Microsoft Word Beynelxalq munasibetler docYüklə 2,8 Kb.

səhifə1/102
tarix07.04.2018
ölçüsü2,8 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   102


 

 
Xarici siyasət və beynəlxalq münasibətlər seriyasından 
 
 
 
 
Elşən Misir oğlu Nəsibov 
 
 
 
 
 
 
 
BEYNƏLXALQ MÜNASİBƏTLƏR VƏ DÖVLƏTLƏRİN 
GÜCLƏRİNƏ GÖRƏ TƏSNİF OLUNMALARININ 
ƏSASLARI 
(qlobal və regional miqyasda sülhün təmin edilməsində 
dövlət gücünün rolu-təsiredici amil kimi) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bakı -2013 
 
 


 

 
Elmi redaktoru:  
Turab Qurbanov 
siyasi elmlər doktoru  
 
Rəyçi: 
 
 
Aygün Əsgərzadə 
siyasi elmlər üzrə fəlsəfə doktoru 
 
E.M.Nəsibov.  Beynəlxalq  münasibətlər  və  dövlətlərin  güclərinə 
görə təsnif olunmalarının əsasları (qlobal və regional miqyasda sülhün 
təmin  edilməsində  dövlət  gücünün  rolu-təsiredici  amil  kimi).  Bakı,  
“Elm və Təhsil”, 2013, 320 səh. 
Kitabda  xarici  siyasət  və  beynəlxalq  münasibətlərin  nəzəri  əsaslarının  ümumi 
aspektdə təhlili məsələləri öz əksini tapır. Üç fəsildən ibarət olan əsərin birinci fəsli xarici 
siyasət  və  beynəlxalq  münasibətlərin  ümumi  əsaslarının  bəzi  aspektlərinin  təhlilinə  həsr 
olunur.  Burada  xarici  siyasətin  və  beynəlxalq  münasibətlərin  tərkib  strukturlarının 
mahiyyət  və  məzmununu  açmaq  əsas  məqsəddir.  İkinci  fəsil  diplomatiyaya  aiddir  və 
onun  əsasları  şərh  edilir.  Üçüncü  fəsil  isə  dövlətlərin  beynəlxalq  münasibətlərdə 
güclənmələrinin  əsaslarını,  yollarını  göstərir.  Belə  qənaətə  gəlinir  ki,  dövlətlərin  iştirak 
səviyyələri  və  təsir  dərəcələri  onların  potensialları  ilə  müəyyən  olunur.  Dövlətlərin 
beynəlxalq  münasibətlərdə  iştirak  etmələri  və  beynəlxalq  siyasi  hadisələrə  təsirləri 
onların  potensialları  ilə  müəyyənləşir.  Burada  belə  bir  qənaətə gəlinir  ki,  dövlətin  daxili 
siyasəti  ilə  onun  xarici  siyasəti  arasında  üzvü  bağlılıq  var  və  bu  iki  istiqamət  vahid 
ideoloji  xətti  əmələ  gətirir  və  praktiki  fəaliyyəti  təmin  edir.  Dövlətin  beynəlxalq 
münasibətləri onun “atmosferi”nin əsaslarını təşkil edir. Belə izah olunur  ki, beynəlxalq 
münasibətlərdə  dövlət  hakimiyyətlərinin  hərəkətlərini  özündə  əks  etdirən  dövlət 
hərəkətləri bir növ “Yer kürəsinin atmosferi ilə birlikdə Günəş ətrafında və öz oxu ətrafında 
fırlanmasını”  xatırladır.  İzah  olunur  ki,  dövlətlərin  gücləri  onların  beynəlxalq  siyasi 
çəkilərini yaradır. Geosiyasət gücə bağlı olur. Kitabda həmçinin belə nəticələrə də gəlinir 
ki,  dövlətlərin  güclərinə  görə  təsnif  olunmaları  və  böyük  dövlətlərin  formalaşması, 
nəhəng  iqtisadi  güc  mərkzələrinin  yaranması  regional  və  şəbəkələşmiş  regional,  yəni 
qlobal miqyasda sülhün qorunmasının əsaslarını təşkil edir. Kitabda o da qeyd olunur ki, 
böyük  dövlətlər  beynəlxalq  hüquq  normalarınmdan  istifadə  edərək  həm  digər  dövlətlər 
üzərlərində birbaşa və dolayı nəzarət əldə edirlər, onları ittifaqlara və digər birləşmələrə 
cəlb  edirlər,  həm  də  onların  resurslarından  yararlanırlar.  Maraqların  sərbəst  şəkildə 
təmin edilməsində beynəlxalq hüquq normaları mühüm əhəmiyyət kəsb edir.  
Kitab  beynəlxalq  münasibətlər  ixtisası  üzrə  təhsil  alan  tələbələr,  bu  istiqamətdə 
elmi-araşdırma  aparan  tədqiqatçılar,  xarici  siyasət  sahəsində  çalışan  mütəxəssislər,  o 
cümlədən  diplomatlar  üçün  faydalı  ola  bilər.  Eyni  zamanda  dövlət  siyasətinin 
mahiyyətini,  xarici  siyasətin  və  daxili  siyasətin  məzmununu  öyrənmək  istəyən 
mütəxəssislər və digər oxucular üçün də yararlı ola bilər.  
 
ISBN 978-9952-8142-1-7 
2013
098
248
3701000000


N
 qrifli nəşr   
 © Nəsibov E., 2013 
 


 

 
MÜNDƏRİCAT: 
 
GİRİŞ .............................................................................. 6 
 
I FƏSİL 
XARİCİ SİYASƏTİN VƏ BEYNƏLXALQ  
MÜNASİBƏTLƏRİN ÜMUMI ƏSASLARI ............. 39 
 
Dövlət və siyasət ............................................................ 39 
Xarici siyasət anlayışının mahiyyəti və məzmunu. 
Dövlətin xarici siyasətini zəruri edən amillər ................... 53 
Xarici siyasətdə dövlətin məqsədi ............................... 70 
Xarici siyasətdə maraq anlayışı. Maraqların  
təmin olunmasında (siyasi təsiretmədə) məsafə və  
məkan amili ......................................................................... 80 
Xarici siyasətin vəzifəsi ................................................ 84 
Daxili siyasətin xarici siyasətlə (beynəlxalq 
münasibətlə) uyğunlaşdırılması və uzlaşdırılması ........... 88 
Beynəlxalq münasibətlər anlayışı ................................  96 
Beynəlxalq münasibətlərin vəzifəsi ............................. 111 
Xarici siyasətin və beynəlxalq münasibətlərin 
funksiyası (dövlətlərin beynəlxalq arenada  
funksiyaları) ......................................................................... 117 
Beynəlxalq münasibətlərin prinsipləri (beynəlxalq 
hüququn prinsipləri ............................................................ 123 
Beynəlxalq münasibətlərin coğrafi məkanlar üzrə 
formalaşması-regional xarici siyasət ................................. 197 
Beynəlxalq münasibətlərin coğrafi məkanlar üzrə 
formalaşması-qlobal xarici siyasət .................................... 134 
Beynəlxalq münasibətlərdə ikitərəfli və çoxtərəfli 
əlaqələrin əsasları ................................................................ 139 
Beynəlxalq aləmdə dövlətlərin tanınmasının əsasları ... 144 
Xarici siyasətdə, beynəlxalq münasibətlərdə  
münaqişə, böhran və müharibə amili ................................ 147 
Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   102


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə