdirmәdәn vә girov sövdәlәşmәsindәn qabaqkı 

balans  dәyәrinә  bәrabәrdir.  Qrupun  kreditin  ayrılması  ilә  bağlı  şәrti  öhdәliklәri  vә  tәәhhüdlәri  üzrә 

kredit riskinә maksimum mәruzqalma hәddi isә qarşı tәrәfin öhdәliklәrini yerinә yetirmәdiyi tәqdirdә 

hәmin  alәtlәrin  müqavilә  üzrә  mәblәğlәrindәn  ibarәt  olur  ki,  bu  halda  da  qarşı  iddialar,  girov  vә 

tәminatlar dәyәrini itirir.  

 

  

Riskә 

maksimum 

mәruz qalma 

Әvәzlәşdirmә Әvәzlәşdirm

әdәn sonra 

xalis 

mәruzqalma 

hәddi 

Yerlәşdiril-

miş girov 

 

Xalis 

mәruzqalma

31 dekabr 2013-cü il 

   


ARMBdakı qalıq vәsaitlәr 

57,497,768

-

57,497,768-    57,497,768

Banklardan alınacaq vәsaitlәr 

34,949,435

-

34,949,435(809,035)   34,140,400

Müştәrilәrә verilmiş kreditlәr 

233,892,659

(30,409,696) 203,482,963 (147,725,176)   55,757,787

Maliyyә lizinqinә xalis investisiya  

90,310


-

90,310


-   

90,310


Satıla bilәn investisiyalar  

31,636,999

-

31,636,999-    31,636,999

Sığorta vә tәkrar sığorta debitor 

borcları 

1,259,147

-

1,259,147-   

1,259,147

Digәr maliyyә aktivlәri  

1,379,867

-

1,379,867-   

1,379,867

Kreditlәr vә istifadә olunmamış 

kredit xәtlәri üzrә öhdәliklәr    

21,201,770

-

21,201,770-    21,201,770

Verilmiş zәmanәtlәr vә oxşar 

öhdәliklәr  

18,879,072

(480,000)

18,399,072

-    18,399,072

31 dekabr 2012-ci il  

   


ARMBdakı qalıqlar  

12,978,320

-

12,978,320 -     12,978,320

Banklardan alınacaq vәsaitlәr  

45,595,576

-

45,595,576 (1,873,678)   43,721,898

Müştәrilәrә verilmiş kreditlәr  

 

153,399,339(11,291,235)

 

142,108,104 (116,828,741)   25,279,363Maliyyә lizinqinә xalis investisiya  

 561,254 

-

 561,254  -    

 561,254 

Satıla bilәn investisiyalar 

51,179,104

-

51,179,104 -     51,179,104

Sığorta vә tәkrar sığorta debitor 

borcları 

1,038,479

-

1,038,479-   

1,038,479

Digәr maliyyә aktivlәri 

  2,076,445

-

2,076,445   -    

2,076,445  

Verilmiş zәmanәtlәr vә oxşar 

öhdәliklәr  

 11,970,747 

(1,460,000)

 10,510,747 

 (3,982,043)  

 6,528,704 

Kreditlәr vә istifadә olunmamış 

kredit xәtlәri üzrә öhdәliklәr  

 16,905,628 

-

 16,905,628  -      16,905,628 

 

 Balansdankәnar risk  

 

Qrup  balans  uçotu  halında  olduğu  kimi,  әsas  etibarı  ilә,  balansdankәnar  müddәalar  halında  da risklәrin idarә edilmәsi üzrә eyni siyasәtlәri tәtbiq edir. Kreditlәrin ayrılmasına öhdәliklәr halında isә, 

hәmçinin  kredit  vә  avanslar  halında  olduğu  kimi,  müştәrilәr  vә  qarşı  tәrәflәr  ilә  bağlı  eyni  kredit 
 

66

 riskinin  idarә  edilmәsi  siyasәtlәri  tәtbiq  olunur.  Girov  qarşı  tәrәfin  imkanları  vә  әmәliyyatın 

mahiyyәtindәn asılı olaraq tәlәb edilә bilәr.  

 

Coğrafi tәmәrküzlәşmә 

  

Riskin  İdarәedilmәsi  Komitәsi  qanunvericilik  vә  qanuni  tәnzimlәmә  sahәsindә  müşahidә  olunan risklәrә  nәzarәt  edir  vә  onların  Qrupun  fәaliyyәtinә  tәsirini  qiymәtlәndirir.  Belә  yanaşma  Qrupa 

Azәrbaycan Respublikasının investisiya mühitindәki dәyişikliklәrdәn yaranan itkilәri azaltmaq imkanı 

yaradır.    

 

Aktiv vә öhdәliklәrin coğrafi tәmәrküzlәşmәsi aşağıda göstәrilir: 

 

 

Azәrbaycan 

Respublikası 

İӘİT ölkәlәri 

Digәr  

qeyri-İӘİT 

ölkәlәri

 

 

31 dekabr 

2013-cü il 

Cәmi

 

QEYRİ-DERİVATİV MALİYYӘ 

AKTİVLӘRİ 

 

   Azәrbaycan Respublikasının 

Mәrkәzi Bankında yerlәşdirilmiş 

pul vәsaitlәri vә qalıqlar  

73,881,417

-   

-    


73,881,417

Banklardan alınacaq vәsaitlәr  

26,957,499

4,284,787

3,707,149   

34,949,435

Müştәrilәrә verilmiş kreditlәr  

233,892,659

-   

-    


233,892,659

Maliyyә lizinqinә xalis investisiya  

90,310

-   


-    

90,310


Satıla bilәn investisiyalar  

31,636,999

-   

-    


31,636,999

Sığorta vә tәkrar sığorta debitor 

borcları 

1,259,147

-   


1,259,147

İcbari Sığorta Bürosunda sığorta 

depoziti  

 

400,000-   

-    


400,000

Digәr maliyyә aktivlәri  

1,133,458

-   


246,409   

1,379,867Cәmi qeyri-derivativ maliyyә 

aktivlәri  

369,251,489

4,284,787

3,953,558   

377,489,834

QEYRİ-DERİVATİV MALİYYӘ 

ÖHDӘLİKLӘRİ  

   


Müştәrilәr vә banklar tәrәfindәn 

yerlәşdirilmiş depozitlәr  

263,980,406

5,077,829

3,721,426   

272,779,661

Digәr borc alınmış vәsaitlәr  

74,554,325

-   

-    


74,554,325

Digәr maliyyә öhdәliklәri  

2,030,362

262,441


159   

2,292,962Cәmi qeyri-derivativ maliyyә 

öhdәliklәri  

340,565,093

5,340,270

3,721,585   

349,626,948

QEYRİ-DERİVATİV MALİYYӘ 

ÖHDӘLİKLӘRİ  ÜZRӘ XALİS 

MÖVQE  

28,686,396

(1,055,483)

231,973   

27,862,886

 

Dostları ilə paylaş:
1   ...   30   31   32   33   34   35   36   37   ...   41


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə