Nýsan 016 Sayý: 568 Fiyat: tl türk mýtolojýSÝndeYüklə 0,98 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə11/19
tarix17.11.2018
ölçüsü0,98 Mb.
#80324
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   19

SEVGÝ DÜNYASI

25

SEBEP SONUÇ PRENSÝBÝ"Her sebebin bir sonucu, her sonucun da

bir sebebi vardýr. Her þey yasaya göre olur.

Deðiþim bilinmeyen yasadan baþka bir þey

deðildir. Birçok nedensellik planý vardýr,

hiçbir þey bu yasadan azade deðildir."

Kybalion


Bu prensip, hiçbir þeyin kendiliðinden

olmadýðýný yasaya göre olduðunu, rastlantý

diye bir þey olmadýðýný, varolan planlar olsa

da yüksek planlar alt planlara egemen olsa da,

hiçbir þeyin bu yasadan tümüyle kaçamaya-

caðýný açýklar.

CÝNSÝYET PRENSÝBÝ

"Her þeyde cinsiyet vardýr, her þeyin eril ve

diþil prensipleri vardýr. Cinsiyet bütün planlar

için geçerlidir." 

Kybalion


Bu prensip, sadece fiziksel plan için deðil,

zihinsel hâttâ spiritüel plan için de geçerlidir.

Fiziksel planda prensip, cinsiyet olarak ortaya

çýkar. Daha yüksek planlarda ise prensip daha

yüksek formlara bürünür. Ancak prensibin

varlýðý sabit kalýr. Bu prensip olmadan ne

fiziksel, ne zihinsel ne de spritüel yaratým

mümkün deðildir. Cinsiyet prensibi, meydana

getirmekten, yeniden canlandýrmaktan ve ya-

ratmaktan hiç vazgeçmez. Her þey, kadýn ol-

sun erkek olsun her insan bu iki unsuru kendi

içinde taþýr. Erkekte diþi, diþide erkek vardýr.

HERMETÝK AKSÝYOMLAR

"Eylemde tezahür veya ifade edilmeden

sahip olunan bilgi, deðerli metallerin istiflen-

mesi gibidir. Beyhude ve aptalcadýr. Bilgi de

týpký refah gibi kullanýlmak için vardýr.

Kullanma yasasý evrenseldir, bu kuralý

çiðneyen doðal güçlerle çeliþtiði için acý

çeker."

Kybalion 

Daha önce de ifade ettiðimiz sebeplerden

dolayý, ona sahip kiþilerin zihinlerinde saklý

tutulan Hermesçi öðretiler, asla saklanmak,

gizlenmek için deðildir. Kybalion'dan yapýlan

yukarýdaki alýntýnýn da kuvvetle vurguladýðý

gibi öðretilere kullanma yasasý hükmeder.

Kullanýlmayan bilginin ne sahibine ne de

insanlýða bir faydasý yoktur. Öðrenilenlerin

eylemle ifade edilmesi þarttýr.

"Ruh halini veya zihin durumunu deðiþtir-

mek için titreþimini deðiþtir." 

Kybalion


Ýnsan dikkatini bilerek istenilen ruh haline

yoðunlaþtýrarak irade gücüyle titreþimini

deðiþtirebilir. Ýrade dikkati yönetir ve dikkat

titreþimi deðiþtirir."Ýstenmeyen bir zihinsel titreþim oranýný

yok etmek için, kutupluluk prensibini harekete

geçir ve dikkatini yenmek istediðin þeyin karþý

kutbu üzerinde yoðunlaþtýr. Ýstenmeyeni kut-

bunu deðiþtirerek öldür." 

Kybalion


Hermetik formüllerin en önemlilerinden

biridir bu. Gerçek bilimsel ilkelere dayanýr.

Bu prensip modern psikologlar tarafýndan

bilinmektedir. Eðer bir korkunuz varsa onu

yok etmeye çalýþmakla uðraþmayýn. Bunun

yerine cesareti üretin, korku kendiliðinden

kaybolacaktýr. Karanlýðý yok edemezsiniz

ancak pencereyi veya ýþýðý açtýðýnýzda o

kendiliðinden gider.

Olumsuz bir niteliði deðiþtirmek için,

dikkatinizi ayný niteliðin olumlu kutbu

üzerinde yoðunlaþtýrýn. Titreþim yavaþ yavaþ

olumsuzdan olumluya dönecek ve kendinizi

olumlu tarafta bulacaksýnýz. Kutuplaþmada

ustalaþmak, zihinsel dönüþüm veya zihin

simyasý prensiplerinde ustalaþmaktýr. Kiþi

kendi kutbunu deðiþtirme sanatýný edinmediði

müddetçe çevresini deðiþtiremez.
SEVGÝ DÜNYASI

26

"Kutuplaþma sanatýnýn uygulanmasýylaritim kutupsuzlaþtýrýlabilir." 

Kybalion


Bir þeyin üstüne yükselip onun altýnýzdan

geçmesine izin vermeye benzer. Ýleri Hermes-

çiler kendi kiþilik kutuplarýndan çok varlýðýn

pozitif kutbunda kutuplaþýrlar. Böylece ritmin

iþleyiþinin dýþýna çýkarak kendilerini bilinç

planýnýn üstüne yükseltirler. Varlýk durumu

içinde sarsýlmadan kalmayý ve sarkacýn kendi

kutuplarýný etkilemeden alt plandaki kutbunu

deðiþtirmeyecek þekilde salýnmasýný saðlarlar.

Kendine hâkim olabilen insanlar yasanýn

farkýnda olsunlar ya da olmasýnlar bunu zaten

baþarabilmektedirler. Üstat, elbette çok daha

etkilidir. Çünkü daha üst bir yasayla alt ettiði

yasayý anlamýþtýr. Ýnsanlarýn inanamayacak-

larý bir zihinsel sarsýlmazlýkla dengede durur.

Bununla birlikte ritim prensibini gerçekte yok

etmediðimizi asla unutmamak gerekir. Çünkü

o asla yok edilemez ancak bir yasayý diðer bir

yasayla dengeleyebiliriz.

"Hiçbir þey sebep sonuç prensibinden

kaçamaz. Fakat birçok nedensellik planý

mevcuttur.

“Üst planýn yasalarý, alt planýn yasalarýnýn

üstesinden gelmek için kullanýlabilir."

Kybalion


Ýnsanlarýn pek çoðu, çevrelerine, kendi-

lerinden daha güçlü olanlarýn irade ve arzu-

larýna, kalýtsal eðilimlerinin etkisine, onlar

hakkýndaki telkinlere ve diðer dýþ sebeplere

boyun eðerek satranç tahtasýndaki piyonlar

gibi hareket ettirilirler. Ýleri Hermesçiler

etkide bulunan bu sebeplerin üzerine çýkarak

daha yüksek bir eylem planý ararlar ve duygu-

larýna, ruh hallerine, güdülerine, heyecanlarý-

na egemen olarak olaðan ortamlarýnýn

üstesinden gelerek sadece piyon olmak yerine

oyunculara dönüþerek, farklý karakterler, nite-

likler ve güçler yaratýrlar. Hayat oyununu

anlayarak ve anlamlandýrarak oynarlar.

Elbette en üstte olanlar bile bu prensiplere

tabidir. Fakat köle deðil üstattýrlar. Böyle

yaparak yasalara karþý çýkmak yerine onun bir

parçasý olurlar."Gerçek Hermesçi dönüþüm bir zihin

sanatýdýr."

Kybalion


Hermesçiler, yukarýdaki aksiyomlarla ken-

disini ve çevresini deðiþtirebilme iþinin zihin

gücüyle baþarýldýðýný öðretirler. Evrenin

tümüyle zihinsel olmasý gerçeðinden yola

çýkarak, onun ancak zihin gücüyle

yönetilebileceði gerçeðine varýrlar:  

20.yy’da hakkýnda araþtýrmalar yapýlan ve

büyük ilgi gören zihinsel güçlerin tezahürleri

ve fenomenlerinin temelinde, evrenin zihinsel

olduðu ilkesi mevcuttur. Evren zihinselse,

zihinsel dönüþümün evrenin þartlarýný ve

fenomenlerini deðiþtirdiði gerçeði ortaya

çýkar. Hermetik felsefe, günümüzde halen

mucizeler ve harikalar denilen þeylerin iþle-

yiþine dair temel prensipleri açýklamaya

çalýþýrken,onlarý tamamen öðrenme ve uygu-

lama yolunda olanlar giderek üstatlaþýrlar.

Üstat, sýradan insana kýyasla akýntýya

kapýlýp oradan oraya sürüklenmek yerine,

canýnýn istediði yöne yüzebilen usta bir

yüzücünün hünerine ulaþabilen kiþidir. Ancak

akýntýya kapýlan da istediði yöne yüzebilen de

temel prensiplerin dýþýna çýkamaz. Kybalion

“Her kim ki bunu anlar, o üstatlýk yolun-

dadýr”

der. 


"Bütün zihindir, evren zihinseldir."Yüklə 0,98 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   19
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə