Mikrobiologiya


) Öyrənilən ştamın həssaslıq dərəcəsinin kəmiyyət xarakteristikasının təyini üçün hansı üsul istifadə olunur?Yüklə 1,4 Mb.
səhifə2/15
tarix01.11.2017
ölçüsü1,4 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

73) Öyrənilən ştamın həssaslıq dərəcəsinin kəmiyyət xarakteristikasının təyini üçün hansı üsul istifadə olunur?
A) Tezləşdirilmiş üsul

B) Aqarda diffuziya üsulu

C) Heç biri

D) Seriyalı durulaşma üsulu

E) Qanla tezləşdirilmiş üsul
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999г.
74) Patoloji materialın düz əkməsi yolu ilə mikrofloranın həssaslığının ilkin qiymətini hansı üsulla təyin etmək olmaz?
A) Serialı durulaşma üsulu

B) Kimyavi oksidləşmə - reduksiya indikatorların istifadəsi ilə həssaslığın təyini üçün tezləşdirilmiş üsulu

C) Hamısı

D) Heç biri ilə

E) Aqarda diffuziya üsulu
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999г.
75) Mikroorqanizmlərin həssaslığı haqqında cavabın verilməsi müddətinin (3-5 saat) azadılmasına hansı üsul imkan verir?
A) Aqarda diffuziya üsulu

B) Duru qidalı mühitdə serialı durulaşma üsulu

C) Bərk qidalı mühitdə serialı durulaşma üsulu

D) Oksihemoqlobinin istifadəsi ilə aqarda diffuziya üsulu

E) Yalnız oksihemoqlobinin istifadəsi iləaqarda diffuziya üsulu
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999г.
76) Aqarda diffuziya üsulu ilə antibiotiklərə qarşı streptokokkların həssaslığının təyini

hansı mühitdə aparılır?
A) Bütün qeyd olunmuş mühitlərdə

B) “Şokolad” aqarında

C) Hemokulturaların ayrılması və streptokokkların kultivasiyası üçün qidalı mühit

D) Saburo mühitində

E) Adi qidalı mühitlərdə
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999г.
77) Mikroorqanizmlərin virulentlik faktorlarına hansılar aiddir?
A) Toksinlər, adqezivlik

B) Hərəkətlik, sporalar

C) Hərəkətlik

D) Aqresinlər

E) Sporalar
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999г.
78) Sporlar hansı üsulla rənqlənir?
A) Qins

B) Romanovski

C) Qram

D) OjeşkoE) Sil-Nilsen
Ədəbiyyat: Ф.К.Черкес «Руководство к практическим занятиям по микробиологическим исследованиям»,Москва,1988г.
79) Vezuvin hansı boyalara aiddir?
A) Qırmızı

B) Sarı


C) Göy

D) Qara


E) Bənövşəyi
Ədəbiyyat: Ф.К.Черкес «Руководство к практическим занятиям по микробиологическим исследованиям»,Москва,1988г.
80) Odluğun üstündə olan fiksasiya hansı növlərə aiddir?
A) Fiziki

B) Fiksasiyanın heç bir növünə aid deyil

C) Bütün qeyd olunanlara

D) Kimyavi

E) Bioloji
Ədəbiyyat: Ф.К.Черкес «Руководство к практическим занятиям по микробиологическим исследованиям»,Москва,1988г.
81) Yaxmalar-izlər hansı materialdan hazırlanır?
A) Ərzaqlardan

B) Nəcizdən

C) Qandan

D) Sidiydən

E) Bəlğəmdən
Ədəbiyyat: Ф.К.Черкес «Руководство к практическим занятиям по микробиологическим исследованиям»,Москва,1988г.
82) Nikiforov qarışığında olan fiksasiya hansı növə aiddir?
A) Heç birinə

B) Bütün qeyd olunan növlərə

C) Fiziki

D) Bioloji

E) Kimyavi
Ədəbiyyat: Ф.К.Черкес «Руководство к практическим занятиям по микробиологическим исследованиям»,Москва,1988г.
83) Qram-müsbət bakteriyalar yaxmalarda hansı rəngdə görünür?
A) Qırmızı

B) Qara


C) Yaşıl

D) Göy


E) Sarı
Ədəbiyyat: Ф.К.Черкес «Руководство к практическим занятиям по микробиологическим исследованиям»,Москва,1988г.
84) Yaxmalarda olan kapsulalar hansı üsulla rənglənir?
A) Ojeşko

B) Qram


C) Romanovski

D) Sil-Nilsen

E) Buri-Qins
Ədəbiyyat: Ф.К.Черкес «Руководство к практическим занятиям по микробиологическим исследованиям»,Москва,1988г.
85) Mikroorqanizmlərin fiksasiyası nə üçün lazımdır?
A) Biovarın təyini üçün

B) Bakteriofaqların öyrənilməsi üçün

C) Kulturanın antigen xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi üçün

D) Kultural xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi üçün

E) Kulturaların zərərsizləşmşsi üçün
Ədəbiyyat: Ф.К.Черкес «Руководство к практическим занятиям по микробиологическим исследованиям»,Москва,1988г.
86) Mikroorqanizmlər üçün ən optimal pH hansıdır?
A) 7,2 – 7,4

B) 8,1-9,0

C) 7,8 – 8,0

D) 6,8 – 7,8

E) 9,1-10
Ədəbiyyat: Ф.К.Черкес «Руководство к практическим занятиям по микробиологическим исследованиям»,Москва,1988г.
87) Mikroorqanizmlərin yanaşı yaşamağının növlərindən hansı hər biri üçün əlverişlidir?
A) Mutualizm

B) Kommensalizm

C) Endosimbioz

D) Ekzosimbioz

E) Antoqonistik simbioz
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999г.
88) Bakteriyaların hüceyrə divarına hansı əlamət xas deyil?
A) Aminoturşuların d-izomerləri vardır

B) Unikal plastik quruluşu vardır

C) Qram-mənfi bakteriyaların hüceyrə divarı lizosimin təsirinə qram-müsbət bakteriyaların divarından daha həssasdır

D) Qram rənglənməsini qavramaq qabilliyətinə cavabdehdir

E) Mürəkkəb polimer peptidoqlikanın olması
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999г.
89) Bakteriyaların hüceyrə divarının aşağıdakı strukturlardan hansı bakteriyaların hüceyrə səthinə birləşməsinə imkan yaradır?
A) Xov

B) Sporlar

C) Kapsulalar

D) Mezosomlar

E) Qamçılar
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999г.
90) Elektiv qidalı mühitlər nə üçün istifadə olunur?
A) Bakteriyaların müəyyən qruplarının toplanması üçün

B) Materialın ilkin əkməsi üçün

C) Saprofitlərin atrmasını dayandırmaq üçün

D) Bakteriyaların ayrı-ayrı növlərin öyrənilməsi və indikasiyası üçün

E) Patoqen bakteriyaların məhv olmasının qabağını almaq üçün
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999г.
91) Aşağıdakı aqentlərdən hansı dezinfektant kimi istifadə olunur?
A) Azotturşulu gümüş

B) Qlutar aldeqidi

C) Merbromin

D) Fenol


E) Yoduridin
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999г.
92) Antibakterial preparatlardan hansı sistem mikozların terapiyasında geniş istifadə olunur?
A) Klotrimazol

B) Rifampisin

C) 5-ftorsirozin

D) Nistatin

E) Amfoterisin B
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999г.
93) Antimikrob agentlərdən hansı anaerob mikroorqanizmlərin artmasını dayandırır?
A) Vankomisin

B) Emetin

C) Polimiksin

D) Trimetaprim

E) Metronidazol
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999г.
94) Qidalı mühitlər hansı sadə (tələbsiz) bakteriyaların aşkarı üçün istifadə olunur?
A) Sarılı duzlu aqar (SDA)

B) Borde-Janqu

C) Endo, Levin, Ploskirev

D) Klauberq

E) Vismut sulfit aqar (VSA) ,Saburo
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999г.
95) Patoqen mikroorqanizmlərin indikasiyası üçün hansı üsullar isrifadə olunur?
A) Morfoloji və tinktorial xüsusiyyətlərin öyrənilməsi, biokimyavi aktivlik

B) Yalnız biokimyavi aktivliyin öyrənilməsi

C) Yalnız kultural xüsusiyyətlərin öyrənilməsi

D) Əsas antiqenlərin seroloji tipləşməsi

E) Yalnız morfoloji xüsusiyyətlərin öyrənilməsi
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999г.
96) “Bakteriofaq” termini hansı mikroorqanizmlərə aiddir?
A) Bakteriyalara

B) Xlamidiyalara

C) Aktinomisetlərə

D) Viruslara

E) Bəsitlərə
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999г.
97) Faqlar neçə qrupa bölünür?
A) 3

B) 2


C) 6

D) 10


E) 5
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999г.
98) Virulent faqın hüceyrə ilə qarşılıqlı təsiri prosesi neçə mərhələdən ibarətdir?
A) 5

B) 9


C) 3

D) ) 10


E) 1
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999г.
99) Faqın morfogenezi hansı mərhələyə aiddir?
A) 8-ci

B) 1-ci


C) 4-cü

D) 2-ci


E) 5-ci
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999г.
100) ”Antibiotik” termini neçənci ildə meydana çıxdı?
A) 1940 ildə

B) 1939 ildə

C) 1945 ildə

D) 1924 ildə

E) 1942 ildə
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999г.
101) Əmələ gəlməsinə görə antibiotiklər neçə qrupa bölünürlər?
A) 5

B) 4


C) 7

D) 2


E) 3
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999г.
102) Antimikrob təsir mexanizminə görə antibiotiklər neçə qrupa bölünürlər?
A) 3

B) 2


C) 5

D) 10


E) 8
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999г.
103) Ağız boşluğunda hansı mikroblar daha geniş yayılıb?
A) Salmonellalar

B) Fuzobakteriyalar

C) Stafilokokklar

D) Streptokokklar

E) Göy – irinli çöplər
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999г.
104) Parazitlik nədir?
A) Bütün qeyd olunanlar

B) Sahib mikrob tərəfindən zədələnmir

C) Mutualizm

D) Sahibin mikrob tərəfindən daha böyük zədələnməsi

E) Sahibin mikrob tərəfindən minimal zədələnməsi
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999г.
105) Mikrobun hüceyrələrdə adsorbsiya qabiliyyəti nədir?
A) Obliqatlıq

B) Virulentlik

C) Toksin törətmə qabiliyyəti

D) Patogenlik

E) Adqeziya
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999г.
106) Toksinlərin aktiv mərkəzi hansı maddələrdən ibarətdir?
A) Lipidlərdən

B) Yalnız aminturşulardan

C) Şəkərlərdən

D) Lipidlərdən, şəkərlərdən

E) Şəkərlərdən, aminturşulardan
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999г.
107) Təsirin mexanizminə görə ekzotoksinlər neçə qrupa bölünür?
A) 5 növə

B) 6 növə

C) 10növə

D) 2 növə

E) 8 növə
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999г.
108) Neçə cür ekzotoksin vardır?
A) 10

B) 5


C) 2

D) 30


E) 50-dən çox
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999г.
109) Mikrobların virulentliyi nəyi xarakterizə edir?
A) Bakteriyaların obliqatlığını

B) Bakteriyaların toksigenliyinin azalmasını

C) Bakteriyaların tinktorial xüsusiyyətlərini

D) Bakteriyaların patogenliyinin dərəcəsini

E) Bakteriyaların hərəkətliyini
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999г.
110) Prodromal dövr nədir?
A) Mikrobun hüceyrəyə daxil olması

B) Normal fizioloji funksiyaların bərpası

C) Xəstəliyin ilkin simptomlarının üzə çıxması

D) Əsas klinik simptomların inkişafı

E) Mikrobun orqanizmə daxil olması
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999г.
111) Septisemiya prosesi nədir?
A) Xəstəliyin ilkin simptomlarının üzə çıxması

B) Mikrobun orqanizmə daxil olması

C) Mikrobun qanda çoxalması

D) Toksinlərin qana daxil olması

E) Mikrobun qana daxil olması
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999г.
112) İnsanın,bakteriyaların və göbələk hüceyrələrinin müqayisəli xarakteristikasında bu müddəalarından hansı daha düzgündür?
A) İnsan və bakteriya hüceyrələri plazmidayaya malikdirlər,göbələk hüceyrələrində isə bu yoxdur

B) İnsan, bakteriya, göbələk hüceyrələri antibiotiklərə qarşı müxtələf həssaslığa malikdir

C) İnsan və göbələk hüceyrələri identik ribosomlara malikdirlər, bakteriyalarda isə onlar fərqlidir

D) İnsan və göbələk hüceyrələri identik divarlara malikdir,bakterial hüceyrələrdə isə divarlar peptidoqlikan tərkiblidir

E) İnsan hüceyrələri mitoza məruz qalır, bakteriya göbələk hüceyrələrində mitoz olmur
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999г.
113) Ekzotoksinlərə qarşı mübarizədə əsas maddələr hansıdır?
A) Proteazalar ifraz edən aktivləşdirilmiş mikrofaqlar

B) Apoptoz

C) T-helperlər

D) İfraz olunmuş toksinə cavab olaraq sahib hüceyrənin reseptorlarının modulyasiyası

E) İgG və İgM anticisimlər
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999г.
114) Bakteriyalara qarşı mübarizədə anticisimlərin əsas funksiyası hansıdır?
A) Hüceyrə divarını parçalayan lizosomların aktivləşməsi

B) Ekzotoksinin proteolizisinin tezləşməsi

C) Faqositozun köməyi

D) Bakterial proteinin sintezinin inhibisiyası

E) Anticisimlərin titrinin artması
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999г.
115) Aşağıdakılardan hansı endotoksinin funksiyasını daha çox əks etdirir?
A) Endotoksin - lesitinin hüceyrə membranasında dağılması

B) Endotoksin - faktor 2-nin uzanmasının ləngiməsi

C) Endotoksin - apoptoz

D) Endotoksin - nekrozlaşmış şişin dağılmasının səbəbidir

E) Endotoksin - asetilxolinin azad olunmasına mane olmaq
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999г.
116) Bakteriyaların seroloji üsullarla identifikasiyası spesifik antigenlərin üzdə olmasına əsaslanır. Aşağıdaki bakterial komponentlərdən hansı spesifik antigenə malikdir?
A) Mitoxondriyalar

B) Kapsula

C) Hüceyrə divarı

D) Ribosomlar

E) Teyxoy turşusu
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999г.
117) Qram-mənfi bakteriyaların rənglənməsi daha çox nə ilə əlaqədardır?
A) Ribosomlarla

B) Hüceyrə divarının lipidləri ilə

C) Polimeraza ilə

D) Proteinlərlə

E) Polisaxaridlərlə
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999г.
118) Hansı preparatlar bakterial RNT-polimerazanın inhibitorlarıdır?
A) Xloramfenikol

B) Penisillin

C) Sulfonamid

D) Aminoqlikozid

E) Rofampin
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999г.
119) Hansı preparatlar peptidoqlikanın inhibitorlarıdır?
A) Rofampin

B) Sulfonamid

C) Aminoqlikozid

D) Penisillin

E) Xloramfenikol
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999г.
120) Hansı preparatlar proteinin sintezinin inhibitorlarıdır?
A) Xloramfenikol

B) Sulfonamid

C) Penisillin

D) Aminoqlikozid

E) Rofampin
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 2001г.
121) Hansı preparatlar fol turşuların sintezinin inhibitorlarıdır?
A) Sulfonamid

B) Penisillin

C) Aminoqlikozid

D) Xloramfenikol

E) Rofampin
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 2001г.
122) Bakteriemiyanın diaqnostikası zamanı ən optimal üsul hansı sayılır?
A) Komplementin birləşməsi reaksiyası

B) Qanlı aqara təkrar əkmə

C) Sentrifuqalaşdırma

D) Qram üzrə rəngləmə

E) Hemokulturaların götürülməsi
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999г.
123) Bakteriemiyanın və ya septisemiyanın ən xarakterik klinik əlamətləri hansılardır?
A) Ürək bulanma

B) Diareya

C) Şok

D) Titrətmə, hərarətin qalxmasıE) Konyuktivit
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 2001г.
124) Bakteriemiyanın və ya septisemiyanın əsas ağırlaşmaları hansıdır?
A) Leykoz

B) Ümumi halsızdıq

C) Meningit, endotoksik şok

D) Bütün qeyd olunanlar

E) Diareya
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 2001г.
125) Adi bakterial hüceyrələr üçün hansı quruluş vacibdir?
A) Qamçılar

B) Sporlar

C) Hüceyrə divarı,sitoplazmatik membran

D) Kapsula

E) Fimbriyalar
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 2001г.
126) Bakteriyaların L-formaları üçün hansı strukturlar vacibdir?
A) Hüceyrə divarı

B) Xov


C) Qamçılar

D) Sitoplazmatik membran,sitoplazma,qenofor

E) Kapsula,sporlar
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 2001г.
127) Bakteriyaların hansı morfloji strukturları və quruluş xüsusiyyətləri Qram üzrə rəngləməni şərtrləndirir?
A) Kapsula

B) Hüceyrə divarı

C) Sporlar

D) Qenofor

E) Sitoplazmatik membran
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 2001г.
128) Bakteriyaların hansı növü metabolizmin oksidləşmə-reduksiya reaksiyalarına malikdir?
A) Anaeroblar

B) Ciddi aeroblar

C) Ciddi anaeroblar

D) Aeroblar

E) Fakultativ anaeroblar
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 2001г.
129) Bakteriyaların indol əmələ gətirmə qabiliyyətinin təyini üçün mühitdə hansı aminturşu olmalıdır?
A) Metionin

B) Fenilalanin

C) Triptofan

D) Lizin


E) Arqinin
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 2001г.
130) O-antigenin əsas xarakteristikaları hansıdır?
A) Termolabildir

B) Karbohidratdır

C) Lipiddir

D) Zülaldır

E) Lipopolisaxariddir, termostabildir
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 2001г.
131) O-aqqlütinasiyanın və O-aqqlütinatların reaksiyasının əsas xarakteristikaları hansılardır?
A) Reaksiyanın nəticəsi 30 saata üzə çıxır

B) Aqqlütinat lopa şəkillidir

C) Reaksiyanın nəticəsi 2 saatdan sonra üzə çıxır və aqqlütinat dənəvaridir

D) Aqqlütinat yoxdur

E) Reaksiyanın nəticəsi dərhal üzə çıxır
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 2001г.
132) H-aqqlütinasiyanın və H-aqqlütinatların reaksiyasının əsas xarakteristikaları hansılardır?
A) Reaksiyanın nəticəsi dərhal üzə çıxır

B) Aqqlütinat yoxdur

C) Reaksiyanın nəticəsi 2 saatdan sonra üzə çıxır və aqqlütinat lopa şəklindədir

D) Aqqlütinat dənəvaridir

E) Reaksiyanın nəticəsi 30 dəqiqəyə üzə çıxır
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 2001г.
133) Vi-aqqlütinasiyanın və Vi-aqqlütinatların reaksiyasının əsas xarakteristikaları hansıdır?
A) Aqqlütinat yoxdur

B) Aqqlütinat dənəvaridir

C) Reaksiyanın nəticəsi 30 saata üzə çıxır

D) Reaksiya dərhal üzə çıxır

E) Aqqlütinat lopa şəkillidir
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 2001г.
134) Bakteriosinlərin əsas xüsusiyyətləri hansıdır?
A) Zülaldır, spesifik reseptorlarla qarşılıqlı fəaliyyət göstərirlər

B) Bakteriosinlərin əmələ gəlməsi uzun müddət davam edə bilər

C) Karbohidratlardır

D) Spesifik olmayan əlaqələndirmə ilə qarşılıqlı fəaliyyət göstərirlər

E) Lipidlərdir
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 2001г.
135) Plazmidlərin əsas xüsusiyətləri hansılardır?
A) Müəyyən genetik məlumat daşıyırlar, patogenlik faktorlarıdır

B) Müxtəlif bioloji aktiv maddələri daşıyırlar

C) Bakterial populyasiyada daimi yaşayırlar

D) Virulentlik faktorlarıdır

E) Bakteriofaqlara həssasdırlar
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 2001г.
136) Bakteriyaların ehtiyat qranullarının xüsusiyyətləri hansılardır?
A) Suyun deposu

B) Fermentlərin deposu

C) Metabolitlərin, qidalı maddələrin, ekzotoksinlərin deposu

D) Toksinlərin, fermentlərin deposu

E) Endotoksinlərin deposu
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 2001г.
137) Mikroorqanizmlərdən hansı differensial-diaqnostik əlamət olan sarı dənələri törədirlər?
A) Nocardia asteroides

B) Listeria monocytogenes

C) Clostridium perfringens

D) Erysipelothrix rhusiopathiae

E) Actinomyces israelii
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 2001г.
138) Qram-mənfi anaerob infeksiyaların əsas əlamətləri hansılardır?
A) Artıq kolonizasiya səbəbi olan mikst-infeksiyalar törətmək

B) Ekzogen mənbələrdən mono-infeksiyalar törətmək

C) Endogen mənbələrdən mikst-infeksiyalar törətmək

D) Endogen mənbələrdən mono-infeksiyalar törətmək

E) Toxumalara havanın çatdırılmasının pozulması nəticəsində hipoksiya ilə müşahidə olunan infeksiyalar törətmək
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 2001г.
139) Xəstəxanadaxili yoluxucuların inkişafının qabağını alan real tədbirlər hansılardır?
A) Antibiotiklərin kütləvi profilaktik istifadəsi

B) Stasionarın otaqlarının, pasiyentlərin və ətraf əşyaların strerilizasiyası

C) Bütün qeyd olunanlar

D) Tibbi personal arasında basilldaşıma ilə mübarizə

E) Antiseptika və aseptika qaydalarına riayət etməklə yaraları və digər zədələnmələrin müntəzəm emalı
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 2001г.
140) Termolabil materialların zərərsizləşdirilməsi üçün optimal prosedurlar hansılardır?
A) H2O2 –nin 3% məhlulu ilə emal

B) Etilen oksidi ilə sterilizasiya, pasterizasiya

C) Bakterial filtrlərdən istifadə

D) Ultra bənövşəyi şüalar

E) Etanol ilə emal
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 2001г.
141) Bütün hüceyrələrin tərkibinə hansılar daxildir?
A) RNT, zülallar,lipidlər

B) RNT, zülallar ,karbohidratlar,mineral maddələr

C) Lipidlər,karbohidratlar,mineral maddələr

D) DNT, zülallar,lipidlər

E) DNT,RNT, zülallar,lipidlər,karbohidratlar,mineral maddələr və su
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 2001г.
142) “Bakteriya” termini hansı sözdən əmələ gəlib?
A) Bacterion - salxım

B) Bacterion - spiral

C) Bacterion – dənə

D) Bacterion - çöp

E) Bacterion - dairə
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 2001г.
143) “Ştam” termini nə deməkdir?
A) Bir növün müxtəlif mikrob kulturaları

B) Bir neçə növün müxtəlif mikrob kulturaları

C) Bir tribanın müxtəlif mikrob kulturaları

D) Bir cinsin müxtəlif mikrob kulturaları

E) Bir ailəin müxtəlif mikrob kulturaları
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 2001г.
144) Bir növün ştamları hansılardır?
A) Bəzi antibiotiklərin davamlığına görə fərqli olanlar

B) Ayrı əlamətlərə görə identik ya da fərqli olanlar

C) Ayrı əlamətlərə görə identik olanlar

D) Bəzi əkmələrin fermentasiyasına görə olanlar

E) Ayrı əlamətlərə görə fərqli olanlar
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 2001г.
145) “Klon” termini nə deməkdir?
A) Müxtəlif hüceyrələrdən alınan mikroorqanizmlərin kulturası

B) Müxtəlif vaxt ərzində müxtəlif mənbələrdən alınan mikroorqanizmlərin kulturası

C) Bir vazt ərzində müxtəlif mənbələrdən alınan mikroorqanizmlərin kulturası

D) Bir növ olan mikroorqanizmlərin kulturası

E) Bir hüceyrədən alınan mikroorqanizmlərin kulturası
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 2001г.
Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə