Microsoft Word diplomatiya az docYüklə 4,87 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə65/124
tarix17.09.2017
ölçüsü4,87 Kb.
#27
1   ...   61   62   63   64   65   66   67   68   ...   124

www.uemu.birolmali.com
                                                   
Urmu Kitabxanasi
 
82 
yaymaq,  ölkäni  beynälxalq  münaqişälärä  cälb  etmäk  vä s.  kimi  metodlarla  dövlätlär  öz  räqiblärinä  qarşı  «soyuq 
müharibä» aparır, täzyiq göstärir, äks metodlarla isä onlara xidmät göstäränläri mükafatlandırırlar. 
 
Aşağıda bu sanksiya növlärinin täsviri vä metodları barädä ätraflı söhbät açılır (älavä olaraq bax, burada: 
«Qüvvälär (şäxsiyyätlär, dövlätlär...) äleyhinä fäaliyyätlär» [burada, säh. 125] vä 
«
n
n
q
q
i
i
l
l
a
a
b
b
l
l
a
a
r
r
ı
ı
 
 
n
n
e
e
c
c
ä
ä
 
 
f
f
o
o
r
r
m
m
a
a
l
l
a
a
ş
ş
d
d
ı
ı
r
r
m
m
a
a
l
l
ı
ı
,
,
 
 
s
s
i
i
t
t
u
u
a
a
s
s
i
i
y
y
a
a
l
l
a
a
r
r
ı
ı
 
 
n
n
e
e
c
c
ä
ä
 
 
d
d
ä
ä
y
y
i
i
ş
ş
m
m
ä
ä
l
l
i
i» bähslärinä [burada, säh. 121]). 
     
 
I
I
V
V
.
.
2
2
.
.
3
3
.
.
2
2
.
.
1
1
.
.
 
 
P
P
s
s
i
i
x
x
i
i
 
 
d
d
i
i
v
v
e
e
r
r
s
s
i
i
y
y
a
a
 
 
Müxtälif vasitälärlä räqibä psixi travmalar vurulur. O cümlädän: 
a) Ona emosional travmalar vurulur. Bu mäqsädlä: Keçmiş xoş güzäranı, hazırkı problemläri vä perspektiv 
tählükäläri mütämadi näzärindä qabardılır – mäs., tählükä (zälzälä, hücum vä s.)  gözlänildiyi şayiäsini yaymaq 
vä  ya  real  olaraq  gözlänilän  hansısa  xırda  bir  tählükänin  miqyasını  şişirtmäklä; Äsäbläri  ilä  oynayan aksiyalar 
häyata  keçirilir  –  mäs.,  evinä  gecälär  anonim  telefon  zängläri  etdirmäk,  qäzetlärdä  onun  adından  intim 
mäzmunlu, tanışlıq mäqsädli vä  ya evinin, bağının, maşınının vä  ya digär näyininsä satışı ilä älaqädar  müştäri 
axtarışı elanı verditdirmäk; 01, 02, 03, 04 vä s. kimi xidmäti telefonlara zäng vurub evinä (älälxüsus, gecä yarısı) 
täciliyardım,  polis,  yanğınsöndürän  vä s.  çağırtdırmaq  yolları  ilä;  Gülüş  hädäfinä  çevriltdirilir;  städiyi  adamla 
qovuşmasına,  arzularının  reallaşmasına  vä s.  maneçilik  törädilir;  äksinä,  yaxınlarına  ziyan  vermäk,  xäsarät 
toxundurmaq,  äziz  bildiyi  näyisä  xarab  etmäk,  dağıtmaq  vä  ya  ümumiyyätcä,  oğurlamaqla  ruh  düşkünlüyü 
väziyyätinä  salınır;  Onunla  münasibät  soyudulur,  gärginläşdirilir,  hätta  käsilir, Ona  qarşı  här  cür  hörmätsizlik, 
etinasızlıq, laqeydlik, biganälik, färqsizlik («Färqsizlik – nifrätdän dä betärdir!»), häqarätli münasibät göstärilir, 
nümayiş  etdirilir  –  mäs.,  onunla  görüşü  adi,  soyuq,  bäzän,  hätta  gözçevirmä  ilä,  fikirlärini,  hisslärini  rişxänd, 
kinayä, mäsxärä, istehzalı gülüş vä s.-lä qarşılamaq, adını aşağı statuslu adamlarla bir cärgädä hallandırmaq, ona 
bunların  yanında  yer  ayırmaq  vä  ya  ona  aşağı  statuslu  adamlar  vasitäsilä  müraciät  etmäk  vä s.  yolları  ilä; 
Müxtälif  jestlärlä  ona  ähämiyyätsizliyi,  näzäräçarpmazlığı  çatdırılır  –  mäs.,  onun  bayramlarının,  älamätdar 
günlärinin täbrikinä ikinci-üçüncü däräcäli bir şey kimi baxmaq vä ya ümumiyyätcä, unutmaq, xahişini, istäyini, 
onunla  bağlı  hansı  bir  epizodu  vä s.  yaddan  çıxarmaq  vä s.  yolları  ilä;  Düşmänlärinä  onun  yanında  här vächlä 
simpatiya nümayiş etdirilir; Qüsurları qabarıqlaşdırılır, vaxtaşırı bunlar tänqid edilir, äksinä, üstünlükläri adi bir 
şey kimi qäbul edilir; Münasibätdä  «Män»  äväzliyinä daha  çox yer verilir, bu  söz daha tez-tez işlädilir; Arada 
olan  maddi  alış-verişin  däqiq  hesabı  aparılır;  Münasibätlärdä  tez-tez  pärt,  çıxılmaz,  namünasib  väziyyätlärä 
düşmäsinä çalışılır vä bu  väziyyätdän xilas etmäyä täşäbbüs göstärilmir; Onunla hädä-qorxu vä ya birbaşa güc 
dilindä  danışılır,  konfliktlärdä  kompromisä  gedilmir  vä  öz  yerini  tanıması  üçün  tam  mäğlubiyyätinä  qädär 
mübahisä davam etdirilir;Vaxtaşırı olaraq, panika, affekt, fobii, stress, şok, özünüitirmä, qorxu, vahimä, dähşät, 
täşviş vä s. kimi mänfi emosional väziyyätlärä salınır – mäs., gözlämädiyi, mahiyyät vä mexanizmindän xäbärsiz 
olduğu,  hazırlaşmadığı,  ävväl  rastlaşmadığı,  värdişinin,  vaxtının,  täcrübäsinin,  mälumatının,  imkanının,  çıxış 
yollarının mähdud olduğu vä ya heç olmadığı real vä ya illüzion situasiyalara salınır, mäs., söhbäti daim onun 
zäif  bildiyi  mäsälälärin  müzakiräsinä  yönältmäk,  hücumu  ona  mälum  olmayan  forma  vä  mäzmunda  (mäs., 
maska  geyinilmäsi,  holoqrafik  yolla  qarşısında  oddan,  sudan  vä s.  xüsusi  tählükä  istehkamları  çäkilmäsi,  yolu 
üstündä dähşätli säslär imitasiya etdirän qurğular yerläşdirmäklä oriyentasiyasının çaşdırılması vä s. yolu ilä), 
o  cümlädän,  ona  tanış  olmayan  vasitälärlä  (namälum  silahlar,  alätlär,  texnologiya  vä s.-lä)  aparmaq  metodu, 
görüntüsü vä ya täbliğatı ilä; zärbäläri onun gözlämädiyi vaxtda vä istiqamätdän endirmäklä vä s.; 
b)  Müxtälif  informasiya  manipulyasiyaları,  dezinformasiya  atäşi  ilä  oriyentasiyası  azdırılır,  işläri 
dolaşdırılır,  bununla  da  zehni  vä  praktik  fäaliyyätdä  dezoriyentasiyasına,  gerçäklik  barädä  qeyri-adekvat, 
illüzion  täsävvürä  malik  olmasına,  çaşmasına,  aldanmasına  vä s.,  son  olaraq,  özünün  vä  yaxınlarının,  yaxud 
istänilän zäruri täräfin, o cümlädän, dostlarının, hämkarlarının, hämvätänlärinin, müttäfiqlärinin, öz cäbhäsinin, 
qrupunun,  kollektivinin,  täbäälärinin,  elektoratının,  vätäninin,  dövlätinin,  xalqının,  öz  härbi  vä  ya  siyasi 
rähbärliyinin, hansısa bir güclü şäxsin, qurumun, dövlätin, qüvvänin, täräfin vä s. zövq, baxış vä ya maraqlarına, 
normalarına,  prinsiplärinä,  däyärlärinä,  ideallarına  vä s.  zidd  qärar  qäbul  edib,  addım  atmasına,  onlara  xilaf 
çıxmasına, xäyanät etmäsinä, äleyh köklänmäsinä vä s. nail olunur; 
c)  Här  vächlä  özünüifadä  täläbatına  zärbä  vurulur.  Bu  mäqsädlä:  Daxili  işlärinä  vä  ya  şäxsi  işlärinä 
qarışmamaq  bähanäsi,  pärdäsi  ilä  problemlärinä,  därdinä,  xästäliyinä  vä s.  biganälik,  laqeydlik  göstärilir, 
çätinliklärinin  hällinä  yardım  edilmir,  bunlarla  baş-başa  buraxılır;  problemlärinin  çözümünä  müdaxilä  etmäk 
zäruräti  yarandıqda  isä  mäsäläyä  ona  särf  etmäyän  kriteriyalardan,  standartlardan,  etalonlardan,  bucaqlardan 
vä s. yanaşaraq onun günahkar çıxmasına, müzakirä, mübahisä, diskussiya, «razborka» vä s.-lärdä onun räqibinin 
haqlı  bilinmäsinä,  bunlarda  ona  särf  etmäyän  qärarlar  qäbul  olunmasına  vä s.  çalışılır;  Sizinlä  diskussiya, Yüklə 4,87 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   61   62   63   64   65   66   67   68   ...   124
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə