Microsoft Word Audit Ataholding ifrs cons fs 2013-az revised docYüklə 1,4 Mb.

səhifə39/41
tarix14.09.2018
ölçüsü1,4 Mb.
1   ...   33   34   35   36   37   38   39   40   41

 

74

 Qrupun  kredit  müqavilәlәrinin,  elәcә  dә  faiz  hesablanan  digәr  maliyyә  aktivlәri  vә  öhdәliklәrinin 

әksәriyyәti  ya  sabit  faiz  dәrәcәsini  daşıyır,  ya  da  ki,  kredit  verәnin  seçimi  ilә  faiz  dәrәcәlәrinin 

dәyişdirilmәsinә yol verәn müddәalar nәzәrdә tutur. Qrup faiz dәrәcәsi marjasını nәzarәtdә saxlayır 

vә  bu  sәbәbdәn  әhәmiyyәtli  faiz  dәrәcәsi  riskinә  vә  ya  sonrakı  pul  hәrәkәti  riskinә  mәruz 

qalmadığını hesab edir. 

 

Faiz dәrәcәsinә qarşı hәssaslıq 

 

Qrup bazar mühitindәki mәnfi dәyişikliklәrdәn irәli gәlәn potensial itkilәri dövri olaraq hesablamaqla әdalәtli dәyәrin faiz dәrәcәsi riskini idarә edir. Xәzinәdarlıq şöbәsi Qrupun cari maliyyә nәticәlәrinin 

monitorinqini hәyata keçirir, Qrupun әdalәtli dәyәrin faiz dәrәcәlәrindәki dәyişikliklәrә hәssaslığını vә 

onun gәlirliliyinә tәsirini hesablayır. 

 

Aşağıda göstәrilәn hәssaslıq tәhlili hesabat dövrünün sonunda hәm derivativ, hәm dә qeyri-derivativ 

alәtlәr  üzrә  faiz  riskinә  mәruzqalma  әsasında  müәyyәn  edilmişdir.  Üzәn  faiz  dәrәcәsi  daşıyan 

öhdәliklәr üzrә tәhlil dövrün sonunda öhdәliyin ödәnilmәmiş mәblәğinin bütün il üzrә ödәnilmәdiyini 

hesab  etmәklә  hәyata  keçirilir.  Qrup  daxilindә  faiz  dәrәcәsi  riski  barәdә  әsas  idarәedici  heyәtә 

mәlumat verildikdә 50 baza dәrәcәsindә artım vә ya azalmaya istinad edilir ki, bu da rәhbәrliyin faiz 

dәrәcәlәrindә mümkün dәyişikliklәrin qiymәtlәndirilmәsini әks etdirir.  

 

Faizlәrin 50 baza dәrәcәsindә artdığı/azaldığı vә bütün digәr dәyişәn göstәricilәrin sabit saxlanıldığı tәqdirdә, Qrupun 31 dekabr 2013-cü il tarixinә bitәn il üzrә mәcmu gәlirinin ümumi mәblәği 631,374 

AZN  vә  505,099  AZN  mәblәğindә  artır/azalır  (2012-ci  ildә:  vergi/kapitaldan  әvvәl  cәmi  konsolidә 

edilmiş  mәcmu  zәrәr  92,267  AZN  vә  73,813  AZN  mәblәğindә  artır/azalır).  Bu  isә  әsasәn  Qrupun 

sabit faiz dәrәcәli borclar üzrә faiz dәrәcәsi risklәrinә mәruz qalmasına aid edilir. 

 

Valyuta riski 

 

Valyuta riski xarici valyuta mübadilәsi mәzәnnәlәrindә dәyişkәnliyin baş vermәsi sәbәbindәn maliyyә alәtlәrinin dәyәri ilә bağlı dәyişikliklәrin yaranması riskidir. Bank maliyyә vәziyyәti vә pul vәsaitlәrinin 

hәrәkәti  üzrә  üstünlük  tәşkil  edәn  xarici  valyuta  mübadilәsi  mәzәnnәlәrindә  dәyişikliklәrin  tәsirinә 

mәruz qalır. 

 

AÖİK  tәxmin  edilәn  manat  devalvasiyası  vә  digәr  makroiqtisadi  göstәricilәr  әsasında  açıq  valyuta 

mövqeyinin  idarә  edilmәsi  yolu  ilә  valyuta  riskinә  nәzarәt  edir  ki,  bu  da  Qrupun  valyutaların  milli 

valyutaya qarşı mübadilә mәzәnnәlәrinin dәyişmәsindәn irәli gәlәn әhәmiyyәtli zәrәrin azaldılmasına 

imkan  yaradır.  Xәzinәdarlıq  şöbәsi  Azәrbaycan  Respublikası  Mәrkәzi  Bankının  tәlәblәrinә 

uyğunlaşmanı tәmin etmәk mәqsәdilә Qrupun açıq valyuta mövqeyinin gündәlik monitorinqini hәyata 

keçirir. 

 

 
 

75

 Qrupun  xarici  valyuta  dәrәcәsi  riskinә  mәruz  qalmasına  dair  mәlumat  aşağıdakı  cәdvәldә  tәqdim 

olunur: 


 

AZN 

  ABŞ dolları

1 ABŞ 

dolları  

0.7845 

AZN 

Avro  

1 Avro =  

1.0780 AZN 

 

Digәr 

valyuta  

  31 dekabr 

2013-cü il 

Cәmi  

 

   


QEYRİ-DERİVATİV MALİYYӘ 

AKTİVLӘRİ  

   


Azәrbaycan Respublikasının 

Mәrkәzi Bankında yerlәşdirilmiş 

pul vәsaitlәri vә qalıqlar 

69,066,297

3,474,936

774


1,339,410   

73,881,417

Banklardan alınmış vәsaitlәr 

13,065,386

17,671,077

3,730,116

482,856   

34,949,435

Müştәrilәrә verilmiş kreditlәr  

197,126,800

30,887,783

5,878,076

-     233,892,659

Maliyyә lizinqinә xalis investisiya  

90,310

-   


-     

-    


90,310

Satıla bilәn investisiyalar  

31,636,999 

-   


-     

-    


31,636,999

Sığorta vә tәkrar sığorta debitor 

borcları  

1,259,147-   1,259,147

Digәr maliyyә aktivlәri  

1,140,975

113,934


1,620

123,338   

1,379,867

 

   Cәmi qeyri-derivativ maliyyә 

aktivlәri  

313,385,914

52,147,730

9,610,586

1,945,604    377,089,834

 

  

 

  

   


 

QEYRİ-DERİVATİV MALİYYӘ 

ÖHDӘLİKLӘRİ  

   


Müştәrilәr vә banklar tәrәfindәn 

yerlәşdirilmiş depozitlәr  

209,415,427

52,681,790

10,224,219

458,225    272,779,661

Digәr borc alınmış vәsaitlәr  

74,554,325

-   

-     


-    

74,554,325

Digәr maliyyә öhdәliklәri  

1,864,908

136,208

274,056


17,790   

2,292,962

 

 

  

 

    

 

Cәmi qeyri-derivativ maliyyә öhdәliklәri  

285,834,660

52,817,998

10,498,275

476,015    349,626,948

 

   AÇIQ MÖVQE  

27,551,254

(670,268)

(887,689)

1,469,589   

 

  

AZN

ABŞ dolları

1 ABŞ 

dolları  

AZN 0.7865 

Avro 

1 Avro =  

AZN 1.0178 

Digәr 

valyuta 

  31 dekabr 

2013-ci il 

Cәmi 

 

 

  

 

    

 

QEYRİ-DERİVATİV MALİYYӘ AKTİVLӘRİ  

   


Azәrbaycan Respublikasının 

Mәrkәzi Bankında yerlәşdirilmiş 

pul vәsaitlәri vә qalıqlar 

19,125,189

 3,942,532 

 1,106,951 

 566,455    24,741,127

Banklardan alınmış vәsaitlәr 

21,008,924

 15,867,302 

 7,788,556 

 930,794     45,595,576

Müştәrilәrә verilmiş kreditlәr  

129,323,196

23,582,015

494,128


-    153,399,339

Maliyyә lizinqinә xalis investisiya  

 561,254 

 -    


 -     

 -    


 561,254 

Satıla bilәn investisiyalar  

51,179,104

 -    


 -     

 -     51,179,104

Sığorta vә tәkrar sığorta debitor 

borcları 

1,038,479

-   


 

-   1,038,479

Digәr maliyyә aktivlәri  

  1,651,627

408,254


4,132  

 12,432      2,076,445

 

 

  

 

    

 

Cәmi qeyri-derivativ maliyyә aktivlәri 

223,887,773

43,800,103

9,393,767

1,509,681    278,591,324

  

   QEYRİ-DERİVATİV MALİYYӘ 

ÖHDӘLİKLӘRİ  

   


Müştәrilәr vә banklar tәrәfindәn 

yerlәşdirilmiş depozitlәr  

160,271,081

 43,135,032 

 9,536,853 

 490,539    213,433,505

Digәr borc alınmış vәsaitlәr  

28,836,034

 -    

 -     


 -       28,836,034

Digәr maliyyә öhdәliklәri  

1,965,532

151,015


59,099

 8,991       2,184,637

 

 

  

 

    

 

Cәmi qeyri-derivativ maliyyә öhdәliklәri 

191,072,647

43,286,047

9,595,952

499,530    244,454,176

 

   AÇIQ MÖVQE 

32,815,126

514,056

(202,185)

1,010,151   
Dostları ilə paylaş:
1   ...   33   34   35   36   37   38   39   40   41


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə