Microsoft Word Audit Ataholding ifrs cons fs 2013-az revised doc


  Valyuta riskinә qarşı hәssaslıqYüklə 1,4 Mb.

səhifə40/41
tarix14.09.2018
ölçüsü1,4 Mb.
1   ...   33   34   35   36   37   38   39   40   41

 

76

 Valyuta riskinә qarşı hәssaslıq 

 

Aşağıdakı  cәdvәldә  manatın  müvafiq  xarici  valyutalara  qarşı  mübadilә  mәzәnnәsinin  10% dәrәcәsindә artması vә ya azalması halına qarşı Qrupun hәssaslığını göstәrәn tәfәrrüatlar açıqlanır. 

Qrup  daxilindә  xarici  valyuta  riskini  әsas  rәhbәr  heyәtә  hesabat  edәrkәn  10  %-lik  hәssaslıq 

dәrәcәsindәn  istifadә  edilir  vә  bu  dәrәcә  xarici  valyuta  mәzәnnәlәrindә  yaranmış  mümkün 

dәyişikliklәrin rәhbәrlik tәrәfindәn qiymәtlәndirilmәsini göstәrir. Hәssaslıq tәhlili yalnız xarici valyuta 

ilә ifadә edilmiş qalıq monetar vәsaitlәri özündә birlәşdirir vә xarici valyuta mәzәnnәlәrindә 10%-lik 

dәyişiklik  nәzәrә  alınmaqla  onların  dövrün  sonundakı  valyuta  mövqeyinin  bir  valyutadan  digәrinә 

çevrilmәsinә  düzәliş  edir.  Aşağıdakı  müsbәt  rәqәmlәr  manatın  müvafiq  valyutaya  qarşı  10% 

dәrәcәdә güclәnmәsi müqabilindә mәnfәәt vә digәr kapital vәsaitlәrindә baş vermiş artımı göstәrir. 

Manatın  müvafiq  valyutaya  qarşı  10%  dәrәcәdә  zәiflәyәcәyi  tәqdirdә,  mәnfәәt  vә  digәr  kapital 

vәsaitlәri  müqayisәli  tәsirә  mәruz  qala,  aşağıdakı  balans  göstәricilәri  isә  mәnfi  rәqәmlәrlә  ifadә 

oluna bilәrdi. 

 

 

ABŞ dollarının tәsiri 

 

Avronun tәsiri 

 

 

2013 

 

2012 

 

2013 

 

2012 

 

 

   Mәnfәәt vә ya zәrәr vә kapital  

(67,027)


51,406 (i)

(88,769)


(20,219) (i)

 

 (i)  Bu  әsasәn  hesabat  dövrünün  sonunda  ABŞ  dolları  vә  Avro  ilә  ifadә  olunmuş  Qrupun  qalıq  debitor  vә 

kreditor borcları ilә bağlı qalan riskә mәruzqalma halına şamil edilir.  

 

Rәhbәrlik hesab edir ki, hәssaslıq tәhlili aidiyyәti xarici valyuta mübadilәsi riskinә uyğun deyil, çünki ilin sonuna olan itkilәr riski il әrzindәki itkilәr riskini әks etdirmir. 

 

Hәssaslıq tәhlili üzrә mәhdudiyyәtlәr 

 

Yuxarıda  qeyd  olunan  cәdvәllәr  digәr  ehtimallar  dәyişmәdiyi  halda  әsas  ehtimaldakı  dәyişikliyin tәsirini  әks  etdirir.  Reallıqda,  ehtimallar  vә  digәr  amillәr  arasında  qarşılıqlı  әlaqә  mövcuddur.  O 

cümlәdәn  qeyd  etmәk  lazımdır  ki,  bu  hәssaslıqlar  sabit  deyil  vә  iri  yaxud  xırda  tәsirlәr  bu 

nәticәlәrdәn interpolyasiya vә ya ekstrapolyasiya edilmәmәlidir. 

 

Hәssaslıq  tәhlili  Qrupun  aktiv  vә  öhdәliklәrinin  fәal  şәkildә  idarә  edildiyini  nәzәrә  almır.  Bundan 

başqa,  bazarda  hәr  hansı  canlanma  baş  verdiyi  zaman  Qrupun  maliyyә  vәziyyәti  dәyişә  bilәr. 

Mәsәlәn,  Qrupun  maliyyә  riskinin  idarәedilmәsi  strategiyası  bazar  dәyişikliklәri  ilә  bağlı  riskә 

mәruzqalma  halının  idarә  olunması  mәqsәdini  daşıyır.  İnvestisiya  bazarlarında  mәnfi  dәyişikliklәr 

olduqda  rәhbәrlik  tәrәfindәn  görülәn  tәdbirlәr  investisiyaların  satılması,  investisiya  portfeli 

strukturunun  dәyişmәsi  vә  hәyata  keçirilәn  digәr  mühafizә  tәdbirlәrindәn  ibarәt  ola  bilәr.  Nәticә 

etibarı  ilә,  aktivlәr  maliyyә  vәziyyәti  haqqında  hesabatda  bazar  dәyәri  ilә  qeyd  edilir,  lakin  

tәxminlәrdәki dәyişiklik öhdәliklәrә tәsir göstәrә bilmir. Belә olan tәqdirdә, öhdәliklәr vә aktivlәr üçün 

müxtәlif qiymәtlәndirmә әsasları sәhmdar kapitalında dәyişkәnliyә gәtirib çıxara bilәr. 

 

Yuxarıdakı  hәssaslıq  tәhlillәri  üzrә  digәr  mәhdudiyyәtlәrә  Qrupun  yalnız  dәqiqliklә proqnozlaşdırılması mümkün olmayan qısamüddәtli bazar dәyişikliklәrinә dair mövqeyini әks etdirәn 

potensial  riski  göstәrmәk  üçün  şәrti  bazar  dәyişikliklәrindәn  istifadә  olunması  vә  bütün  faiz 

dәrәcәlәrinin eyni tәrzdә dәyişәcәyi ilә bağlı tәxminlәr daxildir.  

 

Sәhm qiymәtlәrinin dәyişmәsi riski  

 

Sәhm qiymәtinin dәyişmәsi riski - bazar qiymәtlәrindә dәyişikliklәr nәticәsindә, belә dәyişikliklәrin fәrdi qiymәtli kağızlara vә ya onların eminentlәrinә xas olan faktorlardan vә yaxud bazarda ticarәti aparılan 

bütün  qiymәtli  kağızlara  tәsir  edәn  faktorlardan  yaranıb-yaranmamasından  asılı  olmayaraq  maliyyә 

alәti dәyәrinin dәyişmәsi riskidir.  

 

Aşağıdakı  hәssaslıq  tәhlili  hesabat  tarixinin  sonuna  olan  sәhm  qiymәtinin  dәyişmәsi  riskinә mәruzqalma hәddi әsasında müәyyәn olunmuşdur.  

 

Sәhmlәrin  mәzәnnәsi  5%  dәrәcә  ilә  artdıqda/azaldıqda,  kapital  investisiyaları  satılabilәn  kimi tәsniflәşdirildiyindәn vә silinmiş vә ya dәyәrsizlәşmiş investisiyalar olmadığından,31 dekabr 2013-cü il 

tarixinә bitәn il üzrә xalis mәnfәәtdә hәr hansı dәyişiklik olmayacaq.  

 

Qrupun sәhm qiymәtlәrinә hәssaslığı keçәn ildәn etibarәn әhәmiyyәtli dәrәcәdә dәyişmәmişdir.  
 

77

 Sığorta riskinin idarә edilmәsi  

 

Hәr hansı sığorta müqavilәsi üzrә risk sığortalanmış hadisәnin baş vermәsi ehtimalından vә qeyri-müәyyәn mәblәğdә iddianın yaranmasından ibarәtdir. Sığorta müqavilәsinin növündәn asılı olaraq bu 

riskә tәsadüfi hallarda rast gәlinir vә bu sәbәbdәn dә hәr bir sığorta müqavilәsi üçün әvvәlcәdәn 

pronozlaşdırmaq mümkün deyil.    

 

Qrupun ümumi vә xalis zәrәr әmsalları aşağıdakı kimi olmuşdur:  

 

2013 

 

2012 

 

  

Zәrәr әmsalı 

60.30% 

 

47.87%Ümumi әmsal 

95.88% 


 

100.43%


 

 

Ehtimal nәzәriyyәsinin qiymәtqoyma vә ehtiyatların yaradılmasına tәtbiq edildiyi sığorta  müqavilәlәri portfelindә  Qrupun  öz  sığorta  müqavilәlәri  ilә  bağlı  mәruz  qaldığı  әsas  risk  -  faktiki  iddiaların  vә 

mәnfәәt  ödәnişlәrinin  sığorta  öhdәliklәrindәn  artıq  olmasıdır.  Bu  iddiaların  vә  gәlirlәrin  nәzәrdә 

tutulandan daha artıq olması nәticәsindә baş verә bilәr. Sığortalanmış hadisәlәr tәsadüfәn baş verir 

vә  iddialar  vә  ödәnişlәrin  faktiki  sayı  vә  mәblәği  hәr  il  statistik  metodlarla  müәyyәn  edilmiş 

sәviyyәdәn fәrqlәnir. 

 

Qrup  öz  riskini  ümumi  riskin  idarә  edilmәsi  çәrçivәsindә  anderraytinq  vә  tәkrarsığorta  strategiyası vasitәsilә  idarә  edir.  Qiymәtqoyma  sistemi  tendensiyalar  vә  keçmiş  tәcrübә  ilә  bağlı  fәrziyyәlәrә 

әsaslanır. Risklәrә mәruzqalmanın tәsiri isә anderraytinq hәdlәrini vә meyarlarını sәnәdlәşdirmәklә idarә 

olunur. Tәkrarsığorta Qrupa ayrı-ayrı böyük vә ya qәza hadisәlәri  nәticәsindә potensial zәrәrin tәsirini 

azaltmaq, elәcә dә, xüsusi risklәrә çıxışı tәmin etmәk  vә kapitalın idarә edilmәsinә yardımçı olmaq üçün 

alınır.  Tәkrarsığorta  polislәri  tәsdiq  olunmuş  tәkrar  sığortaçılarla    ya  bәrabәr  zәrәr  vә  yaxud    zәrәrin 

aşılması yanaşması әsasında qәbul olunur. 

 

Qrup  sığorta  riskini  müәyyәn  edilmiş  daxili  prosedurlar  әsasında  idarә  edir.  Bura  aşağıdakılar daxildir: 

 

  Biznes  istiqamәtlәri  üzrә  sığorta  portfellәrinin  itki  ilә  fәaliyyәtinә  nәzarәt  etmәk  mәqsәdilә  anderraytinq departamenti üçün nәzәrdә tutulan anderraytinq prosedurlarının müәyyәn edilmәsi

  Qrupun  iddialara  /qәzalara  mәruz  qalmasını  mәhdudlaşdırmaq  mәqsәdilә  tәkrarsığortadan,  o 

cümlәdәn  tәkrarsığorta  zәrәrinin  aşılması  yanaşmasından  vә  hәr  hal  üzrә  kvota  payının 

tәkrarsığortasından istifadә; 

  Rәhbәrlik  tәrәfindәn  aktiv  vә  öhdәliklәrin  gözlәnilәn  iddia  ödәnişlәri  modelinin  aktivlәrin  ödәmә 

müddәtlәrinә uyğunlaşdırılması üçün monitorinqin aparılması; vә 

  Sığorta biznesinin müxtәlif siniflәri üzrә bölüşdürülmәsi (diversifikasiya). 

 

Risk keyfiyyәti sığorta şirkәti (anderrayter) tәrәfindәn yazılı formada müәyyәn edilir vә Baş Әmәliyyat rәhbәri  tәrәfindәn  tәsdiqlәnir.  Bundan  әlavә,  anderrayter  bütün  sığorta  obyektlәrini  yoxlayır. 

Yuxarıda qeyd olunan risklәr üçün, tarif bütün müvafiq mәlumatı daxil edәndәn sonra hәr bir sığorta 

obyekti  üçün dәrәcәni avtomatik şәkildә tәyin edәn әrizә formasını istifadә etmәklә müәyyәn edilә 

bilәr.  Müqavilә  üçün  hәdlәr  Tәkrarsığorta  Departamenti  tәrәfindәn  müәyyәn  edilir  vә  Satış 

departamentinә çatdırılır.   

 

Tәkrarsığortaçıdan  alınan  bütün  risklәr  üçün,  habelә  razılaşdırılmış  müqavilә  hәdlәrindә  olmayan sığorta risklәri üçün mütlәq Tәkrarsığorta Departamenti Rәhbәrinin tәsdiqnamәsi alınmalıdır.   

 

 


Dostları ilə paylaş:
1   ...   33   34   35   36   37   38   39   40   41


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə