Microsoft Word diplomatiya az docYüklə 4,87 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə84/124
tarix17.09.2017
ölçüsü4,87 Kb.
#27
1   ...   80   81   82   83   84   85   86   87   ...   124

www.uemu.birolmali.com
                                                   
Urmu Kitabxanasi
 
106 
I
I
V
V
.
.
2
2
.
.
4
4
.
.
2
2
.
.
1
1
1
1
.
.
1
1
.
.
2
2
.
.
 
 
A
A
s
s
t
t
r
r
o
o
l
l
o
o
g
g
i
i
y
y
a
a
 
 
Falçılığın  çox  qädim  növlärindän  biri  dä  astrologiyadır.  Burada  astrologiyanın  da  qanunauyğun  olan  bäzi 
täräfläri barädä söhbät açırıq. 
Göydä  ayın  fazasının  däyişmäsinin  Yerdäki  häyata  nä  däräcädä  täsir  etmäsi,  istär  elmä  vä  istärsä  dä,  sadä 
adamlara mälumdur: Ayın hilal vä ya  tam formasında olmasından asılı olaraq, insanların psixi ähval-ruhiyyäsi 
passivläşir vä ya aktivläşir, qadınlarda xüsusi fizioloji hallar baş verir vä s. Eyni zamanda, on bir ildän bir baş 
verän Günäş aktivliyinin dä, Yerdäki häyatla birbaşa  älaqäsi olduğu  elm täräfindän qeyd-şärtsiz qäbul olunub. 
Yerlä än çox älaqäsi olan bu iki göy cismi Yerdäki häyata nä däräcädä täsir göstärsä, mähz kainatın här bir digär 
ulduzu, kometi, planeti vä digär elementläri dä eyni formada täsir göstärir. Bütün bunlar Yerin ätraf kainatdan 
täcrid olmadığını, onu ähatä edän ulduzlar sisteminin onun planetlärindäki häyata birbaşa täsir göstärdiyini ifadä 
edir. Çünki, nähäng kainatda mövcud olan här şey vahid bir orqanizm, biri-biri ilä rabitädä olan tam bir sistem 
täşkil edir vä hissänin tamla dialektik älaqäsi, harmoniyası prinsipinä görä dä, dünyadakı här bir element, varlıq, 
ümumän kainatla än azı 4 növ sahä – qravitasiya, elektromaqnit, güclü vä zäif nüvä sahäläri ilä, än çoxu isä, adı 
hälä  elmä  mälum  olmayan  daha  neçä  növ  sahälärlä  qarşılıqlı  täsirdädir.  Bu  täsirin  qırılması,  relyativistik 
fizikadakı  yaxınatäsir  prinsipi  üzrä,  bütün  Kainatda,  cüzi  dä  olsa,  müvafiq  reaksiyalara  gätirib  çıxarmalıdır. 
Bunlarsa öz növbäsindä Yerdäki häyatın istiqamätinin täkcä Darvinin täbii seçmä aktı ilä deyil, eyni zamanda, 
häm dä Günäş sistemini vä Yeri ähatä edän ulduzlarda baş verän proseslärlä älaqädar olduğunu göstärir. 
Müasir  heliosentrik  astronomiya  näzäriyyäsinä  görä  Günäş  sisteminin  qalaktika  ätrafındakı  bir  dövräsi  8 
mln. ilä, yaxud qädim astrologiyadakı 1 kosmik eraya bärabärdir. 
Günäş sisteminin Qalaktika daxilindäki: 
—  360 däräcä, yaxud 12 Zodiak bürcü qädär yerdäyişmäsi – 25 920 ilä, yaxud bir astroloji kosmik ilä; 
—  30  däräcä,  yaxud  bir  Zodiak  bürcü  qädär  yerdäyişmäsi  –  25920 : 12 = 2160  ilä,  yaxud  bir  astroloji  kosmik  aya;  vä 
nähayät, 
—  1  däräcä  yerdäyişmäsi  (prosessiya  sikli)  –  2 160 : 30 = 72  ilä  vä  yaxud,  qädim  astrologiyadakı  bir  kosmik  günä 
bärabärdir. 
nduktiv  olaraq,  ayrılıqda  Yer  küräsinin  ayrı-ayrı  bürclärdä  yerläşmäsi  (yäni  Yerdä  yaz,  yoxsa  payız 
aylarının başlanması) onun üzärindäki häyata eyni cür täsir göstärmädiyi kimi, bütövlükdä Günäş sisteminin dä, 
färqli  bürclärdä  yerläşmäsi,  onun  planetlärindäki  häyatda  izsiz  ötüşmür.  Mäs.,  Günäş  sisteminin  bu  deyil,  bir 
başqa  qalaktikada,  mäs.,  Andromeda  dumanlıqlarında  mövcud  olduğu  hal  üçün,  täbii  ki,  onun  planetlärindä 
indiki  iqlim,  häyat  üçün  indiki  münbit  şärait  mövcud  olmayacaqdı  vä  eyni  qayda  ilä  dä,  bu  Günäş  sisteminin 
Orion  bürcü,  Böyük  t  bürcü  vä b.-nın  ulduzları  yaxınlığında  yerläşmäsi  dä  onun  planetlärinin  iqlimindä, 
häyatında izsiz ötüşmäyäcäkdi, onun planetlärinin häyatında bir başqa reaksiyalar doğuracaqdı. Eyni hal Günäş 
sisteminin öz planetläri ilä birgä 12 bürcü birbäbir gäzmäsinä dä aiddir. 
Qädim  astrologiyada  ayrı-ayrı  bürc  altında  doğulan  insanlara  ayrı-ayrı  xüsusiyyätlär  şamil  edilir.  Başqa 
sözlä,  Oğlaq  bürcü  altında  doğulanlarla,  Qız  bürcü  altında  doğulan  insanların  istär  fizioloji  vä  istärsä  dä, 
emosional,  intellektual  vä  iradi  cähätdän  biri-birindän  färqländiyi  iddia  edilir.  Häqiqätän  dä,  bu  heç  bir 
mistiklikdän  deyil,  adi  bioloji  zärurätdän  iräli  gälän  qanunauyğunluqdur.  Belä  ki,  qış  aylarında  dünyaya  gälän 
insanla, yay aylarında dünyaya gälän insanın ana bätnindä inkubasiya keçmä dövrü eyni olmadığından, onların, 
belä  deyilsä,  bünövräsi  dä,  başqa-başqa  kärpiclärdän  (vitamin,  mineral  vä s.-dän)  hörülür,  psixikası  ananın 
tamam färqli mövsümlärdäki ähval-ruhiyyäsi äsasında formalaşır (bu barädä bir qädär ätraflı bax: burada säh. 
19). 
Astrologiyada  ayrı-ayrı  planetlärä  färqli  xüsusiyyätlär  yazılır  vä  onların  Yerdä  müvafiq  ictimai  hadisälär 
törätdiyi iddia edilir. Häqiqätän dä, färqli tezlikli elektromaqnit dalğalarının insan psixikasında färqli reaksiyalar 
törätdiyi  elmä  mälumdur.  Belä  ki,  elektromaqnit  dalğalarının  9  hers  tezliyi  –  qorxu,  bänövşäyi,  göy  vä  yaşıl 
ränglärä  uyğun  tezliyi  –  emosional  süstlük  vä  qırmızı,  narıncı,  sarı  ränglärä  uyğun  tezliyi  –  emosional  oyanış, 
psixi  aktivlik  törätdiyi  çoxdan  sübut  olunmuş  faktdır  (bununla  älaqädar  burada  bax,  säh.  92).  Planetlärin 
Günäşdän  alaraq  äks  etdirdiyi  şüalar  da,  elektromaqnit  dalğalarından  savayı  özgä  bir  şey  deyil  vä  onların 
orbitinin Günäşdän uzaqlıq däräcäsindän asılı olaraq, inikas etdirdikläri şüaların tezliyi, xarakteri dä, eyni deyil. 
Bu  baxımdan,  hansı  planetin  Yerä  daha  yaxın  yerläşmäsindän  asılı  olaraq,  Yerdäki  atmosferin  elektromaqnit 
balansı, onun da sayäsindä, bunun insanların psixikasına täsiri färqli olmuş olur. 
Astrologiyada  müxtälif  planet  birläşmälärinä  xüsusilä  ähämiyyät  verilir.  Belä  ki,  iddia  edilir  ki,  ayrı-ayrı 
planetlärin  hansısa  bir  bürcdä  «görüşdüyü»  bütün  hallarda  Yerdä  hämişä  biri-birinin  täqribän  täkrarı  olan 
hadisälär baş veräcäk. Häqiqätän dä, elektrodinamikada dalğaların superpozisiyası qanunu qüvvädädir. Belä ki, 
färqli tezlikli dalğalar birläşdiyi halda, biri-birini söndürmäyib 3-cü bir tezlikli dalğa şäklindä kombinä olunurlar 
vä yeni tezlik yaradırlar. Bu da, eynilä yuxarıda deyilän tipli effekt törädir. Bu sonuncuya nümunä olaraq Saturn-
Neptun  birläşmäsini  göstärmäk  olar  ki,  qädim  astrologiyada  bu  –  çevriliş,  inqilab,  hansısa  dövlät  rähbärinin 
öldürülmäsi  vä s.  kimi  xarakterizä  edilirdi.  Täkcä  XIX-XX  äsrlärdä  bu  iki  planet  biri-biri  ilä  1881,  1917-18, 


Yüklə 4,87 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   80   81   82   83   84   85   86   87   ...   124
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə