Microsoft Word Audit Ataholding ifrs cons fs 2013-az revised docYüklə 1,4 Mb.

səhifə36/41
tarix14.09.2018
ölçüsü1,4 Mb.
1   ...   33   34   35   36   37   38   39   40   41

 

69

 sair. Borcalanın parametrlәrinә әsaslanan kәmiyyәt qiymәtlәndirmәsi kredit ilә bağlı  qәrar qәbuletmә 

prosesinin әsas amillәrindәn biridir.  

Fiziki şәxs olan borcalanların qiymәtlәndirilmәsi metodologiyası aşağıdakı meyarlara әsaslanır: tәhsil, 

mәşğulluq, maliyyә durumu, kredit tarixi, borcalanın sahib olduğu әmlak. Kreditin maksimal hәddi әldә 

edilmiş mәlumata әsasәn hesablanır. Kreditin maksimal hәddi borcalana borc tәzyiqi әmsalı әsasında 

hesablanır.  

 

Qrup  korporativ  kreditlәrә  vә  fiziki  şәxslәrә  verilәn  kredit  qruplarına  qarşı  daxili  metodologiyalarını tәtbiq  edir.  Kәmiyyәt  qiymәtlәndirmәsi  metodologiyaları  müәyyәn  mәhsullar  üçün  xüsusi  olaraq 

hazırlanıb  vә  kredit  müddәtinin  müxtәlif  mәrhәlәlәrindә  tәtbiq  olunur.  Nәticәdә,  maliyyә  vәziyyәti 

haqqında konsolidә edilmiş hesabat üzrә müştәrilәrә verilmiş kreditlәrin ödәnilmәmiş qalıqlarına uyğun 

gәlәn  çarpaz  mәhsul  keyfiyyәtinin  qiymәtlәndirilmәsi  ilә  müqayisә  aparılması  mümkün  olmur.  Belә 

olduğu halda, daha müfәssәl mәlumatlar tәqdim olunmur.  

 

Likvidlik riski  

 

Likvidlik riski ödәniş vaxtı  çatdıqda maliyyә alәtlәri ilә bağlı maliyyә öhdәliklәrinin  yerinә yetirilmәsi üçün kifayәt qәdәr vәsaitlәrin mövcud olması ilә bağlı riskdir. 

 

Aktivlәr  vә  Öhdәliklәri  İdarәetmә  Komitәsi  (AÖİK)  Qrupun  növbәti  maliyyә  ili  üçün  strategiyasını 

müәyyәnlәşdirmәklә, bu növ risklәrә ödәniş müddәtinin tәhlili yolu ilә nәzarәt edir. Cari likvidlik onun 

saxlanılması  vә  pul  vәsaitlәri  hәrәkәtinin  optimallaşdırılması  üçün  valyuta  bazarında  ticarәt 

әmәliyyatlarında iştirak edәn Xәzinәdarlıq Şöbәsi tәrәfindәn idarә olunur.  

  

Likvidlik riskini idarә etmәk üçün Qrup aktiv/öhdәliklәrin idarә olunması prosesinin bir hissәsi olaraq müştәrilәr  vә  bank  әmәliyyatları  üzrә  gözlәnilәn  gәlәcәk  pul  vәsaitlәri  hәrәkәtinin  gündәlik 

monitorinqini  hәyata  keçirir.  İdarә  Heyәti  ödәniş  vaxtı  çatan  depozitlәrin  çıxarılması  tәlәbinin 

qarşılanması üçün minimal mәblәğlәrә vә bu cür gözlәnilmәyәn mәblәğdә tәlәblәr olduğu tәqdirdә  

istifadәyә  hazır  olmalı  banklararası  vә  digәr  borc  vәsaitlәrinin  minimal  mәblәğinә  qarşı  hәdlәr 

müәyyәn edir.  

  

70

 Likvidlik riskinin tәhlili aşağıdakı cәdvәldә tәqdim olunur. Aşağıdakı tәqdimat Qrupun әsas idarәedici 

heyәtinә tәqdim olunan mәlumata әsaslanır. 

 

 

Ölçülmüş 

orta 

effektiv 

faiz 

dәrәcәsi 

1 aya qәdәr  1 aydan 3 

aya qәdәr 

3 aydan 1 

ilә qәdәr  

1 ildәn 5 ilә 

qәdәr  

5 ildәn çox     Qeyri- 

müәyyәn 

ödәniş 

müddәti 

31 dekabr 

2013-cü il 

tarixinә 

cәmi 

QEYRİ-DERİVATİV MALİYYӘ 

AKTİVLӘRİ 

 

   Sabit faiz dәrәcәli alәtlәr 

 

   Banklardan alınacaq vәsaitlәr  

9.58% 


7,586,941

6,856,258

8,416,346

-

-   -

22,859,545

Müştәrilәrә verilmiş kreditlәr  

15.47% 


6,787,421

7,506,845

63,544,940 114,648,240 41,405,213   

- 233,892,659

Maliyyә lizinqinә xalis 

investisiya  

24.00% 

1,026


2,052

9,231


25,180

-   


52,821

90,310


Satıla bilәn investisiyalar  

11.32% 


-

-

9,759,15821,877,841

-   


-

31,636,999

Cәmi sabit faiz dәrәcәli maliyyә 

aktivlәri 

 

14,375,388 14,365,15581,729,675 136,551,261 41,405,213   

52,821


288,479,513

Faiz hesablanmayan maliyyә 

aktivlәri 

 

Azәrbaycan Respublikasının Mәrkәzi Bankında 

yerlәşdirilmiş pul vәsaitlәri vә 

qalıqlar  

 

73,870,332-

-

11,085-   

-

73,881,417Banklardan alınacaq vәsaitlәr 

 

11,281,855-

-

--   

808,035


12,089,890

İcbari Sığorta Bürosunda 

sığorta depoziti  

 

--

-

--   

400,000


400,000

Sığorta vә tәkrar sığorta debitor 

borcları 

 

709,467549,680

   


1,259,147

Digәr maliyyә aktivlәri 

 

612,049


111,322

561,352


-

-   


95,144

1,379,867

Cәmi faiz hesablanmayan 

maliyyә aktivlәri  

 

86,473,703111,322

1,111,032

11,085

-    1,303,17989,010,321

Cәmi qeyri-derivativ maliyyә 

aktivlәri  

 

100,849,091 14,476,47782,840,707 136,562,346 41,405,213    1,356,000

377,489,834

QEYRİ-DERİVATİV MALİYYӘ 

ÖHDӘLİKLӘRİ VӘ 

TӘӘHHÜDLӘR  

 

   Sabit faiz dәrәcәli alәtlәr  

 

   Müştәrilәr vә banklar tәrәfindәn 

yerlәşdirilmiş depozitlәr  

9.34% 

6,426,506 55,703,13694,142,093

42,103,998

119,118   

- 198,494,851

Digәr borc alınmış vәsaitlәr  

1.85% 


395,935 30,930,120

2,877,036

29,003,423 11,347,811   

-

74,554,325Verilmiş zәmanәtlәr vә oxşar 

öhdәliklәr  

1.54% 

912,464


154,644

17,811,964

-

-   


-

18,879,072

Cәmi sabit faiz dәrәcәli maliyyә 

öhdәliklәri  

 

7,734,905 86,787,900 114,831,09371,107,421 11,466,929   

-

291,928,248Faiz hesablanmayan maliyyә 

öhdәliklәri vә tәәhhüdlәr  

 

Müştәrilәr vә banklar tәrәfindәn yerlәşdirilmiş depozitlәr  

 

74,284,810-

-

--   

-

74,284,810Digәr maliyyә öhdәliklәri 

 

1,124,1131,149,662

14,875


4,312

-   


-

2,292,962

Kreditlәr vә istifadә olunmamış 

kredit xәtlәri üzrә öhdәliklәr 

 

7,964,171825,497

10,444,512

1,967,590

-   


-

21,201,770

Cәmi faiz hesablanmayan 

maliyyә öhdәliklәri vә 

tәәhhüdlәr 

 

83,373,0941,975,159

10,459,387

1,971,902

-   


-

97,779,542Cәmi qeyri-derivativ maliyyә 

öhdәliklәri vә tәәhhüdlәr  

 

91,107,999 88,763,059 125,290,48073,079,323 11,466,929   

-

389,707,790

Faiz dәrәcәsinin hәssaslıq 

intervalı 

  6,640,483 (72,422,745) (33,101,418) 65,563,840

29,938,284

Mәcmu faiz hәssaslıq 

intervalı  

  6,640,483 (65,782,262) (98,883,680) (33,319,840) (3,381,556)

Likvidlik intervalı 

  9,741,092 (74,286,582) (42,449,453) 63,483,023 29,938,284 Mәcmu likvidlik intervalı  

  9,741,092 (64,545,490) (106,995,263) (43,512,240) (13,573,956)

 

 

 


Dostları ilə paylaş:
1   ...   33   34   35   36   37   38   39   40   41


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə